IN TAJCUILOLAMATZIN DE DIOS TEN QUINILIAJ HEBREOS PARA IN TOCNIHUAN JUDÍOS TEN TANELTOCANI DE CRISTO
1
Nican Totajtzin Dios tajtoa itencopaca Iconetzin, Yejuatzin in Jesucristo
Huan ne huejcau ya Totajtzin Dios miacpa quinnojnotztihualaya tohuejcautatuan ica míac tataman tamachilis, huan Yejuatzin no quinnojnotztihualaya tohuejcautatuan ica intencopaca itanahuatijcahuan. Huan axcan tech nijín tacuitapantonalme ya, Totajtzin Dios technojnotztinemic ya ica itencopaca de Iconetzin, Yejuatzin in Jesucristo. Huan Totajtzin Dios quimactilij Iconetzin nochi chicahualis para ijcón Iconetzin huelis quichijchihuas nochi ten ongac nican talticpac huan nepa eluiyac. Huan no Totajtzin Dios quiaxcatilij Iconetzin nochi ten ongac. Huan Jesucristo Iconetzin Dios, Yejuatzin quipixtinemi ichicaucacualtziyo de Totajtzin Dios, ijcón queme in tanex quipía icualtziyo den tonaltzin. Huan Iconetzin Dios, Yejuatzin monextijtinemi huan tamati ijcón queme Totajtzin Dios tamati. Huan Iconetzin Dios, Yejuatzin ica por ichicaucatajtoluan quinmatzacuilijtoc huan quinyecana nochi ten ongac. Huan Jesucristo Iconetzin Dios, Yejuatzin quichihualtico de que ma timocahuacan tiyolchipauque de nochi totajtacoluan ica por Yejuatzin itequiu. Huan cuac techtamichipahuaco ya den tejuan titalticpacuani de nochi totajtacoluan, ijcuacón Yejuatzin yajqui eluiyactzinco huan motalito iyecmacopaca Itajtzin Dios ten quipixtinemi nochi chicahualis campa ichicaucahuelilispan.
Nican tajtoa de Iconetzin Dios, Yejuatzin cachi hueyichiuque huan que nochi in ángeles taquehualme de Dios
Huan Iconetzin Dios, Yejuatzin Cristo Jesús ten mochihuaco cachi hueyi tayecanque huan que in ángeles. Huan Yejuatzin mochihuaco cachi hueyichiuque porín quiselij ya imaco Itajtzin Dios cachi hueyi itocaytzin. Huan ne tocay cualcui cachi hueyi tanahuatil huan que ne tocay ten quiselijque in ángeles. Huan hueyi melau nochi nijín ten namechilijtoc porín Totajtzin Dios amo queman quinnojnotzac iángeles ijcón queme quiluij Iconetzin. Pero Totajtzin Dios quilij Iconetzin ijcuín:
Tejuatzin tinoconetzin,
huan axcan nimitzmactilij ya nochi chicahualis porín Nejuatzin nimotajtzin.
Huan ocsepa Totajtzin Dios quilij Iconetzin ijcuín:
Nejuatzin nachipa nicsentocas nimotajtzin niyesqui,
huan Tejuatzin nachipa tinoconetzin tiyesqui.
Huan cuac Totajtzin Dios cualtitanic Iyojtzin Conetzin nican talticpac, ijcuacón Yejuatzin quijtoj ijcuín:
Xicmohuistilican Noconetzin, nochi de namejuan nannoángeluan.
Pero no Totajtzin Dios tajtoa de iángeles ijcuín:
Nejuatzin niquinchihuac noángeles ma tamatican queme chipactzitzin ejecame.
Huan noángeles,
yejuan nojonques notequiticahuan.
Huan yejuan tequititinemij nican huan nepa, ijcón queme in tit cuac momejmelahua nican huan nepa.
Huan ocsepa Totajtzin Dios tajtoa de Iconetzin ijcuín:
Tejuatzin tion Dios, huan Tejuatzin titayecantinemis sen nachipa huan sen nachipa.
Huan tionmaactinemi sen nachipa se tacotzin tenica quitenextijtinemi que timomasoutinemi nohuiyampa ica sayó ten melahuac huan ten yectic.
Tejuatzin ticyolnejnequi sayó ten yectic huan amo timoyolpactijtinemi ica ten amocuali.
Ica ya nojón Nejuatzin ni Dios, huan nimo Dios huan nimitzmactilij ya hueyi yolpaquilis de xiyetinemi sen nachipa tionhueyitayecancatzin.
Huan yec melau amo niquinmactilij neques ten mohuantzin tequitijtinemij de nijín tanahuatil.
10 Huan ocsepa Totajtzin Dios tajtoa de Iconetzin ijcuín:
Tejuatzin tion Teconetzin, ne achtopa ya ticontzinehualtij huan ticonchijchihuac nochi ten ongac nican talticpac,
huan no ticonmachijchihuac nochi ten ongac nepa eluiyactzin de ejecaixco.
11 Huan nochi ne motachijchihual se tonal ixpolihuisque.
Pero Tejuatzin amo queman tionixpolihuis.
Huan ne motachijchihualuan, se tonal ijtacahuisque ijcón queme ijtacahuis se tilma.
12 Huan nochi ne motachijchihual ticonpatilis ijcón queme se tilma ten tamojmotzol.
Huan nochi motachijchihualuan tajtamis queme se tilma ten amo cualtía oc.
Pero Tejuatzin nachipa tiyetinemis huan amo queman timopapatatinemis,
huan amo queman tamis monemilis.
13 Huan Totajtzin Dios amo queman quinnojnotzac iángeluan ijcón queme monojnotzac Yejuatzin ihuan Iconetzin cuac quilij ijcuín:
Tejuatzin tinoconetzin, ximosehuijtzino noyecmacopaca porín nochi ticpía ya chicahualis.
Huan Nejuatzin niquintatacamatiltis monahuactzinco nochi neques ten mitztahuelitztinemij.
Huan no niquintaliti momatampa neques ten mitztahuelitztinemij ijcón queme cuac se mometztajtalía tech se icpal.
14 Huan nochi iángeles de Dios yejuan nojonques tanahuatiani ejecatzitzin ten chipauque ten sayó motequitiltijtinemij para Dios. Huan Dios quinualtitantoc iángeluan para quinpalehuijtinemisque nochi neques ten motemactijtiyohue itech ne nemaquixtilis.