Asʋn Wankláán Ánɩ́
Mateo
Lɔ́wanlɩ́n
1
Yesu Anáin Ɩlɩ́ntɔ
(Luka 3:23-38)
Yesu Kristo, Owíe Dawid mʋ na, Abraham mʋ na ámʋ ɩlɩ́ntɔ nɩ́.
Abraham lɔ́kwɩɩ́ Isak. Isak lɔ́kwɩɩ́ Yakob. Yakob lɔ́kwɩɩ́ Yuda mʋa mʋ apio yinhɛ́* Apio yinhɛ́ ánfɩ gyí Israel abusuan dúanyɔ ámʋ anáin nɩ.. Yuda lɔ́kwɩɩ́ Peres mʋa Sera. Amʋ́ yín gyí Tamar. Peres lɔ́kwɩɩ́ Hesron. Hesron lɔ́kwɩɩ́ Ram. Ram lɔ́kwɩɩ́ Aminadab. Aminadab lɔ́kwɩɩ́ Nahson. Nahson lɔ́kwɩɩ́ Salmon. Salmon lɔ́kwɩɩ́ Boas. Boas mʋ yin gyí Rahab. Boas lɔ́kwɩɩ́ Obed. Obed mʋ yin gyí Rut. Obed lɔ́kwɩɩ́ Yisai. Yisai lɔ́kwɩɩ́ Owíe Dawid.
Owíe Dawid lɔ́kwɩɩ́ Salomo. Salomo mʋ yin gyí ɔtsɩ ɔkʋá tɛkɩ ogyi Uria mʋ ka. Salomo lɔ́kwɩɩ́ Rehabeam. Rehabeam lɔ́kwɩɩ́ Abia. Abia lɔ́kwɩɩ́ Asa. Asa lɔ́kwɩɩ́ Yehosafat. Yehosafat lɔ́kwɩɩ́ Yoram. Yoram lɔ́kwɩɩ́ Usia. Usia lɔ́kwɩɩ́ Yotam. Yotam lɔ́kwɩɩ́ Ahas. Ahas lɔ́kwɩɩ́ Hiskia. 10 Hiskia lɔ́kwɩɩ́ Manase. Manase lɔ́kwɩɩ́ Amon. Amon lɔ́kwɩɩ́ Yosia. 11 Yosia lɔ́kwɩɩ́ Yekonia mʋa mʋ apio yinhɛ́. Mʋ brɛ́sʋ́ bɛkɩtá Israelfɔ, hɩ́ɛ́ amʋ́ bɛɛ bʋyétsiá Babilon ɔmátɔ́ nɩ́.
12 Amʋ́ Babilon yɔtɔ́ á, Yekonia lɔ́kwɩɩ́ Sealtiel. Sealtiel lɔ́kwɩɩ́ Serubabel. 13 Serubabel lɔ́kwɩɩ́ Abihud. Abihud lɔ́kwɩɩ́ Eliakim. Eliakim lɔ́kwɩɩ́ Asor. 14 Asor lɔ́kwɩɩ́ Sadok. Sadok lɔ́kwɩɩ́ Akim. Akim lɔ́kwɩɩ́ Elihud. 15 Elihud lɔ́kwɩɩ́ Eleasar. Eleasar lɔ́kwɩɩ́ Matan. Matan lɔ́kwɩɩ́ Yakob. 16 Yakob lɔ́kwɩɩ́ Yosef, Yosef létsiá Maria. Maria lɔ́kwɩɩ́ Yesu. Yesu gyí Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) nɩ.
17 Mʋ́ sʋ tsú Abrahamsʋ bɔtʋ Owíe Dawidsʋ bʋgyi anáin ɩlɩ́ntɔ dúana. Tsú Dawidsʋ bɔtʋ brɛ́á bɔyɔ Babilon ɔmátɔ́ ɛ́ bʋgyi anáin ɩlɩ́ntɔ dúana. Asa tsú amʋ́ Babilon yɔtɔ́ bɔtʋ Kristo, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) kwɩɩ́sʋ́ ɛ́ bʋgyi anáin ɩlɩ́ntɔ dúana.
Yesu Kristo Kwɩɩ́
(Luka 2:1-7)
18 Ɔkpa ánfɩsʋ Yesu Kristo kwɩɩ́ lɔtsʋn nɩ. Bɔpʋ Maria há Yosef bɛɛ otsía. Támɛ asa bétsiá, abʋfia ɔtsɩ mʋ́a oyin á, bowun ánɩ́ Maria dɛ́ ɔmɛ́ Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ túmitɔ. 19 Mʋ kulu Yosef a, mʋ asʋ́n da ɔkpa, támɛ omekle ánɩ́ ɔbɔ́wa mʋ pɛ́lɩtɔ. Mʋ́ sʋ ɔlɔbwɛ agywɩɩn ánɩ́ obékiná mʋ ŋáintɔ. 20 Támɛ brɛ́á ɔdɛ mʋ́ agywɩɩn bwɛ á, kɩ, Bulu-ɔbɔpʋ ɔkʋ lɛ́lɛ ɩwɩ ɔwan súná mʋ okudetɔ, bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yosef, Dawid mʋ na, mánya pɛ́lɩ ánɩ́ fɛ́kpa fʋ́ ká Maria ba fʋ́ wá, tsúfɛ́ ɔmɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔdɛ ámʋ itsú Ɔŋɛ Wankɩ́hɛ́ túmitɔ. 21 Ɔbɔ́kwɩɩ́ obiyímbi, bɛ́dɩnká mʋ dá Yesu. (Mʋ́ asɩ gyí, ‘Ɔlɛpʋ́.’) Tsúfɛ́ mʋ ɔbɛ́lɛ mʋ ahá tsú amʋ́ lakpantɔ nɩ́.”
22 Ɩ́nɩ lɛ́ha Bulu asʋ́n ámʋ́ʋ́ ɔlɛblɩ́ tsʋn mʋ ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́sʋ ámʋ ɩlɛba mʋ́tɔ́. 23 Ɔbɛ́ɛ, “Kɩ, obitebí ánɩ́ ɔmɔkʋ́yɔ́ oyin wá kɩ obénya ɔmɛ́. Ɔbɔ́kwɩɩ́ obiyímbi, bɛ́dɩnká mʋ dá Imanuel.” (Mʋ́ asɩ gyí, “Bulu bʋ anɩ wá.”)
24 Brɛ́á Yosef létsinkí á, olegyi asʋ́n ámʋ́ʋ́ Bulu-ɔbɔpʋ amʋ lɛ́bláa mʋ amʋsʋ. Oletsiá Maria, kpáɩ́n mʋ. 25 Támɛ ɔmɔpʋ ɩbɩ da Maria, kpɛ́fʋn brɛ́á ɔlɔkwɩɩ́ mʋ bi yínhɛ́ gyankpapʋ, ɔlɛdɩnká mʋ dá Yesu.

*1:2 Apio yinhɛ́ ánfɩ gyí Israel abusuan dúanyɔ ámʋ anáin nɩ.