Ɔwʋlʋ́ Nyɔɔsɩá Paulo Lɔ́wanlɩ́n Sɩ́sɩ́
Timoteo
1
Mɩ́ Paulo mʋ́ á, Bulu apɛ́ sʋ ngyi Kristo Yesu sumbí ɔyɔpʋ́. Ɔlɔwa mɩ́ ɔbɛ́ɛ, nyɛ́da nkpa ámʋ́ʋ́ ɔlɛhɩɛ tsʋn Kristo Yesusʋ ámʋ ɔkan.
Mɩ́dɛ́ ɔwʋlʋ́ ánfɩ wanlɩ́n sɩ́sɩ́ fʋ́, mɩ́ bí ɔdwɛpʋ́ Timoteo. Anɩ Sɩ́ Bulu mʋa anɩ Wíe Kristo Yesu bʋwúun fʋ nwɛ, abʋgyi fʋ bʋalɛ ha fʋ́ iwilwii.
Ɩpánda Pʋ́ Atɛtɔ-ɔnlɩn Wa
Nɛdá Bulu ɩpán. Mʋ ndɛpʋ klʋn ánɩ́ ɩmɛdɛ́ mɩ́ ɩpɔ́n ha súm, fɛ́ mɩ́ anáin. Timoteo, nɩ́ ndɛ mpáɩ bɔ ɔpa mʋ́a onyé á, ntɛkáɩ́n fʋ́sʋ́ brégyíbrɛ́. Nɩ́ nɛkáɩ́n ntsúá fɛlɩn brɛ́á ndɛnatɩ́ sí fʋ́sʋ́ a, ntekleá nówun fʋ, mɛ́nɩ ansigyí bɔ́bʋlá mɩ́tɔ́. Ntɛkáɩ́n hógyiá fʋbʋ ɔnɔkwalɩsʋ. Hógyi anfɩ odu légyankpá tsíá fʋ́ ná Loitɔ nɩ́. Ɩlɛtrá tsiá fʋ́ yín Eunike ɛ́tɔ́. Nahogyiá mʋ́ odu bʋ fʋtɔ nɩ́. Ɩ́nɩ sʋ ndɛ fʋ́ kaɩ́n ánɩ́ fʋháa Bulu atokiehɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛha fʋ́ brɛ́ ámʋ́ʋ́ nɔpʋ ɩbɩ dɩ́nká fʋ́sʋ́ ámʋ ɔnɔ́ ɩwa ogyá tsɩ́a mʋ́tɔ́. Tsúfɛ́ Bulu mɛ́ha anɩ ɔŋɛ́á abɔ́pʋnyá ifú, mboún mʋ́á ɩtɛhá anɩ túmi, ɔdwɛ pʋ́ ɩwɩsʋgyí.
Mʋ́ sʋ máha anɩ Wíe asʋ́n ámʋ blɩ́ ɩwa fʋ́ pɛ́lɩ. Máha mɩ́ obudɩ ɛ́ ɩwa fʋ́ pɛ́lɩ. Mboún wa klʋn Bulu túmitɔ, afʋtsula wun ɩwɩɔsɩn ánɩ́ ilehián asʋn wankláán ámʋ sʋ. Bulu lɔ́hɔ anɩ nkpa. Ɔlɛtɩ anɩ ɔbɛ́ɛ, abémlí mʋ aha wankɩ́hɛ́. Megyí tɔtɔ anɩlɔ́bwɛ sʋ. Mboún igyi tɔ́á mʋ onutó ɔlɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ ɔbɔ́bwɛ asa ɔyɩ́ lɛbɛlɩn. Ɔbɛ́ɛ, ɔbɔ́wa awɩtɔlɛ há anɩ, dwɛ́ anɩ tsʋn anɩa Kristo Yesunyɔ ɩkʋlɛbwɛsʋ. 10 Támɛ séi á, Bulu lalɛ́ mʋ awɩtɔlɛ amʋ ɔwan tsʋn anɩ Ɔhɔ́pʋ Kristo Yesu ɩbásʋ. Mʋléyintá lowu túmi, ɔlɛlɛ nkpa ánɩ́ ɩtamatá ɔwan súná anɩ tsʋn asʋn wankláán ámʋsʋ.
11 Bulu layáɩ́ mɩ́ mʋ asʋn wankláán ámʋ ɔkan ɔdapʋ́, mʋ́ sumbí ɔyɔpʋ́ pʋ́ mʋ́ osunápʋ́. 12 Mʋ́ sʋ́ ndɛ ɩwɩɔsɩn ánfɩ odu wúun nɩ. Támɛ mmɛdɛ́ pɛ́lɩ nya, tsúfɛ́ nyin ɔhá ánɩ́ nahogyi. Nyin ánɩ́ ɔbɛ́talɩ́ gyo ɩtɔ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔpʋwá mɩ́ ɩbɩtɔ ámʋ ɩwɩ alɩɩ yɔ́fʋn mʋ ɔbákɛ. 13 Kɩta ɔnɔkwalɩ asʋ́n ámʋ́ʋ́ nosuná fʋ́ ámʋtɔ. Yɔ mʋ́sʋ́ afʋhɔ Kristo gyi tsɩa. Dwɛ fʋ́ aba, tsúfɛ́ fʋ́a Kristo Yesunyɔ mlɩlabwɛ́ kʋlɛ. 14 Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ amʋ́ʋ́ ɔbʋ anɩtɔ ámʋ ɔtsáa fʋ́, afʋtalɩ gyo ɩtɔ wankláán ámʋ́ʋ́ ɔlɛha fʋ́ ámʋ ɩwɩ.
15 Fʋyin ánɩ́ ahá ámʋ́ʋ́ bʋbʋ Asia, Figelo mʋ́a Hermogene bʋbʋ amʋ́tɔ́ amʋ fɛ́ɛ́ banátɩ́ sí mɩ́. 16 Anɩ Wíe owúun Onesiforo wóyítɔ́ ahá nwɛ, tsúfɛ́ mʋlétsiá wá mɩ́ ansigyí. Omenya mɩ́ obudɩ pɛ́lɩ. 17 Brɛ́á ɔlɛba Roma wúlutɔ á, olodunká mɩ́ kpɛ́fʋn brɛ́á olowun mɩ. 18 Anɩ Wíe owúun mʋ nwɛ mʋ ɔbákɛ amʋ! Fʋyin alɩá ɔlɔbʋá mɩ nkpa tsɔtsɔɔtsɔsʋ Efeso wúlutɔ.