2 Korin
Naoa itəm tatol kəiu lan itəm Pol təməte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Korin
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Korin
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak rəha Korin, ne iəfak mɨn rəha profens Akaea.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol tɨnəməte rəkɨs naoa kɨsɨl mahl-ipən kəm niməfak rəha Korin. Inu naoa itəm tatol kuwɨt lan. Məto naoa itəm tatol kitiəh, ne naoa itəm tatol kɨsɨl, ilau kəmiakə. Naoa itəm tatol kəiu, inu 1 Korin, kən e naoa u in təməghat əskasɨk kəm ilat məmə okotəg-ətuatɨp-in nolən rat mɨn rəhalat, kən in təməgətun mɨn ilat e natɨmnat pɨsɨn mɨn neen. Ilat tepət e niməfak kotətəu-pən nətəlɨgən rəha Pol itəm təməte e naoa 1 Korin. Məto neen əh-ikɨn, ilat koatən məmə Pol in sənəmə etəm-iasol, kən təsətuatɨpən məmə in otəghat min nəhlan. Kən ilat koatən məmə in tatol wək rəhan o nosən əm məni.
?Təməte naoa u o naka? Pol in təməte naoa u matəgətun məmə in aposol kit, kən Uhgɨn in təmos-ipən wək u kəm in, kən tətuatɨp əm məmə in otəghat nəhlan kəm ilat. Kən in tolkeike məmə otən-iəhau nəgətun eiueiuə mɨn itəm koatatɨg Korin.
1
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Io Pol, itəm Uhgɨn təmɨtəpun e nəwian məmə io aposol rəha Kristo Iesu, iatəte naoa u itɨmlau piətat Timoti. Naoa u tatɨmnə kəm itəmat, niməfak rəha Uhgɨn əpəh Korin, ne iəfak mɨn ilat rafin əpəh ikɨn Akaea. Pəs Uhgɨn Tata rəhatat ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.
Uhgɨn itəm tatol kepɨn netəmim
Pəs kotənwiwi Uhgɨn, u in Uhgɨn ne Tata rəha Iərəmərə rəhatat Iesu Kristo. In Tata itəm in nəukətɨn nasəkitunən, kən in Uhgɨn itəm nol kepɨnən rafin tatɨsɨ-pən ron. Rom 15:5 In tatol kepɨn kitat e nəratən rafin rəhatat məmə kitat kotɨtun nol kepɨnən netəmim e nəratən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Kən kitat kotol kepɨn ilat e nolən rəha nol kepɨnən itəm Uhgɨn təmol kəm kitat. Tahmen əm e nahməən itəm Kristo təmos, təmuwa mɨn e nəmegəhən rəhatat. Kən e nolən kitiəh əm, Kristo in suatɨp məmə nol kepɨnən təmuwa pɨk e nəmegəhən rəhatat, kən roiu nol kepɨnən rəhatat tatuwɨn mɨn o netəmim pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Sam 34:19 Okəmə itɨmat ekoatəto nahməən, nahməən əh tatuwa otɨmat nian ekoatən-iarəp namnusən təwɨr, kən namnusən təwɨr əh otol kepɨn itəmat mosmegəh itəmat. Okəmə Uhgɨn təmol kepɨn itɨmat, tatol məmə itɨmat ekotɨtun nol kepɨnən itəmat. Kən noan nol kepɨnən əh, tatoe-in e nəmegəhən rəhatəmat, kən nian nəkotatɨg e nahməən kitiəh əm itəm kitat kotatɨg lan, tətasitu etəmat məmə onəkotətul əskasɨk matuwɨn matuwɨn. Itɨmat emotələhəu-pən əskasɨk rəhatɨmat nətəlɨgən o Uhgɨn otəmat məmə onəkotətul əskasɨk. Tol nəhlan məto-inu kitat rafin koatatɨg e natɨgən kitiəh əm məmə, itəmat nakoatəto nahməən itəm ekoatatɨg lan, kən tahmen-ahmen əm məmə nakotos nol kepɨnən kitiəh əm rəha Uhgɨn itəm emotos.
Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, ekotolkeike məmə nəkotɨtun wɨr nian əskasɨk mɨn itəm emotatɨg lan e profens ikɨn Esia. Nəratən asol mɨn kəmotu itɨmat, taprəkɨs-in nəsanənən rəhatɨmat, təmol nɨkitɨmat təht məmə okəm-naka ekotɨmɨs. Wək 19:23; 1 Kor 15:32 Nɨpahrienən, itɨmat emotəto məmə kɨnegəhan-in rəkɨs itɨmat məmə ekotɨmɨs. Məto nian əskasɨk mɨn əh kəmotuwa məmə esotagɨleən etɨmat, məto ekotagɨle e Uhgɨn itəm tatol etəm təmɨmɨs təmegəh mɨn. 10 In təmosmegəh itɨmat e nəratən asol əh itəm təmatuwɨn o nɨmɨsən, kən in otosmegəh itɨmat e nəratən itəm otəpanuwa. Emotələhəu-pən əskasɨk rəhatɨmat nətəlɨgən lan məmə in otosmegəh mɨn itɨmat. 2 Tim 4:18 11 Kən in otol nəhlan nian nakotəfak otɨmat məmə, netəmim tepət okotənwiwi Uhgɨn o natɨmnat wɨr itəm in otol kəm itɨmat məto-inu netəmim tepət kəmotəfak otɨmat.
Pol təməuhlin rəhan nətəlɨgən o rəhan naliwəkən
12 Roiu ekən nəghatən u məsaulɨsən məmə, e nətəlɨgən rəhatɨmat, nɨkitɨmat təht məmə esotolən nat kit tərat e nolən rəhatɨmat. E nolən mɨn rafin itəm emotol, itɨmat emotətəu-pən suatɨp itəm Uhgɨn təmɨtəpun məmə emotəghat ətuatɨp əm moatən əhag-əhag nəghatən. Emotol nolən əh kəm netəm əpnapɨn əm rəha nətueintən, kən motol taprəkɨs kəm itəmat. Esotəghatən e nɨtunən əm rəhatɨmat rəha nətueintən, məto emotagɨle əm e nəwɨrən rəha Uhgɨn. 13-14 Iatən nəhlan məto-inu, esotəteən nəghatən kit itəm tiəkɨs otəmat o nafinən, o nɨtunən nɨpətɨn. Roiu, nəkotɨtun məsɨn nətəlɨgən rəhatɨmat, məto iakolkeike pɨk məmə nian kit onəkotɨtun rafin. Kən e nolən əh, nian Iərəmərə Iesu otuwa mɨn, itəmat onəkotagien otɨmat tahmen mɨn məmə itɨmat ekotagien otəmat. 2 Kor 5:12; Fil 2:16
15-16 Məto-inu enɨtun məmə nakotagien otɨmat, nɨkik təht məmə nian ekatuwɨn Masetonia, ekaupən mɨmnə məplan itəmat, kən nian ekɨtəlɨg Masetonia, ekɨmnə mɨn məplan itəmat. Tol nəhlan, nakatos nəwɨrən mau kəiu. Kən uarisɨg e itəm mɨn əh, onəkotasitu lak motahl-ipən io ekuwɨn nɨtən Jutia. 1 Kor 16:5-6 17 ?Nɨkitəmat təht məmə, nian emol nətəlɨgən mɨn əh, məto emol əpnapɨn əm? ?O, kəm-naka nətəlɨgən rəhak təmɨsɨ-pən e nolən rəha nətueintən, tahmen e netəmim itəm koatən “əwəh” ne “kəp” e nəghatən kitiəh əm?
18 Itəmat nəkotɨtun məmə Uhgɨn nian rafin tatol rəhan nəghatən, kən io mɨn, rəhak nəghatən kəm itəmat sənəmə, “əwəh” ne “kəp,” 19 məto-inu rəhak nəghatən o Nətɨ Uhgɨn Iesu Kristo, itəm eməhalən-iarəp kəm itəmat itɨməhal Saelas ne Timoti, sənəmə, “əwəh” ne “kəp,” məto e Kristo, nian rafin rəhak nəghatən in “əwəh,” in nɨpahrienən. Wək 18:5 20 Tol nəhlan məto-inu, nat əpnapɨn nəniəkɨsən kuwəh Uhgɨn təmol, ilat kotuwa nɨpahrienən e Kristo, inu nəghatən “əwəh” rəha Uhgɨn. Tol nəhlan, e Kristo, kitat koatən “Amen, Əwəh” kəm Uhgɨn, kən moatɨləs-ipər nərgɨn lan. Nol Əpən 3:14 21 Uhgɨn əm tatol itɨmat ekoatətul əskasɨk e Kristo kitat min itəmat. In təmɨtəpun kitat, 22 kən təmol mak e nəmegəhən rəhatat məmə kitat rəhan mɨn, kən təmələhəu-pən rəhan Narmɨn e nɨkitat məmə kitat okotɨtun roiu məmə rəhan nəniəkɨsən mɨn, ilat rafin okotuwa nɨpahrienən e nəmegəhən rəhatat o nian kit. 2 Kor 5:5; Efes 1:13-14
23 Kən roiu, okəmə esənən nɨpahrienən, pəs Uhgɨn otol nalpɨnən kəm io. Eməsuwamən Korin məto-inu esolkeikeən məmə ekən nəghatən əskasɨk kit kəm itəmat. 24 Esotolkeikeən məmə ekotərəmərə e nahatətəən rəhatəmat, kəp. Məto ekotol wək kitat min itəmat o nagienən rəhatəmat, məto-inu itəmat nɨnoatətul əskasɨk rəkɨs e nahatətəən rəhatəmat. 1 Pita 5:3

1:3: Rom 15:5

1:5: Sam 34:19

1:8: Wək 19:23; 1 Kor 15:32

1:10: 2 Tim 4:18

1:13-14: 2 Kor 5:12; Fil 2:16

1:15-16: 1 Kor 16:5-6

1:19: Wək 18:5

1:20: Nol Əpən 3:14

1:22: 2 Kor 5:5; Efes 1:13-14

1:24: 1 Pita 5:3