IN TAJCUILOLAMATZIN TEN QUITAJCUILOHUILIJ IN TATITANIL SAN PABLO PARA IN TANELTOCANI DE CRISTO TEN CALYETOCQUE CAMPA PUEBLO DE COLOSAS
1
Desde ne pueblo Roma campa preso Pablo quintajcuilohuilía in tocnihuan taneltocani campa pueblo Colosas
1-2 Nejuatzin ni Pablo niitatatitanil de Jesucristo porín ijcón quimonequiltij Totajtzin Dios. Huan nican iixpan in tocniu Timoteo namechtajcuilohuilía namejuan ten nancalyetocque campa pueblo Colosas, porín namejuan nanpoutinemij ihuan Totajtzin Dios huan nantacuautamatinemij ihuan Totecotzin Cristo. Huan xicpixtinemican ne teicnelilis huan ne yolsehuilis ten hualeutoc inahuac Totajtzin Dios.
Pablo quitajtanilía Totajtzin Dios que ma quinmaca in taneltocani den ne tamachilis den Yecticatzin Espíritu
Huan tejuan timotatatautilíaj ihuan Dios ica por namejuan huan nachipa tictasojcamachilíaj Dios ica por namejuan. Huan Totajtzin Dios Yejuatzin ne Itajtzin de Totecotzin Jesucristo. Huan tejuan tictasojcamachilíaj Dios porín tictecaquilíaj de queniu hueyixtoc namotacuautamatilis tech in Cristo Jesús. Huan no tictecaquilíaj de queniu nanquintasojtatinemij nochi ne yolchipauque taneltocani ten poutinemij ihuan Totajtzin Dios. Huan nantetasojtatinemij porín nanquiyolicachixtocque ica hueyi tacuautamatilis que nanquipiasque ne tetayocolil ten Dios namechpixtolijtoc ya nepa eluiyactzinco para ica namechtamajxitilis. Huan namejuan nanquiyolicachixtocque que nanquipiasque ne nemactil inahuactzinco Dios porín nanquicacque ya huan nanmoaxcatilijque ne melahuac Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis.
Huan nijín Tajtoltzin de Dios namechnojnotzque ya ijcón queme quinnojnotztihuitze tech nochi in senmanahuac. Huan miacque quineltocacque in Tajtoltzin de Dios. Huan nohuiyampa in Tajtoltzin de Dios quintaneltoctía huan quinmiactilía in taneltocani. Huan ijcón mochiutoc campa namejuan desde ne tonal cuac namechcaquiltijque den teicnelilis de Dios. Huan namejuan nanquiselijque ne teicnelilis de Dios huan ijcón nanmoajsicamatiltijque que melau yejua iteicnelilis de Dios. Huan nijín teicnelilis de Dios namechmachtijca ya totasojicniu Epafras ten yejua no tohuan sen tequititinemi. Huan ne Epafras yejua se yec tequitique de Cristo para namechpalehuis namejuan. Huan ne Epafras techtapohuico de namejuan de queniu nantetasojtatinemij ica ne chicahualis den Yecticatzin Espíritu.
Ica ya nojón tejuan desde ne tonal cuac tictecaquilijque de namotetasojtalis huan de namotacuautamatilis, desde ijcuac amo queman ticahuaj de amo timotatatautilisque ica por namejuan. Huan tictajtanilíaj Dios que ma Yejuatzin namechmatiltij de nochi Yejuatzin quimonequiltía xicchihuacan tech namonemilispan. Huan no tictajtanilíaj Dios que ma Yejuatzin namechtayocoli de míac tataman tamachilis huan no ma Yejuatzin namechajsicamatilti de Itajtoltzin ica ne chicahualis de Yecticatzin Espíritu. 10 Huan no timoteixpantijtocque inahuactzinco Totajtzin Dios que ma Yejuatzin namechpalehuitiu para queniu huelis xichipaucanentinemican ijcón queme quinnamiqui ma xichipaucanemican nochi neques ten poutinemij ihuan Totecotzin Cristo. Huan no ma Yejuatzin namechpalehuitiu para que namejuan xicchiutinemican sayó ten Yejuatzin quiyolpactía. Huan no tictajtanilíaj Dios que ma Yejuatzin namechtiochiuto para ijcón mochiutiyás sayó cuajcuali chihualisme campa yesqui nantequitijtinemisque. Huan no ijcón ticnequij ximoyolmajxitijtiyacan tech namotacuautamatilis para ijcón cachi oc nanquixmatiyasque Totajtzin Dios.
