Ɔwʋlʋ́ Gyankpapʋá Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Timoteo
1
Itsiáha
1-2 Mɩ́ Paulo ánɩ́ anɩ Nkpa Ɔhɔ́pʋ Bulu mʋa Kristo Yesuá anɩ ansɩ́ dɩn mʋsʋ lɔ́bwɛ mɩ́ sumbí ɔyɔpʋ́, dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́ Timoteo ánɩ́ fʋ́gyi mɩ́ bí onutó Yesu hógyi amʋtɔ.
Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Kristo Yesu bʋgyíi fʋ bʋalɛ, abʋwun fʋ nwɛ ha fʋ́ iwilwii.
Afunu Atosunáhɛ́
Brɛ́á ndɛnatɩ́ nɔyɔ́ Makedonia nsáɩntɔ á, nɛbláa fʋ mbɛ́ɛ, fʋtsía Efeso ɔmátɔ́, afʋka ahá ámʋ́ʋ́ bʋdɛ afunu atɔ́ suná ámʋ itin. Mʋ́ ɔma a, da amʋ́ ɔlá abʋsi brɛ́ yintá há ɔtɛwa pʋ́ anáin ɩlɩ́ntɔ kláa tɩ́ntɩ́ɩ́ntɩ́n. Nwɛ́ɛngyí kɛkɛ ɩtɔpʋ́ba. Ɩtamahá ahá abʋtsia nkpa Bulu hógyitɔ. Tɔ́á sʋá anɩaa fʋkáa amʋ́ itin gyí, alɩá Okristoyin okugyíɔkʋ ɔbɔ́dwɛ mʋ ba, mʋ klʋn mɛ́ɛha mʋ ɩpɔ́n, obénya agywɩɩn wankláán mʋ́a hógyi onutó. Akʋ bʋmobuo alɩ ɔkpa ánfɩ. Mʋ́ sʋ bafwɩ́ yɔ́ bʋdɛ asʋ́n ánɩ́ ɩma asɩ blɩ́. Bʋdekléá bɔ́bwɛ Mose mbla asunápʋ́, támɛ bʋmɛdɛ́ ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ bʋdesuná ámʋ asɩ nu. Ɩdɛ amʋ́ bwɛ fɛ́ bʋyin mʋ́, támɛ bʋmeyín mʋ́.
Anɩyin ánɩ́ mbla ámʋ bʋ alɛ́, nɩ́ bɔpʋ́súná atɔ́ ɔkpa wankláánsʋ́. Támɛ ɩwánkɩ anɩ ánɩ́ megyí yilé abwɛpʋ́ sʋ Bulu lɔ́wa mbla ámʋ. Mboún ahá ánɩ́ bʋtamagyi mʋ́sʋ́, ahá ánɩ́ amʋ́ asʋtɔ bʋ amʋ́ ɔnlɩn, ahá ánɩ́ bʋtamanyá mʋ ifú, lakpan abwɛpʋ́, ahá ánɩ́ amʋ́ ɩwɩ mɛ́tɩn, ahá ánɩ́ bʋtɔkpɔ́ɩ́ Bulu, ahá ánɩ́ bʋtɔmɔ́ amʋ́ akwɩɩ́pʋ́ pʋ́ aha bambá, 10 mbʋa atɔpʋ́, ayin ánɩ́ bʋtekle amʋ́ aba ayin pʋ́ atsɩá bʋtekle amʋ́ aba atsɩ, anyánkpʋ́sa ibíá agyípʋ́, afunupʋ, ahá ánɩ́ bɛká ntam bʋtamagyi mʋ́sʋ́ pʋ́ tsiátɔ́á ɩmɛkanáa atosunáhɛ́ wankláán ámʋ́ʋ́ 11 Bulu Onumnyampʋ, ɩkanfʋ́ gyi mʋ klɛ amʋ lɔ́pʋhá mɩ́ ɔbɛ́ɛ, ndáa mʋ́ ɔkan amʋ.
