21
Nansa nì ndecunu Jesús nùù ùsà nècuàchì dacuahá‑yá
Daaní, nì nsihajàn, dandu nì ndecunu tu Jesús nùù nècuàchì dacuahá‑yá na ndoó‑né iin xaan yuhù mar nani mar Tiberias. Cuàhìn nacani xì‑nsiá nansa nì cuu na ní ndecunu‑ya nùù‑né yucán. Cunaha‑nsiá, cutnáhâ Simón Pedro xì Tomás nècuàchì nani Cuatí, te cutnáhâ stná Natanael nècuàchì dìñúù‑xi nani Caná iá ladu Galilea. Te ndoó stná (ùì) dèhe Zebedeo, xì stná inga ùì nècuàchì dacuahá‑yá. Te nì cachi Simón Pedro xì nsidaa‑né:
―Cuàhìn taví siaca.
Dandu nì cachi compañeru‑nè:
―Ni cúhùn nsidaa‑nda.
Ñàyùcàndùá, nì sàcùñuhu nsidaa‑né ini iin lancha cuàhàn‑nè; doco ni‑iin siaca cónì níhì‑né niù yacà. Daaní, na sácuàhàn nì tùinuù, yucán nì sàà stná Jesús, iín‑yá yuhù mar (yatni ndé ndoó‑né) mà. Doco cónì nácúní‑nèyà. Ñàyùcàndùá, nì cachi‑yà xì‑né:
―Hijos, ¿a sánì nìhì‑nsiá ñà‑caxì‑ndà?
―Còó, còò ni‑iin‑sì ―nì cachi nècuàchìmà.
Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Ladu cuahá lancha, jaàn dacaná‑nsiá ñunù xí‑nsiá, dandu nìhì‑nsiási ―nì cachi‑yà.
Dandu ducán nì quida‑ne, te ni mà cùì gá tavà‑né ñunù xí‑né ñà‑chitu guáˋ cuàhà siaca nì nìhì‑né. Dandu iin nècuàchì dacuahá‑yá, divi nècuàchì mànì guá nùù‑yá, nì cachi‑nè xì Pedro:
―¡Divi Stoho‑ndà Señor nduú Yà‑yòhó!
Nì nsihi nì inini Simón Pedro ñà‑divi Stoho‑ndà Señor nduú‑yá, dandu nì nàcùndixi‑ne sacú‑nè, vàchi cuisì sìcoto inì‑xi ndixí‑né. Dandu ní ndàvà‑nè mahì tècuìí cuàhàn‑nè. Te después cuàhàn stná dava ga nècuàchì dacuaha‑ma, doco ini lancha cuàhàn‑nè, vàchi yatni iín‑nu nùù ñuhù íchî, nahi 100 metro. Te cahà‑nú itácáá ñunù chitu siaca. Dandu nì nuu nècuàchì yucán ñuhù íchî, te nì xini‑nè yucán ndoó tnùù sàxíxìn, te sà‑ìtándoó stná siaca chóhò. Te iá stná pan. 10 Dandu nì cachi Jesús xì‑né:
―Cuahán‑nsià quihin‑nsia itnii siaca nì tavà‑nsiá.
11 Ñàyùcàndùá, nì nana tu Simón Pedro lancha, te nì dìtá‑nè ñunù mà nì naxìnua ndè nùù ñuhù íchî. Chitu dini ñunù mà siaca, vàchi ñuhú 153 siaca nahnú. Mate cuáhà gá‑si ñuhú, doco cónì sàchí ñunù mà. 12 Dandu nì cachi Jesús xì nsidaa‑né:
―Naha‑nsià, cadi inì‑nsia.
Te ni‑iin nècuàchì dacuaha‑ma, cónì sáha ndee ini‑nè ndàcàtnùhù‑né nùù‑yá ana nduú‑yá, vàchi ináhá‑nê divi Stoho‑ndà Señor nduú‑yá. 13 Dandu nì tnàtuu Jesús nì tnii‑ya pan, te nì dasàn‑yáñà nùù‑né. Te nì dasàn stná‑yà siaca (nì chòhò mà) nùù‑né.
14 Ñà‑jaàn nì sanduu ùnì xichi nì ndecunu Jesús nùù nècuàchì dacuahá‑yá na sánì natiacu‑yà. 15 Daaní, na ní nsihi nì sadi ini nsidaa‑né, dandu nì cachi‑yà xì Simón Pedro:
―Simón, dèhe Jonás, ¿a ñá‑ndâà chicá cuú ndisa inì‑ní sàhí nùù nècuàchì dava ga yohó?
―Jaan, Señor mío. Sà‑ìnáhá‑nî cuú inì sàhà‑ní ―nì cachi‑nè.