11 Huan no timotatatautilijtocque iixpan Totajtzin Dios que ma Yejuatzin namechyolchicahualti ica ne imohuiscahuelilis para ijcón huelis nanquixicojtiyasque ica hueyi paquilis nochi tataman tajyohuilis tenica nantajyohuijtocque. Pero no ticnequij xicpixtinemican ne hueyi yolpaquilis. 12 Huan no ma tictasojcamachilijtiyacan Totajtzin Dios porín Yejuatzin techyancuicayolitij ya huan ijcón technamiqui ticselitihue ne nemactil ten Dios quintayocolitiu nochi itaneltocacahuan ten nentinemij ica in tanextzin ten cualcui in Tajtoltzin de Dios. 13 Porín Totajtzin Dios techquixtij ya den imaco in amocuali Satanás campa ne sayó mochiutoc chicahualis den tajtacol ten cualcui tayohuayanilot. Huan no Yejuatzin techpanoltij ya campa ihuelilispan de Itasojconetzin para ma techyecantinemi in Cristo Jesús. 14 Huan Cristo techmaquixtij cuac Yejuatzin momiquilij huan quixtahuac totajtacoluan ne tonal cuac mimilahuic iesyotzin. Ica ya nojón Totajtzin Dios techtapojpoluij de nochi totajtacoluan.
Totajtzin Dios axcan moyoltalijtinemi oc tohuan porín Cristo quixtahuac ya nochi totajtacoluan
15 Huan Totajtzin Dios Yejuatzin amo huelis se quitztinemis. Pero Cristo, quema, tiquitztinenque porín Yejuatzin Dios monextico queme tagat nican talticpac. Huan Cristo Yejuatzin ipa yetinemi ya huan tayecantinemi ya achtopa que mochihuasquía nochi ten ongac axcan. 16 Huan Totajtzin Dios quichijchihuac nochi ten ongac nican talticpac huan eluiyac ica in chicahualis de Iconetzin, Yejuatzin in Cristo Jesús. Huan Cristo Jesús quichijchihuac nochi ten tiquitaj huan nochi tataman ten amo tiquitaj. Huan Cristo quichijchihuac nochi neques ten tayecantinemij huan neques ten taquitzquijtinemij ica ninchicahualis. Huan no Cristo quichijchihuac ne tayecancaejecame ten cuali huan ten amocuali. Huan ijcón Totajtzin Dios quichijchihuac nochi ten ongac ica in chicahualis de Cristo para ijcón Cristo quinyecantinemi nochi ten ongac. 17 Huan Cristo ipa yetinemi ya achtopa que mochihuasquía nochi ten ongac. Huan no Cristo momasoutoc ica ichicaucahuelilis ipan nochi ten ongac. 18 Huan Cristo no Yejuatzin in tayecanque de nochi tejuan tiitaneltocacahuan, ijcón queme totzontecon quinyecantinemi toomiyohuan. Huan Cristo Yejuatzin quichihualtij que ma onca huan ma tzinpehua ne yancuicanemilis. Huan Cristo Yejuatzin in tayecancatagat ten moajocuic yoltoc intzalan in ánimajme. Huan ijcón Totajtzin quimonequiltía que Cristo Yejuatzin ma yesqui in cachi hueyi tayecanque ipan nochi ten ongac. 19 Huan Totajtzin Dios no quimonequiltía que nochi inemilis de Dios ma yeto imaco Cristo. 20 Huan Cristo ica ihuelilis quichihuac que Totajtzin Dios ma tayecantinemi ica nochi tagayot. Huan Cristo quichihualtij ma quimohuiscatacamatican Dios nochi ten ongac nican talticpac huan nochi ten ongac ne eluiyactzinco. Huan ijcón Cristo quichiutica ya, cuac Yejuatzin momiquilij tech in cruz huan mimilahuic niesyotzin huan quixtahuac totajtacoluan.
