LA EPISTOLA DEL APOSTOL SAN PABLO A LOS COLOSENSES
YA'A KUU CARTA JA NI CHAA SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYƗVƗ ÑUU COLOSAS
1
Máá‑rí Pablo kúu apóstol Jesucristo, chi̱ súan ni̱ jata'a̱n ini̱ Dios. Te jíín ñaní‑yo̱ Timoteo, káchaa‑ri̱ tutu̱ yá'a nuu̱ ñáyɨvɨ ndóo, jíín núu̱ ñaní‑yo̱ kákandíja nuu̱ Cristo ja̱ káxiu̱kú‑i ini̱ ñuu̱ Colosas. Tu̱'un luu jíín tú'un kuaká'nu ini̱ íó ini̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios, jíín iní máá Jíto'o̱‑yo̱ Jesucristo, ná kóo jíín‑ró jíná'an‑ró.
Tu̱'un ni̱ jika̱n ta'u̱ Pablo nuu̱ Dios ja'a̱ máá‑i
Nene̱ kájika̱n ta'u̱‑rí ja'a̱ róó jíná'an‑ró. Te kánakuatá'ú‑rí nuu̱ Dios Táa̱ Jito'o̱‑yo̱ Jesucristo. Chi ni̱ ka̱jini tu̱'un‑ri̱ róó ja̱ kákandíja va̱'a‑ró núu̱ Cristo Jesús, jíín ndasa kájito ndá'ú‑ro̱ núu̱ táká ña̱yɨvɨ ndóo, chi̱ káñukuu ini̱‑ro̱ ní'i̱n‑ro̱ já yíva̱'a onde̱ andɨ́vɨ́. Tu̱'un yúan a ni̱ ka̱jini tu̱'un‑ró, chi̱ súan ká'a̱n ndaa̱ tu̱'un va̱'a. Chi tu̱'un‑ún, a ni̱ jaa̱ nuu̱‑ro̱ jíná'an‑ró, nátu̱'un nuu̱ nɨ́ɨ́ ñúyɨ́vɨ, chi̱ ní'i̱n tíñu te ndeá kua'a̱n, suni nátu̱'un ni̱ sá'a jíín‑ró ondé kɨvɨ̱ ní ka̱jini so̱'o‑ró. Te ni̱ ka̱juku̱'un ndija ini̱‑ro̱ tú'un luu íó ini̱ Dios, nátu̱'un ni̱ kutu̱'a‑ró ní sá'a Epafras. Mozo ta'a̱n jíín‑yó kúu‑de. Te kúmani̱‑yo̱ jíín‑de. Te cha̱a‑ún játíñu va̱'a‑de nuu̱ Cristo ja̱ sɨkɨ́ róó jíná'an‑ró. Cha̱a‑ún, ni̱ kastu̱'ún‑de tu̱'un‑ró núu̱‑rí ndasa kákundá'ú ini̱ tá'an‑ró sá'a Espíritu. Ja̱ yúán rúu̱ jíná'an‑ri̱, suni tú kájukuiñi̱‑ri̱ ja̱ kájika̱n ta'u̱‑rí ja'a̱‑ro̱ núu̱‑yá onde̱ kɨvɨ̱ ní ka̱jini tu̱'un‑ri̱ tu̱'un‑ún. Te kájika̱n‑ri̱ nuu̱‑yá já ná kuní ndɨ'ɨ‑ró ndasa játa'a̱n ini̱ máá‑yá, te ná kuní‑ro̱ táká tu̱'un ndíchí jíín tú'un júku̱'un va̱'a ini̱‑ro̱ sá'a Espíritu, 10 náva̱'a ná káka kuu luu‑ró, nátu̱'un kuní máá Jíto'o̱‑yo̱, te ná kúsɨɨ̱ vá'a ini̱‑ya̱ sá'a‑ró jíín táká‑ni, te na̱ni tiñu va̱'a jíku‑ró jíín, ná ní'i̱n tíñu, te ná júku̱'un‑ga̱ ini̱‑ro̱ sɨkɨ́ Dios. 11 Te va̱'a téyíí ná yíja ta̱ká fuerza‑ya̱ iní‑ro̱, nátu̱'un káa fuerza luu máá‑yá, náva̱'a ná kóo sɨɨ̱ iní‑ro̱, te ká'nu koo ini̱‑ro̱, te kua̱ndéé iní‑ro̱. 12 Ná nákuatá'ú‑ró núu̱ máá Táa̱‑yo̱ Dios ja̱ ní chi'i‑ya̱ fuerza yóó náva̱'a ni'i̱n tá'a̱n‑yo̱ tá'u̱‑yo̱ jíín ñáyɨvɨ ndóo ja̱ ká'i̱in‑i nuu̱ ndíi ncháa̱. 13 Chi ni̱ ndiñi'in máá‑yá yóó ini̱ nda'a fuerza ñu̱ñáa, te ni̱ xndɨ́vɨ‑ya̱ yóó ini̱ ñuu̱ nuu̱ tá'ú tíñu Se̱'e‑ya̱, I'a̱ maní‑yá jíín. 14 Te Se̱'e‑ya̱‑ún, chi ni̱ na̱kuaan‑ya̱ yóó jíín nɨñí‑yá. Te ni̱ sá'a‑ya̱ túká'nu ini̱‑ya̱ núu̱‑yo̱ jíín kuáchi‑yó.
