Efesas
Naoa itəm Pol təməte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Efesas
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Efesas
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm niməfak əpəh Efesas, kən molkeike məmə ilat okotahl-ipən tuwɨn kəm niməfak pɨsɨn pɨsɨn mɨn iuəhkɨr.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol təməsəteən naoa u məmə otəg-ətuatɨp-in nəratən neen rəha niməfak əpəh Efesas. In təməte əm məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat. Pol təmətuoun niməfak əpəh Efesas, kən mətatɨg ilat min ilat o nup kɨsɨl. Kən in tolkeike pɨk ilat, kən ilat kotolkeike pɨk in. Efesas in taon asol kit e nɨtən asol u Esia, kən in rum wɨr kit məmə Pol otən-iarəp nəghatən ikɨn rəha Uhgɨn.
?Təməte naoa u o naka? Pol tolkeike məmə otɨləs-ipər nətəlɨgən rəhalat. In tolkeike məmə otən-iarəp nolən ətuatɨp, ne wək rəha niməfak itəm in nɨpətɨ Iesu Kristo, kən nəghatən u tatuwɨn kəm niməfak e ikɨn mɨn rafin.
1
Io Pol, u io aposol kit rəha Kristo Iesu, itəm Uhgɨn təmɨtəpun rəkɨs məmə rəhan. Iatən təwɨr kəm itəmat rafin iəfak mɨn əpəh Efesas itəm nakoataskəlɨm əskasɨk nahatətəən rəhatəmat e Kristo Iesu. Wək 18:19-21; 19:1 Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo, okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.
Nəwɨrən itəm Uhgɨn təmos-ipən e Kristo
Nənwiwiən tuwɨn o Uhgɨn u Tata rəha Iərəmərə Iesu Kristo rəhatat. E Kristo, in təmawte-in o narmɨtat nəwɨrən rafin rəha nego e neai. Efes 2:6 Tol nəhlan, məto-inu nian Uhgɨn təməsolən əh neai ne nɨməptən, məto in təmɨtəpun kitat məmə kotuwa kitiəh kitat Kristo, kən məmə e nɨganəmtɨn, kitat kotətuatɨp kən kəsehm-pənən nolən rat kit e kitat. Jon 15:16 Məto-inu Uhgɨn tolkeike pɨk kitat, uarisɨg in təmol natɨmnat, məto in təmɨtəpun rəkɨs kitat məmə okotuwa nenətɨn mɨn e Iesu Kristo. Nat əh tatətəu-pən əm nəwian ne nat naka itəm in tolkeike. Jon 1:12 Təmol nəhlan məmə kitat okotənwiwi Uhgɨn o rəhan nəwɨrən itəm in təwɨr taprəkɨs, nəwɨrən əh itəm təmawte-in əpnapɨn əm kəm kitat e Nətɨn itəm in tolkeike pɨk. Məto-inu nɨta Kristo təmaiu, kitat kəmotuwa kitiəh lan, kən Uhgɨn təmɨkɨs kitat e rəhatat nolən rat mɨn, inəh təmafəl rəkɨs nolən rat mɨn rəhatat. !Nɨpahrienən, nəwɨrən rəha Uhgɨn in iahgin taprəkɨs! Efes 2:7; Kol 1:14 Kən təmos-ipa nəwɨrən əh itəm təfɨgəm maprəkɨs.
E nenatɨgən ne nɨtunən mɨn rafin rəhan, nɨkin tagien məmə təmol əp kəm kitat nat anion e nalpəkauən e rəhan nəghatən, itəm in otol e Kristo. Rom 16:25 10 Kən inu nalpəkauən. E nian ətuatɨp rəhan, in otəhlman natɨmnat rafin e neai ne nɨməptən okotuwa ləhau e nərəmərəən rəha Kristo. Kol 1:16,20