21 Huan namejuan ne achtopa nancatcaj queme analtecocayome ten amo quixmatíaj Dios. Huan no nanquixnamictinemíaj Totajtzin Dios ica namotamachilis huan ica namoyalis, porín ijcuac nannentinemíaj tech in tajtacolnemilis. 22 Huan Cristo quichihuac ma Dios moyoltalij namohuan cuac Yejuatzin quicojcocojque inacayao tech in cruz huan quimictijque. Huan nochi nijín Cristo quichihuac para huelis namechtenextis inahuactzinco Itajtzin Dios, que namejuan amo nancuicatinemij oc tajtacol, huan que namejuan ma amo aquen huelis namechteluilisque oc ica tajtacol, huan que namejuan nanyolchipauque ya. 23 Pero monequi xicsentocacan xitacuautamatiyacan. Huan amo ximotzinquixtican huan amo ximoyolcuejcuepacan de ne tacuautamatilis ten nanquipixtinemij ya. Huan amo no ximosecocahuacan de ne Tajtoltzin de Dios ten cualcui ne nemaquixtilis ten namechcaquiltijque ya. Huan nijín Tajtoltzin de Dios yejua ne ten motetapohuijtinemij intzalan nochi talticpacuani tech nochi in senmanahuac. Huan nejua ni Pablo huan Dios nechijitac para ma no nitanojnotztinemi ica Itajtoltzin de Yejuatzin.
Dios quitequimactilij Pablo ma quinnojnotztinemi in tagayot ten amo judíos
24 Huan axcan niyolpaqui masqui nitajyohuijtoc tech in ohuijcayot ica por namejuan namotacuautamatilis. Huan ica nijín tajyohuilis de nonacayo, nicchiutinemi ijcón queme Cristo tajyohuico. Huan queme tejuan tiitaneltocacahuan de Cristo, ica ya nojón titajyohuíaj ijcón queme Cristo tajyohuiaya. Huan ijcón tiquixtalitihue nochi in tajyohuilis ten quipoloa Cristo huan ten monequi quijyohuis ica por itaneltocacahuan. 25 Huan Totajtzin Dios quimonequiltij nechijitac que ma nejua nimotequitiltijtinemi ica por namejuan de nanitaneltocacahuan de Cristo. Huan no Totajtzin Dios nechtequimactilij ma namechpalehuijtinemis namejuan huan no para namechyecajsicatapohuis de toni quijtosnequi nijín Tajtoltzin de Dios. 26 Huan no Dios nechtequimactilij que nejua ma namechajsicamatiltijtiu ne ichtacatamachilis de Dios ten motaatijtihualaya desde ne tonalme ya cuac ayamo hualaya Cristo. Pero axcan Totajtzin Dios namechyolicnelij nochi namejuan nanyolchipauque nanitaneltocacahuan de Dios, huan namechyecajsicamatiltij de ne ichtacatamachilis. 27 Huan Totajtzin quimonequiltij ya de niquinmatiltis nochi in yolchipauque taneltocani de queniu hueyi ne cualtziyot ten cualcui ne ichtacatamachilis de Dios. Huan ne ichtacatamachilis de Dios techmachtía nijín: Ma yetica Cristo tech namoyolijtic namejuan ten amo nanpohuij queme judíos. Huan como yetinemi Cristo namoyolijtic ya, ijcuacón nancajsicamatiyohue que nanquipiatihue ihueyicualtziyo de Cristo namejuan ten nanyetinemisque ihuantzin sen nachipa. 28 Huan tejuan tiquinnojnotztinemij in tagayot que nijín Cristo, Yejuatzin Totemaquixtijcatzin ten hual mocuepas. Huan no tiquinnejmachtijtinemij nochi in tagayot huan no tiquinnextilijtinemij in tagayot que ma cajsicamatican nijín Tajtoltzin de Dios. Huan ticnequij tiquinixpantilisque cada se tocniu taneltocani iixpantzinco Dios, pero ma cuali majsitocan ya intacuautamatilis ihuan Cristo. 29 Huan yejica nijín nitequititinemi huan nimofuerzajuijtinemi tech nijín tequit ica nochi nochicahualis huan huelilis ten Cristo quichihualtijtoc ma yeto noyolijtic.