Carta Cha Xihna Ri Cha Tyaa̱ Ra Apóstol Juan
1
Ñayɨvɨ̱ chaa coo yo
Ihya tyaá ndi tuhun cha cha iyó maa quɨvɨ cha quichaha̱ tandɨhɨ. Ta cuví chi tuhun cha chiñi̱ ndi ta cha nyehe̱ ndi chihin nuu ndi; vatyi nyehe̱ ndi ta tɨɨ̱n ndi chihin ndaha ndi. Ta ican tuhun ihya cuví tuhun cha chahá ñayɨvɨ̱ chaa coo yo. Ñayɨvɨ̱ chaa ihya quetuvi̱ quɨvɨ quichi̱ ra Cristo. Maa ndi nyehe̱ ndi ta chahá ndi cuenda tuhun chi; ta sacotó ndi tuhun ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa ihya chi ndo. Vatyi ñayɨvɨ̱ ihya, nyaá chi chihin Sutu yo Nyoo, ta vityin tuví chi nu nyicú yo. Nacatyí ndi chi ndo cha nyehe̱ ndi ta cha chiñi̱ ndi tacuhva na cu ɨɨn ri ndo chihin ndi, tari maa ndi, ndicha cuii vatyi ɨɨn ri cuví ndi chihin Sutu yo Nyoo ta chihin Sehe ra, ra Jesucristo. Ta tyaá ndi tuhun ihya chi ndo tacuhva na coo tandɨhɨ tusɨɨ iñi cha chahá Nyoo chi ndo.
Nyoo, ñuhu̱ ndichin cuví ra
Ican ihya cuví tuhun cahán ra Cristo chihin ndi. Ta chiñi̱ ndi ta sacotó ndi chi ndo: Nyoo maa ri ñuhu̱ ndichin iyó nu nyaá ra. Ta ñahri cha ñaa iñi, (ñahri cha ña vaha yɨhɨ́ iñi ra cuví cuan). Tatu catyí yo vatyi ɨɨn ri cuví yo chihin ra, soco sacuví yo cha ña vaha, nu ñaa iñi chicá noo yo cuví cuan. Sandaví ñaha yo. Ta ñahri tuhun ndicha cahán yo. Soco tatu nu ndichin iyó yo, tari maa Nyoo iyó ra nu ndichin, tyicuan ta ɨɨn ri cuví yo chihin tahan yo, ta nɨñɨ ra Jesucristo Sehe Nyoo, nacatyá chi ndɨɨ cuii maa cuatyi yo.
Tatu catyí yo vatyi ñahri cuatyi yo, suri chi maa yo sandaví ñaha yo, ta ñahri cha ndicha nyaá añima yo. Soco tatu nahmá yo cuatyi yo nuu Nyoo, yɨhɨ́ iñi yo chi ra vatyi vaha ra ta ña sandavi ñaha ra, soco sacuví ra cuhva catyí ra, ta cusaha ra tɨcahnu iñi cuatyi yo ta cusandachi ra ndɨɨ cuii maa cha quiñi caa yo. 10 (Nyoo catyí ra tyi iyó cuatyi yo), ta tatu catyí yo vatyi ñahri cuatyi yo, sahá yo tuhun tyi Nyoo, cuendu ra. Ta tuhun cahán ra, ñahri maa nyaá añima yo.