RA SANTIAGO
RA CARTA NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO RA SANTIAGO
1
Ra Santiago opabi ya gamfri núꞌʉ xa bøni de yá hai ne habʉraza ꞌbʉiꞌʉ
Núga drá Yɛgo dí pɛpabi Ajua̱ ne ra zi Hmu Jesucristo. Dí zɛnguaꞌihʉ gatho núꞌahʉ xcá ehehʉ de núꞌʉ ꞌrɛtꞌamayoho yá tꞌʉ ra Israel, xcá pøñhʉ de ri haihʉ ne habʉraza guí ꞌbʉhʉ.
Ra mfa̱di núꞌa̱ bí ehe de Ajua̱
Ma zi cuꞌihʉ, xi da johyahʉ ora guí thohʉ ya thogui. Ngueꞌa̱ guí pa̱dihʉ gue nura ora guí thohʉ ya thogui gueꞌbʉ maꞌna da zɛ ri jamfrihʉ pa maꞌna gui tsɛthʉ. Hangue osta zabiꞌihʉ gui tsɛtihʉ, pa njabʉ maꞌna da nja ri jamfrihʉ, ne hinte gui ꞌbɛdihʉ pa xi gui ꞌbʉhʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱.
ꞌBʉ ꞌna de gueꞌahʉ grí ꞌbɛhʉ ra mfa̱di, ꞌyaphʉ Ajua̱ y núꞌá̱ da ꞌraꞌahʉ, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ umba gatho núꞌʉ toꞌo da ꞌyapabiꞌa̱ ne uni ndunthi, ne hingui uni dega cuɛ. Pe nuto adi ra mfa̱di, dá ꞌyadi co ra jamfri, hinda dʉhʉ. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo di dʉhʉ, nurá mfeniꞌa̱ nja ngu ra dehe núꞌa̱ entꞌa ra nda̱hi rí maua rí mani. Hangue nuꞌa̱ tóꞌo njabʉ rá mfeni, odi hu rá mʉi gue da ma da hña̱ni te da hña̱ni de Ajua̱. Núꞌá̱ hinte ma da hña̱niꞌa̱. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ tóꞌo di yohna rá mfeni, hingui pa̱di ndaꞌa̱ da ꞌyøtꞌe.
ꞌBʉ ꞌnara gamfri hinte pɛꞌtsi ne othobi ni ꞌnara nsu, dá johyaꞌa̱ ngueꞌa̱ Ajua̱ eꞌtsuabi rá nsu. 10 Ha nuꞌbʉ ꞌnara gamfri pɛꞌtsa ndunthi ya hño, dá johyaꞌa̱ ꞌbʉ da ba̱di gue núꞌa̱ pɛꞌtsi hinte di muui ja rá thandi Ajua̱. Ngueꞌa̱ nuya rico tu, nja ngu yá døni ya nda̱po, hinte tsɛtiꞌʉ. 11 Nurá døni ra nda̱po, sta cꞌontsꞌa ra hyadi ne sta patꞌi, da ꞌyotꞌa rá ꞌbai, ne da hyøe yá døni, ya ja bi uahni gatho ra døni, y ya hingui hnequi mahotho. Njabʉ thoho ꞌnara rico co rá nsu ne yá ndunthi yá hño, di mpɛfi y sta da̱mfri da uadi gatho.
Ya tsꞌothogui ne ya tsꞌomfeni
12 Nja̱pi núꞌa̱ toꞌo tsɛta ya thogui, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ da zɛti, Ajua̱ ma da umbabi ra te pa nza̱ntho ngu ꞌnara corona dega tha̱ha̱ núꞌa̱ xa ña̱ꞌtui da umba núꞌʉ toꞌo di ma̱diꞌa̱. 13 ꞌBʉ ꞌna benga ꞌnara tsꞌomfeni pa te da ꞌyøtꞌe, odi ma̱ gue núꞌa̱ ra tsꞌomfeni beniꞌa̱ gue xqui ꞌñehe de Ajua̱, ngueꞌa̱ Ajua̱ hingui beni ni ꞌnara tsꞌomfeni y nixi japa ꞌnara ja̱ꞌi da benga ꞌnara tsꞌomfeni. 14 Pe rá tsꞌoncꞌatꞌi cada ꞌna ja eheni ya tsꞌomfeni ne di hñatꞌasɛꞌa̱, y go gueꞌʉ japi da ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui. 15 ꞌBʉ rá tsꞌoncꞌatꞌi ꞌna japi da beni te da ꞌyøtꞌe xá ntsꞌo, nepʉ da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ beni, nuꞌbʉ́ ya xa ꞌyøtꞌa ꞌnara tsꞌoqui, ne nura tsꞌoquiꞌa̱ japi da ꞌmɛdi.
