EL APOCALIPSIS O REVELACION DE SAN JUAN, EL TEOLOGO
TU'UN NI JINI NDIJIN SAN JUAN CHAA SKUA'A TU'UN‑YA
1
Ndasa ni̱ kenda tutu̱ yá'a
Ya̱'á kúu tu̱'un Jesucristo ja̱ ní kenda ndiji̱n, ja̱ ní ja̱'a Dios nuu̱‑yá, náva̱'a stá'a̱n‑ya̱ núu̱ mozo‑ya̱ ná ta̱ká tiñu ja̱ kánúú kíi yachi̱. Te ni̱ tájí‑yá ɨɨn ndajá'a̱‑yá ni̱ kii. Te ni̱ kastu̱'ún‑yá tu̱'un yá'a nuu̱ mozo‑ya̱ Juan. Te cha̱a‑ún kúu testigo. Te ni̱ jani ndaa̱‑de tu̱'un Dios jíín tú'un ndaa̱ Jesucristo, jíín já ní jini̱‑de. Xáán ndatu̱ cha̱a káka'u, jíín ñáyɨvɨ kájini so̱'o tu̱'un ká'a̱n tutu̱ yá'a. Te suni xáán ndatu̱ ña̱yɨvɨ skíkuu tu̱'un yóso núu̱ tutú yá'a, chi̱ a ni̱ kuyani kɨvɨ̱. Máá‑rí Juan, tájí‑rí tu̱'un nuu̱ ndɨ́'usiá tɨku'ni̱ kákandíja ja̱ káxiu̱kú ndáñúu̱ Asia. Jíín‑ró ná kóo tu̱'un luu íó ini̱‑ya̱ jíín tú'un kuaká'nu ini̱ ja̱ kíi onde̱ nuu̱ máá Dios, I'a̱ íó, I'a̱ ni̱ i̱o, I'a̱ kii, jíín ondé nuu̱ usiá Espíritu, I'a̱ ká'i̱in yu'u mesa nuu̱ tá'ú‑yá tiñu, jíín ondé nuu̱ Jesucristo, I'a̱ kúu testigo ndaa̱. Te máá‑yá ni̱ nachaku̱ xna'a̱n‑ga̱ vásá táká‑ga̱ ña̱yɨvɨ ní kaji'i̱. Te tɨ́ɨn‑ya̱ só'o ta̱ká rey ñu̱yɨ́vɨ. Te máá‑yá kúndá'ú ini̱‑ya̱ yóó, te ni̱ nakacha‑ya̱ kuáchi‑yó jíín nɨñí‑yá. Te ni̱ nduu‑yó rey jíín sutú nuu̱ Táa̱‑ya̱ Dios ni̱ sá'a‑ya̱. Núsáá te ná nákana jaa‑yó‑yá. Te ná tá'ú‑yá tiñu nuu̱‑yo̱ nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá. Amén. Kuni so̱'o, chi̱ kii‑ya̱ jíín vikó nu̱'ún. Te ndivii ñáyɨvɨ jíín táká‑i ja̱ ní kakaa̱n‑i‑ya̱, kuni̱‑i nuu̱‑yá. Te ta̱ká tata̱ ini̱ ñu̱yɨ́vɨ, nde'e̱ kó'ó‑i ja'a̱‑yá. Súan ná kóo. Amén. Máá‑rí kúu nátu̱'un letra Alfa jíín Omega, nuu̱ kéjá'á jíín núu̱ ndɨ́'ɨ, áchí máá Tatá Dios, I'a̱ íó, I'a̱ ni̱ i̱o, I'a̱ kii, I'a̱ kúñá'nu xaa̱n. Máá‑rí kúu ñani̱‑ro̱ Juan, te jíto ta'a̱n‑ri̱ tu̱ndó'o jíín‑ró. Te ká'i̱in ta'a̱n‑yo̱ núu̱ tá'ú‑yá tiñu. Te ká'i̱in ni̱'in‑yó sá'a Jesucristo. Ni̱ kanchaa̱‑ri̱ isla Patmos sɨkɨ̱ tú'un Dios jíín sɨkɨ́ já kúu‑ri̱ testigo nuu̱ tú'un ni̱ ka'a̱n ndaa̱ Jesucristo. 10 Te máá Espíritu, ni̱ jaka‑ya̱ rúu̱ ɨɨn kɨvɨ̱ íi̱ máá Jíto'o̱‑yo̱. Te ni̱ jini so̱'o‑ri̱ ichi yatá‑rí ɨɨn tu̱'un jaa nátu̱'un corneta. 11 Te ni̱ ka'a̱n: Máá‑rí kúu nátu̱'un letra Alfa jíín Omega, ja̱ xnáñúú jíín já sándɨ̱'ɨ́‑na̱. Chaa nuu̱ ɨ́ɨn tutu̱ ta̱ká ja̱ kuní‑ro̱ núu̱, te tájí‑ró ná kí'i̱n nuu̱ ndɨ́'usiá tɨku'ni̱ kákandíja káxiu̱kú iní ndañúu̱ Asia: ñuu̱ Éfeso, ñuu̱ Esmirna, ñuu̱ Pérgamo, ñuu̱ Tiatira, ñuu̱ Sardis, ñuu̱ Filadelfia, jíín ñúu̱ Laodicea. Achí.
