1 Korin
Naoa itəm Pol təmaupən məte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Korin
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 1 Korin
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak rəha Korin.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Korin in taon asol kit. Ikɨn əh, netəmim tepət kotos rəhalat kago o nol-salɨm-inən, kən netəmim tepət kotuwa məmə okotos-nəmtɨn. Netəmim neen kotuwa e nego, neen kotaliwək əm. In taon kit təwɨr pɨk e profens rəha Akaea, itəm tətatɨg e nəptən asol u Kris. Məto taon u, narmɨ nat mɨn kəmotər lan, kən nolən rat mɨn tepət e taon əh. Niməfak rəha Korin, Iaihluə mɨn kotepət lan. Pol təmətuoun niməfak u e nian rəha naliwəkən itəm tatol kəiu lan. Məto roiu əh, nəratən asol mɨn neen tɨnatɨg e niməfak. Netəmim neen koatol nolən rat mɨn, kən neen koatos nətəlɨgən mɨn itəm kəsotətuatɨpən. Kəmotətapəh o Pol o natɨmnat mɨn neen itəm ilat kəsotɨtun wɨrən, kən in təməte naoa u tətəu-pən ətuatɨp əm rəhalat nətəlɨgən. Kən təməte naoa u məmə otəg-ətuatɨp-in nolən rat mɨn itəm ilat neen kəmoatol.
?Təməte naoa u o naka? Niməfak rəha Korin in tətatɨg e taon kit itəm nolən rat mɨn rafin təmərioah wɨr lan. Nolən rat mɨn neen kəmotuwa imə e niməfak. Pol təməte naoa u məmə otən-iarəp nolən rat mɨn itəm tətatɨg e niməfak, ne nəratən pɨsɨn mɨn neen mɨn. In təmən kəm ilat məmə okotahro min nulan motəkəike kɨtəlɨg-pa mɨn o Uhgɨn, kən nolən naka u tətuatɨp itəm etəmim otol okəmə in etəmim rəha Iesu.
1
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Io Pol, itəm Uhgɨn təmaun-in kən mɨtəpun e nəwian məmə io aposol rəha Kristo Iesu, iatəte naoa u itɨmlau piətat Sostenes. Naoa u tatɨmnə kəm itəmat niməfak rəha Uhgɨn əpəh Korin, itəmat itəm Uhgɨn təmələhəu kalɨn məmə rəhan mɨn e Kristo Iesu, kən təmaun-in itəmat məmə rəhan mɨn, itəmat min netəm e ikɨn mɨn rafin itəm koatəfak kəm Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo itəm in Iərəmərə rəhatat rafin. Pəs Uhgɨn Tata rəhatat ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.
Pol təmənwiwi Uhgɨn e nəfakən
Nian rafin iatən kəm Uhgɨn məmə nɨkik tagien otəmat məto-inu təmawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat e Kristo Iesu. Təmawte-in rəhan nəwɨrən u tepət kəm itəmat e nolən mɨn rafin, e nasituən o nən-iarəpən ne nɨtunən nəghatən rəhan. Təmol nəhlan məto-inu, nəmotəplan məmə namnusən e Kristo in nɨpahrienən. Tol nəhlan, nian nəkoatətul matɨp moatəsahgin nuwamən rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, Uhgɨn tatos-ipɨnə kəm itəmat rəhan nəsanənən e Narmɨn o nolən wək rəhan, nəsanənən rafin mɨn əh itəm kotətuatɨp o nəmegəhən rəhatəmat. Kən in otol itəmat nəkoatətul əskasɨk mətoarus-pən namnun nian məmə okəsehm-pənən nolən rat kit etəmat e Nian rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo, itəm tatuwa mɨn lan. 1 Tes 3:13; 5:23 Kən Uhgɨn otol nat u kəm itəmat məto-inu nian rafin in tatol rəhan nəghatən. In Uhgɨn itəm təmaun-in itəmat nakotuwa kitiəh itəmat Nətɨn Iesu Kristo u Iərəmərə rəhatat. 1 Tes 5:24; 1 Jon 1:3
Netəmim rəha niməfak kəmotəhap ilat mɨn
10 Iatətapəh əskasɨk otəmat, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, e nərgɨ Iərəmərə Iesu Kristo, məmə itəmat rafin nakotətəlɨg-in itəmat mɨn, məsotolən məmə nətəlɨgən kit otuwa məhap itəmat, kən məto nakotuwa pahrien kol kitiəh e nətəlɨgən ne nɨkin kitiəh. Fil 2:2 11 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, iatən nəhlan məto-inu netəmim neen rəha Kloe* Kloe in pətan kit itəm rəhan nautə tepət, kən netəmim koatɨsiai-in. kəmotən-iarəp kəm io məmə itəmat nakoatərgəhəu. 12 Nɨpətɨ nəghatən itəm iatən tol nulan, itəmat neen kotəmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Pol,” neen kotəmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Apolos,” neen kotəmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Pita,” neen mɨn kotən məmə, “Itɨmat ekoatuarisɨg-in Kristo.” Wək 18:24-28; 1 Kor 3:4 13 ?Nɨkitəmat təht məmə nəkotɨtun nəhap-əhapən nulan Kristo? ?Nɨkitəmat təht məmə io Pol eməkul e nɨg kəməluau otəmat? ?O kəmol baptais etəmat neen e nərgɨ Pol?
