1 ra̱ Bɛdu
Ja ua rá̱ mʉdi ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Bɛdu.
1
Nu̱gä drá̱ Bɛdu, rá̱ representantegä ra̱ Jesucristo. Da̱di zɛnguagä'ʉ to bá̱ sohyø häi, 'bʉp'ʉ ja yø 'dan'yo häi. 'Bʉ i'da p'ʉ Ponto, 'nɛ̱p'ʉ Galacia, 'nɛ̱p'ʉ Capadocia, 'nɛ̱p'ʉ Asia, 'nɛ̱p'ʉ Bitinia. Bá̱ huan'na̱hʉ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, porque nu̱ná̱, ya pa̱di̱ te ja ngue di̱ nja m'mɛfa. Ra̱ Espíritu Santo bi 'yøt'e ngue guí cohmʉ ngue yø ja̱'i̱ Oja̱. I̱ nne Oja̱ ngue gui 'yøthʉ'a̱ te di 'bɛp'a̱hʉ ra̱ Jesucristo, gue'a̱ di hoc'a̱ ni̱ ts'oquihʉ'a̱ conná̱ nguehrá̱ ji bi̱ mäni̱. Dí̱ nnegä ngue ɛ̱mmɛ̱i̱ di 'da'a̱hʉ rá̱ nja̱pi̱ Oja̱ 'nɛ̱ da̱ hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ.
---------
Ma ga̱ ɛ̱spa̱hʉ Oja̱, nu̱na̱ rá̱ Oja̱ 'nɛ̱ rá̱ Papá ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo. Guehna̱ ɛ̱mmɛ̱i̱ bi 'dacjʉ rá̱ ma̱te na̱, porque bi 'yøt'e ngue ma̱'da'yo dá̱ m'mʉhmʉ. Ma̱'da'yo dá̱ m'mʉhmʉ ngue bi bɛ̱nna̱te ra̱ Jesucristo p'ʉ ha bi t'ägui. Ja̱na̱ngue za̱nt'a̱ dí tømhmʉ'a̱ te di 'dacjʉ Oja̱ ya. Nu̱ te di̱ n'nacjʉ, hi̱ngyø cosa ngue di̱ m'mɛdi, ogue di̱ nts'oni̱, ogue di̱ m'manhni̱. Sinoque dí tømhmʉ'a̱ ra̱ nho bí ja ma̱hɛ̱ts'i̱ xa̱ nzän'Oja̱ di 'dacjʉ. Rá̱ngue guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ Oja̱, nu̱ya m'mädi'a̱hʉ conná̱ ts'ɛdi Oja̱ asta̱ gue'mø ra̱ pa rá̱ nzɛgui. Nu̱'mø bi zønna̱ pa p'ʉya, guí pa̱hmʉ xa̱ndønho te gä ra̱ nho di̱ n'na'a̱hʉ rá̱ngue bi ya̱n'a̱hʉ.
Ja̱na̱ngue da̱mi̱ johyahʉ ya, ma̱da̱gue'a̱ di̱ nja'mø da̱ du̱ ni̱ mmʉihʉ ngue 'dama̱ 'dan'yo ma̱n'ʉ guí thohmʉ. Porque guí thohmʉ ra̱ n'ʉ ngue di ts'ä ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ. Guí pa̱hmʉ ngue ra̱ oro, xa̱ngu̱ rá̱ mu̱ui, pɛ di̱ m'mɛdi. Pɛ nu̱na̱ ra̱ oro, guep'ʉ ja ra̱ sibi ts'ä na̱ ngue'mø 'datho ogue hi̱n'na̱. A nu̱yá, nu̱p'ʉ ja rá̱ hmi̱ rá̱ dä Oja̱, ma̱n'natho di̱ mu̱ui na̱ ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ i ja, ngue rá̱ mu̱ui ra̱ oro. Nu̱'mø guí thohmʉ ra̱ n'ʉ, 'nɛ̱ ma̱jua̱ni̱ guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ Oja̱, Oja̱ da̱ nu̱ ma̱nho'a̱hʉ 'nɛ̱ da̱ 'yɛ̱ts'a̱hʉ 'mø ra̱ pa da̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Jesucristo. Nu̱'a̱ ra̱ Jesucristo ga̱di̱ ma̱hmʉ ya, ma̱da̱gue'a̱ hi̱ngá̱ nu̱hʉ. Nu̱'á̱, guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ya, ma̱da̱gue'a̱ hi̱nguí̱ hɛ̱thʉ. Pɛ ga̱di johyahʉ co n'na ra̱ pähä hi̱ngui̱ sä di hma̱ te ga̱nho. Rá̱ngue guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ya, di̱ nya̱nni̱ tehʉ.
