Poldi
Efesus
Habu Yengele Hibi Kwelengkewec
Mimi-yegeng yowa
Pol ye Yesule siduc mac taon fagacsoc minogale mac lolic gawec. Efesus ye taon sugucne monic Asia prowins iwa fagac. Ye alecine yaeckang Efesus iwa hikewec. Hikelu dameng bangkacne sugu galu Yesule yowa weduyelewec (Salecebaicne 18:19-21). Iwacni Yerusalem hatac hikewec. Gacgu alecine habackang aime Efesus taonka hatac hikelu hifa 3 edo-weduc aiyelelu gawec (Salecebaicne 19-20). Galu iwacni hefaliyelu Yerusalem kwesiwec. Yerusalem game Roma ngic yengi muc-macka loibong. Dameng iwa Roma gamang yenge Roma taon nga Israel himong fagaingsoc damongebaibong. Ye Roma iwa bahikebong muc-macka iwa ngiyewec (Salecebaicne 21,28). Muc-macka ngiyelu hibi yago kwelengkelu Tikikus lacnome bahikelu Yesule habu Efesus iwa gaibong yenge yelewec.
Pol ye Israel alingkacni. Israel aling yenge Abraham madecine Aisak, yele fikesaweckacni. Yenge Mosesle yefe-yowa balaibelu gaibong. Efesus ngic-ngigac homacne yenge Israel yengele alingkacni miyac.
Yowa yago hibi nebocina fagac
1:1-2 Yambung-yowa
1:3–3:21 Wapongti wacnubame Kristo ngagesingkebeng habu moniyang kpaducnubame Yesule habu gbagbacne gagabeleng.
4:1–6:9 Gaga gbolicnele aibaba balaibelu ganoga.
6:10-20 Nongileng Kristole tapiliwa sowacne ewalidabelengte.
6:21-24 Poldi wenac-madic nga kwele-madic yowa kwelengkelu minolewec.
1
Yambung-yowa
Na Pol, Wapongti bawosaecnume Kristo Yesule salecebaicne aigabac. Ngic-ngigac Wapongte bingec Efesus taonka Kristo Yesu ngagesingkecaigaing, ngengele hibi yago longelegabac. Sale 18:19-21; 19:1 Mamacnonggeng Wapong nga Sugucnenonggeng Yesu Kristo yekele baba-madic nga kwele-mogungtowadi ngengela fadaic.
Kristole yambung sawawa nolewec
Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Wapong Mamac, ye mimitengineholec. Ye aling gbagbacne nongileng Kristoholec kpatulelu ganangte ailu yedi kwele-ilucte yambung sawawa fayackegac, yogo sasawa nolewec. Efs 2:6 Yambung yogo i yanguc, ye hocne biyachacbenang molickelu himong nga honocmeng yeke mi fikeebocka, dongeina sowacne mikac nga gbagbacne ganangte Kristole ailu bawosaecnubawec. Yoh 15:16 Ailu yeicne adu-madecfocine bacnubanale ye angacine nga ngage-ngageine balaibelu Yesu Kristole ailu esecnehac ngage-motocnubawec. Yoh 1:12 Ailu ye angac Madecine nga yeicne wac feicnele ailu moc bamadicnubawec, ilec nongileng ye mitengkegabeleng.
Yesule sacti suwecnubawec
Wapongte baba-madic yogo wakelu fagacte Kristole sacti fuli bacnubalu bikicte witickacni lukecnubame bikicnonggeng miyac aiwec. Efs 2:7; Kol 1:14 Ilec ngage-ngage-motoc nga ngage-ngage noine sasawa i momochac homacnebenang bamadickenolewec. Wapongte kwelewa ngage-ngage angacine sangke-sangke fagac, yogo Kristole ailu mipangkelu yanguc mime yegengkenolewec, Rom 16:25 10 “Na Kristo salebe himongka walu wiyac sasawa himongka nga honocmengka fagac, i kpatulelu yogolec damong aidaicte. Ailu ngage-ngage bole balu alingkeiba ailu damengtowaine ngageiba, iwa noine fikedaicte.” Kol 1:16,20
