Carta Cha Sacuhu̱n Ra Apóstol Pablo Chi Ñáyɨvɨ Ñuu Filipos Cha Yɨhɨ́ Cuenda Nyoo
1
Ñohó ra Pablo vehe caa, ta tyaá ra noo carta chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Filipos
Yuhu ra Pablo ta ra Timoteo sacuví ndi tyiño nuu ra Jesucristo. Ta tyaá ndi carta ihya chi tandɨhɨ ndo cha cuví ndo ñu ñuu Filipos cha yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Ta chi ra cayɨhɨ́ ndaha vehe ñuhu, ta chi ra canyehe tyiño vehe ñuhu, ta chi tandɨhɨ ndo. Na nasoco Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo chi ndo. Ta nacuhva ra cha taxi ri coo añima ndo.
Nu chicán tahvi ra Pablo chaha ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Filipos
Tahan ri cha nɨcohón iñi chi ndo, nacuhvá xain tyahvi nyoo chi Nyoo cha cuenda ndo. Ta chicán tahvi chi Nyoo cha cuenda ndo chihin cha sɨɨ cuñí añime. Vatyi nyata quɨvɨ xihna ri cha chiñi̱ ndo tuhun ra Cristo ta nya vityin ta ña sandɨhɨ́ ndo tuhun cha tyinyeé ndo chii. Vatyi ɨɨn ri tuhun ra Jesucristo sacotó yo chi ñáyɨvɨ. Quɨvɨ naquehe̱n cuenda Nyoo añima ndo, maa ra chaha̱ tunyee iñi chi ndo, na sacuvi ndo tyiño nuu ra. Ta chité tyi tyicuan ri cuacuhva ra chi ndo nyacua nya quɨvɨ quichi ra Cristo inga chaha. Tahán chi cha caca xiñi tyehe caa cha cuenda ndo, vatyi cuñí xain chi ndo. Vatyi ɨɨn ri nasocó Nyoo chi yo. Vasɨ ñohí vehe caa, o vasɨ nanyaí nuu ra cuví tyiño, soco sacoté tuhun Nyoo chi ra canyicú vehe caa ihya, ta chi ra cuví tyiño, na cacoto ra tyi ndicha tuhun ra Cristo. Nyoo chitó ra vatyi cuñí xain chi tandɨhɨ nyoho tari cuñí ra Jesucristo chi ndo. Ta chicán tahvi xain chi Nyoo na cuvita ca iñi ndo, ta cuñi ca ndo chi ñáyɨvɨ. Ta suri coo ca cha chiñi tuñi Nyoo chi ndo, 10 tacuhva vatyi tyicuan ri coto ndo nacachi ndo cha vaha ca. Ta tyicuan caa ta cachi coo ndo ta ma coo ca cuatyi ndo quɨvɨ quichi ra Cristo. 11 Maa ra cutyinyee ra chi ndo. Ta tyicuan ri cusacuvi ndo maa maa ri cha vaha, ta cha ndaa. Tyicuan caa ta cusacahnu ñáyɨvɨ chi Nyoo tyi cahnu xaan ca cuví maa ra ta sacuví ra tyicuan caa chihin ndo.
Maa maa ri tyiño Nyoo sacuví ra Pablo vatyi ñohó ra Cristo añima ra
12 Ta cuñí tyi coto ndo yañi vatyi tandɨhɨ cha cuví chii tyinyeé xaan chi chii nu cahín tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ. 13 Vatyi chitó tandɨhɨ sɨndaro vehe rey ta tandɨhɨ inga ñáyɨvɨ ihya vatyi ñohí vehe caa cha cuenda cha nyiquén chi ra Cristo. 14 Ta cuaha xaan ra yañi yo cuenda Sutu Mañi yo cunɨɨ́ ca iñi ra cha cuenda cha ñohí vehe caa. Ta naá cha yuhvi ra vatyi cachitó ra vatyi tyinyeé Nyoo chi yo. Ta ñihi ca cacahán ra tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ.
