RA ECHO
YA ꞌBƐFI NÚꞌɄ BI MƐFI YA APOSTOL
1
Ra Zidada Jesu bi ña̱tcahʉ da mɛncahʉ ra Ma̱ca Nda̱hi
Núga drá Luca, nura mʉdi tꞌofo dá ofo ne dá pɛhnꞌabʉ, zi cu Teofilo, ja ma̱ni gatho núꞌa̱ te bi ꞌyøtꞌa ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ne núꞌa̱ bi ꞌñudi desde ra paꞌa̱ bi fʉta rá ꞌbɛfi, asta ra pa bi yopa mengui pa mahetsꞌi. Pe ante da ma pa mahetsꞌi, bi zofo yá apostol núꞌʉ xqui huahni, ne po ra Ma̱ca Nda̱hi bi xipabi te mi ma da ꞌyøtꞌeꞌʉ. ꞌMɛfa de xqui du ra Jesu ja ra pontꞌi ne de xqui yopa nte, núꞌá̱ bi ꞌmʉcua má ñote ma pa, ne mri ꞌñudi ja yá apostol pa bi gamfriꞌʉ gue ya xqui yopa nte maꞌnaꞌqui, ne pa mi xipabiꞌʉ de hanja ri manda Ajua̱.
Y de mi ña̱ui yá apostol ante da maꞌa̱ pa mahetsꞌi, bi ꞌñembiꞌʉ:
―Oxqui ma gui pøñhʉ de guecua Jerusale, ja da ꞌbʉhʉua asta hingui ha̱ñhʉ núꞌa̱ xa ña̱ꞌtꞌahʉ Ajua̱ ra Dada, núꞌa̱ ya stá xiꞌahʉ gue ma gui ha̱ñhʉ. Ra Xuua mi xiꞌtsate co ra dehe, pe nuꞌahʉ́ ya ꞌbestho ma da zø ra pa gui nxistehehʉ co ra Ma̱ca Nda̱hi.
Ra Zidada Jesu bi mengui pa mahetsꞌi
Y de mi ña̱ui yá apostol bi ꞌñaniꞌʉ bi ꞌñembi:
―Ma zi Hmuꞌihe, ¿ha gue nuya pabya ma gui umba maꞌnaꞌqui rá tsꞌɛdi ra hnini Israel pa da nda̱?
Nuꞌbʉ́ ra Zidada Jesu bi da̱tuabiꞌʉ ne bi ꞌñembi:
―Hingo rí ꞌñepꞌahʉ gui pa̱hʉ haꞌmʉ ma da ꞌyøtꞌa Ajua̱ ra Dada núꞌa̱ xa bensɛꞌa̱ da ꞌyøtꞌe. Nuꞌahʉ, nuꞌa̱ ma da nja, ma gui ha̱ñhʉ rá tsꞌɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi sta zøhø, ne ma gui dahʉ majua̱ni de gueque nuua Jerusale, ne gatho rá ngʉni Judea, ne nuni Nsamaria, ne gatho maxøgue rá ngʉni ra ximhai.
Nu mi uadi bi ma̱nga njabʉ ra Zidada Jesu bi njʉtsꞌi pa maña̱ ja yá thandi yá apostol. Nepʉ bi hyandiꞌʉ gue bi goꞌma ꞌnara guui, ne ya himbi za bi yopa hyantꞌʉ maꞌnaꞌqui. 10 Nepʉ de mi nøtsꞌe mi handa ra Jesu bi ma pa mahetsꞌi, mi da̱mfriꞌʉ mi ꞌbahni yoho ya ɛnxɛ con gueꞌʉ, mri hñe dega tꞌaxi. 11 Y núꞌʉ ya ɛnxɛꞌʉ bi ꞌñembabi ya apostol:
―Núꞌahʉ gyá me Galileahʉ, ¿te ꞌbɛ guí nøꞌtshʉ nuni mahetsꞌi? Nura Jesu xcá hyanthʉbya xa ma pa mahetsꞌi, go guetꞌatho ma da yopa menguiua ngu xcá hyanthʉ bi ma, njabʉ ma da mengui.
