Rom
Naoa itəm Pol təməte tuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Rom
Nəghatən əkuəkɨr rəha naoa u Rom
?Pah təməte naoa u? Aposol Pol təməte naoa u.
?Təməte tatuwɨn kəm pah? Təməte naoa u tatuwɨn kəm iəfak mɨn itəm ilat kotatɨg e taon asol u Rom.
?Nəmegəhən tahro nulan nian təməte? Pol tatən məmə in tolkeike məmə otuwɨn mehm iəfak mɨn əpəh Rom, uarisɨg in təpanuwɨn e kantri u Spen. Məto aupən ikɨn, in otəkəike muwɨn mos məni neen o nos-ipənən kəm ian-rat mɨn e niməfak rəha Jerusalem. E niməfak rəha Rom, Iaihluə mɨn tepət, məto netəm Isrel tepət mɨn.
?Təməte naoa u o naka? Uarisɨg Pol tatuwɨn Rom, in tolkeike məmə ilat okotaupən motɨtun in, kən inəh, in təməte naoa u. Netəm Rom kəsotosən əh nəgətunən kit rəha aposol kit. Kən inəh, in tolkeike məmə otən-iarəp suatɨp ətuatɨp rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim. Kən in tolkeike məmə otən əsas məmə otahro min nulan, Iaihluə mɨn ne netəm Isrel, ilat rafin okotuwa kitiəh əm e niməfak rəha Uhgɨn.
1
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Io Pol, u io slef kit rəha Kristo Iesu. Uhgɨn təmaun-in io məmə io aposol, kən təmɨtəpun mɨləs-ipər io məmə ekən-iarəp namnusən təwɨr rəhan. Wək 9:15 Namnusən təwɨr u, in tɨnəmən-iəkɨs nuwəh rəkɨs e rəhan ien mɨn itəm kəmotəte-pən e Naoa Rəha Uhgɨn. Rom 16:25-26 3-4 Namnusən təwɨr əh tatəghat-in Nətɨn, Iesu Kristo rəhatat Iərəmərə. In təmuwa etəmim kit e noanol rəha Kig Tefɨt. Kən Uhgɨn təməgətun məmə in Nətɨn ətuatɨp nian təmosmegəh in e nɨmɨsən e nəsanənən e wək rəha Narmɨn asim. E Kristo, Uhgɨn təmol təwɨr kəm io, mos-ipa kəm io wək wɨr məmə io aposol kit. Təmos-ipa wək əh məmə ekaun-in netəmim e nɨki Iaihluə* Nəghatən u “Iaihluə” tatəghat-in netəmim rafin itəm sənəmə noanol rəha Isrel. mɨn e noanol mɨn rafin məmə okotən nɨpahrienən lan, kən tol nəhlan, moatol nəwian. Kən nian koatol nəhlan, otɨləs-ipər nərgɨ Iesu. Wək 26:16-18; Kal 2:7-9 Kən itəmat mɨn, Uhgɨn təmaun-in itəmat məmə itəmat rəha Iesu Kristo.
Kən roiu ekəte naoa kəm itəmat rafin əpəh Rom itəm Uhgɨn tolkeike itəmat, kən təmaun-in itəmat məmə rəhan.
Pəs Uhgɨn Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu Kristo okuawte-in rəhalau nəwɨrən ne nəməlinuən kəm itəmat. Nam 6:25-26
Pol təmolkeike məmə otuwɨn məplan netəm Rom
Uarisɨg epanəghat, iakən tagkiu kəm rəhak Uhgɨn e Iesu Kristo otəmat rafin agɨn-əh, məto-inu netəmim rafin e nətueintən kəmotəto namnusən e nahatətəən rəhatəmat. Kən Uhgɨn tɨtun məmə e nian rafin iatəfak, kən məsaluinən itəmat. Iatol pɨk wək rəhan e nɨkik rafin o nən-iarəpən namnusən təwɨr e Nətɨn. 10 Kən iatəfak məmə okəmə in nətəlɨgən pahrien rəha Uhgɨn, in oterəh e suatɨp kit məmə ekɨmnə məplan itəmat. Wək 19:21; Rom 15:23 11 Iakolkeike pɨk məmə ekɨmnə məplan itəmat məmə ekawte-in kəm itəmat nəwɨrən kit rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn məmə otol itəmat nakotətul əskasɨk təhmɨn mɨn. 12 Nɨpətɨ nəghatən u məmə, nahatətəən rəhatəmat tɨtun nasituən lak, kən rəhak mɨn tɨtun nasituən etəmat.
