Faulo ena leta me Kolose ʼidia
Leta ana alamani weaqina
Tuta nana Faulo ʼabaga qiduana Loma ʼinaya toatoa vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ʼinega leta baʼe ʼwayavia me Kolose weaqidi. Ta wese taha leta ʼwayavia Filimoni weaqina, mana tauna Kolose ʼolotona, ʼinega leta magilafudi Tikiosi be wese Onesimo itauyedi Kolose ʼinaya. ʼAbaga Kolose kana lobea Eisia ena diʼwe gamonaya ge luluvai ʼabaga Efeso ʼinega. Kolose ana tovetumaqanayavo ge Faulo ena lugaihi ʼinega edi ʼekalesia ida ʼabia. Ta ʼesi tuta nana Faulo toatoa Efeso ʼinaya e ʼinega iana Efafasi vetunei tauya sabi lugaihi ʼidia, ʼinega tovetumaqana adi qabu veqidua. (1:7) Efafasi tauna ʼabaga magilafudi ʼidia fewa Kolose diʼwenaya, adi wawa Lodisia ta wese Ilafolisi. (4:13) Ta ge taha tuta ʼabaga diavona adi tomotauyavo Faulo daʼitedi, ʼinega weaqidi nuanua ta wese vevenoqi. Ta Efafasi tauya Faulo ʼinaya sabi vayausina vanue ʼebeyoqona ʼinaya, ʼinega simana toveʼita ʼeʼeuʼauʼavidi Kolose ʼinaya itoatoa. ʼInega leta baʼe Faulo ʼwayavia, mana ge nuanuana toveʼita ʼeʼeuʼauʼava dina edi veʼita ina ʼabibodei fole nawale ina dawalili. Toveʼita luveifadi nuanuadi tovetumaqana me edi awatubo ina ʼoduʼodu tomotau ʼenaʼenaʼidi ʼidia ta wese Yaubada ena tovaleʼewayavo ʼidia, nage yani taha taha mahalaya itoatoa ʼidia. Ta wese iuʼauʼava ivonaya be vonigo Ieisu tauna gebu Yaubada Natuna, ta ʼesia tauna Yaubada ena tovaleʼewa taha. Ta wese toʼeuʼauʼava diavona nuanuadi me Kolose ʼwafidi ina ludaʼea, ta wese luvine vaina Mosese ʼinega ina ʼabibodedi. Baʼe leta nana ʼinaya Faulo veveʼita me Kolose ʼidia Keliso vonahaqiaqi tauna Yaubada ʼidewani, ta edi ilivu be wese edi nuanua ʼaidegana. Ta wese veveʼitedi Keliso nana ʼinega Yaubada yani qabuna viaqidi, ta wese vematamagilafuyedi tauna tovetumaqana qabudi adi Tovanugweta. Keliso ana ʼaidega otaqa ʼetoyavua ta wese toa aqiaqina aleʼituna. E leta nana ʼiuna baʼe ʼidewana.
Leta gamona
1:1-14 Vematamagilafu be lukaiwa ta wese venoqi
1:15-23 Alamani Keliso weaqina ta wese ena viaqayavo
1:24–2:5 Faulo ena fewa tovetumaqana nuanidia
2:6–3:4 Keliso maega ina luvetuba ta toveʼita ʼeʼeuʼauʼavidi ina nogedi
3:5–4:1 Tovetumaqana maʼoda ina veilivu ʼaiqa
4:2-18 Vebibina vaina ta wese ena ʼalanuai
1
Leta baʼe yaʼa Faulo ʼiguyega, ta wese taida Timoti ʼinega. Yaubada venuaʼivinegu ʼinega ena nuenuega yavetovaletuyana Keliso Ieisu weaqina.
Ta leta nana yaʼwayavia omiʼa emavo Yaubada ena tomotauyavo ʼimia ʼabaga Kolose ʼinaya otoatoa. Omiʼa me emi gwavubiga Keliso weaqina ovevetofewa, ta tauna maega niʼa oluvetuba. Nuanuagu Yaubada Tamada ena veyoluba ta wese ena nuadaumwala ona lutonovia.
Venoqi ta wese lukaiwa
