RÁ ÑOHO RA TESALONICENSE
RÁ ÑOHO RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI YA GAMFRI ME TESALONICA
1
Maꞌnaꞌqui ra apostol Pablo ne yá compa opabi ya gamfri me Tesalonica
Núga drá Pablo, ne ra cu Silvano ne ra cu Timu, dí pɛhnꞌaꞌihebʉ nuna ra carta nuꞌahʉ gyá gamfrihʉ guí ꞌbʉhʉbʉ Tesalonica ne guí ꞌbʉhʉ co Ajua̱ ma Dadahʉ ne co ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ajua̱ ra Dada ne ra zi Hmu Jesucristo da ja̱pꞌaꞌihʉ ne da maxꞌaꞌihʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho.
Ajua̱ ma da castiga nuya ꞌyøtꞌatsꞌoqui nu sta yopa zøhø ra Zidada Jesucristo
Zi cuhʉ, pɛꞌtsi te ga umfe nza̱ntho njama̱di Ajua̱ por gueꞌahʉ ngu rí ꞌñepcahe ga øthe ngueꞌa̱ xi rí te ri jamfrihʉ ne gathoꞌihʉ maꞌna rí ziꞌta ri hma̱tehʉ ꞌna ngu maꞌna. Hangue nuje dí eꞌtsꞌaꞌihe ri nsuhʉ ja yá nija̱ Ajua̱ ngueꞌa̱ xi ra da̱ngui ri jamfrihʉ masque guí thohʉ ya tsꞌothogui ne ya ntꞌʉtsate. Pe gatho nuya thogui guí thohʉ, ja ri hnecni gue Ajua̱ øtꞌa núꞌa̱ xá hño ne ma da ꞌyøtꞌa ra hoga tsꞌʉtbi, ngueꞌa̱ por nuya tsꞌothoguiya Ajua̱ da za da ma̱ gue rí ꞌñepꞌaꞌihʉ gui ꞌbʉhʉ habʉ bí mandaꞌa̱, ne por gueꞌa̱ grí sufrihʉ.
Ajua̱ øtꞌa núꞌa̱ xá hño da coꞌtsuabi núꞌʉ toꞌo ri ʉtsaꞌihʉ. Nehe núꞌahʉ tꞌʉtsaꞌihʉ, Ajua̱ øtꞌa núꞌa̱ xá hño da ꞌraꞌaꞌihʉ ra tsaya mahyɛgui con guecje nu stua pengui de mahetsꞌi ra Zidada Jesu co ya ɛnxɛ núꞌʉ ha̱mpa rá tsꞌɛdiꞌa̱. Nu stí ꞌñeheuaꞌa̱, ma da hnequi ꞌnara da̱nga tsibi ja rá nthetsꞌi. Ma da ꞌñehe pa da castiga núꞌʉ toꞌo hingui pa̱ Ajua̱ nixi hingui øtuabi rá ma̱ca noya ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Nuꞌʉ́ ma da gutꞌa yá thai ja ra nidu pa nza̱ntho, ne hinda za da ꞌmʉꞌʉ ja rá thandi ra Zidada habʉ ja rá nsunda ne rá tsꞌɛdi. 10 Nura pa stí ꞌñeheꞌa̱, gatho ya cu núꞌʉ toꞌo camfriꞌa̱ ma da ꞌyø ne da nsundaꞌa̱. Neꞌahʉ ma gui ꞌyøhʉ ne gui nsundahʉꞌa̱ ngueꞌa̱ gá camfrihʉ núꞌa̱ dá xiꞌaꞌihe.
11 Por guehna nza̱ntho dí aphe Ajua̱ gue da maxꞌaꞌihʉ pa gui ꞌbʉhʉ ngu rí ꞌñepꞌaꞌihʉ ngueꞌa̱ xa zohnꞌaꞌihʉꞌa̱, ne dí aphe gue da nupꞌa ri mfenihʉ co rá tsꞌɛdiꞌa̱ pa gui ꞌyøthʉ co ꞌnara johya gatho núꞌa̱ xá hño ne pa gui ꞌyøthʉ ya ꞌbɛfi dega jamfri, 12 pa njabʉ da hnequi rá nsunda ma Zidadahʉ ra Jesucristo ja ri ꞌmʉihʉ ne da tꞌeꞌtsꞌa ri nsuhʉ po rá hñoja̱ꞌi Ajua̱ ne ra Zidada Jesucristo.