Carta Cha Xihna Ri Sacuhu̱n Ra Apóstol Pablo Chi Ñáyɨvɨ Ñuu Tesalónica Cha Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu tyaa̱ ra Pablo ta ra tahan ra noo tutu chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra Pablo chihin ra Silvano ta ra Timoteo, tyaá ndi tutu ihya chi ndo cha cuví ndo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Tesalónica chiña. Vatyi ɨɨn ri cuví ndo chihin Nyoo Sutu yo ta chihin Sutu Mañi yo Jesucristo. Ta Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo na nasoco ra chi ndo. Ta na cuhva ra cha coo cha taxi ri añima ndo.
Vaha xaan chinó iñi ñu Tesalónica cuan chi Nyoo
Tyicuan ri nacuhvá ndi tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda tandɨhɨ ndo. Ta nyita ri chicán tahvi ndi cha cuenda ndo. Tyicuan ri yɨhɨ́ iñi ndi tuhun ndo nuu Nyoo Sutu yo ta nɨcohón iñi ndi vatyi nɨɨ iñi ndo chinó iñi ndo chi Nyoo ta sacuví ndo tyiño nuu ra. Ta ñihi sahá tyiño ndo cha cuenda cha cuñí ndo chi ra. Ta chihin cha nɨɨ iñi ndo yɨhɨ́ iñi ndo cha cuañihi ndo cha cuenda ra Jesucristo. Vatyi chitó ndi tyi Nyoo nacachi̱ vaha ra chi nyoho yañi. Ta cuñí xaan ra chi ndo. Vatyi quɨvɨ caha̱n ndi tuhun Nyoo yoso caa sacacú ra añima yo chihin ndo, ñima chihin tuhun yuhu ri cahan ndi, soco tyinyee xaan Tatyi Ii chi ndi, ta cuaha xaan sacuvi ra chihin tunyee iñi ra. Ta caha̱n ndi chihin cha chitó vaha ndi tyi tuhun ndicha Nyoo cuví. Ta nyehe̱ vaha ndo yoso caa chiyo̱ ndi quɨvɨ chinyaa̱ ndi chihin ndo. Tyicuan caa chiyo̱ ndi cha cuenda cha vaha chi maa ndo.
Ta quichaha̱ iyó ndo cuhva iyó ndi, ta cuhva iyó Sutu Mañi yo. Vatyi natɨɨ̱n cuenda ndo tuhun Nyoo, vasɨ cuaha tɨndoho nyehe̱ ndo cha cuenda cuan. Soco sɨɨ xaan cuñí ndo vatyi maa Tatyi Ii chahá tusɨɨ iñi cuan chi ndo. Ta cha tyicuan caa, tyinyeé xaan ndo chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo nɨcahnu ityi Macedonia chiña ta nɨcahnu ityi Acaya ihya ñandɨhɨ, vatyi nyehé ñu cuhva iyó ndo chihin Nyoo. Ñima ityi Macedonia ta Acaya ri, soco tandɨhɨ ri ityi nu chiñí ñu tuhun ndo chitó ñu tuhun Sutu Mañi yo ta chitó ñu vatyi chinó xaan iñi ndo chi Nyoo. Ta yucuan chaha nyacua ña nɨñɨ ca cha cahan ndi tuhun Nyoo chihin ñu. Vatyi suri maa ñu nacatyí ñu chi ndi yoso caa cha vaha xaan tɨɨn cuenda ndo chi ndi quɨvɨ cuan. Nacatyí ñu yoso caa sandɨhɨ ndo tuhun cha sacahnu ndo xitohyo ta quichaha sacuvi ndo tyiño nuu Nyoo nyitó, Nyoo cha ndicha. 10 Ta nacatyí tucu ñu yoso caa nyatú ndo naquichi tucu ra Jesús Sehe Nyoo inga chaha ityi andɨvɨ. Ican ra cuví ra cha sanandoto̱ Nyoo chii. Ta maa ra cuví ra ra sacacú chi yo tacuhva cha ma tachi tuñi Nyoo chi yo quɨvɨ sacutuñi ra chi ñáyɨvɨ.