11 Wapong ye esecnehac ngage-ngageine alingkelu ngagesilu ngage-motowecte Kristole ailu ngage-wosaec ainolelu bacnubawec. Ye wiyac sasawa kweleina alingkelu ngageme fawec, yogo noine inguc fikenale aiwec. Rom 8:28-29 12 Ilec Israel aling nongilengti molickelu Kristo ngagesingkelu wangec gagabeleng. Aime Wapongte wac feicnedi hikelu game mitengkelu afeedabelengte. 13 Israel yengele alingkacni miyac, ngenge inguchac yowa noine ngagelu wasecne ainingte Yesule Siduc Madicne balu ngagesingkeibong. Ngagesingkebong ngenge yele ainingte ailu Tili Asu ngelenale miwec, ye yogo kwelenginang lolu mipangkelu ngelewec. 14 Mole-damocnonggeng fagac, yogo nongileng noledaicte. Mole-damocte mimipangine i Tili Asu nolewec. Yogo balu gadabelengtewa, Wapongti bikicte witickacni lukecnubalu bacnubadaicte. Ilec Wapongte wac feicne mitengkegabeleng. 2Kor 1:22
Siduc Madicnedi sawelu fanoledaic
15 Aime ngenge Sugucne Yesu ngagesingkecaigaing. Ailu ngic-ngigac Wapongte bingec sasawa yenge kweledi angac ngageyelebong yowa-siduc i ngageibale 16 ngengele ailu damengsoc ngagesilu Sugucne milockelu kwele-madic milu 17 yanguc milockecaigabac, Sugucnenonggeng Yesu Kristo yele Wapong, ye wac feicnetowaholecti Mamac gagac, ye ngage-ngage-motoc nga wiyac sangke-sangke fagac yogo bame fikelu yegengkenale Asu ngeleme, Wapong kweledi bucbuchac ngagedaingte. Kol 1:9 18 Aime yedi kwelenginang angoleme wiyac honocmengka ngengele wangec fagac, yogo ngage-motodaingte. Wapongti ngenge yogo baningte wacngebawec. Wiyac i tapili nga hibi wac feicneholecti wakeyackeicne fagac. Ye ngic-ngigacfocine Wapongte bingec mole-damocine yogo ngelenale lowec fagac. 19 Ailu ngage-ngagesingkolec, nongileng yele tapilitowa feicnedi bole balu gagac, ilec fungine inguchac ngage-motodabelengte. Kol 1:11
20 Aime yeicne tapiliine feicne, yogodi Kristola bole bame homackacni bagboliyeme fangke felu sawawa lowec foleinapec ngiyegac. Mige 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12; 1:16; 2:10 21 Ailu kiya gamang nga ngic sugucne ailu tapili fungine fungine nga sawawa Sugucnele aling gagaing, ailu wac sasawa wackecaigaing, yogo yengele feicnetowangineng lowec ngiyegac, i dameng yagolec sugu miyac, yogo inguc fafeginowagac. 22 Inguc ailu Yesule habu baficebanale Wapongti wiyac sasawa yele bagewa kpaducebame hodocngineng ailu wiyac sasawa yogolec sugucnengineng gagac. Mige 8:6 23 Aime habu yenge Kristole noi-hewacine nga hige-moleine aibong, yedi habu nga wiyac sasawa bafuwayelelu bame wakeyeledaicte. Efs 4:10,15; Rom 12:5; Kol 1:18

1:1: Sale 18:19-21; 19:1

1:3: Efs 2:6

1:4: Yoh 15:16

1:5: Yoh 1:12

1:7: Efs 2:7; Kol 1:14

1:9: Rom 16:25

1:10: Kol 1:16,20

1:11: Rom 8:28-29

1:14: 2Kor 1:22

1:17: Kol 1:9

1:19: Kol 1:11

1:20: Mige 110:1; 2Kor 13:4; Kol 2:12; 1:16; 2:10

1:22: Mige 8:6

1:23: Efs 4:10,15; Rom 12:5; Kol 1:18