Ja̱ ní jini̱ Juan nuu̱‑yá
12 Te ni̱ jíó kóto‑ri̱ ja̱ kuní‑ri̱ ndéja̱ ká'a̱n jíín‑rí. Te nuu̱ ní jíó káva‑ri̱, te ni̱ jini̱‑ri̱ usia̱ candelero oro. 13 Te sava ma̱'ñú táká candelero‑ún kándee ɨɨn I'a̱ ja̱ ná kuní koo máá Sé'e cha̱a. Te ñú'un nɨ́ɨ́‑yá ɨɨn sa'ma ní jinu̱ onde̱ nuu̱ já'a̱‑yá. Te nú'ni jika̱‑yá jíín ɨ́ɨn sánchi̱i oro. 14 Te xini̱‑yá jíín íxi‑yá kánda̱a kuíjín nátu̱'un ixi kuíjín rɨɨ̱, nátu̱'un yu'a̱ volcán, te nduchi‑yá nátu̱'un yáá ñú'u̱n, 15 te ja'a̱‑yá nátu̱'un latón fino, ja̱ ní nandu'a̱ ini̱ jinu̱ súan kuní koo. Te nɨ́'ɨn ká'a̱n‑ya̱ nátu̱'un nuu̱ kuá'a̱ ndúcha. 16 Te ini̱ ndavá'a‑ya̱ tɨ́ɨn‑ya̱ usiá tiñu̱ú xíní. Te ini̱ yu'u‑yá kénda ɨɨn machete xaa̱n já úu̱ yu'u. Te nuu̱‑yá káa nátu̱'un ndika̱ndii hora nándii ndáxín xaa̱n. 17 Te nuu̱ ní jini̱‑ri̱ nuu̱‑yá, te ni̱ ndua̱‑ri̱ nuu̱ já'a̱‑yá nátu̱'un ni̱ ji'i̱‑ri̱. Te ni̱ chaa‑ya̱ ndává'a‑ya̱ sɨkɨ́‑rí. Te ni̱ ka'a̱n‑ya̱ jíín‑rí: Ma̱ yú'ú‑ro̱. Máá‑rí kúu ja̱ xnáñúú jíín já sándɨ̱'ɨ́‑na̱. 18 Te I'a̱ chakú kúu‑ri̱. A ni̱ ji'i̱‑ri̱ núú, ko vina chi̱ kuchaku̱‑ri̱ nɨ́ɨ́ káni nɨ́ɨ́ kuiá. Amén. Te tɨ́ɨn‑ri̱ ndakáa nuu̱ ká'i̱in ndɨ̱yi, jíín kué'e̱ já'ni yóó. 19 Chaa nuu̱ tutú ta̱ká ja̱ ní jini̱‑ro̱, jíín táká ja̱ íó, jíín táká ja̱ kóo nú ná já'a ya̱'á. 20 Ya̱'á kúu tu̱'un sa̱'í ndɨ́'usiá tiñu̱ú xíní já ní jini̱‑ro̱ tɨ́ɨn ndavá'a‑ri̱, jíín ndɨ́'usiá candelero oro. Usia̱ tiñu̱ú xíní‑ún kákuu ndajá'a̱ núu̱ ndɨ́'usiá tɨku'ni̱. Te usia̱ candelero ja̱ ní jini̱‑ro̱‑ún kákuu ndɨ́'usiá tɨku'ni̱.