JA NØKY MIDI JA PABLO TYANƗGAJX JA EFESIƗT JA̱A̱ꞌY
1
Ku ja Pablo tnɨjayɨ pøn tjanchja̱ꞌwɨdɨp ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo yjaꞌ jam Efeso
Øts Pabloꞌa̱jtpɨ, Dios ø køꞌøm chojkɨngøjxp tø xpɨkta̱ꞌa̱ky Jesucristo kyudanaabyɨ jøts ø jadeꞌen xyikugajpxyꞌaty. Ya̱ꞌa̱t nøky jaꞌ øts yø ndanɨja̱ꞌa̱yɨdɨp ja Efesiɨt ja̱a̱ꞌy pøn jaty ja Dios yjaꞌajtpy jøts tjanchja̱wɨdɨ nayɨdeꞌen ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo. Pa̱a̱t meets ja kunuuꞌkxɨn ja øyꞌa̱jtɨn midi ja Dios Teety møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo yajkpy.
Ja møj øyꞌa̱jtɨn midi nba̱a̱jtɨmp ku Cristo nmøøtꞌejtɨn
Ngajxa̱jkɨndɨp ja Dios midi tyeetyꞌajtpy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, jabɨ tøts ja kunuuꞌkxɨn xmøꞌøyɨm ku ja Cristo nmøøtꞌijtyɨm. Jaꞌ yꞌøyꞌa̱jtɨn tø xanɨgajxaꞌandɨ ma̱ ja chøønɨ. Na̱mgaꞌanɨm na̱xwiiꞌñɨt choꞌonda̱ꞌa̱ky jøts ja Dios Teety køꞌøm xwɨꞌijxyɨndɨ xwɨgøꞌøñɨndɨ Cristo køjxp ku ja xkuꞌayoꞌomba̱a̱jtaꞌandɨ, jøts jadeꞌen adøm wa̱ꞌa̱ts nwɨngunøjkxaꞌant jaꞌ wyɨngujkp nɨti pøky nɨti kadyeey. Wɨndiꞌixyɨp ɨdøꞌøn køꞌøm ja Dios Teety ttanɨbɨkta̱a̱jkɨñɨ jøts ja xꞌuꞌnkupøjkɨnt Jesucristo køjxp. Paty ejtp ngajxa̱jkɨndɨt ja Dios sa̱ tø tna̱nkyꞌijxyɨ ja myøj kunuuꞌkxɨn, ku ja yꞌUꞌnk tø tnajtskaxɨ midi kawɨnmaañɨ chøjkpy. Ku xtsojkna̱jxyɨm adøm ja Dios, paty adøm tø xyiknɨtsøøjkyɨm ku ja yꞌUꞌnk Jesús wyɨdsuuñ wyɨda̱jxy, jøts yꞌoꞌjkɨngøjxp xpojkpɨmeeꞌkxyɨm. Kajaa Dios tø tna̱nkyꞌijxyɨ ja chojkɨn ku tø xmøꞌøyɨm ja wejɨn ja ja̱ꞌgyukɨn, jøts jadeꞌen tø tna̱nkyꞌijxyɨ ja yuꞌuchwɨnma̱a̱ꞌñ midi adøm ja køꞌøm tø xanɨbɨkta̱a̱jkɨm sa̱ døꞌøn ja ttunwa̱ꞌa̱ñ. 10 Ja̱tp ɨdøꞌøn jadeꞌen sa̱ døꞌøn ja wyɨnma̱a̱ꞌñ tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ, kuts ja xøøw kuts ja jumøjt tpa̱a̱tt, wɨnets ja Dios Teety tukɨꞌɨyɨ ttagɨdøjkɨgyøxt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo ti jaty ejtp øy ma̱dsoo, yjana̱xwiiñɨ uk yjatsa̱jpjøtpyɨ, jøts ja amuum køꞌøm tnɨguba̱jkꞌa̱tt.
11 Kuts adøm ɨdøꞌøn ja Cristo nmøøtꞌa̱jtyɨm, wɨndiꞌixyɨp adøm ja xwɨꞌejxnaꞌandɨ xwɨgoꞌonandɨ ja Dios Teety jøts jadeꞌen xmøꞌøyɨndɨt midi xamɨdsojkɨmp. Tukɨꞌɨyɨ døꞌøn ja ttuñ sa̱ ja chojkɨn tø ttanɨbɨkta̱a̱gɨ. 12 Tø døꞌøn ja ttuñ jadeꞌen jøts øøts ɨdøꞌøn ja Dios ndakajxa̱ꞌa̱kt ja yꞌøyꞌa̱jtɨn ja myøjꞌa̱jtɨn, jabɨ øøtsts ɨdøꞌøn jawyeen tø njanchja̱wɨ ja Cristo. 13 Meets nayɨdeꞌen, ku xmadowdɨ ja Dios tyɨyꞌa̱jtɨn midi tnɨga̱jpxp ja yiknɨtsoojkɨn, jøts ku xjanchja̱ꞌwɨdøø ja Cristo, jadeꞌen ɨdøꞌøn ja Dios Teety mdamɨguyꞌejxɨdøø ja yꞌEspíritu Santo, jøts ja myiktamɨꞌejxka̱pɨdɨt jøts ku meets ja Dios mjaꞌatyɨdɨ. Jadeꞌents ɨdøꞌøn ja yꞌayuujk tyiknɨwa̱a̱jch sa̱m ja jawyeen tø tnɨgajpxy. 14 Nay ja Espíritu Santo midi meets mꞌejxpajtɨnꞌajtpy, jaꞌ myiktaꞌejxka̱ptɨp ku ja Dios ja mya̱a̱y tyikwa̱ꞌkxt. Jadeꞌen ja Dios ttuꞌunt ku wyɨnaty tø tyiknɨtsoojkøjxnɨ midi tø tnɨwa̱nguixy. Jadeꞌents ja Dios yikwɨndsøꞌøgɨt yikwɨnja̱wɨt myøjꞌa̱jtɨngøjxp yꞌøyꞌa̱jtɨngøjxp.
