3
1-2 Mäguꞌughajpädøjc, miämetsc‑hoocpä mijts cham̱ nnäjaayøꞌøy. Jaduhṉ mijts cham̱ miämetsc‑hoocpä nmägapxy nhaneꞌemy coo mädiaꞌagy hajxy mjahmiejtstáꞌagät, jaꞌa Diosquex̱ypähajxy jecy quiujáhyyäbä. Jaduhṉä howyiinmahñdy hajxy mmøødhádät. Huuc jahmiets hajxy jaduhm̱bä nebiatiä Jesucristo hajxy xmiägapx xyhanéhm̱äm. Jaayaꞌay hajxy tøø xñähhoꞌtúutäm, paady hajxy nWiindsøṉhájtäm. Jaꞌa Jesucristo quiugapxyhajxy, jeꞌe mijts tøø xyhawaaṉä nebiatiä Jesucristo hajxy tøø xmiägapxy tøø xyhaneꞌemy.
Nax̱y hädaa mädiaꞌagy hajxy mdehm̱ wyiinjuǿꞌøwät nébiøch cham̱ nmädiaꞌaguiän. Coo naax̱wiimbä hänajty wyiimbidaꞌañ, mänitä jäyaꞌayhajxy quiähxøꞌøgaꞌañ coo Dios hajxy ñänømaꞌañ. Haxøøg hajxy jiatcøꞌøwaꞌañ nebiatiä yhamdsoo joot hajxy hänajty chocy, neby hajxy hänajty ñäꞌägä cuhdujthatiän. Xñäxiꞌigaam̱b mijts jaduhṉ. Jaduhṉ hajxy miänaꞌanaꞌañ: “Cab jaduhṉ tiehm̱ tiøjiadaꞌañ coo Jesucristo wyiimbijtägatsaꞌañ neby jaduhṉ tøø yhuuc mänaam̱bä. Hix̱, caj tii mänaa tiägach. Jeꞌenä cøx̱iä wiinä jaduhṉ yhityñä mänaa naax̱wiimbä jecy yhawijy tiøøꞌxtaꞌaguiän, mänaa jecyjiäyaꞌayhajxy yhoꞌoguiän”, nøm̱ hajxy yhøhṉdaꞌagaꞌañ. Pero tøyhajt jaduhṉ coo naax̱wiimbä jiaanc̈h tägach. Pero jaꞌa høhṉdaacpähajxy, cabä tøyhajt hajxy wyiinjuøꞌøwaꞌañ. Hix̱, haagä nøø hijty jegyhajty. Mänitä Dios jaꞌa tsajt jecy yhädiuuṉ̃ møødä naax̱wiin. Jiibiä naax̱wiimbä yajcojy nøøjooty. Mänit hoy piädaꞌagy nøøhagujc. Mänitä Dios nøøgom̱dägoy cujecy quiejxy. Mänitä naax̱wiimbä quiuhdägooyy. Cøjxä jäyaꞌayhajxy yhoꞌogy. Jaꞌa tsajt møød hädaa yaabä naax̱wiin, tøø Dios jaduhṉ yajnähdijy coo quiøx̱y toyaꞌañ. Mänítäc jaduhṉ tioyaꞌañ coo Dios jaꞌa jäyaꞌay yajcuhdägoyyaꞌañ, jaꞌa Diosmädiaꞌagy hajxy caꞌa mäbøjpä.
Mäguꞌughajpädøjc, tsøc hajxy jahmiéjtsäm coo Dios tuꞌxøø jaduhṉ ñänøm̱y jaduꞌmiljomøjtpä; y jaduꞌmiljomøjtpä, tuꞌxøøyyä jaduhṉ ñänøm̱y. Näjeꞌe jäyaꞌayhajxy miänaꞌañ cooc tyijy jaꞌa Jesucristo quiaꞌa tsoj yajtøjiadaꞌañ coo yaa quiädaactägatsaꞌañ, coo haxøøgjäyaꞌayhajxy yajcumädow̱aꞌañii. Pero cab jaduhṉ tiøyyä neby hajxy jaduhṉ jia wiꞌi yhøhṉdaꞌagy. Hix̱, meeꞌxtujpä Jesucristo jaꞌa mijtscøxpä. Cabä jioot chocy coo pøṉ quiuhdägóyyät. Jaduhṉä jioot jia tsocy coo haxøøgcuhdujt hajxy nnajtshixǿøyyämät.
10 Jaguiapxy yhabaadaꞌañ coo Jesucristo yaa quiädaactägatsaꞌañ, coo haxøøgjäyaꞌayhajxy yajcumädow̱aꞌañii. Cabä pøṉ jaduhṉ ñajuøꞌøy mänaa jaduhṉ jiaanc̈h habaadaꞌañ. Mänitä tsajt quiuhdägoyyaꞌañ. Jaduhṉ yajmädow̱aꞌañ nebiä hänee møc yaꞌaxiän. Cøxaam̱bä xøø tioyaꞌañ, møødä poꞌo, møødä madsaꞌa, møødä naax̱wiimbä, møød tijaty yaa hijp hädaa yaabä naax̱wiin.
11 Coo cøx̱iä wiinä jaduhṉ quiuhdägoyyaꞌañ, paady hajxy tsøc hoy jäyaꞌayhájtäm. Tsøcxä Dios hajxy hoy wiingudsähgǿøyyäm. Tsøcxä Diosmädiaꞌagy hajxy hoy cudiúuṉäm. 12 Tsøc hajxy jøbhíjxäm coo Jesucristo yaa quiädaactägatsaꞌañ. Mänitä Dios jaꞌa tsajt yajtoyaꞌañ, møødä xøø, møødä poꞌo, møødä madsaꞌa, møødä naax̱wiimbä. Tsøgä jäyaꞌayä Diosmädiaꞌagy hajxy yajmøødmädiáacäm nämay, ween hajxy miäbøcy; jaduhṉä Dios paquiä yaghabáadät. 13 Tøø Dios jaduhṉ miänaꞌañ coogä hawiinjem̱yc̈hajt yhädiunaꞌañ, møødä hawiinjem̱yñaax̱wiin. Jim̱ä njoot hajxy nbädáacäm coo Dios hajxy jim̱ xyajnøcxáaṉäm. Cabä haxøøgpä jaduhṉ jim̱ mänaa tiägøꞌøwaꞌañ maa jaꞌa hawiinjem̱ybiä tsajtän, ni jim̱ maa hawiinjem̱ybiä naax̱wiimbän.
14 Mäguꞌughajpädøjc, tøyhajt jaduhṉ coo Dios hajxy jim̱ xpiädaꞌagáaṉäm, paadiä haxøøgpä hajxy tsøc najtshixǿøyyäm hamuumduꞌjoot; jaduhṉä Jesucristo hajxy xpiáatämät coo pojpä cädieey hajxy hänajty ngaꞌa møødhájtäm, coo yaa quiädaactägátsät. Tsøc hajxy jootcujc nimiøødhíjtäm nebiä tuꞌugpuhyaꞌay nebiä tuꞌugpuhdoꞌoxypän. Jaduhṉä Dios hajxy hoy xyhíjxämät coo hajxy hänajty hoy ndúuṉäm. 15 Mjahmiédsäp hädaa mädiaꞌagy hajxy jaduhṉ. Paadiä Jesucristo jaduhṉ mieeꞌxtucy, weenä jäyaꞌayhajxy may miäbøcy, ween hajxy jaduhṉ may ñähwaꞌac̈h. Jaꞌa mäguꞌughajpä Pablo, jaduhṉ mijts tøø xñäjaayøøbiä. Jaꞌa Dios jaꞌa tøyhajt najtscapxøøyyä. Jaꞌa tsipjatypä jaꞌa Dios jaꞌa Pablo yajwiinjuøøyy. Jadúhṉhøc̈hä Pablo njuøꞌøy nébiøc̈hä nhamdsoo puhyaꞌayän. 16 Naaghooc mijtsä Pablo xñäjaayøꞌøy, jaduhṉ ñäꞌägä mädiaꞌagyhaty nébiøch cham̱ njaayän. Tsipjatiä Pablo siémpräm miädiaꞌagy. Jaꞌa hänaꞌcä tøyhajt hajxy caꞌa tsojpä, wiingä Pablo miädiaꞌagy hajxy yajnähixøøyyä. Cab hajxy jaduhṉ yajnähixøꞌøy nebiä Pablo jia mänaaṉ̃än. Wiingatiä Diosmädiaꞌagy hajxy yajnähixøꞌøy. Cabä tøyhajtpä hajxy miäbøgaꞌañ. Paady hajxy quiuhdägoyyaꞌañ.
17 Mäguꞌughajpädøjc, mnäꞌägä najuøøby hajxy jaduhṉ coo høhṉdaacpähajxy jii wiäditaꞌañ. Cabä tøyhajt hajxy chocy. Haxøøg hajxy jiaanc̈h tehm̱ jiäyaꞌayhaty. Mnigwieendähadǿøjäp hajxy; jaduhṉä tøyhajt hajxy mgaꞌa najtshixǿꞌøwät. Cab hajxy myajwiinhǿønät coo hajxy jaduhṉ mnäꞌä tuꞌudägóyyät. 18 Jaac habøcxä hajxy jaduhṉ jaꞌa Jesucristocøxpä, jaꞌa hajxy nWiindsøṉhájtämbä. Jaayaꞌay hajxy xñähhoꞌtúutäm. Tehṉgajnä miädiaꞌagy hajxy mmäbǿjcät; jaduhṉä mayhajt møj may tiúnät jaꞌa mijtscøxpä. Tsøc hajxy homiänaajä capxpáatäm møj jaanc̈h. Tsøc hajxy tehṉgajnä wiingudsähgǿøyyäm. Amén.