Neky Diꞌibʉ Juudʉs Jyaay
1
Ʉj Juudʉs, Jesukristʉ myʉduumbʉ, myʉgaꞌaxʉ Santya̱ꞌa̱gʉ. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja ja̱ꞌa̱y diꞌibʉ Dios Teety tʉ twinꞌixy es tjaꞌaꞌꞌata̱ꞌa̱ñ, es diꞌibʉ Jesukristʉ kyuwaampy. Waꞌanʉ Dios mmoꞌoyʉdʉ paꞌꞌayoꞌon, agujkꞌa̱jt jotkujkꞌa̱jtʉn esʉ tsojkʉn.
Pʉ́nʉty tyukꞌʉxpʉjktʉp ja andakʉn
Mʉguꞌugítʉty, byeenʉts tʉ njantsytsyeky nduknijayʉya̱ꞌa̱ndʉ ja nitsokʉn diꞌibʉ nmʉda̱jtʉm. Per nja̱ꞌa̱bʉts ko koonʉmts nnijáyʉt es nmʉnuꞌxta̱ꞌa̱ktʉt es xytyúndʉt wiꞌix kyaj pʉ́n dyajtʉgátsʉt diꞌibʉ nmʉbʉjkʉm, diꞌibʉ tʉgok jeꞌeyʉ yajmooy ja Diosʉ jyaꞌayʉty. Jaꞌa ko tʉ ja ja̱ꞌa̱y andakʉngyʉjxm tyʉ́kʉdʉ ma̱ miidsʉty. Yʉꞌʉ ja Diosʉ ꞌyayuk ꞌyandijpy diꞌibʉ extʉ jékyʉp ma̱ yajja̱a̱ywyʉꞌʉm ko dʉꞌʉmbʉ ja̱ꞌa̱y windʉgoyándʉp, éxtʉm pyaadyʉty. Mʉt ko ꞌyaxʉkja̱ꞌa̱yꞌáttʉ, jyʉnandʉ ko Dios myayꞌa̱jtʉngyʉjxm nyajpojpʉmaꞌxʉm, es pa̱a̱ty mba̱a̱t nmʉꞌinduꞌunʉm, es ꞌyʉxtijtʉp ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ.
Pa̱a̱ty miits ndukjamyatsa̱ꞌa̱ndʉ, oy xyjanijáwʉdʉ, ko oy ja Dios tjayajpʉdsʉʉmdʉ Ejiptʉ nidʉgekyʉ israelitʉ ja̱ꞌa̱yʉty, óknʉm dyajkutʉgooy diꞌibʉ ma̱jaty kyaj tmʉbʉjktʉ. Es nijaꞌajʉty ja anklʉs diꞌibʉ kyaj tmʉmʉdooy ja Dios, es tmastuty ja tyuunk diꞌibʉ Dios mooyʉ, Dios myʉda̱jtypy tsimy ma̱ koots it es ttukkumʉdowa̱ꞌa̱ñ ko ttpayoꞌoyʉt. Nandʉꞌʉn jya̱jtʉ Sodomʉ esʉ Gomorrʉ mʉt ja wiingátypyʉ ka̱jpn diꞌibʉ myʉwingonꞌa̱jtypy. Tadʉ ja̱ꞌa̱yʉty naygyʉꞌʉya̱jkʉdʉ es myʉꞌindúndʉt, es ttúndʉt diꞌibʉ kyaj jyapa̱a̱dyʉty ttúndʉt. Pa̱a̱ty ja Dios dyajkʉdáky ja jʉnyaꞌank tsa̱jpótm es dyajtooydyaay tʉgekyʉ ja ka̱jpn. Es dʉꞌʉn ja Dios xytyukꞌijxʉm wiꞌix ttʉydyuna̱ꞌa̱ñ ja pekyjyaꞌayʉty.
