Kolosi
Naoa itəm Pol təməte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Kolosi
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Kolosi
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm niməfak əpəh Kolosi, taon asol kit əpəh nɨtən asol Esia.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Katən məmə okəm-naka Epafras təmətuoun niməfak əh Kolosi. Pol təsuwɨnən məplan niməfak əh, məto iəgətun eiueiuə neen kəmotuwa e niməfak. Koatən məmə okotəkəike kətəu-pən suatɨp neen rəha nagwənən ne nənɨmən, kən kəfak kəm nagelo mɨn, moatən məmə Kristo in sənəmə ilɨs pɨk. Koatən məmə koatos nɨtunən neen itəm koatəhluaig, moatən məmə nɨtunən ne nolən rəha etəmim in nat kit itəm iahgin pɨk.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u məmə otoh nəgətunən eiueiuə mɨn itəm koatatɨg e niməfak. Molkeike məmə otən-iarəp məmə Kristo in ilɨs taprəkɨs-in natɨmnat rafin, kən iəfak mɨn okəsotagɨleən e nəgətunən eiueiuə mɨn əh, məto-inu ilat nat əpnapɨn əm.
1
Pol təmətuoun rəhan nəghatən
Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs io məmə rəhan. Itɨmlau piətat Timoti etuatɨg, kən nɨkitɨmlau tətagien məmə iatuəghat kəm itəmat e naoa u, itəm iatuəte matuahl-ipɨnə kəm itəmat netəmim rəha Uhgɨn əpəh Kolosi, inu piak mɨn ne wɨnɨk mɨn e Kristo itəm nakotahatətə əskasɨk lan. Itɨmlau iatuəfak məmə nəwɨrən ne nəməlinuən rəha Uhgɨn Tata rəhatat in otəkəike mətatɨg otəmat.
Pol təmənwiwi Uhgɨn o netəm Kolosi
Nian ekoatəfak otəmat kəm Uhgɨn u tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo, kən nian rafin ekoatən tagkiu kəm in o rəhan wək e nəmegəhən rəhatəmat, məto-inu emotəto məmə rəhatəmat nahatətəən təskasɨk ron ne nolkeikeən rəhatəmat tatuwɨn o netəmim itəm koatəfak. Efes 1:15-16 Nahatətəən ne nolkeikeən rəhatəmat tol min-nulan məto-inu nəkotɨtun wɨr e nɨkitəmat məmə Uhgɨn otos-ipɨnə kəm itəmat nat naka itəm in təmol əpen-əpenə lan əpəh ilɨs e nego e neai. Nəmotəto rəkɨs natɨmnat mɨn əh e nəghatən pahrien, inu namnusən təwɨr rəha Iesu Kristo. Ikɨn mɨn e nətueintən u, namnusən təwɨr tatoe-in noan matəwiə matol wi nəmegəhən rəha netəmim. Tol əm mə inu nian itəmat nəmotəto motɨtun nɨpahrienən əh e nəwɨrən rəha Uhgɨn, kən tatəwiə mɨn matoe e rəhatəmat nəmegəhən. Efes 1:13; 1 Pita 1:4 Inu suah u Epafras, tɨnən rəkɨs nəghatən u kəm itəmat. In etəmim wɨr kit itəm tatos rəhatɨmlau nəghatən. In etəmim kit tatətul əskasɨk o nolən wək rəha Kristo kən mətasitu etəmat. In təmən kəm itɨmlau nolkeikeən rəhatəmat itəm tatuwɨn o netəmim itəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmos-ipɨnə kəm itəmat. Kol 4:12; Flm 23