15 Ta ndicha vatyi yɨhɨ́ ra, cahán ra tuhun ra Cristo soco cha cuenda cha tasɨ cuñí ra nyehé ra chii, o cuñí ra na cunyicon ñáyɨvɨ chi ra. Soco yɨhɨ́ ra cahán ra tuhun ra Cristo chihin ñáyɨvɨ, soco chihin cha vaha chicá xiñi ra. 16 Yɨhɨ́ ra cacahán ra tuhun ra Cristo cha cuenda cha cuñí ra chi ra. Vatyi chitó ra vatyi maa Sutu Mañi yo quichi nyaca̱ ra chii ihya. Vatyi cotyiño ra chii, ta sacoté chi ñáyɨvɨ tyi ndicha cha sacacú ra añima yo. 17 Soco inga ra cuan ñima cha nɨɨ iñi ra cahán ra tuhun ra Cristo, soco cuñí ra cuhva ra tɨsɨhɨ chii nu ñohí vehe caa ihya. 18 Soco cha cuenda chi yuhu ñahri saha, vasɨ sacuví ra chihin cha vaha chicá xiñi ra o chihin cha ña vaha. Soco tuhun ra Cristo ican casacotó ra. Ta sɨɨ xaan cuñí cha cuenda cuan.
19 Ta cusɨɨ ca iñi vatyi chité vatyi chichi cha tandɨhɨ cha cuví chii, Nyoo cuasacacu ra chii. Tyahvi nyoo chi Nyoo vatyi chicán tahvi xaan nyoho cha cuende nuu Nyoo. Ta tyinyeé xaan Tatyi Ii ra Cristo chii. 20 Chitó vahi vatyi Nyoo cutyinyee ra chii cha ma cucahan nui, ta ma yuhvi cahín chihin cha nɨɨ́ iñi tuhun ra Cristo. Ñahri cuende, an coo que ñayɨvɨ̱, an cúvi, soco cuñí vatyi vityin ta ityi nuu ca sa̱ha ñáyɨvɨ cuenda cuhva iyé ta coto ñu tyi ra Cristo cahnu ca cuví ra. 21 Vatyi cha cuenda yuhu tatu iyé, sacuvi tyiño nuu ra Cristo ihya sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱. Soco tatu cúvi, cuñihi cha tyaquɨ cha iyó andɨvɨ. 22 Soco tatu iyó que, vaha xaan. Vatyi sahá tyiño que cha cuenda cha vaha maa Sutu Mañi yo. Yucuan chaha ña chité nya ityi cuhin, an cuhin ityi andɨvɨ, an cuhin cucahan que tuhun Nyoo chihin ñáyɨvɨ, ña chité. 23 Yɨɨ xaan cote nya cha cuñí, vatyi iyó quɨvɨ cuñí cha coo que. Soco iyó quɨvɨ ña cuñí. Vatyi cha cuñí cunuhi cucunyai chihin ra Cristo. Vatyi vaha ca cuan. 24 Soco cha cuenda cha vaha chi nyoho, vaha ca cha ndoí chihin ndo. 25 Yucuan chaha chité vatyi cundoi suhva ca ñayɨvɨ̱ ihya. Vatyi cuñí chi cha tyinyeé que chi ndo tacuhva cuvi cuhun ca ndo ityi nuu ca ta cu sɨɨ cuñí ndo chihin cha chinó iñi ndo chi Nyoo. 26 Ta quɨvɨ cunyehi nu nyicu ndo, tyicuan caa ta cuvi cusɨɨ ca iñi yo cha ɨɨn ri cuví yo chihin ra Cristo.
27 Cuñí chi cha coo yo yoso cuhva tahán chi coo noo ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Vasɨ nyaí chihin ndo, o cañi nyaí, soco cuñí cote tuhun ndo vatyi nyoho vaha cuahan ndo chihin Nyoo. Ta ɨɨn ri sahá tyiño ndo tacuhva nachino iñi ñáyɨvɨ tuhun ra Cristo. 28 Ta ma yuhvi ndo ñáá cha sacuví ñu xaan iñi chi ndo cuenda tuhun Nyoo. Vatyi cha tyicuan caa, cachi xaan sañahá chi chi yo vatyi cunaa ñu. Ta sañahá tucu chi chi yo vatyi cha cacú añima yo sahá maa Nyoo. 29 Vatyi tari chahá ra Cristo ityi chi yo cha chinó iñi yo chi ra, tyicuan caa tucu chahá ra cha nyehé yo tɨndoho cha cuenda ra. 30 Ɨɨn ri cuhva nyehé yo tɨndoho ta sacotó yo tuhun ra Cristo, ta cha chitó ndo yoso caa nyehi̱ tɨndoho, ta vityin suri chitó ndo vatyi ña sañé cha sahá tyiñe tuhun Nyoo.