2 Jon
Naoa itəm tatol kəiu lan itəm Jon təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Jon
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm pətan kit rəha niməfak. Məto okəm-naka nəghatən u “pətan,” nɨpətɨn təmə niməfak kit. Kən “nenətɨn mɨn,” ilat netəmim rəha niməfak. Jon təməte nəghatən mɨn əh, tahmen e nəghatən kit tatəhluaig. Təsolkeikeən məmə otən-iarəp nərgɨn məto-inu, kol mətan netəmim neen kotol nolən rat elat.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, iəgətun mɨn tepət kotaliwək e ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Netəmim itəm kəmotəto nəghatən rəhalat kɨnotos-ipən nagwənən kəm ilat. Kən motos-ipən ikɨn mɨn rəha napɨlən, kən motasitu elat. Məto iəgətun eiuə mɨn koatuwɨn əpnapɨn mɨn o niuw-rəkɨsən netəmim rəha niməfak məmə okotapəs nəghatən pahrien.
?Təməte naoa u o naka? Nian iəgətun eiuə mɨn kotuwa, Jon təmə netəmim itəm kotahatətə e nəghatən pahrien rəha Uhgɨn, okotəkəike kapəs iəgətun eiuə mɨn əh, kən motapəs nolən ne nəgətunən rəhalat, kən məsotasituən elat. Məto Jon tolkeike məmə netəmim rəha niməfak okotəkəike kolkeike netəmim rəha niməfak. Inu nalpəkauən rəha Uhgɨn.
1
Nətuounən
Naoa u rəha elta tatuwɨn kəm pətan Uhgɨn təmɨtəpun* 1 Pita 5:13 ne nenətɨn mɨn. Nɨpahrienən məmə iakolkeike pɨk itəmat. Məto sənəmə io pɨsɨn əm iakolkeike itəmat, məto netəm mɨn un rafin itəm kotɨtun mɨn nɨpahrienən, Jon 8:32 kotolkeike itəmat. Kən ekotolkeike itəmat, məto-inun o nɨpahrienən itəm tətatɨg e nɨkitat Jon 14:17 kən otatɨg lilɨn e nɨkitat.
Pəs Tata Uhgɨn ne Nətɨn Iesu Kristo okuawte-in rəhalau nəwɨrən, ne nasəkitunən, ne nəməlinuən kəm kitat e nɨpahrienən ne nolkeikeən.
Kitat okotətəu-pən nəghatən pahrien mɨn
Nɨkik təmagien asol nian eməplan nenətɨm mɨn neen kotaliwək e suatɨp rəha nɨpahrienən,§ 3 Jon 1:3,4 tahmen əm məmə inun, Tata Uhgɨn təmən mihin kəm kitat məmə kotəkəike kol. Kən roiu əh, wɨnɨk, io esəteən nəghatən wi kit kəm itəmat, məto itəm əm un kɨnotəto rəkɨs e nətuounən.* 1 Jon 2:7 Kən iakatətapəh məmə okotol əm nolkeikeən kəm kitat mɨn. Kən nolkeikeən u, nɨpətɨn u nolən nəwia Uhgɨn. Kən in tatən məmə kitat okotəike motətəp suatɨp rəha nolkeikeən, tahmen əm məmə inun nəmotəto e nətuounən.
Məto-inu iəgətun eiuə mɨn tepət koatan e nətueintən. 1 Jon 4:1 Ilat kəsotahatətəən məmə Iesu in Kristo itəm Uhgɨn təmən məmə otahl-ipa, 1 Jon 2:22; 4:2,3 in təmuwa etəmim pahrien, e nɨpətɨn pahrien.§ Jon 1:14 Etəm tol nəhlan in ieiuə kən in tɨkɨmɨr rəha Kristo.* 1 Jon 2:18 Tol nəhlan, oatəto itəmat məmə okəsətatɨpən nətouən rəhatəmat, pəs itəmat onəkotos nətouən rafin lan, məto-inun itɨmat emotol pɨk wək etəmat. 1 Kor 3:8; Hip 10:35,36; 11:26 Okəmə etəm tatətu-pən atɨp əm nəgətunən kit rəhan e nəgətunən rəha Kristo, kən məsatəkəikeən e nəgətunən rəha Kristo, Jon 8:31 nolən rəhan tatəgətun məmə Uhgɨn təsatɨgən e nɨkin. Məto etəmim pah itəm tatəper-ipən əskasɨk e nəgətunən rəha Kristo, in tatos Tata Uhgɨn ne Nətɨn ilau kərən e nɨkin.§ 1 Jon 2:23 10 Okəmə suah kit tuwa ron ik, kən məsənən nəgətunən ətuatɨp rəha Kristo, asitən in muwɨn imam ikɨn, məsənən “təwɨr” kəm in.* Rom 16:17 11 Məto-inu etəm tatən “təwɨr” kəm in, tətasitu lan matol suatɨp o rəhan nəgətunən rat. 1 Tim 5:22
Namnun nəghatən
12 Iatos nəghatən tepət məmə ekəte kəm itəmat, məto esolkeikeən məmə ekəte e mapepe ne pen. Məto nɨkik tatəht pɨk mə ekuwa mətag itəmat kən məghat ətuatɨp kəm itəmat e nɨganəmtɨtəmat, pəs nagienən rəhatat otərioah. Jon 3:29
13 Nenətɨ piam§ Pia pətan əh in niməfak kit mɨn, Jon in tətatɨg ikɨn əh. Kən nenətɨ pian u, ilat nɨmanin rəha niməfak əh. itəm Uhgɨn təmɨtəpun, ilat koatən təwɨr kəm ik.

*1:1: 1 Pita 5:13

1:1: Jon 8:32

1:2: Jon 14:17

§1:4: 3 Jon 1:3,4

*1:5: 1 Jon 2:7

1:7: 1 Jon 4:1

1:7: 1 Jon 2:22; 4:2,3

§1:7: Jon 1:14

*1:7: 1 Jon 2:18

1:8: 1 Kor 3:8; Hip 10:35,36; 11:26

1:9: Jon 8:31

§1:9: 1 Jon 2:23

*1:10: Rom 16:17

1:11: 1 Tim 5:22

1:12: Jon 3:29

§1:13: Pia pətan əh in niməfak kit mɨn, Jon in tətatɨg ikɨn əh. Kən nenətɨ pian u, ilat nɨmanin rəha niməfak əh.