Myʉtuꞌukpʉ Neky Diꞌibʉ Pa̱a̱blʉ Tyuknigajx Ja Timotee
1
Ʉj Pa̱a̱blʉ, Jesukristʉ ꞌyapóstʉlʉ, es kéxyʉts nmiñ ma̱ Dios yʉ nYajnitsokpʉꞌa̱jtʉm esʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ, diꞌibʉ ndukjotkujkꞌa̱jtʉm, nduknigejxypyʉts mijʉ tya̱dʉ neky, Timotee. Dʉꞌʉnʉts mij njawʉ éxtʉmdsʉ nꞌuꞌunk, jaꞌa ko ʉjts mij tʉ ndukmʉbeky ja Kristʉ. Waꞌan ja Dios Teety esʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ mguniꞌxyʉty es mmoꞌoyʉty ja paꞌꞌayoꞌon esʉ agujkꞌa̱jt jotkujkꞌa̱jtʉn.
Kyaj yajkupʉ́kʉt ja ʉxpʉjkʉn diꞌibʉ kyaj tyʉyꞌa̱jtʉnʉty
Kom tʉ nduknipeky kots oj nnejxy Masedoñʉ ña̱a̱xóty, wʉꞌʉm Éfesʉ ka̱jpnóty es xyꞌanʉʉmʉdʉ tadʉ ja̱ꞌa̱yʉty es kʉdiibʉ yaꞌʉxpʉ́kʉt diꞌibʉ kyaj tyʉyꞌa̱jtʉnʉty, es anʉʉmʉdʉ ko kyaj tmʉjpʉjta̱ꞌa̱gʉt ja ꞌyaptʉjkʉ madyaꞌaky esʉ wiinkpʉ jekymyadyaꞌaky, mʉt ko tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ jeꞌeyʉ dyajtʉgóy ja tiempʉ es kyaj xytyuꞌunxʉm ni madsoo, es ni xykyapudʉjkʉm es nguydyuꞌunʉm mʉt ja mʉbʉjkʉn diꞌibʉ ja Dios tʉ xytyuknipʉjkʉm.
Jaꞌagyʉjxmʉ tya̱dʉ anaꞌamʉn es nixim niyam nnaydsyojkʉm mʉt ja wa̱ꞌa̱ts a̱a̱ wa̱ꞌa̱ts jot es mʉʉt ja tʉyꞌa̱jtʉnbʉ mʉbʉjkʉn. Na̱a̱gʉty tʉ tmʉduꞌudʉgóydyʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn es tʉ ñaygyʉyákyʉty mʉt ja nanʉgoobʉ kajxy madyaꞌaky. Byeen jyatukꞌʉxpʉka̱ꞌa̱ndʉ ja Diosʉ ꞌyanaꞌamʉn, per ni tkajaygyúkʉdʉ diꞌibʉ myadyáktʉp es ni diꞌibʉ tukꞌʉxpʉjktʉp éxtʉmxyʉp jyatʉyꞌa̱jtʉnmʉʉdʉty.
Nnija̱ꞌa̱m ko oyʉ tadʉ anaꞌamʉn ko nyajtuꞌunʉm éxtʉm pyaadyʉty. Nnija̱ꞌa̱m nandʉꞌʉn ko ni tuꞌugʉ anaꞌamʉn kyayajpʉjtaꞌaky mʉt ja diꞌibʉ tyuundʉp ja oybyʉ. Tadʉ anaꞌamʉn jaꞌa dʉꞌʉn mʉt ja diꞌibʉ niyeꞌepy yujkꞌyeꞌepy, diꞌibʉ kyaj ꞌyʉygyupeky kyajxykyupéky, diꞌibʉ axʉk ja̱ꞌa̱yʉty, diꞌibʉ pojpʉ ja̱ꞌa̱yʉty, diꞌibʉ kyajpʉ Dios tmʉjꞌíxy, diꞌibʉ kyaj ttuñʉ kwentʉ Diosʉ ꞌyʉxpʉjkʉn, diꞌibʉ yajja̱ꞌa̱yꞌoꞌktʉp, es extʉ diꞌibʉ yaꞌoꞌktʉp ja tya̱a̱k tyeedyʉty, 10 diꞌibʉ mʉꞌinduundʉp, diꞌibʉ yedyʉjkʉty tyuundʉp tsoydyuꞌun mʉʉtpʉ ak yʉꞌʉjʉty, diꞌibʉ tyoꞌktʉp ja ja̱ꞌa̱y, diꞌibʉ andáktʉp, diꞌibʉ Dios tyukka̱jxpejtypy mʉt ja andakʉngyʉjxm, es diꞌibʉ oytyiity wiink tyiimpy kʉdiinʉm éxtʉm ja tʉyꞌa̱jtʉnbʉ ʉxpʉjkʉn. 11 Jaꞌa nꞌandijpyʉts ja oybyʉ ayuk diꞌibʉ mʉjꞌa̱jtʉn mʉʉtpʉ esʉ Diosʉ kuniꞌxypyʉ xytyuknipʉjkʉts es nga̱jxwa̱ꞌxʉdʉts.
