JA NØKY MIDI JA JUDAS YJA̱A̱Y
1
Ku ja Judas tnɨjayɨ pøn jaty ja Dios tø twɨꞌixy
Judasꞌa̱jtp øts. Øts ja Jacob nmɨgaꞌaxꞌajtpy. Nmɨdumpy øts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo jøts meets ya̱ꞌa̱t nøky ndanɨjayɨ pøn jaty ja Dios tø tyamɨdsøkyɨyɨ jøts ja yjaꞌa̱tɨyɨt, ku ja tø yꞌagøꞌdukɨyɨ yꞌaxa̱jtukɨyɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo, ku ja møøt yꞌettɨ. Mba̱a̱ttɨp yikxon ja Dios kyunuuꞌkxɨn jøts øy tsuj mbaꞌayowɨyɨdɨt jøts ja øyꞌa̱jtɨn myikmoꞌodɨt.
Pøn nugo jawɨnda̱a̱yꞌa̱twa̱mp
Meets mɨguꞌuktøjk, o meets ja nøky kawɨna̱a̱k ojk tø njadanɨjayɨwya̱ꞌa̱ñ sa̱ døꞌøn yꞌejxɨ tyɨyɨ ja nɨtsoꞌokꞌa̱jtɨn midi njagyejpyɨndɨp, ɨxya̱mts mee nnɨjayɨ jøts tuꞌugyɨ xyikꞌettɨt ja mjanchja̱ꞌwɨn midi ja Dios tuꞌugyɨ tø xmøꞌøyɨm, ku ja xjaꞌa̱jtyɨndɨ. Jabɨ tøxɨ ja ja̱a̱ꞌy jam tmɨdøkɨ ja wɨnꞌøøꞌnɨn jøts meets ja mdukpadunwa̱ꞌa̱ñɨdɨ midi ja tɨyꞌa̱jtɨn kyamøøt. Pø wa̱mpxɨ ja Dios kyajpxy jøts ja tyikꞌayoꞌomba̱a̱tt sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨyɨ ku ja kyaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ, wa̱ndɨpts jaꞌ øy ja ti ttuꞌundɨt maaꞌkxukɨdɨp ja Dios jaꞌ. Kaꞌap ja Dios Teety yjaꞌ ttsojkɨdɨ pøn xjaꞌa̱jtɨndɨp møøt ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo.
O meets ja xjanɨja̱wɨ, nduknɨja̱wɨwyampy meets ja jadɨgojk jøts ku ja Dios Teety ojts tyikꞌawa̱ꞌa̱tspɨdsimy ja Israelɨt ja̱a̱ꞌy jam Egipto, xjats tyikwɨndɨgøy jaꞌ pøn ja kamɨbøjkɨyɨ kabaduujnɨyɨ. Jøts nayɨdeꞌen ja a̱nkɨlɨstøjk wɨna̱a̱gɨn ja yjaꞌ kaꞌ tꞌukpadunɨdɨ sa̱m pya̱a̱tꞌatyɨ, Diosts ja tø myachɨ jøts ja tø pyɨkta̱ꞌa̱gyɨ agootstujpy, jam ja yꞌawejxtɨ ku ja tɨɨdyuꞌunɨn myeꞌent. Nayɨdeꞌents ja yja̱jtmɨdɨ ja Sodoma ka̱jp jøts Gomorra ka̱jp, jøts midi jaty jam ka̱jp wɨngon ejttøø. Øy sa̱ yꞌadøtstøø, ya̱a̱ꞌdyøjk namyøøtꞌa̱jtɨdɨp tukya̱a̱ꞌdyøjk, tøꞌøxyøjk namyøøtꞌa̱jtɨdɨp tuktøꞌøxyøjk. Jadeꞌents ja kaꞌøybɨ ttundøø. Jøts ja Dios xemɨkøjxp tø yikꞌayoꞌomba̱a̱dyɨdɨ ma̱ xemɨkøjxp tyøy. Jadeꞌents yø xukꞌijxyɨmp xuknɨja̱ꞌwɨmp jøts kaꞌap jadeꞌen nꞌadøøjtsɨnt.