* Efe 1:15-16 Tuta nana avevenoqi weaqimi, ʼinega tuta qabuna wese alulukaiwa eda Kaiwabu Ieisu Keliso Tamana ʼinaya weaqimi, mana niʼa anoqolia emi vetumaqana Keliso Ieisu ʼinaya weaqina, ta wese emi veyoluba qiduana Yaubada ena tomotauyavo ʼidia weaqina. * Efe 1:13; 1Fit 1:4 Lova omiʼa Ieisu Valena Aqiaqina ta tunutunuqina omadunoqolia, ta tutana ʼinaya wese Vale nana ana ʼebeluʼita vane weaqina onoqolia. ʼInega emi vetumaqana ta wese emi veyoluba adi avutugu baʼe ʼebeluʼita vane nana mahalaya ʼenoʼeno aqiaqina. Ta Vale nana Ieisu weaqina lova onoqolia nawale veveqidua ta yawala tautauya diʼwe qabudi ʼidia. Vale nana ma vuaqina aqiaqi otaqina. Lova omiʼa Vale nana ʼinega onuagivila ta oveilivu aqiaqi, mana Yaubada ena nuakolokolo niʼa olutonovia ta oalamani aqiaqiea. Ta wese ʼidewani baʼitaga tuta nana tomotau Vale nana inoqonoqolia taudi wese inuagivila ta iveilivu aqiaqi, mana Yaubada ena nuakolokolo ilulutonovia, ʼinega vuaqa aqiaqi otaqina ʼifoʼifoqe ʼidiega. * Kol 4:12; Fim 23 Ta omiʼa Vale nana onoqola ʼunuyea iada Efafasi ʼinega, mana tauna luseanima be Vale nana miea ta lugaihiea ʼimia. Tauna iada nana gwavubiga ʼavana, ta maega afewafewa Keliso weaqina. Tauna niʼa vonema emi veyoluba qiduana tomotau ʼidia weaqina, ta veyoluba nana Yaubada Niboanina Gwalagwalana ʼinega neimi.
* Efe 1:16-17 Lova tuta nana amadunoqolia emi ilivu aqiaqina weaqina ʼinega aveʼale venoqi Yaubada ʼinaya weaqimi, ta nawale avevenoqi weaqimi. Ta wese avevenoqi Yaubada ʼinaya nuami naʼeqaʼuya, be yaqisa ona alamani aqiaqiea ena nuanua omiʼa weaqimi. Ta wese avevenoqi ʼinaya alamani ona ʼewea yani taha taha weaqina Niboana Gwalagwalana ena veʼita ʼinega. 10 Ta alamani nana ʼinega ami fata eda Kaiwabu ena nuanua tuta qabuna ona viaviaqidi, e ʼinega ona giveqaiawea emi ilivu ʼidiega. Ta tuta qabuna yani aqiaqidi ona viaqidi tomotau ʼidia, mana baʼe ilivu nana ʼinega vuaqa aqiaqina naʼifoqe, ʼinega wese emi alamani Yaubada weaqina naveqidua ʼimia. 11  * Efe 1:19; 3:16 Ta wese avevenoqi weaqimi Yaubada nagivewaiwaiemi tauna ena waiwai qiduanega, be yaqisa tuta nana vita taha taha ina ʼifoqe ʼimia ge ona lugwavuʼai ta ʼesi ona bibitaqomi. Ta nuanuama ona qaiawa 12  * Efe 1:11,18 be ona lukaiwa Tamada ʼinaya, mana givelubwinemi be yaqisa ami fata ena tomotauyavo maega ona toatoa ena ʼEbeluvine simasimatalina ʼinaya, mana ʼEbeluvine nana ena tomotauyavo adi vaufa. 13  * Lk 22:53; Efe 2:2 Mana tauna ʼetoyavuida Seitani ena ʼebeluvine velovelovanina ʼinega, ta mieda Natu Otaqina ena ʼEbeluvine ʼinaya. 14  * Efe 1:7 Ta Natuna sulalinega gubaufeda ta wese tauna ʼinega eda luveifana qabuna nuataqodi.
Yaubada ena viaqayavo Keliso ʼinega
15  * 2Kol 4:4; Ion 1:18 Vonahaqiaqi, Yaubada ge ana ʼitamo, ta ʼesi Keliso tauna Yaubada ana ʼita ʼidewani. Ta Yaubada ena viaqayavo qabudi ʼidiega Keliso maduveʼifoqeyea ta wese aʼuya yani qabuna adi toludebana ʼidewani. 16 Mana Yaubada Keliso ʼinega yani qabudi ʼivaʼavaʼaidi mahalaya ta wese bwaʼobwaʼoya, vaina kaʼiteʼitedi ta vaina ge adi ʼitamo ʼidewani niboana taha taha be, toluvineavo be, kaiwabuyavo ta wese yani qabuna waiwaidi viaqidi. Ta baʼe yani diavona Yaubada ʼivaʼavaʼaidi Keliso ʼinega, ta wese tauna weaqina. 17  * Ion 1:1; 8:58 ʼInega niʼa kahalamania Keliso tauna nugweta toatoa, ta ʼabiboda kuyavata qabudi iʼifoqe, ta tauna ʼitaʼitamakidi ʼinega nawale itoatoa ta ena luvine iʼabiʼabibodea.