13 Piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, təwɨr məmə nəkotɨtun məmə nian tepət, rəhak nətəlɨgən təht məmə ekɨmnə muag itəmat. Məto nian rafin natɨmnat neen koatahtosɨg-in io o nɨmnəən. Iakolkeike məmə rəhak wək otoe-in noan e nəmegəhən rəhatəmat, tahmen e nəmegəhən rəha Iaihluə mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Wək 19:21 14 Ekəkəike mən-iarəp namnusən təwɨr kəm netəmim rafin itəm sənəmə noanol rəha Isrel, netəm itəm kotɨtun nəghatən Kris ne nolən rəhalat, ne netəm itəm kotəruru, kən ilat itəm kəmotol-wɨr skul, ne ilat itəm kəsotol-wɨrən skul. Əwəh, ekəkəike mən-iarəp kəm ilat rafin. 15 Kən o nat əh, iakolkeike pɨk məmə ekən-iarəp namnusən təwɨr kəm itəmat mɨn əpəh Rom.
16 Iatəghat min-nəhlan məto-inu, io esaulɨs-inən namnusən təwɨr. Esaulɨsən məto-inu namnusən təwɨr in nəsanənən rəha Uhgɨn o nosmegəhən netəmim rafin itəm koatahatətə lan, təmaupən muwa o noanol mɨn rəha Isrel, uarisɨg u, o Iaihluə mɨn. Mak 8:38; Wək 13:46; 1 Kor 1:18-24 17 Tol nəhlan, e namnusən təwɨr, Uhgɨn təmol əp suatɨp rəhan məmə Uhgɨn tatos-ipən rəhan əm nətuatɨpən kəm netəmim. E nahatətəən əm, Uhgɨn tatol məmə netəmim kotuwa motətuatɨp e nɨganəmtɨn. Kən inu tahmen e Naoa Rəha Uhgɨn itəm tatən məmə, “Netəmim itəm kotətuatɨp e nɨganəmtɨ Uhgɨn e nahatətəən rəhalat, ilat okotos nəmegəhən lilɨn.” Hab 2:4; Rom 3:21-22
Neməha tatol Uhgɨn o təfagə rat rafin
18 Məto Uhgɨn e nego e neai tatəgətun rəhan neməha ne nalpɨnən o netəmim rafin itəm koatəht nəwian moatol təfagə rat. Ilat koatətlosɨg-in nɨpahrienən rəha Uhgɨn e nolən rat mɨn rəhalat, 19 məto-inu ilat kotɨtun nəplan ətuatɨpən natɨmnat rafin itəm netəmim kotɨtun nɨtunən Uhgɨn lan. Tol nəhlan məto-inu Uhgɨn atɨp təməgətun ətuatɨp ilat lan. Wək 14:15-17; 17:24-28 20 Okol netəmim kəsotəplan ətuatɨpən Uhgɨn e nɨganəmtɨlat. Məto təmətuoun e nian in təmol neai, ne nəptən, ne natɨmnat rafin, kən netəmim rafin kotɨtun nəplanən e nɨganəmtɨlat, natɨmnat rafin itəm in təmol, kən tol nəhlan, kotɨtun nəplanən rəhan nəsanənən itəm tatuwɨn əm nulan namnun tɨkə, ne nɨpahrienən məmə in Uhgɨn, kən motɨtun nɨtunən məmə Uhgɨn in təhrol nulan. O nat əh, etəmim kit tɨkə itəm tɨtun nənən məmə in təruru məmə Uhgɨn təhrol nulan. Job 12:7-9; Sam 19:1
21 Tol nəhlan məto-inu, nat əpnapɨn ilat kəmotɨtun Uhgɨn məsɨn, məto kəmotapəs nɨsiaiiən məmə in Uhgɨn, kən məsotənən kəm in məmə nɨkilat tagien o natɨmnat in təmol kəm ilat. Məto nɨkilat təmatəht nalpəkauən alməl mɨn məmə Uhgɨn tahro nulan, kən nətəlɨgən rəhalat təmuwa mapinəp, mɨnotəruru suatɨp itəm Uhgɨn tolkeike məmə okotɨtun. Efes 4:17-18 22 Nat əpnapɨn ilat koatən məmə ilat kotenatɨg, məto ilat kəmotuwa ialməl mɨn, Jer 10:14; 1 Kor 1:20 23 kən kəmotapəs nəfakən kəm Uhgɨn itəm rəhan nepətən təhag-əhag, kən otəsɨmɨsən tətatɨg lilɨn, kən mɨnotətuoun moatəfak kəm narmɨ nat mɨn itəm tahmen e netəmim u okotɨmɨs nian kit, o tahmen e mənɨg mɨn, o nat megəh mɨn koataliwək o koatəkioah. Dut 4:15-19; Sam 106:20
