IN TACUILOLAMATZIN DEN QUIJCUILOJ IN TATITANIL SANTIAGO PARA IN TANELTOCANI DE NOCHI SENMANAHUAC
1
In tatitanil Santiago quintajcuilohuilía in taneltocani den moyautocque tech nochi senmanahuac
Nejua ni Santiago, huan nitequitique de Dios huan nitequitique de Totecotzin Jesucristo. Huan nejuatzin namechtajpaloa nochi namejuan nanjudíos ten nantaneltocani. Huan namechtajpaloa ica nijín amatzin campa nanmoajsij namejuan ten nanmoyautocque nohuiyampa tech in talticpac.
In tamachilis ten huitza itech Dios
Notasojicnihuan, xicpiacan hueyi paquilis cuac namopan huetzis míac tataman tajyohuilis ten namechtanemililtis de que xicahuacan namotacuautamatilis ihuan Dios. Huan xicmatican que cuac Dios quiejecoa namotacuautamatilis ica míac tataman tajyohuilis, ijcuacón namejuan nanmomachtijtiyohue de queniu cachi oc nanquixicojtiyasque in tajyohuilis ne ten cualcui namotacuautamatilis ihuan Cristo. Pero de yecmelau ximotecahuilican ma Dios quiyecajsicaejeco namotacuautamatilis para que ijcón nanyesque nanyecyoltanemiliani huan no para que nanyesque nanyolmajsitosque huan para que ijcón ma amo teyi tacuautamatilis namechpolo oc.
Huan como acsame tocnihuan taneltocani quipoloaj in cuali taixejecolis, ijcuacón ma quitajtanilican Totajtzin Dios huan Yejuatzin quinmacas ne tamachilis ten quinpoloaj. Porín Yejuatzin nachipa quitetayocolijtica huan amo aquen quinixtopehua cuac yejuan motatatautilíaj ihuantzin. Pero ma titajtanican Dios ica ne yec tacuautamatilis, huan ma amo ticquejqueltajtanican san. Porín nochi neques ten quiquejqueltajtanij san, yejuan nojonques motamachiliscueptinemij san. Ica ya nojón neques ten motamachiliscueptinemij, yejuan nojonques tamatij queme yesquía in at den mar cuac in ejecat quiajocui ne at huan quitatamota seco huan seco. Ne tagat ten amo tajtanis ca tacuautamatilis, yejua nojón ma amo quinemili que quiselis tensá queme quitajtanilis Dios. Porín yec melau motamachiliscuecueptinemi ne tagat ten axcan quinequi se taman huan mosta ocsé taman. Yejua ne eliuistitinemi huan amo huelis quitoctilis se taixejecolis san ten cuali.
Huan in taneltocque ten amo teyi quipía de ricojyot, yejua ne ma mohuelita porín tacuautamati ihuan Dios huan Dios quihueyichihuas. 10 Pero in taneltocque rico ma mohuelita porín Dios quitalpantalía niricojyo. Porín nochi ne ricojyot panos san queme xochitzin san. Porín in xochit cueponi, huan xochiyohua, huan de ompa huaqui. 11 Huan cuac quisaqui in tonaltzin huan tacahuantía, ijcuacón in xihuit huaquis huan nixochiyo huetzis huan ijcón nochi tajtamis nicualnescayo. Pues no ijcón in rico huan niricojyo, nochi tantiyás san hasta tamis nochi nitequihuan.
Dios techcahuilía ma ticmachilican tajyohuilis pero Dios amo techyoltilana ma timotajtacolmacacan
12 Míac paquilis quipía ne tocniu taneltocque queman quixicos ya in tajyohuilis ten cualcui nitacuautamatilis ihuan Cristo. Huan cuac yejua quitamixicos ya ne tajyohuilis, ijcuacón yejua ne quiselis ne tetayocolil de Dios queme yesquía se corona. Huan ne tetayocolil yejua in yecnemilis ten Totajtzin Dios moyectencahuac ya de quintayocolis nochi neques ten quitasojtaj Dios. 13 Huan cuac acsame taneltocani quimachilíaj que quinyoltilana in tajtacol, ma amo quijtocan que Totajtzin Dios quinyoltilana ma motajtacolmacacan. Namechilía ma amo ijcón ticnemilican porín Dios amo quimachilía de que moyoltilana ica in tajtacol. Huan Yejuatzin amo no acsame quinyoltilana ma motajtacolmacacan. 14 Pero cuac in pitzotic tanejnequilis de yejua san quiyoltilana in tocniu taneltocque huan quicajcayahua, ijcuacón yejua san iselti huetzis tech in tajtacol, porín ne pitzotic tanejnequilis hualeutoc de yejua san. 15 Huan tech ne pitzotic tanejnequilis mochihuas in tajtacol. Huan cuac in tajtacol cuali motamichihuac ya, ijcuacón ompa eutehua ya ne miquilis ten amo queman tamis.