Øyɨ tjanɨja̱wɨdɨ pøn meets ɨxya̱m nugo mwɨnꞌøøꞌnɨp, kyøꞌøm wɨnma̱a̱ꞌñjøtpy ja jadeꞌen ttundɨ ku ja kyaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨ jøts kaꞌ tmøjpɨkta̱ꞌa̱ktɨ ja Dios kyutujk. Nugo twɨndsøy ja a̱nkɨlɨstøjk midi ja Dios myøøtsɨnaapy. Janch wenk ɨdøꞌøn ja Dios yøꞌøbɨ ja̱a̱ꞌy twɨndsowdɨ, nɨkaꞌap ja møj a̱nkɨlɨs Miguel twɨndsøøy ja mɨkuꞌ jadeꞌen neꞌegɨ, ku ja Moises ñɨneꞌkx tyiktsepja̱jtɨdɨ sudso døꞌøn ja yiktuꞌunt. Neꞌegɨ yɨdeꞌeñɨ jaꞌayɨ tnɨma̱a̱y, “Dios pa̱a̱tꞌa̱jtɨyɨp pønɨ sa̱ ja mdunwa̱ꞌa̱ñɨ.” 10 Yø ja̱a̱ꞌy midi mwɨnꞌøøꞌnɨdɨp ku yø ti køꞌøm tkaja̱ꞌgyukɨdɨ, jaꞌats yø kya̱jpxtɨp kaꞌøy; jaꞌayɨ nugo ñɨja̱ꞌwɨdɨp jøts yø jadeꞌen yꞌadøꞌøtstɨt ejxɨm jɨyujkɨn, køꞌømts yø nugo jadeꞌen ña̱nkwyɨndɨgøyɨdɨ.
11 Ayoꞌomba̱a̱ttɨp jaꞌadɨ ku nay jaꞌ tpadundɨ sa̱m ja Cain yja̱a̱ꞌyꞌa̱jty ku ja myɨguꞌuk ja tyikꞌøꞌjky. Tundɨp nayɨdeꞌen sa̱m ja Balaam jøts ja meeñ pa̱tp tja̱wɨdɨ. Jadeꞌen nøjkx wyɨndɨgøydɨ sa̱m ja Coré ku yꞌookøxtɨ ku ja Dios tmɨdsepøjktøø. 12 Nugo mdsøꞌødyuñɨdɨ meets ma̱ mee mgaadyɨ mꞌuuktɨ tukpabøjkpɨtøjk, ku meets yø kaꞌap mnɨmiñɨdɨ amumjoojt, jøts ku yø nugo kuꞌuxyɨ kyaydɨ yꞌuuktɨ jøts yø jadeꞌen nugo mdaxiꞌikyɨdɨ, nɨti wɨndsøꞌjkɨn tkabɨkta̱ꞌa̱ktɨ, køꞌøm ja neꞌegɨ ñayꞌejxꞌityɨdɨ, kaꞌap ja tꞌixy pønɨ ti ja tø yiktaguwa̱nɨdɨ. Jadeꞌen jaꞌadɨ ejxɨm ja yoots nꞌejxɨnt midi kaꞌ tyuꞌuy, jøts nayɨdeꞌen ejxɨm tuꞌuk ja tsa̱ꞌa̱mguipy midi katøømɨp, øy ja tyøømꞌa̱jtɨn ja tjapa̱a̱ty, wɨndɨgøy yꞌejtnɨdɨpts ja jadiꞌiñɨ. 13 Tum ja kaꞌøybɨ tyundɨp jøts neꞌegɨ o sa̱ tyimyꞌadøꞌøtswa̱ꞌa̱ndɨ tsøꞌødyumbɨm. Jadeꞌents tø tyuuꞌtɨgøødyɨ jøts xemɨkøjxp jap yꞌettɨt agootstujpy.