Dandu cachí tu‑ya xì‑né:
―Nú ndisa, dandu cundiaà‑ní nèhivì xí na ian ndiaá pastor lelù xí‑né.
16 Daaní, ñà‑úì nì cachi‑yà xì‑né:
―Simón, dèhe Jonás, ¿a cuú ndisa inì‑ní sàhí?
Te nì cachi tu‑ne xì‑yá:
―Jaan, Señor mío. Sà‑ìnáhá‑nî cuú inì sàhà‑ní.
Dandu cachí Jesús xì‑né:
―Dacúndéhe‑ní (nèhivì‑xí ichì váha), na ian ndiaá‑ndà riì.
17 Daaní, ñà‑únì nì cachi tu‑ya xì‑né:
―Simón, dèhe Jonás, ¿a ñá‑ndâà nduá, cuú ndisa inì‑ní sàhí?
Pues vichi nì cuhuun ini‑nè ñà‑sà‑ùnì xichi ndácàtnùhù‑yá a ndísá cuú ini‑nè sàhà‑yá, á coó. Ñàyùcàndùá nì cachi‑nè xì‑yá:
―Señor mío, nsidanicuú iñàha ináhá‑nî. Ñàyùcàndùá, ináhá stná‑ní, yùhù cuú ndisa inì sàhà‑ní.
Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Pues nú ducán, dandu cundiaà‑ní nèhivì xí, na ian ndiaá‑ndà riì xì‑ndà. 18 Cunaha‑ní, ñà‑ndáà nduá cuàhìn cachitnùhi xì‑ní yohó: na cuachi‑ní, (nìsà nàcùndixi‑ní sìcoto xi‑ní), nì sansidatnuu‑ní cinturón xi‑ní, te cuàhàn‑ní ndéni nì cui cudíì inì‑ní. Doco nú sànì sahnu‑ní, dandu icúmí‑nî ndanihi‑ní ndahà‑ní, te inga‑nè icúmí‑nê nsidatnuu‑ne cinturón xi‑ní, te cunihi‑ne mii‑ní cùhùn ndé có‑cùdíì inì‑ní cùhùn‑ní.
19 Ñà‑jaàn nduá nì cachi Jesús cachítnùhu‑ya nansa quida nèhivì xì Pedro na quívì cui‑nè, te ducán chicá quee tnùñuhu xí Dios.
Nansa icúmí cuu xi Juan
Daaní, nì nsihi nì cachi‑yà ñà‑jaàn, dandu nì cachi tu‑ya xì Pedro:
―Cunchicùn‑ní yùhù.
20 Daaní, nì nacuico Pedro yàtà‑né, te nì xini‑nè nchícùn stná nècuàchì dacuahá cuú guá ini‑yà sàhà‑xí. Te divi nècuàchìmà nduú nècuàchì nì ìa yatni diìn Jesús na ní sandoo‑ne nì xixi‑ne xì‑yá daa, te nì xìcàn tnùhù‑né nùù‑yá nì cachi‑nè: “Señor mío, ¿ana divi nduú tiàa icúmí cahin xì‑ní?” 21 Pues, divi nècuàchìmà nì xini Pedro nchícùn vàxi, te nì cachi‑nè xì‑yá:
―Te nècuàchì jaàn tú, ¿nansa icúmí cuu xi‑né, Señor mío?
22 Dandu nì cachi‑yà xì‑né:
―Pues nú cudíì inì cutiacu‑nè ndè cachi sàà quìvì naxicocuíìn, doco mii‑ní, màsà nácání inì‑ní sahájàn. (Chuun xi‑ní nduá) ñà‑cunchicùn‑ní yùhù ―nì cachi‑yà.
23 Ñàyùcàndùá, nì xìtià cuentu nùù nèhivì xí‑yá, ñà‑mà nunca cui nècuàchì dacuahama, cachí cuentu. Doco cónì càchí‑yà mà cúí‑nè. Còó, cuisì ní cachi‑yà nú cuní‑yà cutiacu‑nè ndè cachi sàà quìvì naxicocuíìn‑yà, màsà nácání íní Pedro sàhámà.
24 Cunaha‑ní, divi nècuàchìmà nduú yùhù, te divi yùhù nì tiaa nsidaa palabra yohó. Te ñà‑ndácuisì nduá cachíˋ, vàchi ináhî cachí ndàì xì‑nsiá.
25 Cunaha‑nsiá, cuàhà gá stná iñàha iá nì quida Jesús (ñuhìví yohó). Doco nú cuní‑ndà tiaa nsihi‑nda nsidaámà, dandu cuàhà sàstnùhù libru cundua. Te mà cuáhà‑ñá ni inicutu ñuhìví, cachí yùhù. Sà‑ìá.