Ku ja Pablo tꞌamɨdøøy tpøktsøøy ja Dios jøts ja wejɨn ja ja̱ꞌgyukɨn yikmoꞌodɨt pøn ja Dios tpadundɨp
15 Tø nnɨja̱wɨ ku meets møk ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús xꞌajotꞌaty, ku mee nayɨdeꞌen øy tsuj ja tsojkɨn xmøꞌøy pøn jaty ja Dios jaꞌa̱jtɨyɨdɨp. 16 Ejtp øts ja Dios ndamøja̱wɨ ndagunuuꞌkxyja̱wɨ ku ja mgunuuꞌkxyɨdɨ, kaꞌ mee nja̱ꞌdyɨgøy, ejtp meets nnɨꞌamɨdowɨ nnɨbøktsowɨ ku ø ndsa̱pkajpxy. 17 Nꞌamɨdøøpy øts ja kunuuꞌkxy Dios Teety midi tyeetyꞌajtpy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo jøts ja mmoꞌojɨyɨdɨt ja wejɨn ja kajɨn midi yikxon mdukja̱ꞌgyukɨyɨdɨp sa̱ ja yꞌejxɨ tyɨyɨ. 18 Nꞌamɨdøøpy øts nayɨdeꞌen ja Dios jøts mguja̱jɨyɨdɨt mgudøøꞌkxɨyɨdɨt, jøts jadeꞌen xnɨja̱wɨdɨt ti døꞌøn mꞌawejxtɨp midi tø myiktanɨwa̱a̱dsowɨdɨ, ku janch kawɨnmaañɨ ja ma̱a̱y midi ja Dios tyagumaawyampy pøn ja yjaꞌajtpy, 19 jøts nayɨdeꞌen ø nꞌamɨdøy ja Dios jøts xnɨja̱wɨdɨt ku nɨti kyaꞌadanɨyɨ kyaꞌadsøꞌøgɨyɨ ku kawɨnmaañɨ ja Dios myøkꞌa̱jtɨn midi adøm ja xabudøjkaꞌamp ku adøm ja njanchja̱ꞌwaꞌandɨt, 20 nay jaꞌabɨ møkꞌa̱jtɨn ɨdøꞌøn midi ña̱nkyꞌejxɨ ku Cristo jap ooꞌkpɨ agujkpy wyɨmbijty jujky jadɨgojk, jøts ku ja nayɨdeꞌen cha̱jpajtna̱a̱ jøts ja Dios Teety yꞌaga̱ꞌngyøjøꞌøm ja kutujkta̱a̱jk myøøjyɨ. 21 Jawanɨ møj ɨdøꞌøn ja Cristo yikpɨkta̱a̱jky, nɨpøn wɨndsøn nɨpøn yikutujkpɨ tkamɨꞌaguijpxyꞌaty ya̱ na̱xwiiñ jøts tsa̱jpjotp, ɨxya̱m jøts xemɨkøjxp nɨpøn ja tkamɨba̱a̱tꞌa̱tt. 22 Tukɨꞌɨyɨ døꞌøn midi ja Dios tø tyikøjy, ja Cristo døꞌøn tnɨtanaagyøjxp, jaꞌ ɨdøꞌøn tnɨguba̱jkꞌa̱jtp nɨdukɨꞌɨyɨ pøn jaty ja Dios tjanchja̱ꞌwɨdɨp. 23 Jadeꞌen sa̱ tuꞌuk ja ja̱a̱ꞌy ñɨneꞌkx kyakaꞌpxyɨ pønɨ kaꞌap ja kyuba̱jk ja te, nayɨdeꞌen ɨdøꞌøn ja janchja̱ꞌwɨbɨtøjk ndejɨnt kyakaꞌpxyɨdɨ pønɨ kaꞌap ja Cristo ja ñɨguba̱jkꞌatyɨdɨ, jøts ja kaꞌap ja myøkꞌa̱jtɨn myøꞌøyɨdɨ pø jaꞌaxɨ tukɨꞌɨyɨ tyikꞌejtp tyikna̱jxp ja na̱a̱jx ja tsa̱jp.