16 Hangue ma zi hma̱di cuꞌihʉ, oguí hopa ri mfenihʉ da hyaꞌaꞌihʉ. 17 Ajua̱ núꞌa̱ bí ꞌbʉi mahetsꞌi, núꞌa̱ toꞌo bi hyoca ra hyadi ne ra za̱na̱ ne ya tsø, go gueꞌa̱ di ꞌracjʉ gatho ya hño. Ra hyadi ne ra za̱na̱ ne ya tsø di mpadi, pe Ajua̱ hinhyaꞌmʉ xa pata rá ꞌmʉi y nixi hinhyaꞌmʉ ma da pati. 18 Ajua̱ po rá paha sɛhɛ bi ꞌyøtꞌe pa dá mba̱tsihʉ de gueꞌa̱ nu ndá camfrihʉ rá noya núꞌa̱ majua̱ni. Y njabʉ go guecaguihʉ dyá mʉdi sofohʉ de núꞌʉ bi hyoca Ajua̱.
Ra jamfri núꞌa̱ majua̱ni
19 Hangue ma zi hma̱di cuꞌihʉ, hñuxhʉ ntꞌøde xá hño núꞌa̱ guí ødehʉ. Beñhʉ xá hño núꞌa̱ ma gui ma̱ñhʉ, ne oguí ncuɛhʉ ꞌbestho. 20 Ngueꞌa̱ ꞌbʉ ꞌnara ja̱ꞌi xi ri ncuɛ, hingui tsa da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ ri ho Ajua̱. 21 Hangue tsohʉbʉ gatho ya tsꞌotꞌøtꞌe ne gatho núꞌa̱ xá ntsꞌo. Camfrihʉ con gatho ri mʉihʉ rá noya Ajua̱ núꞌa̱ ya xa ꞌbotꞌi ja ri corasohʉ. Nura noyaꞌa̱ ja rá tsꞌɛdi pa da pøhøꞌihʉ.
22 ꞌYøthʉ núꞌa̱ xiꞌahʉ rá noya Ajua̱, hingue hønsɛ gui ꞌyødehʉ, ngueꞌa̱ nuꞌbʉ hingui ꞌyøtꞌehʉ núꞌa̱ guí ødehʉ, njabʉ guí hñatꞌasɛhʉ. 23 Ngueꞌa̱ nuꞌa̱ to da ꞌyøde rá noya Ajua̱ ne hinda ꞌyøtꞌa núꞌa̱ ma̱, nuꞌbʉ́ nja ngu ꞌnara ja̱ꞌi núꞌa̱ di yotꞌa rá hmi ja ra hñe. 24 Ha ngu bi uadi bi yotꞌa rá hmi, ꞌbestho bi pumfri mi tengu rá hmi. 25 Pe nuto da hñuxa ntꞌøde núꞌa̱ te ma̱nga rá noya Ajua̱ ne hinda pumfri, ne da ꞌyøtꞌe núꞌa̱ ma̱, nuꞌbʉ́ Ajua̱ da ja̱pi. Rá noya Ajua̱ nja ngu ꞌnara ley núꞌa̱ dí øthʉ co ma pahahʉ pa da nja ma hoga tehʉ.
26 ꞌBʉ ꞌna de gueꞌahʉ guí beñhʉ gue guí pɛphʉ Ajua̱, ne hinguí handa núꞌa̱ guí ma̱ñhʉ, guí hu ri mʉihʉ gue guí pɛphʉ xá hño Ajua̱, pe hina. 27 Nuna guehna ra hoga ꞌbɛfi núꞌa̱ ri ho Ajua̱ ma Dadahʉ: Gue nu ꞌna da maxa ya hyoya ba̱tsi núꞌʉ joꞌo yá na̱na̱ ni yá dada, ne nuya hyoya viuda, ne da nsu pa hinda ntsꞌoqui co ya tsꞌotꞌøtꞌe de ra ximhai.