Myʉmajtskpʉ Neky Diꞌibʉ Fwank Jyaay
1
Tʉyꞌa̱jtʉn esʉ tsojkʉn
Ʉj, mʉjja̱ꞌa̱y Fwank. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja Kiiryʉ diꞌibʉ Dios wyinꞌijx, esʉ ꞌyuꞌungʉty diꞌibʉts ʉj njantsytsyojktʉp; es kyaj jyeꞌeyʉty ʉj, nandʉꞌʉn nidʉgekyʉ diꞌibʉ tʉ tnijáwʉdʉ ja tʉyꞌa̱jtʉn. Ndsóktʉts miits mʉt yʉꞌʉgyʉjxmʉ tʉyꞌa̱jtʉn diꞌibʉ nmʉda̱jtʉm njodoty nwinma̱ꞌa̱ñóty, es ꞌyity mʉt ʉdsa̱jtʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Waꞌanʉ Dios Teety es ja ꞌyUꞌunk Jesukristʉ mgunuꞌxʉdʉ, es mmoꞌoyʉdʉ ja paꞌꞌayoꞌon esʉ agujkꞌa̱jt jotkujkꞌa̱jtʉn, es jaꞌa mʉʉt nꞌijtʉm ma̱ ja tʉyꞌa̱jtʉn esʉ tsojkʉn.
Byeenʉts tʉ njantsyxyondaꞌaky kots tʉ nnijawʉ mꞌuꞌungʉty jyikyꞌattʉ mʉt ja tʉyꞌa̱jtʉn, dʉꞌʉn éxtʉm ja Dios Teety xytyukꞌanaꞌamʉm. Es tyam, mʉguꞌugítʉ Kiiryʉ, nmʉnuꞌxtákypyʉts ko nnaydsyojkʉm nixim niyam. Tya̱a̱dʉ diꞌibʉ nduknija̱ꞌa̱yʉp, kyaj yʉꞌʉjʉty ja Diosʉ ꞌyanaꞌamʉnʉ jembyʉ, jaꞌayʉmʉꞌʉ diꞌibʉ nꞌokmʉda̱jtʉmbʉ extʉ jawyíñʉp; esʉ tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn ja tsojkʉn ko nguydyuꞌunʉm dʉꞌʉn éxtʉm jyʉnaꞌañ ja Diosʉ ꞌyanaꞌamʉn. Yʉꞌʉ ja anaꞌamʉn diꞌibʉ mmʉdoodʉ extʉ ko xymyʉbʉjktsondáktʉ Kristʉ, jaꞌa ko nnaydsyojkʉm nixim niyam.
Winꞌʉꞌʉmbʉty
Pes may jaa jyʉdity ja winꞌʉꞌʉmbʉtʉjk ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ diꞌibʉ kyaj tꞌaxá̱jʉdʉ ja Jesús ko yʉꞌʉdyʉ Kristʉ, Diosʉ ꞌyUꞌunk diꞌibʉ kyajx ya̱ naxwiiñ éxtʉmʉ naxwíñʉdʉ ja̱ꞌa̱y. Diꞌibʉ dʉꞌʉn andakp, yʉꞌʉ dʉꞌʉn myʉdsipꞌa̱jtypy ja Kristʉ. Naygywentʉꞌátʉdʉ, kʉdiibʉ tyʉgóyʉt diꞌibʉ tʉ xytyundʉ, es dʉꞌʉn kexy kaꞌpxy myajkumáydyʉt.
Diꞌibʉ ꞌyaktimnikeempy ja Jesukristʉ ꞌyʉxpʉjkʉn es kyaj wyeꞌemy mʉt yʉ ꞌyʉxpʉjkʉn, kyaj ꞌyity mʉt ja Dios; per diꞌibʉ ꞌyaxá̱jʉp es tkuydyúñ ja Jesukristʉ ꞌyʉxpʉjkʉn, ijtp mʉdʉ Dios Teety es nandʉꞌʉn mʉdʉ ꞌyUꞌunk Jesukristʉ. 10 Pʉn ja pʉ́n mninʉjxʉdʉ myaꞌʉxpʉka̱ꞌa̱nʉdʉ wiink, es kyaj yʉꞌʉjʉty ja Jesukristʉ ꞌyʉxpʉjkʉn, katʉ xykyupʉktʉ es myaꞌʉxpʉ́kʉdʉt ma̱ miits mnaymyúkʉdʉ. 11 Es nan katʉ miits xyajjotkujkꞌáttʉ ni wiꞌix tsoo.
12 Máyñʉmts miits njaꞌꞌanʉʉmʉya̱ꞌa̱ndʉ, per kyajts nja̱ꞌa̱yaꞌañ ma̱ tya̱dʉ neky. Nʉjxa̱a̱mbʉts kʉꞌʉm ma̱ miidsʉty es nmʉtmadya̱ꞌa̱ga̱ꞌa̱ndʉ kʉꞌʉm, es dʉꞌʉn kya̱ꞌpxʉt ja nxondakʉnꞌa̱jtʉm.
13 Yʉ mmʉgaꞌax diꞌibʉ Dios nandʉꞌʉn winꞌijxʉ, esʉ ꞌyuꞌungʉty, mduknigáxʉdʉ Dioskajxy.