2 Pita
Naoa itəm tatol kəiu lan itəm Pita təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 2 Pita
?Pah təməte naoa u? Pita təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm netəmim rəha niməfak.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pita tɨtun məmə otəsuwəhən tɨmɨs, kən molkeike məmə otos-ipən rəhan namnun nəghatən kəm niməfak.
?Təməte naoa u o naka? Tolkeike məmə otəhgaiir kən məgətun netəmim rəha niməfak məmə iəgətun eiuə mɨn okotuwa ilugɨn elat. Məto niməfak otəkəike matətul əskasɨk matətəu-pən əm nəgətunən itəm tətuatɨp. Kən molkeike məmə nahatətəən rəhalat e Iesu otəkəike muwa məskasɨk, kən nɨtunən rəhalat o Iesu otəkəike məwiə.
1
Pita təmən təwɨr kəm ilat
(Jut 4-13)
Io Saimon Pita, io slef ne aposol rəha Iesu Kristo. Iatən təwɨr kəm itəmat itəm nəmotos nahatətəən itəm in təwɨr tahmen e rəhatɨmat. Nəmotos nahatətəən əh e nolən ətuatɨp rəha rəhatat Uhgɨn ne Iosmegəh, inu Iesu Kristo.
Pəs Uhgɨn otawte-in rəhan nəwɨrən ne nəməlinuən taprəkɨs agɨn kəm itəmat məto-inu nəkotɨtun Uhgɨn, ne Iesu rəhatat Iərəmərə.
Uhgɨn təmaun-in ilat məmə rəhan mɨn netəmim
E nəsanənən rəha Uhgɨn, təmos-ipa kəm kitat natɨmnat rafin itəm okotəkəike kos rəha nəmegəhən ne nolən mɨn itəm kotətuatɨp kən Uhgɨn tolkeike. Tatos-ipa e nɨtunən rəhatat ron. In təmaun-in kitat e rəhan atɨp əm nəsanənən ne nəwɨrən. Kən e nəsanənən ne nəwɨrən rəhan, in təmos-ipa rəhan nəniəkɨsən mɨn itəm iahgin kən məwɨr pɨk. Təmos-ipa nəhlan məmə e nəniəkɨsən mɨn əh, nəkotɨtun nuwamən motol kitiəh e nolən rəha Uhgɨn, kən motagɨm rəkɨs e nəratən rəha nətueintən itəm təmɨsɨ-pən e nolkeikeən rat mɨn e nɨki netəmim.
Kən tol nəhlan, nəkotəkəike motalkut pɨk məmə nolən rəhatəmat otuwa təwɨr agɨn. Rəhatəmat nahatətəən əh-ikɨn, kən nəkotəkəike motol mɨn nolən mɨn u: otol təwɨr kəm netəmim, kən otos nɨtunən, otehm wɨr rəhatəmat nətəlɨgən ne rəhatəmat nolən mɨn; kən otətul əskasɨk e Uhgɨn nian nəratən tatuwa, kən otos-ipən rəhatəmat nəmegəhən rafin kəm Uhgɨn kən motol nəwian, Kal 5:22-23 kən otolkeike iəfak mɨn, kən otolkeike netəmim rafin. Təwɨr məmə nəkotol nolən mɨn əh, məto-inu nian nəkotol motol motol ilat, kən rəhatəmat nɨtunən e rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo otoe-in noan e nəmegəhən rəhatəmat. Məto okəmə etəmim kit təsolən ilat, kən in tahmen e suah kit itəm təruru nuag-pənən isəu, o kəm-naka nɨganəmtɨn təpɨs, kən in təmaluin məmə Uhgɨn təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhan aupən.