16 Notasojicnihuan, amo ximocajcayahuacan namejuan san. 17 Nochi in tetayocolil ten cuali huan ten chipahuac, yejua ne Dios techtayocolía. Huan nochi ne tetayocolil hualeutoc de ne ajco campa yetica Totajtzin Dios ten quinchijchihuac in tanexme den ne eluiyac. Huan Totajtzin Dios amo motamachilispapatatinemi. Huan Dios amo no mopapatinemi de quenín tequiti ijcón queme mopapatatinemi in yecahuil cuac mohuicatinemi in tonaltzin. 18 Yejuatzin ijcón quimonequiltij de que techyancuicayolitij ya ica Nitajtoltzin ten yec melau para ma ijcón tejuan tiyesque titayecanani de nochi ten Yejuatzin quinyancuicayolitis oc.
In yecmelau taneltocalis
19 Ica ya nojón, notasojicnihuan, sejsé de namejuan ximoijsihuilican para xicaquican in Tajtoltzin de Dios. Pero xiyolicachiacan para xitajtocan huan no xiyolicachiacan para xicualanican. 20 Porín ne tagat ten cualantinemi, yejua ne amo hueli quichihuas ne chipahuac tachihualisme ten quipactía Dios. 21 Ica ya nojón nochi namejuan xicmajpeutiyacan nochi in pitzotic nemilis huan amo xicautiyacan que ma momiactili nochi tataman tachihualis den amocuali. Huan ica ne yolyemanalis ximoaxcatilican in Tajtoltzin ten Dios quitocac ya tech namoyolijtic. Porín nojón Tajtoltzin quipía chicahualis para cuali namechmaquixtis.
22 Huan xictacamatinemican nochi ten namechnextilía in Tajtoltzin de Dios; huan amo sayó xicaquican. Porín como sayó nanquicaquij san in Tajtoltzin de Dios huan amo nanquitacamatinemij, ijcuacón nanmocajcayahuaj san namejuan. 23 Huan cuac acsá quicaqui san in Tajtoltzin de Dios huan amo quitacamatinemi, ijcuacón yejua ne tamatinemi queme se tagat ten moixita tech se tescat. 24 Huan ne tagat quita quenín tamati, huan satepan queman yohui ya ocseco, ijcuacón niman quelcahuati de queniu moixitac. 25 Pero cuac in tocniu taneltocque momachitijtinemi ica in Tajtoltzin de Dios, ijcuacón monequis ma amo quelcahua ne Tajtoltzin ten quicaquic. Ta, ma quitacamatinemi de ne chipactzin tanahuatil de Dios. Porín ne chipactzin Tajtoltzin de Dios cuali techtojtontinemi den tajtacol. Huan como in tocniu taneltocque quitacamatinemi in Tajtoltzin de Dios, ijcuacón Totajtzin Dios quitiochiutinemis ne tocniu ica hueyi paquilis tech nochi nitequiu.
26 Huan como senme de namejuan quipialía taneltocalis de Dios pero amo quimati quenín moyecnenepilijmatis, ijcuacón yejua nojón sayó moyolcajcayahua san, huan nochi ne nitaneltocalis amo teyi cualtía. 27 Ma se quipía de ne taneltocalis ten chipahuac huan ne taneltocalis ten amo teyi ma tzojcuiltic iixpantzinco Totajtzin Dios. Huan se quipía ne chipahuac taneltocalis cuac se quinpalehuijtinemi in miccacahualme huan cuac se quinpalehuijtinemi in sihuacahualme ijcón queme yejuan tajyohuíaj. Huan no namechilía que ximoyecpiacan nanyolchipauque huan ma amo ihuan ximonelocan tech in pitzotic chihualisme de nican talticpac.