14 Io iakən tagkiu kəm Uhgɨn məmə io eməsolən baptais etəmat kit, məto emol baptais əm e Krispas ne Kaeas. Wək 18:8; Rom 16:23 15 Nɨkik tagien nəhlan məto-inu suah kit okol təsənən məmə kəmol baptais lan e nərgək. 16 Ei, emaluin, emol baptais mɨn e Stefanas ne rəhan mɨn. Uarisɨg e itəm əh, emaluin okəmə emol baptais mɨn e suah kit o kəp. 1 Kor 16:15 17 Nɨpətɨ nəghatən mɨn u məmə, Kristo təsahl-ipamən io məmə ekol baptais e netəmim, məto təmahl-ipa io məmə ekən-iarəp əm namnusən təwɨr. Kən esən-iarəp əmən e nɨtunən rəha etəmim məto-inu, esolkeikeən məmə nəghatən e nɨmɨsən rəha Kristo e nɨg kəməluau in otoigoig.
18 Tol nəhlan məto-inu, nəghatən e nɨmɨsən rəha Kristo in toigoig malməl o netəm u koatɨtəp suatɨp rəha nuwɨnən e nɨgəm asol, məto o kitat itəm Uhgɨn tatosmegəh kitat, in nəsanənən əm rəha Uhgɨn. Rom 1:16 19 Kən Naoa Rəha Uhgɨn tatən məmə,
“Io ekərəkɨn agɨn nenatɨgən rəha netəm kotenatɨg,
kən mahtosɨg-in nɨtunən rəha netəm kotɨtun pɨk nat.” Aes 29:14
20 ?Netəm kotenatɨg hiə? ?Iəgətun mɨn rəha Lou hiə? ?Netəmim itəm kotɨtun wɨr suatɨp rəha nəghatən hiə? Uhgɨn təmol nenatɨgən rəha nətueintən tɨnuwa rəkɨs nalməl əmən. Job 12:17; Aes 19:12; 33:18; 44:25 21 Tol nəhlan məto-inu, e nenatɨgən rəha Uhgɨn, təmol məmə netəmim rəha nətueintən okəsotɨtunən in e nenatɨgən əm rəhalat. Məto in təmol məmə nəghatən alməl mɨn rəhatɨmat otosmegəh netəmim itəm koatən nɨpahrienən lan. Mat 11:25 22 Noanol mɨn rəha Isrel koatətapəh-in nat pɨspɨs mɨn, kən Iaihluə mɨn koategəs-in nenatɨgən məmə okotəplan Uhgɨn, 23 məto kitat koatən-iarəp əm nɨmɨsən rəha Kristo e nɨg kəməluau, kən nəghatən u in tahmen e kəpiel e suatɨp itəm tatol noanol mɨn rəha Isrel koatəme, kən in tahmen e nalmələn kəm Iaihluə mɨn. Rom 9:32; 1 Kor 2:14 24 Məto o netəm mɨn un itəm Uhgɨn təmaun-in ilat, noanol mɨn rəha Isrel neen ne Iaihluə mɨn neen ilau kərən, Kristo in nəsanənən rəha Uhgɨn ne nenatɨgən rəhan. Kol 2:3 25 Tol nəhlan məto-inu, nalmələn rəha Uhgɨn in tenatɨg taprəkɨs-in nenatɨgən rafin rəha netəmim, kən nəpouən rəhan in təsanən taprəkɨs-in nəsanənən rafin rəha netəmim. 2 Kor 13:4
26 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nɨkitəmat otəkəike məht məmə itəmat netəm ahro nian Uhgɨn təmaun-in itəmat. Itəmat tepət nəsotenatɨgən e nɨganəmtɨ netəmim, kən məsotosən nəsanənən, kən sənəmə itəmat nenətɨ netəm-iasol neen. Mat 11:25; Jem 2:5 27 Məto Uhgɨn tatɨtəpun nat alməl mɨn e nətueintən məmə okotol aulɨs netəm kotenatɨg, kən mɨtəpun nat əpou mɨn e nətueintən məmə okotol aulɨs netəm kotəsanən. 28 In təmɨtəpun natɨmnat itəm, e nətəlɨgən rəha netəmim, ilat nat əpnapɨn əm, ne itəm netəmim kəsotolkeike pɨkən, ne natɨmnat itəm kotɨkə. Kən təmɨtəpun natɨmnat mɨn əh məmə in otol nat keike e nətəlɨgən rəha netəmim, kəmotuwa nat əpnapɨn əm elat. 29 Təmol nəhlan məmə suah kit otəsəghat ausitən e nɨganəmtɨ Uhgɨn. Efes 2:9 30 Məto-inu e nəwia Uhgɨn, itəmat nəmotuwa kitiəh itəmat Kristo Iesu. Kən Kristo təmuwa o kitat məmə nenatɨgən rəha Uhgɨn, inəh e Kristo, Uhgɨn təmol kitat kotətuatɨp e nɨganəmtɨn, kən mələhəu kalɨn kitat məmə rəhan mɨn, kən mosmegəh kitat. Jer 23:5-6 31 Tol nəhlan, tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn tatən, “Etəm itəm tatəghat ausit, otəghat ausit əm o nat itəm Iərəmərə təmol lan.” Jer 9:24

1:8: 1 Tes 3:13; 5:23

1:9: 1 Tes 5:24; 1 Jon 1:3

1:10: Fil 2:2

*1:11: Kloe in pətan kit itəm rəhan nautə tepət, kən netəmim koatɨsiai-in.

1:12: Wək 18:24-28; 1 Kor 3:4

1:14: Wək 18:8; Rom 16:23

1:16: 1 Kor 16:15

1:18: Rom 1:16

1:19: Aes 29:14

1:20: Job 12:17; Aes 19:12; 33:18; 44:25

1:21: Mat 11:25

1:23: Rom 9:32; 1 Kor 2:14

1:24: Kol 2:3

1:25: 2 Kor 13:4

1:26: Mat 11:25; Jem 2:5

1:29: Efes 2:9

1:30: Jer 23:5-6

1:31: Jer 9:24