Per oy tjatimnijáwʉdʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, nandʉꞌʉnʉ tadʉ andakpʉ dyaꞌꞌaxʉʉgʉdʉ kyʉꞌʉm niniꞌxʉty es tꞌʉxtijtʉ ja Diosʉ kyutujkʉn, es extʉ wyinga̱jxpajttʉp pʉ́nʉty ijttʉp jam tsa̱jpótm. Per extʉ yʉ arkanklʉs Migel kyaj dʉꞌʉn tꞌooy ja mʉjkuꞌugópk ko dyajtsiptáktʉ mʉt ko tjayajnʉjxáñ ja Moisesʉ ñiniꞌx, jeꞌeyʉ tꞌanma̱a̱y: “Waꞌan ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm mwinꞌooyʉty.” 10 Perʉ tadʉ andákpʉty ñiꞌoꞌodʉp diꞌibʉ kyaj tnijáwʉdʉ. Dʉꞌʉn yʉꞌʉjʉty éxtʉmʉ ujts jʉyujk, kyaj jyaygyúkʉdʉ es ñayyajtʉgóyʉdʉ.
11 ¡Pʉroobʉty yʉꞌʉ!, mʉt ko tꞌʉxtijtʉ ja tʉyꞌa̱jtʉn es tpadundʉ ja kyʉꞌʉm winma̱ꞌa̱ñ éxtʉmʉ Kaín. Kyaj ttundʉ diꞌibʉ Dios tsyejpy, mʉt ko myeeñꞌoogʉty éxtʉmʉ Balán, es éxtʉmʉ Koree, dʉꞌʉn ꞌyooktʉt jaꞌagyʉjxm ko tnibʉdʉꞌʉktʉ ja Dios. 12 Ko mnaymyúkʉdʉ es mgay mꞌuuktʉ Dios tsyojkʉngyʉjxm, tya̱dʉ andákpʉty tyʉ́kʉdʉ ma̱ miidsʉty, es ni kyatsoydyundʉ es xymyʉtkay xymyʉtꞌuuktʉ. Dʉꞌʉn yʉꞌʉjʉty éxtʉmʉ borreegʉ kwentʉꞌa̱jtpʉ diꞌibʉ naygywentʉꞌa̱jtʉp kʉꞌʉm, éxtʉmʉ yoots diꞌibʉ kyaj tmʉdaty ja tuu es yajnejxyʉty ja poj, dʉꞌʉn yʉꞌʉjyʉty éxtʉmʉ jeꞌxykyépyʉn diꞌibʉ kyaj tyʉʉmpꞌáty, éxtʉm tuꞌugʉ kepy diꞌibʉ tʉ tyʉtsnʉ mʉdʉ ñiꞌa̱a̱ts ñigoxy. 13 Tadʉ andákpʉty, yʉꞌʉ myʉnʉjxtʉp ja jikyꞌa̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ extʉ mba̱a̱t yajtsoydyúnʉdʉ. Dʉꞌʉn yʉꞌʉjʉty éxtʉmʉ jikymyejyñ ñikapy es dyajpʉdsémy ja axʉʉkpʉ mejyñbyʉꞌa̱a̱y, es nandʉꞌʉn éxtʉmʉ mʉdsa̱ꞌa̱da̱ꞌa̱tsy ko ñaxy tsa̱jwínm ko tyeꞌxy mʉk es waanʉ ꞌyity, ta pyiꞌitsy, esʉ dʉꞌʉnʉ tadʉ andákpʉty wyʉꞌʉmdʉ mʉk agootstuuy winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.
14 Yʉꞌʉdyʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉty diꞌibʉ tim jékyʉp myadyak ja Enok, ja Adanʉ ꞌyok myʉjʉxtujk naskaꞌaxʉbʉ. Dʉꞌʉn jyʉnáñ ja Enok: “Nꞌijxʉts ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm ko myiñ mʉt kana̱k milʉ ꞌyánklʉsʉty, 15 es tpayoꞌoyʉt nidʉgekyʉ ja ja̱ꞌa̱y es tkumʉdówʉt ja axʉk ja̱ꞌa̱yʉty diꞌibʉ tʉ ttundʉ tʉgekyʉ axʉʉkpʉ, es mʉt ko nandʉꞌʉn mʉt ja axʉk ayuk tʉ tka̱jxpa̱a̱ttʉ ja Dios.” 16 Esʉ tya̱dʉ andákpʉty myʉꞌꞌʉꞌʉndʉp ja Dios esʉ wiingátypyʉ, ni na̱ꞌa̱ kyajotkʉdaꞌaky mʉt ja diꞌibʉ myʉda̱jttʉp. Jaꞌa tyuundʉp diꞌibʉ yʉꞌʉ kʉꞌʉm tsyojktʉp, kyuꞌawakꞌáttʉ es ñayyajmʉjpʉjta̱ꞌa̱ga̱ꞌa̱nʉdʉ, es oy myadya̱ꞌa̱ktʉ mʉt ja wiinkpʉ ja̱ꞌa̱yʉty ko ti ttsoktʉ diꞌibʉ kʉꞌʉm tyukꞌoyꞌáttʉp.
