RA APOCALIPSI
RA LIBRO NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO RA APOSTOL NSANJUA DE NÚꞌA̱ TE BÁ HANDI NE BÁ ØDE NUNI MAHETSꞌI
1
Ra Zidada Jesucristo bi ꞌñutua ra apostol Xuua gatho núꞌa̱ te ma da nja
Nuna ra noyana̱ bi ma̱ Ajua̱ ra Dada, bi xipabi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo pa njabʉ neheꞌa̱ bi ꞌñutcaguihʉ nújʉ dí pɛpabihʉꞌa̱. Núꞌá̱ bi ꞌñutcaguihʉ núꞌʉ ya tꞌøtꞌe ma da nja ꞌbestho. Hangue bá pɛhna rá ɛnxɛ pa bi ꞌñutcagui núga drá Xuua dí pɛpabiꞌa̱. Nuga dí damajua̱ni de rá noya Ajua̱ ne de núꞌa̱ xa xicagui ra Zidada Jesucristo, ne de gatho núꞌa̱ stá handi.
Nja̱pi núꞌʉ toꞌo da hñeꞌti ne núꞌʉ toꞌo da ꞌyøde nuya ya noya de núꞌa̱ ma da nja, ne da ꞌyøtꞌa nuya ya tꞌøtꞌe xa tꞌofo, ngueꞌa̱ ya ma da nja gatho.
Ra apostol Xuua opabi ya gamfri núꞌʉ ri muntsꞌa gatho núꞌʉ yoto ya nija̱
Núga drá Xuua dí opꞌaꞌihʉ núꞌahʉ gyá gamfrihʉ grí muntshʉ gatho núꞌʉ yoto ya nija̱ nuni Asia. Ajua̱ núꞌa̱ ꞌbʉi, ne nza̱ntho xa ꞌmʉi, ne ma da ꞌmʉi pa nza̱ntho, da ja̱pꞌaꞌihʉ ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho. Nehe da ja̱pꞌaꞌihʉ núꞌʉ yoto ya nda̱hi ꞌbʉi ja rá thandi Ajua̱ habʉ bí hudiꞌa̱. Nehe da ja̱pꞌaꞌihʉ ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ toꞌo nza̱ntho ma̱nga núꞌa̱ majua̱ni. Núꞌá̱ go gueꞌa̱ xi rá mʉdi bi yopa nte de gatho núꞌʉ xa du, y núꞌá̱ di manda gatho núꞌʉ ya nda̱ de ja ra ximhai. Núꞌá̱ ma̱caguihʉ y co rá jiꞌa̱ xa xʉgaguihʉ ma tsꞌoquihʉ. Ne xa hñuxcaguihʉꞌa̱ ngu dyá nda̱hʉ ne ngu dyá macja̱hʉ pa ga pɛpabihʉ Ajua̱ rá Dada. ¡Drá nsundaꞌa̱ ngueꞌa̱ ja rá tsꞌɛdi pa nza̱ntho! Njabʉ gueꞌa̱.
¡Pa̱hʉ gue nuꞌá̱ ma da ꞌñehe ja ya guui, y gatho ya ja̱ꞌi ma da hyandiꞌa̱! Nehe di ꞌbʉhni núꞌʉ toꞌo bi sʉniꞌa̱ pa bi du, hangue neheꞌʉ ma da hyandiꞌa̱. Gatho ya ja̱ꞌi de gatho rá ngʉni ra ximhai ma da nzoni co ra dumʉi nu stí hyandi da zøhøꞌa̱. Ma da njabʉ, njabʉ gueꞌa̱.
“Nuga go gueque rá mʉdigui ne asta rá ga̱tsꞌi, ngu ya letra fʉdi desde ra A asta ra Zeta”, njabʉ ena Ajua̱ núꞌa̱ ꞌbʉi, ne nza̱ntho xa ꞌmʉi, ne ma da ꞌmʉi pa nza̱ntho. Go gueꞌa̱ pɛꞌtsa gatho ra tsꞌɛdi.
