Hechos
Ja ua yø hya̱ bá̱ øtyø xädi ra̱ Jesucristo p'ʉ bá̱ fʉdi bi 'yonna̱ hoga̱ 'da'yo hya̱.
1
Ra̱ Jesús bi̱ nya̱ui yø xädi 'mø bi bɛ̱nna̱te.
Ague Teófilo, nu̱na̱ rá̱ mʉdi ra̱ libro dá̱ ot'i, gä dá̱ cuatra̱ sʉcua̱ te gä bá̱ ørbʉ bá̱ fʉdi bi̱ nxännba̱te ra̱ Jesús, asta̱ gue'mø mi̱ ma ma̱hɛ̱ts'i̱. Pɛ hante da̱ ma ma̱ya̱, nu̱ya yø xädi xi huanhni̱ ngue yø representante, bi xifi te nnepra̱ Espíritu Santo da̱ 'yøt'e. Porque nu̱'mø mi̱ bɛ̱nna̱te p'ʉ bi t'ägui, søp'ʉ 'bʉhyø xädi ra̱ Jesús ngue ya̱ui. Mɛ̱nte gue'a̱ nyote ma̱ pa, njandyatho bi̱ hnu̱ ra̱ Jesús. Ja̱na̱ngue bi fa̱di̱ ngue ma̱jua̱ni̱ 'bʉi ma̱høn'a̱. Bi opa̱n'yu̱ yø xädi ra̱ Jesús ngue ha di̱ njap'ʉ di zo rá̱ 'yɛ Oja̱ yø ja̱'i̱.
Nu̱'mø tobe 'dap'ʉ 'bʉhmʉ yø xädi ra̱ Jesús, bi xifi ngue hi̱nda̱ bømp'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ Jerusalén. Bi 'yɛ̱mbi̱:
―Da̱mi̱ tømhmʉ na̱ ra̱ hya̱ ya xtá̱ xi'a̱hʉ ngue di ya̱t'a̱hʉ ma̱ Papágä. Ma̱jua̱ni̱ ngue bi 'yøtra̱ nxixya̱ ra̱ Xuua conna̱ dehe, pɛ ya hi̱mma̱ ya'atho yø pa di ha̱'a̱hʉ ra̱ ts'ɛdi ra̱ Espíritu Santo ya.
Bi̱ ma ma̱hɛ̱ts'i̱ ra̱ Jesús.
Ma̱hømbi̱ nya̱ui yø xädi ra̱ Jesús. Pɛ bi 'yørpa̱ ra̱ nt'änni̱ ya yø xädi, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Ague grá̱ Hmu̱, ¿ua guehyø pa ja ua gui 'yøt'e ngue di̱ mma̱ndasɛ yø ja̱'i̱ ua ja ra̱ häi Israel?
Mi̱ da̱hra̱ Jesús, bi 'yɛ̱mbi̱:
―Nu̱'a̱ ra̱ hya̱ xa̱ nzänna̱ Papá da̱ 'yøt'e, hi̱ngui̱ ja ngue go guí pa̱hmʉ tema̱ pa, ogue tema̱ ora da̱ni̱ nja'a̱. Pɛ di ha̱'a̱hʉ ra̱ ts'ɛdi ra̱ Espíritu Santo ngue gui japhʉ ma̱jua̱ni̱ yø ja̱'i̱ te'ogä. Ngu̱na̱ ra̱ hya̱ gui xihmʉ yø ja̱'i̱ 'bʉp'ʉ Jerusalén, gätho mi̱'da yø ja̱'i̱ 'bʉp'ʉ ja ra̱ häi Judea, da̱ guep'ʉ ja ra̱ häi Samaria, asta̱ gue'mø gá̱ täthʉ rá̱ ngʉni̱ nxi̱mhäi.
Mi̱ juadi bi̱ ma̱nna̱ ra̱ hya̱ bi̱ ma̱mp'ʉya, hɛ̱tho yø xädi ha i̱ ma ma̱ya̱ ra̱ Jesús. Bi yʉrbʉ ja n'na ra̱ gu̱i̱ p'ʉya, ya hi̱nni̱ mantho bi hyandi̱. 10 Hi̱ngui̱ hɛgui hantho ma̱hɛ̱ts'i̱ ha i̱ mpa. Mi̱ nu̱ p'ʉya, 'bäp'ʉ yoho yø anxɛ, he yø t'axca̱he. 11 Bi 'yɛ̱mbʉya:
―Ague gyø mmɛ̱ngu̱hʉ Galilea, ¿hanja ngue guí hanthʉ ma̱ya̱? Ya gá̱ nu̱hʉ ngue bi̱ ma ma̱hɛ̱ts'i̱ ra̱ Jesús, pɛ ma̱hønda̱ ɛ̱p'ʉ tengu̱tho guí̱ nu̱hʉ ngue i̱ ma ya.
Bi thanhna̱ Matías.