14 Ja møja̱a̱ꞌy Enoc pøn myɨwɨxujk najtskaxɨ, ku ja Adan jawyeen, jaꞌ ja Dios kyugajpxyꞌa̱jt jøts yɨdeꞌen tnɨgajpxy ja kaꞌøy ja̱a̱ꞌy, jøts wya̱a̱ñ: “Jøts ø nꞌijxy ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm ku ja milꞌampy tmøøtmiñ ja pyabøjkpɨtøjk, 15 jøts pøky pyayøꞌøwya̱ꞌa̱ñ pøn kaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp, pøn tø tyundɨgøydɨ kya̱jpxɨgøydɨ jøts ku tø twɨndsowdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm.” 16 Yøꞌøbɨ ja̱a̱ꞌy nugo ñaꞌamdɨ nugo pyaga̱jpxtɨ, ja yꞌøyꞌa̱jtɨn yø nugo yjayiktunwa̱ndɨp jøts ja ja̱a̱ꞌy øy tsuj nadyijyɨ tmɨga̱jpxtɨ jaꞌagøjxp ku nugo tkajpxwyetswa̱ꞌa̱ndɨ.
Ku ja pabøjkpɨtøjk yiktukmadøy sa̱ yja̱a̱ꞌyꞌa̱ttɨt
17 Meets mɨguꞌuktøjk, ja̱ꞌmyatstɨ sa̱ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo kyudanaabyɨ mdukmadoojɨdøø 18 ku wya̱ndøø yɨdeꞌen: “Ku wyɨngøñ jøts ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm myeꞌent jats kyaxøꞌøktɨt ja ja̱a̱ꞌy pøn tkaꞌødyejtɨp tkaꞌøgya̱jpxtɨp ja Dios yjaꞌ. Kaꞌøyja̱a̱ꞌyꞌa̱jttɨp jaꞌ jadeꞌen sa̱ ja køꞌøm ñadyamɨdsøkyɨdɨ.” 19 Yøꞌ nugo tyikwɨnma̱a̱ꞌnmya̱ꞌa̱twa̱mp ja ja̱a̱ꞌy; jaꞌayɨ chojktɨp ja kyaꞌøybɨ jøts kaꞌap Espíritu Santo ja tmøøtꞌa̱ttɨ.
20 Meets mɨguꞌuktøjktɨ, tuꞌugyɨ mnabyɨkta̱ꞌa̱gɨdɨt jøts tuꞌugyɨ xyikꞌettɨt ja mjanchja̱ꞌwɨn midi ja Dios yajkpy. Ku ja Dios xꞌajotꞌa̱ttɨt, ja Espíritu Santo mbudøkɨyɨdɨp. 21 Xtsojkɨndɨp ja Dios, xpaꞌayoꞌowɨndɨp ja Dios, paty øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt sa̱m ja ttsøkyɨn. Njøpꞌejxꞌejtɨndɨp ku ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesucristo xmøꞌøyɨnt ja øyꞌa̱jtɨn midi xemɨkøjxp.
22 Yikjotkujkꞌa̱ttɨ jaꞌ pøn pyamaapy pyada̱jpy pønɨ midiꞌibɨ pyabøkp. 23 Tuuꞌmoꞌodɨ ka̱jpxwejtɨ ku tyundɨgøydɨ jøts kaꞌap ja ayoꞌon tpa̱a̱ttɨt; jøts xpaꞌayoꞌot nayɨdeꞌen pøn kaꞌøyja̱a̱ꞌdyɨ, øyɨm mnayꞌejxꞌetɨdɨt køꞌøm, jøts kaꞌap jadeꞌen xuꞌundɨt sa̱m jaꞌadɨ.
Ku ja Judas tkajxa̱ꞌa̱ky ja Dios jøts tyikjøpkɨjxy ja ñøky
24-25 Tuꞌuk ja Dios møj, pøn tnɨja̱ꞌwɨp, pøn xyiknɨtsoꞌokꞌa̱jtɨmp, jaꞌats ja myøkꞌa̱jtɨn xaꞌejxꞌejtɨmp jøts kaꞌ ndundɨgøꞌøyɨnt, jadeꞌenꞌampyts agujk jotkujk xukwɨnguwa̱ꞌjkaꞌant jaꞌ wyɨndump, ku nɨti pøky ngamøøtꞌa̱jtɨnt. Jaꞌats tmøøtꞌa̱jtp ja øyꞌa̱jtɨn ja møkꞌa̱jtɨn nwɨndønꞌa̱jtɨm Jesucristo køjxp, jaayɨp ku ja tyiktsoꞌonda̱kɨjxy tukɨꞌɨyɨ, jøts kunɨm ja nayɨdeꞌen tyikjøpkøxt. Jadeꞌen ɨdøꞌøn ja yꞌejxɨ tyɨyɨ.