Filimon
Naoa itəm Pol təməte tuwɨn kəm Filimon
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Filimon
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte tatuwɨn kəm Filimon əpəh e niməfak ikɨn Kolosi. Ilau fren wɨr. Filimon in etəmim kit itəm tatos slef mɨn.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? E nian əh, netəmim tepət koatos slef. Kən iəfak mɨn neen mɨn, ilat mɨn koatos slef mɨn. Filimon, rəhan kit əh ikɨn slef, nərgɨn u, Onesimas. Məto Onesimas, in təmakləh-in məni neen rəha Filimon, kən əmun, in magɨm. Okəmə Filimon otəplan Onesimas, lou rəha Rom tatən mə Filimon tɨtun nohamnuən tɨmɨs. Məto Onesimas təməplan Pol əpəh e kalapus ikɨn Rom, kən Pol təmən-iarəp Namnusən Təwɨr kəm in, kən təmahatətə e Iesu Kristo. Kən Onesimas in təmasitu e Pol. Kən Pol təmahl-ipən in tɨtəlɨg-pən o Filimon. Pol təmən kəm Filimon məmə nat əpnapɨn Onesimas in slef rəhan, məto roiu in pian e Iesu Kristo.
?Təməte naoa u o naka? Pol təməte naoa u matətapəh o Filimon məmə otaluin nolən rəha Onesimas, kən mos in tɨtətlɨg-pa mɨn. Nat əpnapɨn məmə in rəhan slef, məto Pol tolkeike məmə Filimon otəplan Onesimas tahmen əm məmə in pian kit e Iesu Kristo.
1
Io Pol, itəm etatɨg e kalapus o Kristo Iesu, itɨmlau piətat Timoti, iatuən təwɨr kəm ik Filimon. Ik iolɨtɨmlau itəm ekioalkeike pɨk, kən kitəhal kətəhalol wək kitiəh əm rəha Iesu. Kən iatuən təwɨr kəm wɨnɨtat Apia, ne Akipas itəm kitat mopael mɨn koatəluagɨn rəha Uhgɨn, kən iatuən təwɨr kəm netəm rəha niməfak itəm koatuwa moatəfak e rəham nimə. Kol 4:17; 2 Tim 2:3 Pəs Uhgɨn u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-in nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat.
Nəfakən rəha Pol
E nian mɨn rafin itəm iatəfak ron ik, matən tagkiu kəm Uhgɨn ron ik, məto-inu eməto nahatətəən rəham e Iərəmərə Iesu, ne nolkeikeən rəham itəm tatuwɨn o nəfak mɨn rafin. Kən iatəplan nolən rəham, məmə natawte e nɨkim agien məto-inu e rəham nahatətəən. Kən iatəfak məmə nolən əh otasitu lam məmə onəkɨtun wɨr kən mos nat wɨr mɨn rafin rəha Uhgɨn itəm tətawte-in e Kristo kəm kitat. Piak, iatəfak nəhlan məto-inu rəham nolkeikeən təmol nɨki nəfak mɨn koatəto təwɨr, kən nian eməto, io mɨn, nɨkik təmagien kən tatɨləs-ipər rəhak nətəlɨgən lan. 2 Kor 7:4
Nətapəhən rəha Pol
Tol nəhlan, e Kristo esəgɨnən o nənən kəm ik məmə onəkol nat kit itəm nəkəike mol, məto esol mihinən. Iatətapəh-in əm e nolkeikeən. Io iaguɨhl kit, etatɨg e kalapus o Kristo Iesu. Kən io inu Pol, 10 iatətapəh-in suah kit ron ik e rəhak nɨpahrienən məmə nakos e nɨkim agien. Suah əh in təmuwa tahmen-pən e nətɨk nian emətatɨg e kalapus, inu Onesimas, rəham slef. 1 Kor 4:15; Kol 4:9 11 Aupən ikɨn, in təməsol wək wɨrən kəm ik, məto roiu in tɨtun nolən wək təwɨr kəm kilau kərən.* Nərgɨn u “Onesimas” in təmə, “etəm itəm tɨtun nolən wək wɨr.”
