JA MYƗMAJTSKPƗ NØKY MIDI JA PEDRO YJA̱A̱Y
1
Ku ja Pedro tnɨjayɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo
Øts ɨdøꞌøn Simón Pedro nxøøwꞌajtpy. Øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo nmɨdump jøts øts ja nayɨdeꞌen ngudanaapy. Ɨxya̱m meets ja nøky ndanɨgaxɨ pøn nayɨdeꞌen tø xpa̱a̱ttɨ ja janchja̱ꞌwɨn sa̱m øøts ja njaꞌ, jaꞌagøjxp ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo tyɨyɨ kyaꞌpxyɨ. Jadeꞌen sa̱m xꞌejxtɨt xnɨja̱wɨdɨt ja Dios Teety jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús, nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn mdaja̱ꞌa̱dɨyɨdɨt ja yꞌøyꞌa̱jtɨn kyunuuꞌkxꞌa̱jtɨn.
Jaꞌ midi yiknɨgajxøꞌøgɨyɨp pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja Cristo
Myøkꞌa̱jtɨngøjxp adøm ja Dios Teety xmøꞌøyɨm køx kɨda̱ꞌa̱k midi xkaꞌejtxaꞌamp jøts jadeꞌen øy tsuj ja ndsɨna̱a̱ꞌyɨn nyikna̱jxɨnt, sa̱m ja ajotꞌa̱jtɨn nayɨdeꞌen yikmoꞌot, jabɨ tøxɨ Cristo xukꞌijxyɨm pøn tø xwɨꞌijxyɨm xwɨgøꞌøñɨm yꞌøyꞌa̱jtɨngøjxp myøkꞌa̱jtɨngøjxp. Nay yøꞌøbɨ køjxp adøm nayɨdeꞌen tø xmøꞌøyɨm ja yꞌøybɨ, ja awejxꞌa̱jtɨn sa̱m ɨdøꞌøn ku tijy xyiknɨtsoꞌokwa̱ꞌa̱ñɨm ya̱ na̱xwiiñ, ma̱ ja tɨgøꞌøyɨn kadyeꞌeyɨn yꞌity, jøts jadeꞌen ja kyunuuꞌkxy yꞌøyꞌa̱jtɨn xukpa̱a̱jtɨnt. Pønɨ nba̱a̱twa̱ꞌa̱ñɨmp ɨdøꞌøn ya̱ꞌa̱t, ja janchja̱ꞌwɨn ɨdøꞌøn nmøøtꞌa̱jtɨmp; ku ja wyɨnaty nmøøtꞌa̱jtyɨmp, wɨnets ja tɨɨchɨna̱a̱ꞌyɨn ja øchɨna̱a̱ꞌyɨn nꞌɨxa̱ꞌa̱yɨnt; ku ja wyɨnaty tø nba̱a̱jtyɨm xjats ɨdøꞌøn nbadøjkaꞌant sudso ja Dios yjaꞌ nnɨja̱ꞌwaꞌant midi tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ; kuts ja wyɨnaty nmøøtꞌa̱jtnaꞌam, jøts ja yjaꞌ jadeꞌen nbaduujnaꞌant jøts adøm ja ngøꞌøm jaꞌ nꞌɨxwejtsɨnt; kuts ja wyɨnaty jadeꞌen tø nduꞌuñɨm xjats ɨdøꞌøn ja maaꞌkxujkɨn nbadøjkaꞌant jøts nyiktuꞌunɨnt nɨxem nɨya̱m, jøts ja Dios yjaꞌ køx kɨda̱ꞌa̱k jadeꞌen nnadyamɨyojxaꞌant; kuts ɨdøꞌøn nmøøtꞌa̱jtnaꞌant xjats ɨdøꞌøn ja nmɨguꞌuk adøm nɨxem nɨya̱m møøt nnamya̱a̱jyaꞌant; jøts jadeꞌen ja tsojkɨn nmøøtꞌa̱jtɨnt midi kamastuꞌudyɨm yikja̱ꞌwɨp.
Kuts ya̱ꞌa̱t xyikmøjɨdɨt xyikyajkɨdɨt midi mmøøtꞌa̱jttɨp, ¿ja ti nugo meets ndejɨnt tø xꞌejxnɨ xnɨja̱ꞌwɨñɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo? Jabɨ kaꞌaxɨ ja mdsɨna̱a̱ꞌyɨn nugo xyikna̱xtɨt ya̱. Pønts ya̱ꞌa̱tpɨ wɨnma̱a̱ꞌñ tkabaꞌayoodɨp, jadeꞌen ɨdøꞌøn tyimyjaty sa̱m tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy kubeꞌets kugoots yꞌetwa̱ꞌa̱ñ køꞌømdsojkɨngøjxp; kaꞌap ja tꞌukja̱ꞌmyajtsnɨ ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ja pyojkpɨ tø tkuꞌoogɨ jøts ku ya̱m yjapa̱a̱tꞌa̱jtnɨyɨ jøts ja chɨna̱a̱ꞌyɨn tyiktɨga̱jtsnɨt. 10 Jadeꞌents mee mɨguꞌuktøjktɨ, na̱nkyꞌejxɨdɨ døꞌøn ku meets ja Dios tø mwɨꞌijxyɨdɨ tø mwɨgøñɨdɨ, jøts jadeꞌen nɨti nɨma̱ ja mjanchja̱ꞌwɨn kyawɨnguwopɨdɨt. 11 Jøts jadeꞌen wyɨnaty agujk jotkujk mdøjkɨñɨdɨ ma̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ja kyutujk ja yja̱a̱ꞌy ttanɨtanɨ, ma̱ ja yiknɨtsokpɨ xemɨkøjxp xyikꞌejtɨnt.
