LA SEGUNDA EPISTOLA UNIVERSAL DE SAN PEDRO APOSTOL
YA'A KUU CARTA UU JA NI CHAA SAN PEDRO APOSTOL NUU TAKA ÑAYƗVƗ KAKANDIJA
1
Máá‑rí kúu Simón Pedro. Te mozo jíín apóstol Jesucristo kúu‑ri̱. Te cháa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ róó ja̱ ɨ́ɨn ká'nu kákandíja‑yó tú'un luu‑ya̱, te káyi̱'i‑yó chíi tiñu ndaa̱ Dios máá‑yó jíín Jesucristo, I'a̱ nama yóó. Tu̱'un luu íó ini̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ná ndeá ini̱‑ro̱ jíná'an‑ró, chi̱ kájini̱‑ro̱ núu̱ Dios jíín núu̱ Jíto'o̱‑yo̱ Jesús.
Sɨkɨ̱ já kuítú iní kandíja va̱'a
Chi̱ I'a̱ ñá'nu I'a̱ va̱'a kúu‑ya̱, te ja̱ yúán ní kana‑ya̱ xiní‑yo̱. Te kájini̱‑yo̱ núu̱‑yá, te jíín fuerza ii̱‑yá, te ni̱ ja̱'a‑ya̱ táká ndatíñu kánandɨ'ɨ‑yó já kúchaku̱‑yo̱ jíín já chíñú'ún‑yó‑yá. Ja̱ yúán te tu̱'un luu tu̱'un kánúú xáa̱n ní keyu'u‑yá nuu̱‑yo̱, náva̱'a jíín tú'un‑ún te ka̱ku‑ró iní ñu̱yɨ́vɨ, te ma̱ stɨ́vɨ́‑ró máá‑ró jíín tíñu kákani̱ ini̱‑i sá'a‑i, chi̱ sua ná ndúndoo ta'a̱n‑ro̱ jíín‑yá. Te róó, suni ná ndúkú ndéé‑ró jíín tú'un yá'a. Nú kákandíja‑ró, te sɨkɨ̱‑ún ná chísó‑ró tíñu va̱'a. Te nú kásá'a‑ró tíñu va̱'a, te sɨkɨ̱‑ún ná chísó‑ró tú'un ndíchí. Te nú ndíchí‑ró, te sɨkɨ̱‑ún ná káka ñúkúún‑ró. Te nú kájika ñúkúún‑ró, sɨkɨ̱‑ún ná kuíñi ni̱'in‑ró. Te nú ká'i̱in ni̱'in‑ró, sɨkɨ̱‑ún te ná chíñú'ún‑vá'a‑ró Dios. Te nú káchiñú'ún vá'a‑ró Dios, sɨkɨ̱‑ún ná kóo mani̱‑ro̱ jíín tá'an‑ró. Te nú mani̱‑ro̱ jíín tá'an‑ró, te sɨkɨ̱‑ún ná kúndá'ú ini̱‑ro̱ tá'an‑ró. Chi̱ nú ndea̱ tu̱'un yá'a ini̱‑ro̱, yúan‑na te ma̱ káka kuu kúxí‑ró, chi̱ sua kee va̱'a tiñu sá'a‑ró, jíín tú'un júku̱'un ini̱‑ro̱ cuenta Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Ko ña̱yɨvɨ tú sá'a súan, kákuáá‑i, te kákuáá ndɨ́ɨ‑í, te a ni̱ naa iní‑i ja̱ ní nakacha‑ya̱‑í ta̱ká kua̱chi ni̱ sá'a‑i onde̱ sáá. 10 Ñáni̱, ja̱ yúán ná kuítú xáa̱n iní‑ro̱ náva̱'a koo seguro ja̱ ní kana‑ya̱ xiní‑ro̱ jíín já ní ka̱ji‑ya̱ róó. Chi̱ nú súan sá'a‑ró táká tiñu yá'a, te ma̱ júngava kutɨ‑ro. 11 Yúan‑na te kundéé‑ró kɨ́vɨ‑ró iní ñuu̱ máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, I'a̱ náma yóó, te yúan tá'ú‑yá tiñu nɨ́ɨ́ káni. 12 Ja̱ yúán tú júkuiñi̱‑ri̱ ja̱ xndáku‑ri̱ tu̱'un yá'a nuu̱‑ro̱, va̱sa a kájini̱‑ro̱, te va̱sa a ká'i̱in ni̱'in‑ró jíín tú'un ndaa̱ kákandíja‑ró vína. 13 Chi̱ jáni ini̱‑ri̱ ja̱ íó va̱'a ja̱ xndáku‑ri̱ nuu̱‑ro̱ nini chakú‑ga̱‑ri̱ vina, náva̱'a ndukanda̱ ini̱‑ro̱, 14 chi̱ jiní‑ri̱ ja̱ á yani sía̱‑ri̱ yikɨ kúñu‑ri̱ yá'a, nátu̱'un ni̱ kastu̱'ún máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo nuu̱‑rí. 15 Te jíku ni̱'in‑rí xndáku‑ri̱ nuu̱‑ro̱, náva̱'a nú a ni̱ ji'i̱‑ri̱, te ni'i̱n‑ro̱ modo ja̱ nené ná núku̱'un ini̱‑ro̱ táká tu̱'un yá'a.
Tu̱'un ña̱yɨvɨ ní ka̱jini jíín núu̱
16 Chi̱ tú ní káka'a̱n‑ri̱ cuento ja̱ ní ka̱tava ñúkúún máá‑i, ná ni̱ kaka̱stu̱'ún‑rí tu̱'un máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo nuu̱‑ro̱, ndasa ndii‑ya̱ jíín fuerza. Chi ni̱ kajini̱ jíín núu̱‑rí ndasa I'a̱ ñá'nu kúu‑ya̱. 17 Chi̱ máá Táa̱‑ya̱ Dios, ni̱ ka'a̱n jíñú'ún‑yá jíín‑yá, te ni̱ sáñá'nu‑ya̱ Jesús. Chi̱ ichi ándɨ́vɨ́ ní ka'a̱n ɨɨn tu̱'un jíín‑yá: Ya̱'á kúu Se̱'e‑ri̱ ja̱ kúndá'ú ini̱‑ri̱, te kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ jíín‑i. Achí. 18 Te ruu̱, ná ni̱ ka'i̱in tútú‑rí jíín‑yá xini̱ máá yúku íi̱, te ni̱ ka̱jini so̱'o‑ri̱ tu̱'un yá'a ja̱ ní kii ichi ándɨ́vɨ́. 19 Te suni kájini̱‑yo̱ tú'un ni̱ kaka'a̱n cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un Dios onde̱ sáá, te vina a ni̱ kukútu vá'a‑ga̱ tu̱'un. Te tu̱'un‑ún kúu nátu̱'un ɨɨn luz ja̱ stúu̱n ñu̱ñáa. Núsáá te ná chú'un ini̱‑ro̱ tú'un‑ún onde̱ kundiji̱n te stúu̱n lucero ini̱ añú‑ro̱. 20 Ko xna'a̱n‑ga̱ ná kuní‑ro̱ já ɨ́ɨn ña̱yɨvɨ ma̱ kúu juku̱'un ini̱‑i ni ɨɨn tu̱'un ká'a̱n tutu̱ ii̱ jíín fuerza máá‑i. 21 Chi cha̱a ni̱ ka̱jani tu̱'un Dios, tú ní kájani‑de tu̱'un ja̱ kúu ini̱ máá‑de, chi̱ sua ni̱ ka̱jani‑de tu̱'un Dios ni̱ sá'a Espíritu jíín‑de.