Carta Cha Sacuhu̱n Ra Apóstol Pablo Chi Ra Tito
1
Nu tyaa̱ ra Pablo noo tutu chi ra Tito
Yuhu ra Pablo sacuví tyiño nuu Nyoo. Ta cuví noo apóstol ra Jesucristo, o cuñí chi catyi vatyi tyatyiño maa ra chii vatyi tyinyei chi ñu nacachi̱ maa Nyoo, na nachino iñi ñu chi ra, ta cohon nuu ñu cha ndicha, ta coo ñu cuhva cuñí Nyoo. Ta cua̱tu tuhva ñu coo ñu ñayɨvɨ̱ chaa cha ma naa ca maa andɨvɨ. Vatyi ta nɨ cumañi ca chino ñuhu ñayɨvɨ̱ ta catyi̱ Nyoo vatyi cucuhva ra noo ñayɨvɨ̱ chaa chi yo. Ta maa ra ña cuendu ra. Ta vityin chaa̱ quɨvɨ cha tyaa̱ Nyoo cuhva tyi nacoto yo tuhun ra. Maa ra cuví ra sacacú chi yo, ta chaha̱ ra tyiño chi yuhu cha cahin tuhun ra chihin ñáyɨvɨ. Sacuhín tutu ihya chuun, Tito, vatyi tari noo sehe vahi cuví chuun cha cuenda tuhun Nyoo, vatyi ɨɨn ri chinó iñi yo chi ra Jesucristo. Cuñí vatyi Nyoo Sutu yo ta Sutu Mañi yo Jesucristo, ra sacacú chi yo, na nasoco ra chuun, ta na nyehe ndahvi ra chuun, ta na coo ca cha taxi ri añimon sahá ra.
Tyiño chaha̱ ra Pablo chi ra Tito tyi sacuvi ra ñuhu Creta
Sandoi̱ chuun ñuhu Creta vatyi sa̱ndaun tyiño Nyoo cha nyaá cundaa. Ta tyi̱son ra chahnu ra quɨndaha vehe ñuhu tahan tahan ñuu tari cuhva catyi̱ chuun. Vatyi ra nyisó tyiño ihya cuñí chi coo ra noo cuhva cha ma cahan ñáyɨvɨ chi ra. Noo ri ñasɨhɨ ra coo. Ta tandɨhɨ sehe ra cuñí chi cha chinó iñi ñu chi Nyoo, ta cachi coo ñu ta ma ndava iñi ñu tacuhva cha ma tyaa ñáyɨvɨ cuatyi sɨquɨ ñu. Vatyi ra yɨndahá chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, Nyoo tyatyiño̱ cuan chi ra. Yucuan chaha nɨñɨ cuñí chi vatyi cuví ra noo ra vaha. Ñima noo ra cahnu sahá chii, ni ñima noo ra tyityi iñi, ni ñima noo ra tuhvá chiñi. Ñima noo ra quixin cuatyi, ni ñima noo ra cuñí xuhun cha ña saha ganaa vaha ra. Soco tyicuan ri sɨɨ cuví chi ra tatu chaa ñáyɨvɨ vehe ra. Ta tahan chi cu̱hva ra nu coo ñu. Cuñí chi cuvi ra noo ra cha sacuví cha vaha. Noo ra chitó yoso caa nyaca ñaha ra chi maa ra. Na cuvi ra noo ra ndaa iyó, noo ra sacahnú vaha chi Nyoo. Ta chitó vaha ra cuhva tahán chi sacuvi ra ta sa̱nɨñɨ ra sacuvi ra. Ta cu̱nyicon vaha ra tuhun ndicha cha sañahá yo chi ra. Tyicuan ta coto ra sandunɨɨ ra iñi inga ñu chihin tuhun vaha ihya. Ta chi ñu catyí tyi ña ndicha tuhun cahan yo, coto ra yoso caa sañaha ra chi ñu tyi ña vaha cahán ñu sɨquɨ tuhun Nyoo. 10 Vatyi cuaha xaan ra ndava iñi iyó. Cuaha ra cahán cha ñima ri tuhun, cuaha ra sandaví ñaha. Ta cuaha xaan ca ñáyɨvɨ Israel sacuví tyicuan caa. 11 Cuñí chi cha casɨ yo yuhu ra cuan, vatyi cuaha xaan ñáyɨvɨ satondó ra xiñi. Vatyi cha cuenda cha cacuñí ra xuhun ta sañahá ra noo tuhun cha ña tahán chi.
12 Ta suri maa noo ra Creta, noo ra chiñi tuñi, ra cahán nuu ñu catyí ra tyehe caa: “Ñu Creta, cuendu xaan ñu. Tari quɨtɨ cuví ñu. Cuahyɨ ñu ta suchan ñu”, catyí ra cuan. 13 Ta cha ndicha catyi̱ ra cuan. Yucuan chaha cuñí chi cha ca̱han ñihun chihin ñu na saña ñu tuhun cuan, tacuhva vatyi vaha na chino iñi ñu chi ra Cristo. 14 Tacuhva cha ma tyasoho ca ñu tyisu cha ñima ri tuhun cha canasavaha̱ ri maa ñu Israel. Ta ni ma tyasoho ca ñu tuhun cahán ñáyɨvɨ cha ña cuñí coto cha ndicha.
15 Cha cuenda ñáyɨvɨ cha vaha chicá xiñi, tandɨhɨ ta vaha chi ñu. Soco cha cuenda ñu cha ña chinó iñi ta ña vaha chica xiñi, ñahri maa cha vaha chi ñu vatyi nyacua nya cuhva chicá xiñi ñu ta cuhva tuví iñi ñu ta ña vaha ta quiñi caa. 16 Catyí ñu vatyi ñohó nuu ñu chi Nyoo, soco chihin cha ña vaha nyacuví ñu nyehé yo tyi ña ndicha ñu. Vatyi quiñi yɨhɨ́ iñi ñu ta ndava iñi ñu. Ta ma cuvi sacuvi ñu noo cha vaha.