Bri thahna ra Matía pa rá mpøte ra Juda
12 Nepʉ yá apostol ra Jesu bi ga̱i de ja ra tꞌøhø ꞌbo Olivo pa bi ma ja ra hnini Jerusale. Nurá ñabʉ de ra tꞌøhø pa ja ra hnini pɛꞌtsa ngu ꞌna kilometro. 13 Y nu de mi zøniꞌʉ mbo ja ra hnini, bi bøxa ja ra tøngu habʉ xqui mihiꞌʉ, ne ja mi ꞌbʉhni ri gathoꞌʉ, ra Pedro, ra Cobo, ra Xuua, ra Andre, ra Lipe, ra Toma, ra Tolo, ra Teo, maꞌna ra Cobo rá tꞌʉ ra Alfeo, ne ra Simu núꞌa̱ mi tꞌembi ra Selote, ne ra Juda rá cu ra Cobo. 14 Gathoꞌʉ nza̱ntho mi muntsꞌi mi apabi Ajua̱ co ꞌnada ra mfeni, mahyɛgui co yá cu ra Jesu, ne ra Maria rá na̱na̱ꞌa̱, ne maꞌra ya ꞌbɛhña̱.
15 Ha nuya paꞌʉ bi muntsꞌini ngu ꞌna nthebe ne ꞌnate ya cu, y ꞌnaꞌqui, ra cu Pedro bi ꞌmai madetho de gueꞌʉ ne bi ꞌñembiꞌʉ:
16 ―Ma zi cuꞌihʉ, pɛꞌtsi te xi da njabʉ ngu núꞌa̱ xqui ma̱nga ra Davi ne bi ꞌyofo ngu núꞌa̱ xqui xipabi ra Ma̱ca Nda̱hi. Ra Davi bi ma̱ de ra Juda núꞌa̱ toꞌo bi zixa ya ja̱ꞌi pa bá jʉ ma zi Hmuhʉ ra Jesu. 17 Y nujʉ dí pa̱hʉ gue nuꞌá̱ go gueꞌa̱ nehe mrá nxadi ra Jesu, ne mahyɛgui ndí pɛphʉꞌa̱. 18 Nuꞌá̱ bi pa ma zi Hmuhʉ ra Jesu, y co núꞌa̱ ra boja̱ bi tꞌumbi, bi thanga ꞌnara hai. Nepʉ nuꞌá̱ bi dagui maꞌmɛmfo, ne ꞌbestho bi fø rá mʉi ne bi bønga yá xefo, y bi du. 19 Y gatho ya me Jerusale bi ba̱di núꞌa̱ xqui nja, hangue nuꞌʉ́ bi hñuꞌmbabi nura haiꞌa̱ de yá hña̱quiꞌʉ Aceldama, rí bøni da ꞌñena ra Hai dega Ji. 20 Pɛꞌtsi te da njabʉ ngu núꞌa̱ xa tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo ja ya Salmo ne ena:
Dá nhuata rá nguꞌa̱,
oto sti ma da ꞌmʉini.
Nehe ena:
Nuꞌa̱ mrá ꞌbɛfihma̱ꞌa̱, dá mɛ maꞌna ra ja̱ꞌi.
21 Hangue mahyoni ga huañhʉbya ꞌna de núꞌʉ toꞌo ndí ꞌñohʉ gatho núꞌʉ ya pa ndá ꞌbʉhʉ co ma zi Hmuhʉ ra Jesu, 22 desde mi xiꞌtsa ra Xuua asta mi ma mahetsꞌi. Nuꞌa̱ tóꞌo ma ga huahnihʉ go gueꞌa̱ ma da maxcahʉ ga dahʉ majua̱ni gue ma zi Hmuhʉ ra Jesu ya xa yopa nte de ra du.
23 Nepʉ bi huahniꞌʉ ꞌnara cu rá thuhu ra Jose núꞌa̱ xqui thuꞌmbabi ra Barsabá ne mi tꞌembi ra Justo, ne bi huahniꞌʉ maꞌna ra cu rá thuhu ra Matía. 24 Nepʉ bi ꞌyapabiꞌʉ Ajua̱ ne bi ꞌñena:
―Ma zi Dadaꞌihe, go gueꞌe guí pa̱tca gatho ma mfenihe, ꞌñutcahebya de nuya yoho ya cu ꞌbʉcua toꞌo de guehyʉ xcá huahni. 25 Nuꞌi go guí pa̱di ndaꞌña̱ de guehyʉ xcá huahni pa da mɛpꞌaꞌi ne go di guehni dri apostol pa drá mpøte ra Juda núꞌa̱ toꞌo bi ntsꞌoqui ne bi ꞌuegue bi ma habʉ mri ꞌñepi da ma.
26 Y nuꞌʉ́ bi rifa ne bi zo rá thuhu ra Matía, hangue ya bi ma ꞌmede co núꞌʉ ꞌrɛtꞌamaꞌra yá apostol ra Zidada Jesu, pa bi yopa nzøtꞌa núꞌʉ ꞌrɛtꞌamayoho.