10 Yø pønga̱hya̱ Oja̱, bi 'bɛt'o ra̱ hya̱ ngue'a̱ rá̱ ma̱te Oja̱ di 'da'a̱hʉ. Nu̱ya yø pønga̱hya̱ ya, bi ja ndu̱mmʉi bi hyoni̱ te 'bɛ'a̱ nne da̱ 'yøt'Oja̱ ha di̱ nya̱nyø ja̱'i̱. 11 Porque ra̱ Cristo bi 'yøt'e ngue n'youi ra̱ Espíritu Santo ya yø pønga̱hya̱. Nu̱na̱ ra̱ Espíritu Santo, bi japi da̱ 'yotra̱ hya̱ ngue ra̱ Cristo i ja ngue da̱ zä ra̱ n'ʉ, m'mɛfa p'ʉya, di̱ mma̱ndasɛ. Pɛ nu̱ya yø pønga̱hya̱ ya, bi̱ ne ɛxtá̱ mba̱di̱ te'o ma̱ ja̱'i̱ na̱ da̱ bøni̱ ngue ra̱ Cristo, ogue tema̱ pa di̱ m'mʉi. Ɛ̱̱mmɛ̱i̱ bi hyoni̱ ha di di̱ni̱ hanja ra̱ hya̱. 12 Nu̱ya p'ʉya, bi t'u̱t'i̱ ngue hi̱nda̱ fa̱di̱ te ga̱ mbønna̱ hya̱ bi 'yot'i, asta̱ ja guehyø pa dí 'bʉhmʉ ya da̱ fa̱di̱. A nu̱yá, nu̱ te bi 'yot'ʉ yø pønga̱hya̱'ʉ, ya gá̱ ti̱mhmʉ te ga̱ mbønna̱ hya̱ 'mø mi̱ si'a̱hʉ ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ ya. Porque nu̱ to bi xi'a̱hʉ ra̱ hya̱, gue'a̱ ra̱ Espíritu Santo bá̱ 'bɛnnba̱bi̱ ma̱hɛ̱ts'i̱ bi ha̱tra̱ ts'ɛdi. Ya gá̱ pa̱hmʉ ya yø hya̱ ya, guehya ɛ̱mmɛ̱i̱ nne da̱ ba̱hyø anxɛ Oja̱ ya.
---------
13 Ja̱na̱ngue da̱mi̱ tʉnni̱ n'yomfɛ̱ni̱hʉ, 'nɛ̱ da̱mi̱ sa̱msɛ ni̱ n'yomfɛ̱ni̱hʉ. Gui cämfɛ̱ni̱ gui tømhmʉ'a̱ rá̱ ma̱te Oja̱ di 'da'a̱hʉ 'mø bá̱ ɛ̱hra̱ Jesucristo. 14 Nu̱ te di 'bɛp'a̱hʉ na̱ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, gue'a̱ gui 'yøthʉ'a̱. Nu̱'a̱ ra̱ nts'o xca̱ 'yøthʉ m'mɛt'o 'mø hi̱ngma̱ni̱ pa̱hmʉ Oja̱, 'yo ni̱ma̱ntho guí øthʉ'a̱ ya. 15 Nu̱na̱ Oja̱ bi zo'a̱hʉ ngue dyø ba̱si̱'a̱hʉ. Nu̱yá, tengu̱tho Oja̱ ngue ta̱te xa̱nho, xquet'a̱ gui̱ njathʉ p'ʉya ngue ta̱te xta̱nho te gdí̱ n'yohʉ. 16 Nu̱p'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro, nt'ot'i p'ʉ ra̱ hya̱ ngue ɛ̱na̱: “Da̱mi̱ 'yøthʉ'a̱ ta̱te xa̱nho, porque nu̱gä ta̱te xa̱nhogä”, ɛ̱n'Oja̱. 17 Nu̱'mø guí̱ mmat'Oja̱hʉ, guí ɛ̱mhmʉ p'ʉya: “Ma̱ Papá'i Oja̱”, guí ɛ̱mhmʉ. Pɛ nu̱na̱ Oja̱, hi̱nda̱ huantho ndana̱ ra̱ ja̱'i̱ da̱ hya̱spa̱ ra̱ güɛnda te nná̱ 'yo n'na ngu̱ n'najʉ na̱. Ja̱na̱ngue jatho gui̱ n'yo ma̱nsu̱hʉ mɛ̱nte ra̱ pa guí 'yohʉ ua ja ra̱ xi̱mhäi. 18 Nu̱'mø ma̱m'mɛt'o säditho te gma̱ni̱ m'mʉhmʉ tengu̱tho bi 'yu̱t'a̱ ni̱ mboxitahʉ. A nu̱yá, ya guí pa̱hmʉ'a̱ te ra̱ nju̱t'i̱ bi̱ nja ngue bi̱ ma ma̱pøhø'a̱hʉ. Nu̱'a̱hʉ, hi̱ngra̱ oro ogue ra̱ t'axi bi̱ nju̱t'i̱ ngue gui̱ mpøhmʉ. 