3 Jon
Naoa itəm tatol kɨsɨl lan itəm Jon təməte
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u 3 Jon
?Pah təməte naoa u? Aposol Jon təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Kaius u in etəm-iasol kit rəha niməfak, kən in tɨtun Jon.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, iəgətun mɨn rəha niməfak koatuwɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kən moatəgətun. Netəmim itəm koatəto rəhalat nəgətunən koatos-ipən nagwənən kəm ilat, kən moatos-ipən ikɨn rəha napɨlən, kən motasitu elat.
?Təməte naoa u o naka? Kaius, in etəmim kit itəm tətasitu e iəgətun mɨn itəm kotaliwək ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Jon təməto namnusən kit e nolən təwɨr rəha Kaius, kən Jon təməte naoa u məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhan.
1
Nətuounən nəghatən
Kaeas, ik piak keike kit. Io, elta* 2 Jon 1:1 rəha niməfak, iatəte naoa u kəm ik. Nɨpahrienən u, məmə io ekolkeike pɨk ik. Inu naoa rəha aposol Jon, məto in təsən-iarəpən in, məto təmatəhluaig-in in, tahmen-pən əm e nolən kitiəh əm itəm in təmol e Namnusən Təwɨr itəm Jon Təməte. Piak keike, io enɨtun rəkɨs məmə rəham nəmegəhən e nɨganəmtɨ Uhgɨn in təwɨr əm, kən iatəfak məmə onəsɨmɨsən mətatɨg wɨr əm, kən natɨgən rafin rəham otəwɨr. Nɨkik təmagien nian eməto piatat mɨn neen kəmotuwa moatən rəham nətul əskasɨkən o nɨpahrienən ne nəkəikeən rəham o naliwəkən e nɨpahrienən. 2 Jon 1:4 Nian iatəto məmə nenətɨk mɨn kotaliwək e nɨpahrienən, kən nɨkik tətagien pɨk mərioah taprəkɨs-in natɨmnat mɨn rafin.
Kaias təmol wək təwɨr
Piak ruən, ik natətul əskasɨk o nat naka itəm ik natol kəm piatat mɨn itəm koatɨmnə, nat əpnapɨn məmə ilat netəm ik pɨsɨn.§ Rom 12:13; Hip 13:2 Ilat kəmotamnus rəham nolkeikeən əpəh e niməfak u ikɨn-u. Ik nəmol-wɨr kəm ilat, masitu elat. Kən nian okoatuwɨn e rəhalat suatɨp, təwɨr məmə onakasitu elat* 1 Kor 16:11; 2 Kor 1:16 e nolən itəm Uhgɨn tolkeike mihin, məto-inu ilat koataliwək o nən-iarəpən nəghatən rəha Iesu Kristo, kən məsotosən nasituən kit o netəm kəsotəfakən. Tol nəhlan, kən kitat u, okotəkəike motasitu e netəm kotol nəhlan, məmə kitat okotos nelmɨtat mɨn kitiəh o nən-iarəpən nɨpahrienən.
Tiotrefes ne Temitrias
Eməte naoa kit kəm niməfak rəham, məto Tiotrefes, in tolkeike pɨk məmə otɨləs-ipər atɨp in, məmə in etəm-iasol kit, kən in təsətəlɨg-inən itɨmat. 10 Okəmə io ekɨmnə, kən io oekamnus ətuatɨp natɨmnat mɨn neen itəm in tatol, ne nən anionən nɨkalɨtɨmat itəm in tatən. In sənəmə təsitən əm piatat mɨn muwɨn iman ikɨn, məto tatən-iəhau mɨn netəm mɨn un itəm kotolkeike məmə okotit piatat mɨn motuwɨn iməlat ikɨn, kən mətahl-iarəp ilat e niməfak.
11 Piak ruən, sosən o nolən rat rəha netəmim, tərəkɨn ik. Os əm o etəmim itəm rəhan nolən təwɨr. Ətəlɨg-in-tu məmə netəm mɨn u itəm koatol təwɨr, tatəgətun məmə ilat nenətɨ Uhgɨn mɨn, 1 Jon 2:29 məto netəm mɨn un itəm koatol tərat, tatəgətun məmə ilat kotəruru Uhgɨn. 12 Məto netəmim rafin koatənuwi Temetrius. 1 Tim 3:7 Kən rəhan nolən mɨn u nian rafin kotəgətun mɨn məmə tatətəu-pən nəghatən pahrien. Kən itɨmat mɨn ekoatən-iarəp kəm netəmim məmə in etəm wɨr, kən nəkotɨtun məmə itɨmat ioatən nɨpahrienən.§ Jon 19:35; 21:24
Namnun nəghatən
13 Iatos nəghatən tepət məmə oekəte mən-ipɨnə kəm ik, məto esolkeikeən məmə oekəte e pen, 14 məto-inu nɨkik tatəht pɨk məmə otəsuwəhən ekəplan ik, kən kilau kuəghat ətuatɨp kəm kilau mɨn.
15 Iatəfak məmə pəs Uhgɨn otasitu lam e nəməlinuən.* Rom 1:7; Efes 6:23
Ik mɨn neen koatən-ipɨnə “təwɨr” kəm ik. Kən onakən-ipən “təwɨr” rəhatɨmat kəm piatat mɨn neen ikɨn-un.

*1:1: 2 Jon 1:1

1:1: Inu naoa rəha aposol Jon, məto in təsən-iarəpən in, məto təmatəhluaig-in in, tahmen-pən əm e nolən kitiəh əm itəm in təmol e Namnusən Təwɨr itəm Jon Təməte.

1:3: 2 Jon 1:4

§1:5: Rom 12:13; Hip 13:2

*1:6: 1 Kor 16:11; 2 Kor 1:16

1:11: 1 Jon 2:29

1:12: 1 Tim 3:7

§1:12: Jon 19:35; 21:24

*1:15: Rom 1:7; Efes 6:23