Ka̱jxwíjʉn mʉt ja mʉbʉjkpʉty
17 Per miits mʉguꞌugítʉty, jamyatstʉ wiꞌixʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ ꞌyapóstʉlʉty xytyukmʉmadyákʉm. 18 Dʉꞌʉn jyʉnandʉ: “Ja tiempʉ diꞌibʉ tim okpʉ jaaꞌꞌata̱a̱mp ja ja̱ꞌa̱y diꞌibʉ tyukxiꞌigaampy ja Diosʉ ꞌyʉxpʉjkʉn es jyikyꞌata̱ꞌa̱ñ éxtʉm yʉꞌʉ ja ꞌyaxʉk winma̱ꞌa̱ñ.” 19 Tya̱a̱dʉ dʉꞌʉmbʉ ja̱ꞌa̱y yʉꞌʉ yajnaywya̱ꞌxʉp ja nmʉguꞌukꞌa̱jtʉm es jyikyꞌattʉ éxtʉm ja ñiniꞌx kyʉba̱jk ttsoktʉ, es kyaj tmʉdattʉ ja Diosʉ Jya̱ꞌa̱jʉn.
20 Per miits mʉguꞌugítʉty, yajmʉjwiin yajkajaajʉ mmʉbʉjkʉn nixim niyam, es ka̱jxta̱ꞌa̱ktʉ éxtʉm ja Espíritʉ Santʉ mnʉꞌʉmoꞌoy mduꞌumoꞌoyʉdʉ. 21 Naymyʉdátʉdʉ mʉt ja Diosʉ tsyojkʉn es jʉjpꞌíxtʉ ko myina̱ꞌa̱ñ ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ, ko mʉt ja pyaꞌꞌayoꞌon xymyoꞌoya̱ꞌa̱nʉm ja jikyꞌa̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ.
22 Paꞌꞌayowdʉ pʉ́nʉty kyaj oy tnijáwʉdʉ ti ja Dios tsyejpy. 23 Diꞌibʉ tʉʉ dʉn timnayyajtʉgoyánʉnʉp, yajtsoꞌok éxtʉm jyawʉ xyjuuty jʉʉnóty; esʉ wiingátypyʉ paꞌꞌayow es yajtsoꞌok, per éxkʉm myaꞌꞌaxʉʉgʉdʉ mʉt ja ꞌyaxʉk jikyꞌa̱jtʉn.
24 Ja nYajnitsokpʉꞌa̱jtʉm, ja Diosʉ tuꞌukpʉ diꞌibʉ myʉda̱jtypy ja mʉkꞌa̱jtʉn es kʉdiibʉ mbekykya̱ꞌa̱dʉt es myajkʉxʉꞌʉgʉdʉt wa̱ꞌa̱ts Dios wyindum ma̱ ja myʉjꞌa̱jtʉn, es mʉt niꞌigʉ xondakʉn, 25 waꞌan jaꞌa tmʉdattʉ ja mʉjꞌa̱jtʉn, mʉkꞌa̱jtʉn, es ja kutujkʉn. Dʉꞌʉn ꞌyijty Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉkyʉjxm ma̱ kyajnʉmʉ naty tsyondaꞌaky ja naxwíñʉdʉ, tyamʉ dʉꞌʉn ꞌyity, es winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ dʉꞌʉñʉm ꞌyítʉt. Waꞌan dʉꞌʉnʉty.