Neky Diꞌibʉ Pa̱a̱blʉ Tyuknigajx Ja Filemón
1
Ʉj Pa̱a̱blʉ. Tsimdsyʉnaabyʉts mʉt kots nga̱jxwaꞌxy ja Jesukristʉ ꞌyayuk. Ʉj esʉ nmʉguꞌukꞌa̱jtʉm Timotee nduknigáxtʉdsʉ tya̱dʉ neky mij, mʉmʉduumbʉ, mʉguꞌuk Filemón, es yʉ Jesukristʉ myʉduumbʉty diꞌibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ mdʉjk, éxtʉm nmʉguꞌukꞌa̱jtʉm Apyʉ esʉ Arkipʉ, diꞌibʉ mʉʉt nmʉduꞌunʉm ja Jesukristʉ. Waꞌan ja Dios Teety esʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ mgunuꞌxʉdʉ nidʉgekyʉ miidsʉty, es mmoꞌoyʉdʉ ja agujkꞌa̱jt jotkujkꞌa̱jtʉn.
Filemongʉ tsyojkʉn esʉ myʉbʉjkʉn
Kots nga̱jxtaꞌaky, dʉꞌʉñʉmts nja̱ꞌa̱ygyʉdaꞌaky ja Dios mijtskyʉjxm, mʉt kots tʉ nmʉdoy wiꞌix xymyʉbeky ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesús es ko xytsyeky pʉ́nʉty Diosʉ jyaꞌaꞌa̱jtypy. Nꞌamdeebyʉts ja Dios es dʉꞌʉñʉm xꞌʉxta̱ꞌa̱yʉt wiꞌixʉ ja̱ꞌa̱y xytyuknijáwʉdʉt ja diꞌibʉ nmʉbʉjkʉm, esʉ dʉꞌʉn xywyinmʉdooda̱ꞌa̱yʉt tʉgekyʉ ja oyꞌa̱jtʉn diꞌibʉ nmʉda̱jtʉm jaꞌagyʉjxm ko tiꞌigyʉ nꞌijtʉm mʉdʉ Kristʉ. Jotkujkʉts es xondákpʉts mʉt ja mdsojkʉn, jaꞌa ko mʉt mij mʉguꞌugítʉ, ja Diosʉ jyaꞌayʉty tʉ ꞌyagujk jyotkujkʉdʉ.
Pa̱a̱blʉ ja Filemón tꞌamdoy ja mayꞌa̱jtʉn mʉt ja Onesimʉkyʉjxm
Pa̱a̱ty mʉdʉ tya̱a̱dʉ, oy éxtʉmʉ Jesukristʉ ꞌyapóstʉlʉ xypyátpʉts es ndukꞌanaꞌamʉt diꞌibʉ mdúnʉp, njamʉnuꞌxta̱ꞌa̱gaampy tsojkʉngyʉjxm. Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉjja̱ꞌa̱yñʉts es tyámʉts ndsimdsyʉʉnʉ mʉt kots nmʉdúñ ja Jesukristʉ, 10 nꞌamdeepy tuꞌugʉ mayꞌa̱jtʉn mʉt yʉꞌʉgyʉjxmʉ Onésimʉ, diꞌibʉts ʉj nmʉda̱jtypy éxtʉmdsʉ nꞌuꞌungʉn, jaꞌa ko ʉjts jaꞌa tʉ ndukmʉbeky ja Kristʉ ko oj xykyuꞌixy ya̱a̱ ma̱a̱ts ndsimdsyʉʉnʉ.