11 Uhgɨn tatol natɨmnat rafin tatuwa tahmen əm məmə inu təmən mihin. Aupən aupən agɨn in təmɨtəpun kitat məmə okotuwa rəhan mɨn nian təmiuw-pa kitat kotuwa kol kitiəh kitat Kristo. Rom 8:28-29 12 Təmol nəhlan məmə itɨmat noanol mɨn rəha Isrel u emotaupən katahatətə e Kristo, itɨmat ekotol məmə katɨləs-ipər nərgɨ Uhgɨn. 13 Kən itəmat Iaihluə mɨn, nəmotuwa kitiəh itəmat Kristo nian itəmat nəmotəto nəghatən pahrien, namnusən rəha nosmegəhən. Nəmotahatətə lan, kən Uhgɨn təmos-ipən Narmɨn Rəhan kəm itəmat tahmen e nəmtətin kit məmə itəmat rəhan mɨn. 14 Məto-inu kitat kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn, kən kitat kotɨtun wɨr məmə Uhgɨn otos-ipa natɨmnat wɨr mɨn kəm kitat itəm in təmən-iəkɨs məmə in otol mihin. Kitat okotos natɨmnat mɨn əh nian Uhgɨn otɨkɨs kitat u rəhan mɨn. Inu otol məmə netəmim okotənwiwi Uhgɨn məto-inu in ilɨs taprəkɨs. 2 Kor 1:22
Nənwiwiən ne nəfakən rəha Pol
15-16 Məto-inu o natɨmnat mɨn u, iatəfak otəmat nian rafin mətoarus-pa u-roiu, kən iatən tagkiu kəm Uhgɨn otəmat. Nolən əh emətuoun nian eməto namnusən o rəhatəmat nahatətəən e Iərəmərə Iesu, ne rəhatəmat nolkeikeən o iəfak mɨn rafin. 17 Iatəfak otəmat kəm Uhgɨn itəm in Uhgɨn rəha Iərəmərə Iesu Kristo rəhatat, kən in Tata itəm katənwiwi katɨsiai-in pɨk agɨn. Iatəfak məmə in otos-ipɨnə narmɨn rəha nenatɨgən ne nɨtunən məmə nəkotɨtun wɨr in təhmɨn mɨn. Kol 1:9
18 Kən iatəfak mɨn məmə in oterəh e rəhatəmat nətəlɨgən məmə onəkotɨtun nat naka nəmotələhəu-pən əskasɨk rəhatəmat nətəlɨgən lan, itəmat itəm Uhgɨn təmaun-in. Kən iatəfak mɨn məmə onəkotɨtun məmə Uhgɨn otos-ipɨnə nat təwɨr taprəkɨs kəm itəmat u noatahatətə e Kristo.
19 Kən iatəfak mɨn məmə onəkotɨtun nəsanənən rəhan məmə in iahgin pɨk agɨn, kən nəsanənən əh tatol wək e nəmegəhən rəhatat itəm koatən nɨpahrienən e Iesu. Kol 1:11 Kən nəsanənən əh in tahmen əm e rəhan nəsanənən asol 20 itəm təmol Iesu təmegəh mɨn e nɨmɨsən, kən təmol məmə in təmuwa matəpələh e nɨkalɨ Uhgɨn matɨp e nego e neai, ikɨn rəha nəsanənən ne nɨsiaiiən. Sam 110:1; 2 Kor 13:4; Kol 2:12 21 Kən Iesu in ilɨs e netəm-iasol mɨn ne nepətən mɨn rafin, ne nərəmərəən ne nəsanənən rafin, ne nərɨg mɨn rafin, e nian u-roiu, ne e nian itəm otəpanuwa. Kol 1:16; 2:10 22 Kən Uhgɨn təmələhəu-pən natɨmnat rafin agɨn ləhau e nelkɨn, kən mol in tuwa rəhn-kapə natɨmnat rafin, kən inu otasitu e niməfak. Sam 8:6 23 Kən niməfak in nɨpətɨ Iesu, kən nalpəkauən rəha Uhgɨn o Kristo tatuwa nɨpahrienən e niməfak, kən e nolən kitiəh əm, nalpəkauən rəha Uhgɨn o natɨmnat rafin tatuwa pahrien e Kristo. Rom 12:5; Efes 4:10,15; Kol 1:18

1:1: Wək 18:19-21; 19:1

1:3: Efes 2:6

1:4: Jon 15:16

1:5: Jon 1:12

1:7: Efes 2:7; Kol 1:14

1:9: Rom 16:25

1:10: Kol 1:16,20

1:11: Rom 8:28-29

1:14: 2 Kor 1:22

1:17: Kol 1:9

1:19: Kol 1:11

1:20: Sam 110:1; 2 Kor 13:4; Kol 2:12

1:21: Kol 1:16; 2:10

1:22: Sam 8:6

1:23: Rom 12:5; Efes 4:10,15; Kol 1:18