Bulu Paulo Bʋalɛgyí
12 Nɛdá anɩ Wíe Kristo Yesu ɩpán ánɩ́ alawá mɩ́ ɔwʋnlɩ́n, bú mɩ́ ɔnɔkwalɩpʋ ɔbɛ́ɛ, nyɔ́ɔ agyʋ́má ánfɩ pʋsum mʋ. 13 Tɛkɩ mɩ́tɛblɩ́ mʋ ɩwɩ asʋn laláhɛ, ntɛdɩ́nká mʋ ahásʋ, sʋ́pa amʋ́ nɩ́. Támɛ olowun mɩ nwɛ, tsúfɛ́ mmɔhɔ mʋ gyi alɩ brɛ́ ámʋtɔ, mmeyín tɔ́á ndɛbwɛ ɛ́. 14 Óo, hɩɛ kɩ alɩá ɔhɩ́ɛ́ ɔbʋ awɩtɔlɛ! Ɔlɛha mɩ́ nenya mʋ hógyi pʋ́ mʋa mɩ́ abadwɛá ɩbʋ anɩa Kristonyɔ ɩkʋlɛbwɛtɔ. 15 Asʋ́n ánfɩ ɩbʋ mʋ́tɔ́, ilehián ánɩ́ ɔhagyíɔha ɔbɔ́hɔ mʋ́sʋ́ gyí. Mʋ́gyí, Kristo Yesu lɛ́ba ɔyɩ́tɔ́ bɛlɛ lakpan abwɛpʋ́. Mɩ́gyí amʋ́tɔ́ ɔlaláhɛ nɩ. 16 Támɛ ɩ́nɩ sʋ Bulu lówun mɩ nwɛ, há Kristo Yesu lɛ́lɛ mɩ́ ánfɩ ngyi lakpan ɔbwɛpʋ́ kpɔnkpɔɔnkpɔntɩ ánfɩ nɩ́. Mɛ́nɩ ɔhagyíɔha ɔbɛ́bɩ ánɩ́ Bulu tɛhɩ́ɛ́ nyá klʋn há ɔhá ánɩ́ ɔbɛ́ba bɔhɔ mʋ gyi, nyá nkpa ánɩ́ ɩtamatá. 17 Mlɩha awa Bulu numnyam, akanfʋ mʋ anɩaa, “Fʋ́gyí Owíeá fʋ́ iwíegyí tamamɔ́ ɔnɔ́. Bulu Ɔkʋkʋ́nʋ́ ɔkʋlɛ, bʋtamapʋ́ ansíbi wun fʋ. Fʋbʋ ɩnʋ brɛ́ fɛ́ɛ́, fʋtamawú! Amen.”
18 Mɩ́ bí Timoteo, atɔ́ ámʋ́ʋ́ Bulu lɛ́lɛ súná tsú fʋ́ ɩwɩ ámʋ sʋ́ ndɛ mbla ánfɩ wa há fʋ́. Pʋ asʋ́n ánfɩ yɔ agyʋ́má, afʋpʋkɔ atosunáhɛ́ wankláán ámʋ nwunsʋ. 19 Kɩta fʋ́ hógyitɔ. Bwɛ tɔ́á fʋyin fʋ́ klʋntɔ ánɩ́ ɩbʋ alɛ́, tsúfɛ́ akʋ babwɛ́ tɔ́á bʋyin ánɩ́ ɩma alɛ. Mʋ́ sʋ ɩlahá amʋ́ hógyi lawú. 20 Amʋ́tɔ́ akʋ gyí Himeneo mʋa Aleksandro. Napʋ́ amʋ́ wá Ɔbʋnsám ɩbɩtɔ. Ɔbɩ́tɩ amʋ́ ɩsʋ, mɛ́nɩ bɛ́bɩá mehián ánɩ́ fɛ́blɩ́ Bulu ɩwɩ abususʋ.