12 Paty meets ya̱ꞌa̱t ejtp ndukja̱ꞌmyatsꞌett, øy yø xanɨja̱ꞌwɨñɨdɨ øy yø xjadamøkꞌa̱jtnɨdɨ Dios tyɨyꞌa̱jtɨn midi mmøøtꞌa̱jttɨp. 13 Øy øts ɨdøꞌøn ja nja̱wɨ ku meets nja̱a̱ka̱jpxwejt, ku nja̱a̱kjujkyꞌa̱tt, 14 jabɨ tøxɨ øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo xuknɨja̱wɨ ku øts tsojk ya̱ꞌa̱t na̱xwiiꞌñɨt nmajtstutnɨt. 15 Tukɨꞌɨyɨ øts yø nꞌa̱a̱w njoojt nbɨkta̱ꞌa̱kt, jøts xja̱ꞌdya̱ngøxtɨt yøꞌ ka̱jpxwejɨn, jøts jadeꞌen ku wyɨnaty tø njaꞌooꞌknɨ njadɨgøøñɨ, ejtp yø xja̱ꞌmyatsꞌettɨt.
Pøn tꞌejxtøø wyemp yꞌa̱mp sa̱ Cristo tna̱nkyꞌejxøø ja myøjꞌa̱jtɨn
16 Øy meets mwa̱ꞌa̱nt ku myikwɨnda̱a̱yꞌa̱ttɨ ku meets tø ndukmadøy ja ɨxpøjkɨn midi ñɨgajpxpy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo myøkꞌa̱jtɨn jøts ku ja myeꞌent jadɨgojk. Kaꞌap øøts yø køꞌøm tø nyikꞌøyɨ yøꞌ madya̱ꞌa̱ky, jabɨ tøxɨ øøts ɨdøꞌøn køꞌøm ndyimyꞌixy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm yꞌøyꞌa̱jtɨn ja myøjꞌa̱jtɨn. 17 Nꞌejx øøts ku ja Dios Teety tyikja̱jty jøts ja Cristo ja wɨndsøꞌjkɨn wɨnja̱ꞌwɨn tpa̱a̱tt, ku ja ñɨneꞌkx tyɨga̱jch jøts ku amuum chama̱a̱mbɨjky ajuꞌuk agujkp. Nmadoow øøts nayɨdeꞌen ja Dios Teety yꞌa̱a̱w yꞌayuujk ku yɨdeꞌen wya̱a̱ñ: “Øts ya̱ꞌa̱t nꞌUꞌnk midi kawɨnmaañɨ ndsojknajxpy, midi øts ɨxya̱m øy yikxon ndajotkujkꞌajtpy.” 18 Køꞌømxɨ øøts ɨdøꞌøn ndyimyadøøy ja Dios Teety yꞌayuujk midi tsa̱jpjøtpy kɨda̱a̱jk, jabɨ jamxɨ øøts wyɨnaty kojpkøjxp midi kunuuꞌkxy, møøt øøts ja nwɨndsønꞌajtɨm jam wyɨnaty.
19 Kidi yøꞌøyɨpxɨ døꞌøn jaꞌayɨ nugo ejxpajtꞌa̱jtp, pø tøxɨ ja Dios Teety ja kyajpxy tpaduñ midi ja kyugajpxy wɨndiꞌixyɨp yjaadya̱ndøø. Øyꞌa̱jtp ɨdøꞌøn jadeꞌen ku jadeꞌen xuꞌunt ku xunkꞌa̱ttɨt yøꞌøbɨ kajpxy, yøꞌøbɨ ayuujk, midi ja wejɨn ja kajɨn xmøꞌøyɨmp jøts ja kugootsꞌa̱jtɨn jadeꞌen xmajtstuujtɨnt. Jadeꞌents Cristo ja yjaꞌ xaguja̱jamp xagudøøꞌkxamp kunɨm ja myeꞌent jadɨgojk jøts køꞌøm ña̱nkyꞌejxɨyɨtnɨm. 20 Ja ku døꞌøn jawyeen kuwa̱nɨ xnɨja̱wɨdɨt jøts ku ja Dios kyajpxy kaꞌ nugo øy pøngapøn nugo aja̱wɨ tja̱ꞌgyukɨ, 21 jabɨ kaꞌaxɨ ja Dios kyugajpxy kyøꞌøm wɨnma̱a̱ꞌñ ttaka̱jpxtøø. Dios Teety mɨyøxy jaꞌadɨ, jøts tnɨga̱jpxɨdɨ ja yjaꞌ sa̱ jaty ja Espíritu Santo wyɨnma̱a̱ꞌnmyøøjyɨdøø.