Muestra Dios kúu Jesús
15 Te Se̱'e‑ya̱‑ún kúu muestra Dios, I'a̱ tú jiní ndiji̱n‑yo̱ núu̱. Te xna̱ñúú‑gá Se̱'e‑ún, vásá táká ndatíñu ja̱ ní sá'a‑ya̱. 16 Chi̱ jíín máá Sé'e‑ya̱‑ún kúu ja̱ ní kuva̱'a ta̱ká ndatíñu ja̱ ká'i̱o andɨ́vɨ́, jíín já ká'i̱o ini̱ ñu̱yɨ́vɨ já jiní‑yo̱ núu̱ jíín já tú jiní‑yo̱ núu̱, kúu nuu̱ tá'ú tíñu, kúu nuu̱ kúñá'nu, kúu ja̱ kátɨ̱ɨn xini̱, kúu ja̱ kándi̱so tíñu. Ndɨ'ɨ ni̱ kuva̱'a ni̱ sá'a Dios jíín máá‑yá, te kúu cuenta máá‑yá. 17 Máá‑yá íó xna'a̱n‑ga̱ vásá ní kuva̱'a ta̱ká ndatíñu, te ta̱ká ndatíñu tɨ́ɨn ni̱'in máá‑yá. 18 Te máá‑yá kúu xini̱ tɨ́ku'ni̱, te nátu̱'un yikɨ kúñu‑ya̱ kúu‑ún. Máá‑yá kúu nuu̱ kéjá'á, te máá‑yá ni̱ nachaku̱ xna'a̱n‑ga̱ ma̱'ñú ndɨ́yi, náva̱'a kuñá'nu‑ga̱‑ya̱ núu̱ táká‑ni. 19 Chi ni̱ kusɨɨ̱ iní máá Dios ja̱ ñú'un tá'an ká'nu‑ni‑ya̱ jíín máá Sé'e‑ya̱, 20 náva̱'a naketá'an ta̱ká‑ni jíín Dios sá'a‑ya̱ jíín máá Sé'e‑ya̱. Te jíín nɨñí Sé'e‑ya̱, I'a̱ ni̱ ndo'o jika̱ cruz, te ná kóo paz sá'a‑ya̱ sɨkɨ́ máá já ká'i̱o ini̱ ñu̱yɨ́vɨ jíín já ká'i̱o andɨ́vɨ́. 21 Te suni súan ni̱ sá'a Se̱'e‑ya̱ jíín‑ró, chi̱ sɨ́ɨn sɨkɨ̱ ní ka'i̱in‑ró sáá, chi ni̱ ka̱jito u'u̱‑ro̱‑yá, te máni tiñu ñáá ni̱ ka̱sá'a‑ró núú. Ko vina a ni̱ naskétá'an‑ya̱ róó jíín Dios. 22 Ya̱'á ní sá'a‑ya̱ jíín yíkɨ kúñu‑ya̱ já ní ji'i̱, náva̱'a nasándoo‑ya̱ róó, te ma̱ kúnchaa̱ cha'a̱n róó, ni ma̱ kána jíín Dios nuu̱‑ro̱ hora stá'a̱n‑ya̱ róó nuu̱ Dios. 23 Súan sá'a‑ya̱ nú kuiñi ni̱'in‑ró, te kandíja ndija‑ró, te ni ma̱ nása̱ma ini̱‑ro̱ jíín tú'un va̱'a káñukuu ini̱‑ro̱ já ní ka̱jini so̱'o‑ró. Chi tu̱'un‑ún a ni̱ jicha̱ nɨ́ɨ́ ñúyɨ́vɨ chíi andɨ́vɨ́. Te ruu̱ Pablo kúu cha̱a játíñu sɨkɨ̱ tú'un‑ún.
Sátiñu Pablo ja'a̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación
24 Te kúsɨɨ̱ iní‑ri̱ vina, chi̱ ndó'o‑ri̱ ja̱ sɨkɨ́ róó jíná'an‑ró. Te skíkuu yikɨ kúñu‑ri̱ ja̱ kúmani̱‑gá ndo'o Cristo ini̱ tɨku'ni̱ máá‑yá, ja̱ kúu yikɨ kúñu‑ya̱, 25 te suni játíñu‑ri̱ nuu̱‑ún, chi̱ súan ni̱ chaa Dios tiñu sɨkɨ̱‑rí ja'a̱ róó, náva̱'a ná ká'a̱n ndɨ'ɨ‑ri̱ tu̱'un Dios jíín‑ró. 26 Yu̱án kúu máá tú'un sa̱'í ja̱ ní yisa̱'í onde̱ ná ni̱ kejá'á kuiá aná'án jíín ñáyɨvɨ. Ko vina a ni̱ stá'a̱n ndiji̱n‑ya̱ tú'un‑ún nuu̱ táká ña̱yɨvɨ ndóo máá‑yá. 27 Chi̱ máá Dios súan ni̱ kuni̱‑ya̱ stá'a̱n‑ya̱ núu̱ ñáyɨvɨ‑ún, ndasa kúká káa tu̱'un luu ja̱ ndíso tu̱'un sa̱'í yá'a, kua'a̱n nuu̱ ñáyɨvɨ sɨ́ɨn nación. Te tu̱'un‑ún kúu máá Cristo kándee ini̱‑ro̱, jíín já káñukuu ini̱‑ro̱ núu̱ lúu kánchaa̱‑ya̱. 28 Te tu̱'un I'a̱‑ún kúu ja̱ kájani‑ri̱, te kákana jíín‑rí nuu̱ táká ña̱yɨvɨ. Te jíín tú'un ndíchí kástá'a̱n ñúkúún‑rí nuu̱‑í náva̱'a ná yíja va̱'a ta̱ká‑i kuiñi‑i nuu̱ Cristo Jesús sá'a‑ri̱. 29 Te ja̱ sɨkɨ́ yúán sátiñu‑ri̱. Te ni̱'in sátiñu‑ri̱ jíín fuerza máá‑yá. Te máá fuerza‑ya̱‑ún kúu ja̱ sátiñu téyíí jíín‑rí.