Myʉmajtskpʉ Neky Diꞌibʉ Pa̱a̱blʉ Tyuknigajxtʉ Ja Tesalónikʉ Ja̱ꞌa̱yʉty
1
Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉt ja Silvanʉ esʉ Timotee. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja mʉbʉjkpʉtʉjk diꞌibʉ ijttʉp tiꞌigyʉ mʉt ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Dios Teety esʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ, es ñaymyúkʉdʉ ma̱ Tesalónikʉ ka̱jpn. Waꞌanʉ nDios Teetyꞌa̱jtʉm esʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ mgunuꞌxʉdʉ es mmoꞌoyʉdʉt ja agujkꞌa̱jt jotkujkꞌa̱jtʉn.
Yajpayoꞌoyʉp ja ja̱ꞌa̱y ko Kristʉ myina̱ꞌa̱ñ
Mʉguꞌugítʉty, oy ko dʉꞌʉñʉmts nja̱ꞌa̱ygyʉdaꞌaky ja Dios mʉt miidsʉty, éxtʉm pyaadyʉty, mʉt ko mʉj wiin kajaa yʉ mmʉbʉjkʉnʉty esʉ mdsojkʉnʉty diꞌibʉ miits mmʉda̱jttʉp mʉt ja wiinkpʉty. Extʉm mba̱a̱t kots ʉʉdsʉty nꞌity ma̱ Diosʉ myʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, nayjya̱ꞌa̱dʉpts mʉj es jotkujk mʉt ja maꞌxtujkʉn es ja mʉbʉjkʉn diꞌibʉ miits myaꞌijxʉdʉp, oy ja mmʉdsípʉty mjaꞌꞌawa̱ꞌktujkʉbʉdʉ es ja ayoꞌon jotmay xyajnáxtʉ. Tya̱a̱dʉ yaꞌijxʉp ko Dios tmʉdaty ja tʉyꞌa̱jtʉn éxtʉm tpayoꞌoy es dʉꞌʉn mba̱a̱dyʉty es mꞌíttʉt ma̱ kyutujkʉn, diꞌibʉ miidsʉty tyam mguꞌayoꞌodʉp.
Pes tʉyꞌa̱jtʉn diꞌibʉ Dios tyiimpy; yaꞌꞌayówʉp diꞌibʉ miits myaꞌꞌayoojʉdʉp, es mmoꞌoya̱ꞌa̱nʉdʉ ja mboꞌxtáknʉty miidsʉty diꞌibʉ ayoꞌon jotmay yajna̱jxtʉp, nandʉꞌʉn éxtʉm ʉʉdsʉty. Tya̱a̱dʉ dʉꞌʉn ja xʉʉ ma̱ kyʉxʉꞌʉga̱ꞌa̱ñ ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ ko kyʉda̱ꞌa̱gʉt tsa̱jpótm jʉnyaꞌangóty mʉt ja mʉkpʉ ꞌyánklʉsʉty. Tyʉydyunaampy ja diꞌibʉ kyaj tꞌixꞌattʉ ja Dios es ni tkatundʉ kwentʉ ja oybyʉ ayuk diꞌibʉ ñimadyakypy ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ. Tya̱a̱dʉty yajtukkumʉdowándʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es yajpʉjta̱ꞌa̱gʉt jagam, kʉdiibʉ jam ꞌyíttʉt ma̱ Nindsʉnꞌa̱jtʉm es ma̱ ja myʉjꞌa̱jtʉn esʉ myʉkꞌa̱jtʉn. 10 Dʉꞌʉn jyátʉt ko myínʉt ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm ma̱ tadʉ xʉʉ, es wyindsʉꞌʉgʉdʉt ja jyaꞌayʉty es myʉjꞌíxʉdʉt nidʉgekyʉ ja myʉbʉjkpʉty. Jam miidsʉty nandʉꞌʉn mꞌíttʉt mʉt ko tʉ xymyʉbʉktʉ ja tʉyꞌa̱jtʉn diꞌibʉ tʉ ndukꞌʉxpʉktʉ.
11 Pa̱a̱dyʉts dʉꞌʉñʉm nga̱jxtaꞌaky mʉt miitskyʉjxmʉty, nꞌamdeepy nbʉjktseebyʉts ja Dios es mduknitʉ́kʉdʉt es mja̱ꞌa̱yꞌátʉdʉt. Nandʉꞌʉnʉts nga̱jxtaꞌaky esʉ Dios myʉkꞌa̱jtʉngyʉjxm kyuydyúnʉp tʉgekyʉ diꞌibʉ oybyʉ mdunándʉp jaꞌagyʉjxm ko xymyʉbʉktʉ, 12 es dʉꞌʉn ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ yajmʉjjáwʉp mʉt yʉꞌʉgyʉjxmʉ mꞌoyjyikyꞌa̱jtʉn, es yʉꞌʉ nandʉꞌʉn mmoꞌoyʉdʉp es miits myajmʉjjáwʉdʉt ma̱ wiink ja̱ꞌa̱yʉty.