Pa̱a̱blʉ Dios tja̱ꞌa̱ygyʉdaꞌaky ko pyaꞌꞌayóyʉty
12 Nja̱ꞌa̱ygyʉdákypyʉts ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ mʉt kots tʉ xymyoꞌoy ja madakʉn mʉdʉdsʉ nduunk, es mʉt kots tʉ xywyinꞌixy es tʉ xypyʉjtaꞌagyʉts es ndúnʉdʉts ja tyuunk, 13 es dʉꞌʉnʉts tʉ xytyuknipeky óyʉts ʉj jawyíñʉp ngamʉjꞌijxy mʉdʉdsʉ nꞌayuk, es óyʉts oj njajʉna̱ꞌa̱ñ tsa̱a̱tsykyʉbéty mʉt yʉꞌʉ, es nbajʉdijtyʉts ja jyaꞌay. Perʉ Dios myʉda̱jt ja paꞌꞌayoꞌon mʉt ʉj, jaꞌa ko kyajnʉmdsʉ naty nmʉbeky ja Jesukristʉ es kyajtsʉ naty nnijawʉ tiidsʉ dʉꞌʉn ndiimpy. 14 Pa̱a̱ty ja Nindsʉnꞌa̱jtʉmʉ myayꞌa̱jtʉn oy jyantsymyʉ́jʉty mʉt ʉj, tiꞌigyʉ mʉt ja mʉbʉjkʉn es ja tsojkʉn diꞌibʉ nandʉꞌʉn nmʉda̱jtʉm mʉt ko nꞌijtʉm tiꞌigyʉ mʉdʉ Jesukristʉ.
15 Byeen tyʉyꞌa̱jtʉnʉty, es nidʉgekyʉ tmʉbʉ́ktʉt, ko Jesukristʉ myiiñ naxwiiñ es dyajnitsoꞌoga̱ꞌa̱ñ ja pojpʉ ja̱ꞌa̱yʉty, es ma̱ dʉꞌʉmbʉ pyekyjyaꞌayʉty nik niꞌigʉ axʉʉk ʉj. 16 Per pa̱a̱dyʉ Dios tmʉda̱jty ja paꞌꞌayoꞌon mʉt ʉj, esʉ Jesukristʉ dyaꞌíxʉdʉt ja myaꞌxtujkʉn mʉj wiin ma̱ ʉj. Es dʉꞌʉnʉts xyajtúñʉts éxtʉmʉ diꞌibʉ niꞌigʉ tmʉdaty ja pyojpʉ, éxtʉmʉ ijxpajtʉn mʉt ja diꞌibʉty óknʉmʉ naty myʉbʉkándʉp yʉꞌʉ, es tjaꞌaꞌáttʉt ja jikyꞌa̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 17 Nꞌawda̱jtʉm ja Dios, rey winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, diꞌibʉ myʉda̱jtypy ja windsʉꞌkʉn esʉ mʉjꞌa̱jtʉn, yʉꞌʉ tuꞌuk Diosꞌa̱jtp, diꞌibʉ kyaj yaꞌixy es diꞌibʉ nina̱ꞌa̱ kyaꞌeeky. Waꞌan dʉꞌʉnʉty.
18 Uꞌunk Timotee, diꞌibʉ tya̱a̱dʉ nduknipejkypy, tiꞌigyʉ yʉꞌʉ éxtʉm ja mʉguꞌuk mnimaydyákʉdʉ ja Diosʉ jyaꞌa jawyíñʉp. Pa̱a̱ty mʉt yʉꞌʉ mba̱a̱t amumduꞌuk jot xyꞌaktimmʉdúñ ja Dios nʉꞌʉnʉ mmʉja̱a̱. 19 Mʉdat dʉꞌʉñʉm ja mʉbʉjkʉn amumduꞌuk jot es mʉdat ja mjot mwinma̱ꞌa̱ñ wa̱ꞌa̱ts. Na̱a̱gʉty kyaj tpʉjktʉjkʉdʉ ko ja Dios jyawinma̱ꞌa̱ñmyoꞌoya̱ꞌa̱nʉdʉ. Pa̱a̱ty ñayyajwinma̱ꞌa̱ñdyʉgooyʉdʉ es tmastuttʉ ja mʉbʉjkʉn ma̱ Kristʉ. 20 Dʉꞌʉn jya̱jttʉ ja Imeneeʉ esʉ Alejandrʉ. Pa̱a̱ty es tnijáwʉdʉt jatuk xʉʉ es kyaj tmʉꞌꞌʉdʉgoy tmʉga̱jxtʉgóyʉt ja Dios, ndukkʉdʉjkʉts ja mʉjkuꞌugópk Satanás.