19 Sinoque gá̱ mpøhmʉ conná̱ ma̱ca̱ ji bi̱ männa̱ Cristo 'mø mi̱ du̱. Bi tho ra̱ Cristo tengu̱tho 'mø bi tho n'na ra̱ dɛ'yo ngue da̱ t'øtra̱ 'bøt'e 'nɛ̱ hi̱nte ma̱nts'o di ja, sinoque di ta̱te xta̱nho. 20 Nu̱na̱ ra̱ Cristo, hante ngue di̱ nhohra̱ xi̱mhäi, ya bá̱ ts'ännbi̱ ngue da̱ du̱. Pɛ bi zønna̱ pa bi̱ m'mʉcua ja ra̱ xi̱mhäi 'nɛ̱ bi̱ du̱ conná̱ nguecjʉ. 21 A nu̱yá, rá̱ngue gá̱ pa̱hmʉ ra̱ Cristo, ya guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ Oja̱ ya. Nu̱na̱ Oja̱ bi xoxpʉ ha bi t'ähra̱ Cristo 'nɛ̱ bi 'yɛ̱spa̱bi̱. Ja̱na̱ngue nu̱na̱ guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ya, guehna̱ Oja̱ na̱. A nu̱'a̱ ra̱ nho bí ja ma̱hɛ̱ts'i̱ guí tømhmʉ, guehna̱ Oja̱ di 'da'a̱hʉ na̱.
22 Nu̱'a̱ te mma̱nna̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱ gue'a̱ guí øthʉ'a̱, nu̱'a̱ ra̱ nts'o mi̱ ja ni̱ mmʉihʉ m'mɛt'o, bi hya̱cra̱ Espíritu Santo'a̱. A nu̱yá, ya ma̱jua̱ni̱ ga̱di̱ ma̱hni̱ cu̱hʉ ya. Ja̱na̱ngue da̱mi̱ ja ndu̱mmʉi gui sigue gui ma̱hni̱ cu̱ n'na ngu̱ n'na'a̱hʉ. 23 Nu̱na̱ rá̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ Oja̱, i ja para za̱ntho na̱. Rá̱ngue gá̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ ya, ya ja'a̱hʉ ra̱ 'da'yo te. Hi̱mbi̱ n'na'a̱hʉ ra̱ te ngue di̱ njap'ʉ rá̱ nzɛgui, sinoque guehna̱ ra̱ te i ja para za̱ntho bi̱ n'na'a̱hʉ. 24 Nt'ot'i p'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro ra̱ hya̱ ngue ɛ̱na̱: “Nu̱ gätho yø ja̱'i̱ 'bʉi, tengu̱tho yø paxi ngue da̱ thotho. Nu̱'a̱ ra̱ nho ga̱ 'bʉhyø ja̱'i̱, tengu̱tho yø døni̱ yø paxi ngue da̱ thotho. Ra̱ paxi da̱ 'yot'i, da̱ dährá̱ døni̱ p'ʉya. 25 Pɛ nu̱na̱ rá̱ hya̱ Oja̱, ja para za̱ntho na̱”. Nu̱ná̱, guehna̱ ra̱ hya̱ na̱ ngue ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱ bi̱ ma ma̱ øte'a̱hʉ.
---------