12 Kən roiu, etahl-ipɨnə mɨn suah u, etəm itəm iakolkeike pɨk. 13 Okəmə tətatɨg itɨmlau min, nɨkik tagien ron, kən in otatos nəmeem mətasitu lak nian etatɨg ikɨn-u e kalapus o namnusən təwɨr. 14 Məto esolkeikeən məmə ekol nat kit itəm ik nəsegəhan-inən. Kən okəmə natol nat wɨr, iakolkeike məmə in tatɨsɨ-pən əm e nɨkim agien, məto sənəmə nat io iatəkəike kəm ik məmə nakol.
15 Esɨtunən, okəm-naka Onesimas təmagɨm e nian əkuəkɨr u məmə onakos mɨn in tɨtəlɨg-pa mɨn nətuatɨg agɨn-əh, 16 məto sənəmə in otol mɨn əm slef rəham, kəp. Məto roiu əh, in suah wɨr taprəkɨs-in slef kit, in pialau etəm təwɨr. Io iakoleike pɨk in, məto ik onakolkeike pɨk in taprəkɨs, məto-inu in rəham slef, kən in piam e Iərəmərə. 1 Tim 6:2
17 Nakatehm io məmə kəmuea kitiəh e wək ne nolkeikeən rəha Kristo, kən tol nəhlan, iatətapəh məmə nian in otɨmnə, nakos in e nɨkim agien tahmen-pən əm məmə io. 18 Okəmə təmol nat kit tərat kəm ik, o təmos rəham nat kit kən məsətouən, pəs nəkələhəu-pən tətatɨg e kaon rəhak. 19 Kən əh-roiu, Io Pol, iatəte e nelmək — pəs io epanətou. Məto təwɨr məmə nəsaluinən rəham kaon asol agɨn kəm io, itəm tol min-nulan, emasitu lam kən nəmos rəham nəmegəhən lilɨn. 20 Piak, iakolkeike məmə onakətuoun matətou rəham kaon E nəghatən Kris, nəghatən rəha Pol ikɨn-u “mətou rəham kaon” in iuəhkɨr əm e nərgɨ Onesimas. kəm io, kən ol nat u iatətapəh-in e nərgɨ Iərəmərə, kən ol nɨkik tatəto təwɨr e Kristo. 21 Iatəte naoa u kəm ik məto-inu ekɨtun məmə onəkol nəwiak, kən onəkol taprəkɨs-in nat naka itəm iatətapəh-in.
22 Kən nat kit mɨn, afəl rəhak kit rum məto-inu emələhəu-pən rəhak nətəlɨgən e Uhgɨn məmə in otos io ekɨtəlɨg-pɨnə mɨn otəmat, inu noa nəfakən rəhatəmat. Fil 1:25; 2:24
Namnun nəghatən rəha Pol
23 Epafras, itɨmlau min etuatɨg e kalapus o nərgɨ Kristo Iesu, kən in tatən təwɨr kəm itəmat. Kol 1:7 24 Kən Mak, ne Aristakas, ne Temas, ne Luk, itəm itɨmat ekoatol wək kitiəh, ilat mɨn koatən təwɨr kəm itəmat. Kol 4:10-14
25 Pəs Iərəmərə Iesu Kristo otawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat rafin.

1:2: Kol 4:17; 2 Tim 2:3

1:7: 2 Kor 7:4

1:10: 1 Kor 4:15; Kol 4:9

*1:11: Nərgɨn u “Onesimas” in təmə, “etəm itəm tɨtun nolən wək wɨr.”

1:16: 1 Tim 6:2

1:20: E nəghatən Kris, nəghatən rəha Pol ikɨn-u “mətou rəham kaon” in iuəhkɨr əm e nərgɨ Onesimas.

1:22: Fil 1:25; 2:24

1:23: Kol 1:7

1:24: Kol 4:10-14