24 O nat u, Uhgɨn təmapəs ilat megəhan-in ilat məmə okotətəu-pən əm nolən rat mɨn itəm nɨkilat tolkeike məmə okotol e nɨpətɨlat. Tol nəhlan, ilat kəmotol nolən mɨn e nɨpətɨlat itəm tol əm naulɨsən. 25 Ilat kəmotapəs nɨpahrienən rəha Uhgɨn motaskəlɨm neiueiuəən, kən moatəfak moatol wək kəm neai, ne nəptən, ne natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol, məto kəmotapəs nəfakən kəm Uhgɨn. Məto pəs kitat kotənwiwi in nian rafin namnun tɨkə. Əwəh.
26 O nolən mɨn əh itəm netəmim kəmotol kəm Uhgɨn, təmapəs ilat, megəhan-in ilat məmə okotətəu-pən əm nolən rat mɨn itəm nɨkilat tolkeike məmə okotol e nɨpətɨlat itəm tol naulɨsən əm. Nat əpnapɨn nɨpɨtan mɨn, məto ilat kotapəs nətəu-pənən rəhalat nəman, moatit atɨp ilat mɨn, kən nat u in nat pɨsɨn e itəm u Uhgɨn təmələhəu. 27 Kən e nolən ahmen-ahmen əm, nəman mɨn, ilat kəmotapəs nitən rəhalat nɨpɨtan mɨn, moatolkeike pɨk nəman pɨsɨn mɨn. Ilat koatit atɨp ilat mɨn itəm tol naulɨsən. Kən Uhgɨn təmos-ipən nalpɨnən kəm ilat o rəhalat nolən rat agɨn mɨn. Lev 18:22; 20:13; 1 Kor 6:9
28 Kən nat kit mɨn. Məto-inu ilat kəsotolkeikeən məmə okotɨtun Uhgɨn, in təmapəs ilat megəhan-in ilat məmə rəhalat nətəlɨgən təsɨtunən məmə nat kit in təwɨr o nat kit in tərat, kən megəhan-in məmə okotol nat itəm təsətuatɨpən məmə okotol. 29 Nɨkilat təmərioah e nolən rat pɨsɨn pɨsɨn mɨn rafin, kən ilat naumɨs, kən ilat koategəs-in suatɨp o nərəkɨnən netəmim. Kən nɨkilat təmərioah e nolən rat mɨn əh: ilat koatetet netəmim, ilat iohamnu itəm, ilat koatol natɨmnat itəm koatiuw-pa neməha, ilat neiueiuə, ilat koatol tərat kəm netəmim. Ilat koatən nɨkalɨ netəmim, 30 moatən rat netəmim, ilat koatetəhau Uhgɨn, ilat nagət-irəkɨs, ilat nausit moatəghat ausit. Ilat koategəs-in suatɨp o nolən təfagə rat mɨn itəm netəmim kotəruru əh. Ilat moatəht nəwia tata ne mama. 31 Ilat nenɨkə, ilat nəghat tɨpɨk, nolkeikeən rəhalat tɨkə o netəmim, kən nat əpnapɨn ilat atɨp mɨn neen, okol təsətəlɨg-inən nasəkən o nasituən e netəmim. 32 Ilat kotɨtun pap nəghatən ətuatɨp rəha Uhgɨn itəm tatən məmə netəm mɨn u koatol nolən mɨn əh, kotəkəike motɨmɨs. Məto ilat koatəkəike e nolən mɨn əh, kən ilat koatol nolən rat taprəkɨs-in nat əh, nɨkilat tagien o netəmim neen mɨn itəm koatol nolən rat mɨn əh, kən moatɨləs-ipər rəhalat nətəlɨgən məmə okotol.

1:1: Wək 9:15

1:2: Rom 16:25-26

*1:5: Nəghatən u “Iaihluə” tatəghat-in netəmim rafin itəm sənəmə noanol rəha Isrel.

1:5: Wək 26:16-18; Kal 2:7-9

1:7: Nam 6:25-26

1:10: Wək 19:21; Rom 15:23

1:13: Wək 19:21

1:16: Mak 8:38; Wək 13:46; 1 Kor 1:18-24

1:17: Hab 2:4; Rom 3:21-22

1:19: Wək 14:15-17; 17:24-28

1:20: Job 12:7-9; Sam 19:1

1:21: Efes 4:17-18

1:22: Jer 10:14; 1 Kor 1:20

1:23: Dut 4:15-19; Sam 106:20

1:27: Lev 18:22; 20:13; 1 Kor 6:9