Tol min-nulan, e nian itɨmat emoatəto namnusən əh, kən ekoatəfak e nian rafin otəmat. Ekoatətapəh-in o Uhgɨn məmə in otətəlmɨn itəmat e rəhan nətəlɨgən ne nenatɨgən pəs nəkotɨtun wɨr nəwian. Efes 1:16-17 10 Ekoatəfak nulan məmə naliwəkən rəhatəmat otos-ipən nɨsiaiiən kəm Uhgɨn pəs tol nɨkin tətagien ron. Məto-inu nəmegəhən rəhatəmat tatoe-in noan itəm təwɨr o wək rafin rəha Uhgɨn itəm noatol. Pəs Uhgɨn otasitu etəmat məmə nəkotɨtun wɨr in. 11 Ekoatəfak məmə nəsanənən asol rəha Uhgɨn otol itəmat nakotəsanən e nian nəratən tatuwa. Pəs nəkoatətul əskasɨk kən nətəlɨgən rəhatəmat təfəməh, kən nagienən tətatɨg etəmat, Efes 1:19; 3:16 12 kən nakoatən kəm Tata Uhgɨn məmə nɨkitəmat tətagien o natɨmat itəm təmol. In təmol itəmat nəkotətuatɨp, məmə nəkotɨtun nosən nautə rəha Uhgɨn itəm otəpanuwa. Onəkotos rəhatəmat nautə tahmen e netəmim rafin itəm koatəfak motaliwək e nəhag-əhagən rəha Uhgɨn. Efes 1:11,18 13 Kən Uhgɨn təmol nəhlan nian in təmɨləs-irəkɨs kitat e nərəmərəən rəha napinəpən, mɨnol kitat kɨnotuwa e nərəmərəən rəha Nətɨn itəm in tolkeike pɨk. Luk 22:53; Efes 2:2 14 Kən nətɨn təmɨkɨs kitat e nalpɨnən rəha təfagə, inəh təmafəl kitat e təfagə rat mɨn rəhatat. Efes 1:7
Kristo in ilɨs taprəkɨs-in
natɨmnat rafin
15 Nətɨ Uhgɨn tahmen-pən əm e rəhan tata itəm kol netəmim kəsotehmən.
Aupən aupən agɨn, nian nɨməptən ne neai ne natɨmnat rafin kəmoatɨkə əh, məto Nətɨn, in tɨnɨmaupən matɨg rəkɨs, kən tol-pən in, in ilɨs tatərəmərə o natɨmnat rafin mɨn u. Jon 1:18; 2 Kor 4:4
16 In ilɨs məto-inu in təmol natɨmnat rafin e nətueintən u, ne neai, natɨmnat itəm katehm ilat o kəsehmən ilat, inəh nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne narmɨn rat mɨn, ne iərəmərə mɨn rafin. Kən in təmol natɨmnat mɨn rafin u məmə rəhan.
17 Kən in tɨnɨmaupən matɨg rəkɨs e natɨmnat rafin. Kən natɨmnat mɨn rafin koatatɨg məto-inu nəsanənən rəhan tətaskəlɨm ilat. Jon 1:1; 8:58
18 Kən in əm tatətul aupən o niməfak, kən niməfak in tatol wək tahmen-pən e nɨpətɨn, kən in rəhn-kapə.
Kən in nəukətɨ niməfak, inəh in etəmim itəm in təmaupən məmegəh lilɨn e nɨmɨsən.
Tol nəhlan, in ilɨs e natɨmnat rafin. Wək 26:23; Efes 1:22-23; Nol Əpən 1:5
19 Məto-inu e nəwia Uhgɨn, nəmegəhən ne nəsanənən rafin rəhan tətatɨg əm e Kristo, kən Kristo in ilɨs e natɨmnat rafin. Kol 2:9
20 Kən e Kristo, Uhgɨn təmələhəu nəməlinuən nian nɨta Kristo təmaiu e nɨg kəməluau, kən netəmim, ne nat megəh mɨn, ne nagelo mɨn, ne iərmɨs mɨn, ne natɨmnat rafin kəmotuwa kuəfɨmɨn ilat mɨn e nərəmərəən rəha Uhgɨn.
E Kristo əm Uhgɨn təmol natɨmnat mɨn əh. Efes 1:10
