RA TITO
RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI RA TITO
1
Ra apostol Nsan Pablo opabi ra Tito
Núgui drá Pablo rá ꞌbɛgogui Ajua̱ ne rá apostolgui ra Zidada Jesucristo núꞌa̱ bá pɛncagui pa ga ma̱nga ra noya de ra jamfri, pa da gamfri núꞌʉ xa huahna Ajua̱. Ne bá pɛncagui pa ga utuabiꞌʉ núꞌa̱ majua̱ni ngu núꞌa̱ dí camfrihʉ, pa njabʉ da ꞌmʉiꞌʉ xá hño ja rá thandi Ajua̱, ne da mɛꞌtsa ra nthøꞌmate de ra te pa nza̱ntho núꞌa̱ bi ña̱tcaguihʉ Ajua̱ ante da hyoca ra ximhai. Nuꞌá̱ pɛꞌtsi da njabʉ ngueꞌa̱ Ajua̱ hinhyaꞌmʉ hate. Ha nu mi zø ra pa, Ajua̱ ma Pøhøtehʉ bi ꞌñudi núꞌa̱ xqui ña̱tcaguihʉ por nuna ma̱ca noya bi ꞌbɛpcagui ga ma̱. Nuꞌi zi cu Tito, dí opꞌaꞌi nuna carta, dí ja ra uɛnda gue ma tꞌʉꞌi ngueꞌa̱ go dá zoꞌaꞌi de nuna ra jamfri dí pɛꞌtshʉ. Ajua̱ ra Dada ne ra zi Hmu Jesucristo numa Pøhøtehʉ da ja̱pꞌaꞌi ne da maxꞌaꞌi pa gui ꞌbʉi te rá ꞌñentho.
Núꞌa̱ rá ꞌbɛfi ra Tito nuni Creta
Nu ndá tsocꞌabʉ Creta, dá tsocꞌaꞌi pa gui juata núꞌa̱ ra ꞌbɛfi ri ꞌbɛdi, ne pa gui hñuxa ya cu pa da nda̱ cada ꞌnara nija̱ de ya hnini habʉ ri muntsꞌa ya cu ngu núꞌa̱ dá ꞌbɛpꞌaꞌi. Nuya cuꞌʉ mahyoni di ꞌyo xá hño ne di joꞌo toꞌo da cꞌaꞌtsi, ne ꞌnada rá ꞌbɛhña̱ di pɛꞌtsi, ne dya gamfri gatho yá ba̱tsi, ne di joꞌo toꞌo da ma̱ gue yá ba̱tsi te yá mañaꞌʉ ne ya tsꞌoꞌyødeꞌʉ. Ngueꞌa̱ ya maꞌyo de ya nija̱ di supabi rá ꞌbɛfi Ajua̱, hangue mahyoni di ꞌyo xá hño pa hinto da cꞌaꞌtsi. Hindra ꞌñetsꞌi, hindra cuɛ, hindra ti, hindra necatuhni, ne hinda ne da da̱ha̱ ra boja̱ dega nthate. Nuꞌa̱ di øtꞌe, mahyoni di pa̱di da unga ntsaya nza̱ntho, ne dri ho núꞌa̱ xá hño, ne di ꞌyo co ndunthi ra mfa̱di, di ꞌyo ngu rí ꞌñehe, di øtꞌe ngu núꞌa̱ ri ho Ajua̱, ne dri nsu sɛhɛ. Nuꞌá̱ mahyoni di pa̱di da su nura hoga noya núꞌa̱ ma̱nga majua̱ni ngu núꞌa̱ bi tꞌutuabi, pa njabʉ da za da zo maꞌra co ra ntꞌutuate núꞌa̱ majua̱ni ne da ba̱di da da̱tuabi nehe núꞌʉ maꞌra toꞌo di ña̱ de maꞌnaꞌño ra mfeni.
10 Ngueꞌa̱ ꞌbʉi ndunthi ya tsꞌoꞌyøde ma̱nga ya noya hinte ri muui, ya hyate. Maꞌna øtꞌa njabʉ núꞌʉ ya xodyo tɛnda yá jamfri. 11 Nuya ja̱ꞌiꞌʉ mahyoni da joꞌtua yá ne ngueꞌa̱ udi núꞌa̱ hiní ꞌñepi da ꞌñudi, ne habʉ udiꞌʉ ri tsꞌocua yá mfeni maxøgue núꞌʉ to gatho ꞌbʉi ja ra ngu. Nuꞌʉ́ øtꞌa njabʉ hønsɛ pa da da̱ta ra boja̱.
12 Nuya me Creta, ꞌna de yá ba̱diꞌʉ bi ma̱ de yá mengu rá haisɛ ne bi ꞌñena: “Ya me Creta nza̱ntho xi ya cꞌuamba. Xi ya tsꞌoꞌmʉi ngu ya zate, ne ya tsꞌoꞌyoꞌʉ, ne xi ya da̱hñei.” 13 Núꞌa̱ bi ma̱nga nura ba̱diꞌa̱ gueꞌa̱ xi majua̱ni. Hangue ringueꞌa̱ xi da zofo ntsꞌɛdi nuya cu pa da gamfri xá hño núꞌa̱ majua̱ni. 14 Nehe xipi gue hinda hñuxa ntꞌøde ya ꞌbede núꞌa̱ xa bensɛhɛ ya xodyo, nixi núꞌa̱ ri manda de yá mfeni sɛhɛ núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingui camfri núꞌa̱ majua̱ni.
15 Pa núꞌʉ toꞌo xá ntꞌaxi yá mfeni, gatho ya tꞌøtꞌe xá ntꞌaxi pa gueꞌʉ. Pe pa núꞌʉ toꞌo xá ntsꞌo yá mfeni ne hingyá gamfri, gatho ya tꞌøtꞌe xá ntsꞌo pa gueꞌʉ, ngueꞌa̱ xá ntsꞌo yá mfeni ne hingui tsa da ba̱di ndaꞌa̱ ra hño ndaꞌa̱ ra ꞌñʉ. 16 Nuꞌʉ́ ma̱ gue pa̱ Ajua̱, pe co yá tsꞌoꞌbɛfi dri hnequi gue hina, ngueꞌa̱ ya tsꞌoꞌmʉi ne ya tsꞌoꞌyøde, ne hingui tsa da ꞌyøtꞌe núꞌa̱ xá hño.