Ra apostol Xuua bi hyanda ra Zidada Jesucristo xá nsunda
Núga drá Xuua ri cuguihʉ, ne mahyɛgui drí sufrihʉ ya tsꞌothogui. Pe da za ga tsɛthʉ ngueꞌa̱ mahyɛgui ma mfenihʉ co ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ toꞌo faxcaguihʉ pa da za ga ꞌbʉhʉ con gueꞌa̱ habʉ di nda̱ꞌa̱. Nuga ndí ꞌbʉi ja ꞌnara zi hai rá thuhu Patmo, nura haiꞌa̱ o madetho de ra ndehe. Ja guehni bá tsꞌogagui, ja ra uɛnda ndí jotꞌa fadi, ngueꞌa̱ ndí ma̱mbabi rá noya Ajua̱ ne ndí damajua̱ni de ra Zidada Jesucristo. 10 ꞌNará pa ra Zidada, dá handa ꞌnara thedi bi ꞌñutca ra Ma̱ca Nda̱hi, ne dá øde ꞌnara noya de møte ma xʉtha ngu rá nzʉni ꞌnara trompeta, 11 ne mi ena:
―Nuga go gueque rá mʉdigui ne asta rá ga̱tsꞌi, ngu ya letra fʉdi desde ra A asta ra Zeta. ꞌYofo ja ꞌnara hɛꞌmi gatho núꞌa̱ guí handi, nepʉ gui pɛhni pa Asia nuni habʉ bí ja núꞌʉ yoto ya nija̱, nuꞌa̱ rá mʉdi rá thuhu ra Efeso, nepʉ Esmirna, nepʉ Pergamo, nepʉ Tiatira, nepʉ Sardi, nepʉ Filadelfia, nepʉ Laodicea.
12 ꞌMɛfa dá mpʉntsꞌi pa dá handi toꞌo núꞌa̱ mi zocagui. Y nu ndá mpʉntsꞌi, dá handa yoto ya mfoxyo dega oro mi jani. 13 Y madetho de núꞌʉ yoto ya mfoxyo dá handa ꞌnara ꞌñøhø mi ꞌbahni ngu núꞌa̱ bi ꞌñe bi nja̱ꞌi. Mi he ꞌnara he xmá ma, y asta mi tsønga ja yá ua, ne mi ngʉtꞌa ꞌnara ngʉtꞌi dega oro, y asta mi tsønga ja rá tiña̱. 14 Ha nuyá sta̱ xi xmá ntꞌaxi ngu ra tꞌaxa xiꞌyo o ngu ra tsɛ. Nuyá da mi zø ꞌñena ra tsibi. 15 Nuyá ua asta mri huɛxqui ngu ꞌnara hoga cꞌastꞌa bøja̱ rá thuhu ra bronse xa tꞌɛntꞌa ja ra tsibi ne xá coni. Nurá noya mri ntꞌøde ntsꞌɛdi ꞌñena ri nhyahni ra nzøthe. 16 Ne mri hña̱ ja rá ꞌyɛ ra ꞌñɛi yoto ya tsø, y de ja rá ne mi pønga ꞌnara mahuai dega yo filo. Nurá hmi mi yotꞌi co rá nsunda sɛhɛꞌa̱ ꞌñena mi zø ra hyadi con gatho rá tsꞌɛdi.
17 Nu ndá handiꞌa̱, ꞌbestho ra oraꞌa̱ dá tagui ja yá ua, ne dá hødu, y nuꞌá̱ bi dʉngagui co rá ꞌyɛ ra ꞌñɛi ne bi ꞌñengagui:
―Oguí tsu, nuga go gueque rá mʉdigui ne asta rá ga̱tsꞌi. 18 Nuga dí te. Dá tuhma̱, pe nubyá stá yopa nte pa nza̱ntho. Ne go drí manda núꞌʉ xa du ne dí ha̱ ya nsoqui de habʉ jotꞌiꞌʉ. 19 ꞌYofo gatho núꞌa̱ xcá hyandi, ne núꞌʉ jabya, ne núꞌʉ ma da nja ꞌmɛfa de guehya. 20 Núꞌʉ yoto ya tsø xcá hyandi ndí ha̱ ja ma ꞌñɛi, ne núꞌʉ yoto ya mfoxyo dega oro xcá hyandi, ma ga xiꞌi te rí bøniꞌʉ: núꞌʉ yoto ya tsø gueꞌʉ yoto ya ɛnxɛ de núꞌʉ yoto ya nija̱, ha núꞌʉ yoto ya mfoxyo xcá hyandi go gueꞌʉ núꞌʉ yoto ya nija̱.