21 Aupən ikɨn, itəmat nəmoatətul isəu o Uhgɨn, kən itəmat tɨkɨmɨr mɨn rəhan e nətəlɨgən rəhatəmat, kən nəmoatol təfagə rat. Rom 5:10; Efes 2:12 22 Məto roiu əh, Uhgɨn təmol məmə itəmat nəmotuwa kol kitiəh itəmat min e nɨmɨsən rəha Kristo itəm nɨpətɨn təməkul e nɨg kəməluau. Uhgɨn təmol mihin əh lan məmə otos itəmat nakotuwa iuəhkɨr ron, kən motətuatɨp e nɨganəmtɨn, kən rəhatəmat nolən rat tɨkə, kən okol suah kit təsən ratən itəmat. Rom 5:10; Efes 5:27 23 Natɨmnat mɨn u tol nəhlan okəmə itəmat nəkoatətul əskasɨk e rəhatəmat nahatətəən e Iesu. Nəmoatəto namnusən təwɨr itəm tatəgətun natɨmnat itəm Uhgɨn otol kəm itəmat əpəh e nego e neai, kən rəhatəmat nətəlɨgən otəkəike matətul əskasɨk e natɨmnat mɨn əh. Namnusən təwɨr u, itəm nəmotəto rəkɨs, kəmamnus-iarəp ikɨn mɨn e nətueintən, kən io Pol, Uhgɨn təmaun-in io məmə iatən-iarəp namnusən təwɨr əh.
24 Nɨkik tagien məmə ekatəto nahməən e nɨpətɨk o rəhatəmat nahatətəən. Kristo təməto nahməən e nɨpətɨn məmə niməfak otaiir. Kən e suatɨp kitiəh əm, io mɨn iatəto nahməən e nɨpətɨk o nɨpətɨ Kristo, inu in niməfak, məmə otəwiə məskasɨk. Kən tol min-nəhlan, wək itəm Iesu təmətuoun, iakolkeike məmə iakasitu e wək rəha Iesu o niməfak, kən matəto nahməən ron.
25 Uhgɨn əm təmɨləs-ipər io məmə ekol wək e niməfak rəhan. Roiu əh, ekɨtun nasituən etəmat o wək itəm Uhgɨn təmələhəu-pən e nelmək. Rəhak wək məmə iatən-iarəp nəghatən mɨn rafin rəha Uhgɨn pəs nəkotɨtun wɨr, 26 nəghatən əh in nalpəkau anionən rəha Uhgɨn itəm təmatəhluaig o netəmim rafin aupən ikɨn, məto roiu əh Uhgɨn tɨnuhapɨk nɨpətɨn kəm rəhan netəmim. Rom 16:25-26; Efes 3:2-9 27 Kən Uhgɨn nɨkin tagien əm məmə otən-iarəp natɨmnat wɨr mɨn rəha Iesu kəm itəmat, netəm naihluə mɨn u kəsənən mə itəmat netəm Isrel, məmə onəkotɨtun mɨn. Nalpəkau anionən itəm təwɨr rəha Uhgɨn, in tol min-nulan, Kristo təmos nɨkitəmat, kən nəkotɨtun motahatətə lan məmə onəkotos rəhan nəwɨrən itəm təwɨr agɨn-əh əpəh e nego e neai. 28 Kən itɨmat ekoatən-iarəp Kristo kəm netəmim rafin. Kən ekoatən əskasɨk moatəhgaiir e nɨkilat, kən moatəgətun ilat e nenatɨgən wɨr, məmə ilat kotuwa iəfak mɨn itəm koatətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən e Kristo. 29 Iatol wək əskasɨk o nat əh, kən e nian rafin iatol wək əskasɨk pɨk e nəsanənən asol rəha Kristo itəm tatol wək e nəmegəhən rəhak. Efes 3:7,20; Fil 4:13

1:4: Efes 1:15-16

1:6: Efes 1:13; 1 Pita 1:4

1:8: Kol 4:12; Flm 23

1:9: Efes 1:16-17

1:11: Efes 1:19; 3:16

1:12: Efes 1:11,18

1:13: Luk 22:53; Efes 2:2

1:14: Efes 1:7

1:15: Jon 1:18; 2 Kor 4:4

1:17: Jon 1:1; 8:58

1:18: Wək 26:23; Efes 1:22-23; Nol Əpən 1:5

1:19: Kol 2:9

1:20: Efes 1:10

1:21: Rom 5:10; Efes 2:12

1:22: Rom 5:10; Efes 5:27

1:26: Rom 16:25-26; Efes 3:2-9

1:29: Efes 3:7,20; Fil 4:13