2
Tuhun vaha cha chaha̱ Nyoo tyi sa̱ñaha yo
Soco yoho, sa̱ñaha tuhun vaha tari cuhva sañahá tuhun Nyoo chi yo. Sa̱ñahun vatyi ra chahnu, cachi co̱o ra, tacuhva vatyi na saha ñáyɨvɨ ñáyɨvɨ chi ra. Ta tyicuan ri cachi caca xiñi ra. Vii cu̱hun ra chihin cha chino iñi ra. Cuñí chi cha cuñí ra chi Nyoo ta chi ñáyɨvɨ. Ta cunyee iñi ra tandɨhɨ. Ta tyicuan caa tucu ñu chahnu. Ca̱tyi chi ñu na coo ñu noo cuhva cha tahán iñi Nyoo. Ta ma ñɨɨ ñu cuendu. Ma coho ñu ndixi. Ta na sañaha ñu cha vaha iyó ñu, na nyehe ñu nicaa tandaha. Tacuhva vatyi cuñi ñu chi yɨɨ ñu ta chi sehe ñu. Na caca vaha xiñi ñu. Ta sa̱ha vaha ñu cuenda cuhva iyó ñu. Na saha cuenda vaha ñu vehe ñu. Ta vaha ñáyɨvɨ cuvi ñu. Na cuhva ñu cha cunyaca ñaha yɨɨ ñu chi ñu tacuhva vatyi yori cuvi cahan ña vaha sɨquɨ tuhun Nyoo.
Ta tyicuan caa tucu ra tyivaa. Cu̱hva tuhun chi ra na cacachi coo ra. Ta maun cuñí chi cha sa̱ñahun maa ri cha vaha chihin cuhva iyón chi ra. Sa̱ñahun chi ra chihin cha cachi ta cha ndaa. Maa ri tuhun vaha ca̱hun tacuhva vatyi yori cuvi tyaa cuatyi sɨcun. Tyicuan ta ra xaan iñi chi ndo cucahan nuu ra vatyi ma ñihi ra cuhva cahan ña vaha ra sɨquɨ ndo.
Cu̱hva tuhun chi ra yañi yo ra iyó chitoho, na caquichaha ra chi chitoho ra. Na sacuvi vaha ra tandɨhɨ cha catyí ra. Ta ma na cahan ra nu cahan ra. 10 Ta ma tɨɨn ri maa ra cha chii chitoho ra. Soco na saha vaha ra ñáyɨvɨ chi ra, tacuhva vatyi cunyehe ñáyɨvɨ vatyi vaha xaan tuhun Nyoo ra sacacú chi yo.
11 Vatyi Nyoo sañahá ra vatyi vaha xaan ñáyɨvɨ cuví ra. Ta cuñí ra sacacu ra chi tandɨhɨ ñáyɨvɨ. 12 Chihin cuan sañahá Nyoo chi yo vatyi na saña yo cha quiñi caa cha nyacuví ñáyɨvɨ ña ñohó nuu chi ra ta cha quichi cuvi iñi ñu. Ta cachi co̱o yo sɨquɨ ñuhu ñayɨvɨ̱ ihya, tari cuhva cuñí Nyoo. 13 Ta sañahá tucu ra chi yo yoso caa cuatu tuhva yo cha vaha cha cuñihi yo quɨvɨ quichi tucu ra Jesucristo. Vatyi cucusɨɨ xaan cuñi yo cuhva cha cunyehe yo cha tyaquɨ quɨvɨ quichi ra cuví Nyoo yo ra cahnu ca, ra cha sacacú chi yo. 14 Chaha̱ ra ñayɨvɨ̱ ra tyiño nuu yo tacuhva sacacu ra chi yo ndaha tandɨhɨ cha quiñi caa. Ta sandundɨɨ̱ ra chi yo tacuhva na cuvi yo ñáyɨvɨ cuenda ra, ta cha yaha tuhun cuan cuñí ra vatyi sacuvi yo maa maa ri cha vaha. 15 Ican ihya cuñí chi sa̱ñahun chi ñáyɨvɨ. Sa̱ndunɨun iñi ñu. Ta ca̱hun nuu ñu chihin ndusu yuhu Nyoo tatu ña vaha sacuvi ñu. Ta ma sacuvun ni noo cha ña vaha. Tyicuan ta ma cuvi ñihi ñu cuhva cahan nyaa ñu chuun.