Carta Cha Cu Uvi Cha Sacuhu̱n Ra Apóstol Pedro Chi Ñáyɨvɨ Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Nu tyaá ra Pedro noo tutu chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Yuhu ra Simón Pedro sacuví tyiño nuu ra Jesucristo. Ta cuví noo apóstol chi ra. Cuñí chi catyí tyi tachi̱ ra chii vatyi caque tyiño ra. Tyaí tutu ihya chi nyoho cha chinó iñi ndo chi Nyoo tari cuhva cha tyaquɨ chinó iñi nyuhu. Vatyi yucuan cuví cha chino iñi yo vatyi vaha ra Jesucristo, ra cuví Nyoo, ra sacacú chi yo. Na naquehen ca ndo cha vaha cha chahá Nyoo chi yo. Ta na coo ca cha taxi ri añima ndo cha cuenda cha ñohó nuu ndo chi Nyoo ta chi Sutu Mañi yo Jesús.
Yoso caa coo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo
Nyoo chihin tunyee iñi ra, chaha̱ ra tandɨhɨ cha chiñuhú chi yo tacuhva cuvi coo cachi yo nuu ra ta saha yo ñáyɨvɨ chi ra. Tandɨhɨ ihya ñihí yo cha cuenda cha chicohon nuu yo chi ra cha cana̱ chi yo. Vatyi chicohon nuu yo tyi cahnu cuví ra ta tyaquɨ xaan cha sacuví ra. Ta chihin tandɨhɨ ihya, chaha̱ ra cha catyi̱ ra tyi cucuhva ra chi yo. Ta cahnu xaan ta yahvi xaan nyaá cuan. Vatyi cha cuenda ihya nanduvi yo tari maa ra. Vatyi sacanyaha ra cha quiñi caa cha quichi̱ cuvi iñi yo, ta ma tɨvɨ yo tari tɨvɨ́ ñáyɨvɨ iyó sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya. Ta yucuan chaha cuñí chi cha chinó ca iñi yo chi Nyoo ta nducu yo cuhva cha coo cachi yo. Yaha cuan cuñí chi cha nducu yo cuhva ta cutuñi vaha iñi yo cuhva cuñi Nyoo chihin yo. Ta yaha cuan cuñí chi cha sanɨñɨ yo cha cunyaca ñaha yo coño ñuhu yo ta cuhva chicá xiñi yo. Yaha cuan ta ndu̱cu yo cuhva cha cucama iñi yo. Yaha cuan ta ndu̱cu yo cuhva cha cuɨtɨ ca coo yo nuu Nyoo. Yaha cuan ta ndu̱cu yo cuhva cha cuñi yo chi tahan yo. Yaha cuan ndu̱cu yo cuhva cha cuvita xaan añima yo chihin tandɨhɨ ñáyɨvɨ.
Tatu tyehe caa iyó ndo ta tyicuan ri nducú ndo cuhva cha coo tandɨhɨ ihya chi ndo, Nyoo cucotyiño xaan ra chi ndo. Ta tatu sacuvi ndo tyehe caa, ña caha xaan ri chicoho̱n nuu ndo chi Sutu Mañi yo Jesucristo. Soco ñu cha ñahri ihya iyó chi, cuví ñu tari noo ra cuaa. Ña cutuñi iñi ñu cha tahán chi coto ñu. Ta naa̱ iñi ñu tyi sandachi̱ Nyoo cuatyi ñu ta ityi chata ca. 10 Yucuan chaha yañi, sa̱nɨñɨ ndo coo ndo tyehe caa. Tyicuan ta cundicha vaha tyi cana̱ Nyoo chi ndo ta nacachi̱ ra chi ndo. Vatyi tatu sacuví ndo tyehe caa, ma canacava maa ndo. 11 Tyicuan caa ta totyehe ri cuhva Nyoo cha quɨhvɨ ndo nu nyacá ñaha Sutu Mañi yo Jesucristo tyicuan ri maa. Maa ra cuvi ra sacacú chi yo.
12 Yucuan chaha cuasanɨcohon que iñi ndo tuhun ihya, vasɨ cha chitó ndo, ta nɨɨ iñi ndo sacuví ndo tuhun ndicha cha cutuhva ndo. 13 Ta cuhva cha cuñí mai, vatyi cha nɨ ri ca cha iyé, vaha sanɨcohin iñi ndo coto naa iñi ndo tuhun ihya. 14 Vatyi chité tyi ña naha ca ta cusandoi ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi tyicuan caa sacoto̱ Sutu Mañi yo Jesucristo chii. 15 Soco cuasanɨñi tacuhva vatyi tatu yaha̱ chihi̱ soco nɨcohón iñi ndo tuhun ihya.
Nu nacatyí ra Pedro yoso caa nyehe̱ ra cha cahnu cuvi ra Cristo
16 Ñima tyisu ri canatava̱ ndi quɨvɨ sacoto ndi tuhun ra Jesucristo chi ndo. Vatyi cha nyehe̱ vaha ndi chihin chɨtɨ nuu ndi cuví. Vatyi nyehe̱ ndi cha cahnu xaan cuví Sutu Mañi yo Jesucristo. Ta sacoto̱ ndi chi ndo tyi iyó xaan tunyee iñi chi ra ta cuquichi ra inga chaha. 17 Vatyi nyehe̱ ndi nu sacahnu̱ xaan Nyoo Sutu yo chi ra. Ta tyaquɨ xaan tyaquɨ xaan cuvi̱ nu cahan Nyoo ta catyí ra: “Ican ihya Sehi. Ta cuñí xain chi ra. Ta sɨɨ cuñí chihin ra”, catyí Nyoo tuhun ra Jesús quɨvɨ cuan. 18 Ta nyuhu chiñi̱ ndi ndusu Nyoo cha quichi̱ ityi andɨvɨ quɨvɨ cha nyicú ndi chihin Sutu Mañi yo nu yucu ii cuan.
19 Ta sɨɨn ri cumí yo nonga tuhun cha ndicha vaha cha catyaa̱ ra profeta. Nyaá vaha nu tutu nu cahán chi tuhun ra Cristo. Ta vaha sacuví ndo tatu quichahá vaha ndo tuhun ihya. Vatyi cuví chi tari noo ñuhu̱ ndichin cha cayú nu ñaa iñi nyacua nya cundichin ta caña ra Cristo tari cañá tiñoo cahnu cha ñaa ca, vatyi sandichín ra añima yo. 20 Soco co̱to vaha ndo vatyi cha minoo tuhun ri yo, ma cuvi catyi yo ñáá cha cuñí chi catyí noo tuhun cha nyaá nu tutu Nyoo. 21 Vatyi ra cacuvi profeta ta cha naha, ña caha̱n ra cuhva cuñí ri maa ra. Soco cuhva cuñí Nyoo caha̱n ra. Ta Tatyi Ii saquehe̱n ityi chi ra.