10 Tol nəhlan piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nəkotəkəike kalkut əskasɨk məmə nəkotol nolən mɨn əh, kən ilat okotəgətun məmə nɨpahrienən, Uhgɨn təmɨtəpun itəmat, kən maun-in itəmat məmə rəhan netəmim. Məto-inu okəmə nəkotol natɨmnat mɨn əh, kən okol nəsotəmeən nian kit, 11 kən Uhgɨn nɨkin otagien məmə oterəh e toa otəmat məmə nəkotɨtun nuwɨnən ikɨn itəm Iesu Kristo, rəhatat Iərəmərə ne Iosmegəh, in otərəmərə lilɨn ikɨn.
12 Tol nəhlan, nian rafin ekəkəike matən-ipɨnə natɨmnat mɨn u kəm itəmat məmə nɨkitəmat otəht mɨn, nat əpnapɨn nəkotɨtun ilat, kən motətul tiəkɨs e nɨpahrienən itəm nəmotos rəkɨs. 13 E nian iakatəmegəh e nətueintən u, nɨkik təht məmə tətuatɨp məmə ekən-iarəp mɨn natɨmnat mɨn əh məmə nɨkitəmat otəht mɨn, 14 məto-inu ekɨtun məmə otəsuwəhən ekɨmɨs, tahmen məmə rəhatat Iərəmərə Iesu Kristo təmol əp ətuatɨp kəm io. Jon 21:18-19; 2 Kor 5:1 15 Kən ekəkəike malkut pɨk roiu məmə onəsotaluinən natɨmnat mɨn u nian oekɨmɨs rəkɨs.
16 Nian emotən-iarəp kəm itəmat məmə Iesu Kristo otuwa mɨn e nəsanənən, eməsənən namsu mɨn itəm suah kit təmol e rəhan əm nətəlɨgən, məto itɨməhal eməhaləplan ətuatɨp e nɨganəmtɨtɨməhal məmə rəhan nəsanənən ne nəhag-əhagən in ilɨs agɨn. Mat 17:1-5 17-18 Itɨmat min Iesu əpəh ilɨs e nɨtot rəha Uhgɨn nian Uhgɨn Tata təmos-ipən nɨsiaiiən kəm in, kən mol in nəhag-əhagən tasiə miet e nɨpətɨn, kən təməto nəwia Uhgɨn u Nəhag-əhagən Asol təmən kəm in məmə, “Inu nətɨk itəm iakolkeike, nɨkik tagien pɨk ron.” Itɨməhal atɨp eməhaləto nəwian əh təmɨsɨ-pən e nego e neai. Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35
19 Natɨmnat mɨn əh təmol itɨmat ekotɨtun wɨr məmə nəghatən rəha ien mɨn aupən in nɨpahrienən. Kən təwɨr məmə itəmat mɨn onəkotəto wɨr nəghatən əh. In tahmen e lait kit tətasiə e napinəpən, mətoarus-pən tian, kən fetukai tɨnər e nɨkitəmat. 20 Kən nat asol e natɨmnat mɨn u, nəkotəkəike motɨtun məmə nəghatən rəha ien mɨn e Naoa Rəha Uhgɨn, ien kit təməsən atɨpən nəghatən mɨn əh,* Suatɨp kit mɨn o nəuhlinən nəghatən Kris e 1:20 tol nəhlan: “Kən nat asol e natɨmnat mɨn u, nəkotəkəike motɨtun məmə suah kit tɨkə məmə, in pɨsɨn əm otən nɨpətɨ nəghatən rəha ien mɨn itəm kəməte e Naoa Rəha Uhgɨn,” 21 məto-inu nəghatən rəha ien mɨn təsɨsɨ-pənən e nətəlɨgən rəha netəmim əm, məto netəmim kəmotən-iarəp nəghatən itəm təmɨsɨ-pən e Uhgɨn nian Narmɨn Rəhan təmek nɨkilat. 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12

1:6: Kal 5:22-23

1:14: Jon 21:18-19; 2 Kor 5:1

1:16: Mat 17:1-5

1:17-18: Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35

*1:20: Suatɨp kit mɨn o nəuhlinən nəghatən Kris e 1:20 tol nəhlan: “Kən nat asol e natɨmnat mɨn u, nəkotəkəike motɨtun məmə suah kit tɨkə məmə, in pɨsɨn əm otən nɨpətɨ nəghatən rəha ien mɨn itəm kəməte e Naoa Rəha Uhgɨn,”

1:21: 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12