18  * Efe 1:22-23; Via 26:23; Ve 1:5 Itaʼa ʼekalesia Keliso ʼwafina, ta tauna ʼekalesia debana. Ta wese tauna ʼekalesia yawaina ʼiuna. Tauna Yaubada Natu Otaqina, ta Tamana madugiveyaʼitoto ʼeviviea toʼaliga ʼidiega, ʼinega tauna ana ʼaidega yani qabudi adi toludebana aqiaqi. 19  * Kol 2:9 Mana Yaubada ena waiwai be, ena kaikaiwabu be, ena ilivu ta wese yani qabuna aqiaqina ʼinaya iʼenoʼeno wese nuanuana Natuna ʼinaya ina ʼenoʼeno, e ʼinega Tamana yani diavona neia. Vonahaqiaqi, Ieisu tauna Yaubada ʼidewani. 20  * Efe 1:10 Ta wese Yaubada nuanuana Natuna ena ʼaliga ʼinega ena ʼivaʼavaʼatayavo naveiana ʼeviviedi, mana yani qabudi bwaʼobwaʼoya ta wese mahalaya Yaubada ʼinega itoasiʼi. ʼInega Natuna awafelea ʼaliga ʼetoluai ʼinaya ta sulalina ena inoqa ʼinega toadaumwala veʼifoqeyea.
21  * Lom 5:10; Efe 2:12 Ta wese omiʼa lova Yaubada ʼinega otoa luluvai ta emi ilivu luveifana be wese emi nuanua luveifana ʼidiega Yaubada ovevoalanea. 22  * Efe 5:27; Lom 5:10 Ta Ieisu ʼwafina ena ʼaliga ʼinega Yaubada ʼawaiana ʼeviviemi. Ta yani baʼe ʼinega ami fata ona tovolo matanaya vunavunaqimi ta gwalagwalami be wese ge ami ʼebeveʼewamo. 23 Lova Vale Aqiaqina onoqolia ta Keliso ovetumaqana aqiaqiea, ʼinega luaqiaqiemi be vetumaqana nana ona kafiʼiʼihia ta ona tovoloʼiʼita Keliso ʼinaya. ʼInega ona luʼita vane Vale nana ʼinaya ta ge ona venuana magilafu weaqina. Vale nana niʼau yawala tomotau qabudi ʼidia bwaʼobwaʼoya. Ta Yaubada yaʼa Faulo venuaʼivinegu Vale nana ana lugaihi weaqina.
Faulo ena fewa toʼekalesia weaqidi
24 Baʼitagana me egu qaiawa visiqa yalulutonovia ʼwafiguya weaqimi, mana yaʼa ʼwafigu ena visiqa nana ʼinega Keliso ena visiqa ʼekalesia weaqidi yaluluʼovoia, ta ʼekalesia taudi Keliso ʼwafina. 25  * Efe 3:2,7-8 Yaubada venuaʼivinegu yaʼa ena tofewa kavovo ʼidewani, ʼinega fewa nana neigu be yani qabuna ena vona weaqina ena simana ʼifoqe aqiaqiedi omiʼa ena ʼekalesiayavo ʼimia. 26  * Lom 16:25-26; Efe 3:5,9 Tuta lova ʼinaya ta wese lagata be lagata edi tutaya vona baʼe ʼwaiʼwaivina ta ge ida alamania. Ta Yaubada nuanuana vona nana ana alamani nagiveʼifoqeyea, ʼinega baʼitaga niʼa ʼifoqe vunavunaqaya ena tomotauyavo ʼidia. 27 Mana nuanuana qiduana ena tomotauyavo navonedi vonigo Keliso ena simatala qiduana be ena kaikaiwabu wese omiʼa ge me Diu weaqimi. Ta Yaubada ena vona ʼwaiʼwaivina ana alamani baʼe: Keliso toatoa giwalimia, ta toa nana ʼinega ona alamani aqiaqiea omiʼa wese ena diʼwe simasimatalina ʼinaya ona lugu.
28 ʼInega me ema alamani qiduana Yaubada ʼinega Keliso weaqina asimasimanea tomotau qabudi ʼidia. Ta vona waiwaidi aneineidi ta wese aveveʼitedi be yaqisa tomotau ʼaidega ʼaidega tunutunuqidi ana tauyedi Yaubada matanaya. Baʼe yani nana ana fata ana viaqia aiqabu niʼa iveiaiana aqiaqi Keliso maega ʼidia 29  * Efe 3:7,20; Fil 4:13 Yani baʼe weaqina yavevetafeʼwa, ta ge yaʼa egu waiwiaega, ta ʼesi Keliso ena waiwai ʼinega givewaiwaiegu.

*1:3: Efe 1:15-16

*1:5: Efe 1:13; 1Fit 1:4

*1:7: Kol 4:12; Fim 23

*1:9: Efe 1:16-17

*1:11: Efe 1:19; 3:16

*1:12: Efe 1:11,18

*1:13: Lk 22:53; Efe 2:2

*1:14: Efe 1:7

*1:15: 2Kol 4:4; Ion 1:18

*1:17: Ion 1:1; 8:58

*1:18: Efe 1:22-23; Via 26:23; Ve 1:5

*1:19: Kol 2:9

*1:20: Efe 1:10

*1:21: Lom 5:10; Efe 2:12

*1:22: Efe 5:27; Lom 5:10

*1:25: Efe 3:2,7-8

*1:26: Lom 16:25-26; Efe 3:5,9

*1:29: Efe 3:7,20; Fil 4:13