11 Tʉʉyʉp yʉ Onésimʉ ni ti tuꞌunʉn mgamooyʉ, per tyam mduꞌunxʉdʉbʉ net yajxón, éxtʉmts ʉj tʉ xymyʉdúñ ja yam. 12 Nduknigajxʉmbijtypy jatʉgok, oyxyʉp jyadʉꞌʉnꞌa̱jtpʉ éxtʉmdsʉ ngʉꞌʉm jotʉn. Pes axa̱jʉ yajxón. 13 Ʉj tʉʉxyʉpts njajʉna̱ꞌa̱ñ esxyʉp ꞌyakweꞌemy mʉt ʉj, esxyʉp xymyʉdúñʉts ma̱ mij mjapa̱a̱dyʉty ma̱a̱nʉmts nꞌaktsimdsyʉʉnʉ mʉt yʉꞌʉgyʉjxm kots nga̱jxwaꞌxy ja oybyʉ ayuk. 14 Per kyajts njatyimtseky es xyjatyimpudʉ́kʉdʉts pʉn kyaj mij mjʉna̱ꞌa̱ñ. Ndsejpyʉts esʉts xypyudʉ́kʉt mʉt mij ja mgʉꞌʉmdsojkʉn, pa̱a̱ty kyajts nꞌakꞌyajwʉꞌʉmʉyaꞌañ ja Onésimʉ ja yam. 15 Waꞌanʉ da Onésimʉ oj mmastuꞌudyʉty waanʉ tiempʉ, es tyam xymyʉdátʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, 16 kyaj ñakydyʉꞌʉnʉty éxtʉm tuꞌugʉ ja̱ꞌa̱y juybyʉ, tyam dʉꞌʉn waanʉ oy éxtʉm tuꞌugʉ mʉguꞌuk diꞌibʉ mjantsytsyejpy. Ʉj njantsytsyejpyʉts byeen, per mij mbátʉp es xytsyókʉt waanʉ niꞌigʉ, kyajnʉm éxtʉmʉ ja̱ꞌa̱y juybyʉ, per waanʉ oy éxtʉm tuꞌugʉ mʉguꞌuk diꞌibʉ jemyñʉm tꞌaxa̱jʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm.
17 Pa̱a̱ty mʉguꞌugítʉ Filemón, pʉn xyꞌʉxka̱jpʉts éxtʉm mijʉ mmʉmʉduumbʉ ma̱ yʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ, tunʉ mayꞌa̱jtʉn, axa̱jʉ Onésimʉ éxtʉm jyawʉ ʉj kʉꞌʉm xyꞌaxá̱jʉts. 18 Pʉn tʉ oynʉꞌʉnʉn mmʉdʉgóyʉty, o pʉn jaa wiꞌix tsoo xymyʉjuy xymyʉgwéntʉty, tukkʉbajtkʉts ʉj mij. 19 Ʉj Pa̱a̱blʉ, tya̱a̱dʉ nja̱ꞌa̱yʉts mʉdʉdsʉ ngʉꞌʉm letrʉ: Ʉjts ngʉbátʉp. Oy jyamba̱a̱dʉty ʉj mij ndukjamyetsy ko xymyʉniꞌxyꞌa̱jtpʉts ʉj mij mʉdʉ mgʉꞌʉm jikyꞌa̱jtʉn, mʉt ko ʉjtsʉ dʉꞌʉn diꞌibʉ mduknija̱ꞌa̱jʉ ja Jesukristʉ ñitsokʉn. 20 Mʉguꞌugítʉ, tunʉ tya̱dʉ mayꞌa̱jtʉn diꞌibʉ nꞌamdeepy nbʉjktseepy mʉt ja Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉkyʉjxm, es dʉꞌʉnʉts xyajxonda̱ꞌa̱gʉt. Tun éxtʉm tukkaꞌaxꞌa̱jtʉm ma̱ Kristʉ.
21 Nnijayʉ mʉt ko ndukmʉꞌawda̱jtʉpts ko mguydyúnʉp, es nnija̱ꞌa̱bʉts ko mdúnʉp waanʉ niꞌigʉ kʉdiinʉm diꞌibʉ yam nꞌamdeepy. 22 Nandʉꞌʉn nꞌamdoy es xyꞌʉxkúkʉdʉts ja nja̱jttákn, mʉt ko njʉjpꞌijxypyʉts ko mʉt yʉꞌʉgyʉjxmʉ mꞌamdoꞌo mbʉjktsoꞌonʉty miidsʉty, Diósʉts xymyoꞌoyʉp esʉts nꞌawa̱ꞌa̱tspʉdsʉ́mʉt es nʉjx nguꞌixtʉ.
Ka̱jxpoꞌxʉn
23 MayDiósʉk jyʉnaꞌañ ja Epafrʉs, yʉ nmʉdsimyjyaꞌayʉts mʉt yʉꞌʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 24 Nandʉꞌʉn mduknigáxʉdʉ Dioskajxy ja Markʉs, Aristarkʉ, Demʉs esʉ Lukʉs diꞌibʉts xypyudʉjkʉdʉp ma̱ ja tuunk.
25 Waꞌan miidsʉ Nindsʉnꞌa̱jtʉm Jesukristʉ mgunuꞌxʉdʉ.