12 Nu̱ya yø xädi ma̱mbi̱ 'bʉp'ʉ ja ra̱ nyu̱ni̱ ja ra̱ mbonza ja yø olivos, bá̱ ɛ̱hɛ̱, bi zø'a̱ Jerusalén. Nu̱na̱ ra̱ nyu̱ni̱ na̱, guerpʉtho ngue Jerusalén, comma̱ n'na kilómetro. 13 Mi̱ zømp'ʉ ja ra̱ hni̱ni̱ p'ʉya, bi̱ nexpʉ ja ra̱ tøca̱ngu̱ mi̱ nsäya. Nu̱ya yø xädi, guehna̱ ra̱ Bɛdu, ra̱ Jacobo, ra̱ Xuua, ra̱ Andre, ra̱ Lipe, ra̱ Toma, ra̱ Bartolomé, ra̱ Mateo, ra̱ Jacobo nu̱na̱ rá̱ ts'ʉnt'ʉ ra̱ Alfeo, ra̱ Simu̱ nu̱na̱ n'yohʉ ra̱ partido ngue ra̱ zelote, ra̱ Judas nu̱na̱ rá̱ n'yohʉ ra̱ Jacobo. 14 Gätho ya p'ʉya, 'dap'ʉ bi̱ mpɛti ngue mmat'Oja̱. Mi̱ 'bʉp'ʉ mi̱'da yø xisu, 'nɛ̱hra̱ Ma̱ya rá̱ mamá ra̱ Jesús, 'nɛ̱'ʉ yø cu̱ ra̱ Jesús.
15 N'na ra̱ pa p'ʉya, xi̱ mpɛti comma̱ n'na ciento 'nɛ̱ 'däte nja̱'i̱. Bi̱ nangra̱ Bɛdu p'ʉya, bi̱ m'mäp'ʉ ma̱de 'bʉhyø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱. Bi 'yɛ̱mbʉya:
16 ―Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, jatho ngue di̱ nja'a̱ te nt'ot'i p'ʉ ja ra̱ Ma̱ca̱ Libro. Porque ra̱ David, ra̱ Espíritu Santo bi bɛ̱nnba̱bi̱ na̱ ra̱ hya̱ bi 'yot'i ngue bi̱ ma̱ te da̱ thohra̱ Judas. A nu̱na̱ ra̱ Judas, guehna̱ bi̱ m'mɛt'o ngue bi̱ zixyø ja̱'i̱ bi bɛntra̱ Jesús. 17 Ma̱ma̱ n'yogähe na̱ ra̱ Judas, porque xquet'a̱ bi tocabi ra̱ 'bɛfi ngue rá̱ representante ra̱ Jesús. 18 A nu̱na̱ p'ʉya, nu̱'a̱ rá̱ nzäbi bi da̱ha̱ ngue bi dä ra̱ Jesús, bi thän'a̱ n'na ra̱ häi. Nu̱na̱ ra̱ häi na̱, ja bi du̱p'ʉ ra̱ Judas ngue bi dägui, i̱ m'mänya̱. Bi bøni̱ gätho yø xɛ̱fo ngue bi føgue. 19 Nu̱'mø mi̱ 'yøhyø mmɛ̱ngu̱ Jerusalén te bi̱ nja, i hu̱tra̱ häi ngue ra̱ Acéldama, gue'a̱ ra̱ hya̱ ga̱ ya̱ yø ja̱'i̱'a̱. I̱ nne da̱ ma̱, ni̱ hu̱ ra̱ häi ngue ra̱ ji. 20 Ngu̱na̱ ra̱ hya̱ bi cuarpʉ ja ra̱ libro ngue yø Salmo ra̱ David, bi 'yɛ̱na̱: “Da̱ du̱ ra̱ mmɛ̱nni̱gu̱, ya hi̱njondi̱ m'mʉp'ʉ ja rá̱ ngu̱”, bi 'yɛ̱na̱. Xquet'a̱ bi 'yɛ̱na̱: “Ndan'yo to di thojpa̱ rá̱ 'bɛfi”.
21 A nu̱ua dí 'bʉhmʉ ya, 'bʉcua 'da yø n'yohʉ ngue hi̱ngui̱ hɛga̱he mɛ̱nte yø pa dá̱ n'yohe ra̱ Hmu̱ Jesús. 22 Bi̱ nu̱p'ʉ bi xixya̱bi̱ ra̱ Xuua, 'nɛ̱ bi̱ nu̱ 'mø mi̱ ma ma̱hɛ̱ts'i̱. A nu̱yá, jatho ngue da̱ guehya 'da yø n'yohʉ ya, da̱ t'ɛ̱ts'i̱ ngue 'dap'ʉ ga̱ n'yohe ngue di ja ma̱jua̱ni̱ p'ʉ bi bɛ̱nna̱te ra̱ Jesús.
23 Bi thanhni̱ yo nc'ɛ̱i̱ p'ʉya, ra̱ Matías 'nɛ̱hra̱ José. Nu̱na̱ ra̱ José p'ʉya, ja mi̱'da yø thu̱hu̱ ngue i Barsabás 'nɛ̱ i Justo. 24 Mi̱ mat'Oja̱ yø ja̱'i̱ p'ʉya, bi 'yɛ̱na̱:
―Ma̱ Oja̱'i̱, nu̱'i̱ guí pa̱rpa̱bi̱ yø n'yomfