Myʉtuꞌukpʉ Neky Diꞌibʉ Fwank Jyaay
1
Jesús yajkypy ja jikyꞌa̱jtʉn
Jaꞌats miits nduknija̱ꞌa̱yʉdʉp pʉ́nʉ naty jaayʉm ijtp ko kyajnʉmʉ naty ja naxwíñʉdʉ tsyondaꞌaky, diꞌibʉ myooy ja jikyꞌa̱jtʉn nidʉgekyʉ diꞌibʉ jikyꞌa̱jtp. Jaꞌats ʉʉdsʉty tʉ nꞌix tʉ nmʉdowdʉ es tʉ ndoñ tʉ nmátstʉts mʉdʉdsʉ ngʉꞌʉjʉty. Tʉ yajnijáwʉ yʉ jikyꞌa̱jtʉn, es ʉʉdsʉty tʉ nꞌixtʉ diꞌibʉ yʉ jikyꞌa̱jtʉn yajkypy, es tyam miits nduknijáwʉdʉ es jaꞌa dʉꞌʉn ja jikyꞌa̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Yʉꞌʉ naty ijtp mʉdʉ Dios Teety es tʉ kyʉxeꞌeky mʉt ʉʉdsʉty. Pa̱a̱dyʉts miits ndukmʉmadya̱ꞌa̱ga̱ꞌa̱ndʉ diꞌibʉts tʉ nꞌixy es tʉ nmʉdóyʉts, es nandʉꞌʉn miits mdiꞌigyʉdyaꞌaydyʉt mʉt ʉʉdsʉty es mʉt ja Dios Teety es mʉt ja ꞌyUꞌunk Jesukristʉ. Dʉꞌʉn nnijáyʉdʉ es ʉdsa̱jtʉm nxondákʉm nidʉgekyʉ tiꞌigyʉ es jotkʉdaꞌaky.
Diosʉ dʉꞌʉn ja Ja̱jʉn
Tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn ja ayuk diꞌibʉts ja Jesukristʉ xytyukꞌʉxpʉjk es nga̱jxwaꞌxyʉts ma̱ miidsʉty ko yʉ Dios yʉꞌʉ dʉꞌʉn ja Ja̱jʉn, es ma̱ yʉꞌʉ kyaj ti agootsꞌa̱jtʉn. Pʉn jʉna̱ꞌa̱nʉm ko tiꞌigyʉ nꞌijtʉm mʉt yʉ Dios, es nduꞌuyoꞌoyʉm agoots, andákʉm es kyaj nduꞌunʉm ja tʉyꞌa̱jtʉn. Per pʉn tuꞌuyoꞌoyʉm ma̱ ja ja̱jʉn, nmʉda̱jtʉm ja tiꞌigyʉꞌát nixim niyam esʉ ꞌyUꞌunk Jesukristʉ ñeꞌpyñ xyajwátsʉm mʉt tʉgekyʉ nbojpʉꞌa̱jtʉm.
Pʉn njʉna̱ꞌa̱nʉm ko kyaj nbojpʉja̱ꞌa̱yꞌa̱jtʉm, naywyinꞌʉꞌʉnʉm kʉꞌʉm es ni ti tʉyꞌa̱jtʉn ngamʉda̱jtʉm. Per pʉn maya̱jtsʉm ko nbekytyuꞌunʉm, Dios diꞌibʉ tyiimpy ja tʉyꞌa̱jtʉn, xypyojpʉmaꞌxa̱ꞌa̱nʉm es xyajwátsʉm tʉgekyʉ nbojpʉꞌa̱jtʉm. 10 Per pʉn jʉna̱ꞌa̱nʉm ko ngapekytyuꞌunʉm, mʉt yʉꞌʉ ngakupʉjkʉm ja Diosʉ ꞌyayuk es ndíjʉm ko andakp ja Dios ko jyʉnaꞌañ: “Yʉ ja̱ꞌa̱yʉty pojpʉtuundʉbʉ tʉgekyʉ.”