Ikaduwa
Sulat I
Juan
Una Basan
Ni ikaduwa sulat i Juan igsulat din tun ta sábbad bayi na ágpamaké na igsalin katô Manama, asta tun ta mga gabatà din. Duwán mga manubù na ágkagi na igkilala i Juan ni bayi asta tô mga gabatà din. Ágkagi tô duma mga manubù na ánnà bánnal bayi asta mga gabatà din tô igsulatan i Juan, asal igsulatan din tô grupo ka mga ágpampamaké, ó tô sábbad simbaan asta tô mga kadumaan dan na mga ágpampamaké.
Kannun ta ikaduwa mabbabà sulat i Juan, igpédu-édu sikandin na paginawaé tô langun dan, asta igpasóddór din kandan tô tingód katô ánnà bánnal taratinurù asta tô tingód katô mga ágtinuruán dan.
1
Sakán na tarapid katô mga ágpampamaké tô igsulat áknikó asta tun ta mga gabatà nu, su sikuna tô sábbad bayi na isalin katô Manama. Tuuwa ágginawa ákniyu, asta ánnà dád sakán tô ágginawa ákniyu asal tô langun pagsik na ikasóddór katô kabánnalan. Ágginawaan dé sikiyu su isóddóran ta gó tô kabánnalan asta tumanán ta gó sippang ka ándà ágtamanán.
Mólà pa ka tabangan ki, kéduwan ki, asta bággayan ki katô kasunayan tikud tun ta Ámmà Manama asta tikud tun ki Jesu-Cristo na Batà din. Matuman ni dini áknita na ikasóddór katô kabánnalan asta igginawaan ka Manama.
Kabánnalan asta ginawa
Tuuwa idayawan su isóddóran ku na marapung tô mga gabatà nu na ágtuman katô kabánnalan, iring katô igsugù katô Ámmà Manama áknita. Purisu ágpédu-éduwa áknikó na ágginawaan ku. Ánnà mantu ni sugù na igsulat ku áknikó, asal igsugù ni katô Manama áknita tikud pô tun ta kapamaké ta na kailangan paginawaé ki. Atin ka ágginawa ki katô Manama, tumanán ta tô mga sugù din áknita, asta igsugù din na kailangan paginawaé kó, su tô gó tô igdinág yu tikud tun ta kapamaké yu.
Marapung dán tô mga áglimbung na igtalap nit banuwa. Ándà dan bánnal na igpamanubù si Jesu-Cristo. Sikandan tô mga taralimbung asta tô mga usig i Cristo. Purisu banté kó ébô dì kó kalimbungan ikandan asta ébô dì kó kandaan katô pulusán na bággén ákniyu tun ta tapuri álló.
Tô manubù na ágsuwé asta dì ágpanayun ágbánnal katô igtinurù i Cristo ándà igpasábbad tun ta Manama. Asal tô ágpanayun ágbánnal katô igtinurù i Cristo igpasábbad tun ta Ámmà Manama asta tun ta Batà din. 10 Purisu atin ka ágsadun tun ákniyu tô dì ágtinurù katô mga igtinurù i Cristo, yakó ágtanggap kandin tun ta balé yu, asta yakó yu galit-aliti. 11 Su tô malit-alit kandin makapil katô madat áglumun din.
12 Marapung pa pád tô ulitán ku áknikó, asal dì ku sulatán, su kakalyag ku na madunna diyan áknikó ébô patóngkóé ki, asta ébô tuu ki kadayawan.
13 Ágpangumusta áknikó tô mga gabatà katô áknikó tábbé na igsalin katô Manama.