LA EPISTOLA A LOS HEBREOS
YA'A KUU CARTA KUA'AN NUU ÑAYƗVƗ HEBREO
1
Ja̱ ní ka'a̱n Dios jíín yú'u Sé'e‑ya̱
Tɨnɨ̱ jínu te tɨnɨ̱ modo ni̱ ka'a̱n Dios jíín ndɨ́yi táa̱‑yo̱ ondé aná'án, ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín yú'u cháa ni̱ ka̱jani tu̱'un‑ya̱. Te vina kúu kɨvɨ̱ sándɨ̱'ɨ́‑na̱. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑yó jíín yú'u Sé'e‑ya̱. Te nuu̱ Sé'e‑ya̱‑ún ni̱ ja̱'a ndɨ'ɨ‑ya̱ táká ndatíñu. Te suni jíín Sé'e‑ya̱‑ún ni̱ sá'a‑ya̱ ñúyɨ́vɨ. Te ndíi ncháa̱ Se̱'e‑ya̱‑ún nátu̱'un ndíi ncháa̱ máá‑yá. Te ɨɨn núú‑ni káa‑i nátu̱'un káa máá‑yá. Te tɨ́ɨn‑i ta̱ká ndatíñu jíín fuerza tu̱'un ká'a̱n‑i. Te ni̱ na̱sándoo‑i yóó ta̱ká kua̱chi‑yó. Yúan‑na te ni̱ nungo̱o‑i ichi ndává'a máá I'a̱ ñá'nu onde̱ andɨ́vɨ́. Te ñá'nu xaa̱n‑gá ni̱ nduu Se̱'e‑ya̱‑ún vásá táká ndajá'a̱‑yá, chi̱ kánúú‑gá sɨ́'vɨ́‑i vásá sɨ́'vɨ́ táká ndajá'a̱.
Ñá'nu‑ga̱ Se̱'e‑ya̱ vásá ndájá'a̱ ándɨ́vɨ́
Xí ndé jíín ndájá'a̱ ní ka'a̱n Dios sa̱: Róó kúu Se̱'e‑ri̱, te ruu̱ kúu Táa̱‑ro̱ vína, ni̱ kachi̱‑ya̱ náún. Xí, ruu̱ kuu táa̱‑i, te máá‑i kuu se̱'e‑ri̱, ni̱ kachi̱‑ya̱ náún. Te suni ká'a̱n‑ya̱ tú'un yá'a kɨvɨ̱ já ndíi Se̱'e núú‑yá ini̱ ñu̱yɨ́vɨ: Ta̱ká ndajá'a̱ Dios ná chíñú'ún‑yá‑i. Te tu̱'un ndajá'a̱‑yá ká'a̱n ndija‑ya̱: Nátu̱'un kée tachi̱ súan jíka ndajá'a̱‑yá sá'a‑ya̱, te máá já kájatíñu nuu̱‑yá ndúu yáá ñú'u̱n sá'a‑ya̱, áchí‑ya̱. Ko tu̱'un yá'a ká'a̱n Dios jíín Sé'e‑ya̱: Máá‑ró kúu Dios, te mesa tá'ú‑ró tíñu koo nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá, te bastón ndaa̱ kúu bastón tɨ́ɨn‑ró tá'ú‑ró tíñu ini̱ ñuu̱‑ro̱. Kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ jíín tíñu va̱'a te jíto u'u̱‑ro̱ tíñu káñáá. Ja̱ yúán I'a̱, kúu Dios máá‑ró, ni̱ ji'i‑gá‑ya̱ róó jíín aceite ja̱ kúsɨɨ̱ iní‑ro̱ sá'a vásá táká‑ga̱ tá'an‑ró, áchí Dios jíín Sé'e‑ya̱. 10 Te suni ká'añ‑ya̱: Máá‑ró kúu Jito'o̱, te onde̱ xnáñúú ní sá'a‑ró ñúyɨ́vɨ. Te andɨ́vɨ́ chi̱ tiñu ni̱ sá'a nda'a‑ro kúu. 11 Tiñu ni̱ sá'a‑ró‑ún, chi̱ naa, ko máá‑ró, chi̱ íó‑ro̱ nɨ́ɨ́ káni. Te ta̱ká ndatíñu ni̱ sá'a‑ró‑ún, chi̱ kutú'ú nátu̱'un ɨɨn sa'ma, 12 te nátu̱'un ɨɨn tɨka̱chí súan natuu‑ro te nasa̱ma jíná'an, ko máá‑ró, ma̱ nása̱ma kutɨ‑ro, te kuia̱‑ro̱ ma̱ ndɨ́'ɨ kutɨ, áchí Dios jíín Sé'e‑ya̱. 13 Xí ndé jíín ndájá'a̱ ní ka'a̱n Dios sa̱: Jungo̱o‑ró íchi ndává'a‑ri̱ nini ná chúkú‑rí ta̱ká ña̱yɨvɨ kájito u'u̱ róó, kuu‑i teyu̱ kuxndíi ja'a̱‑ro̱, ni̱ kachi̱‑ya̱ náún. 14 Á nasu̱ ní xndéché‑yá ndajá'a̱‑yá te nátu̱'un mozo ni̱ tájí‑yá kua̱ngoyo náva̱'a kuatíñu nuu̱ ñáyɨvɨ ná ní'i̱n tá'u̱‑í ka̱ku‑i saa̱.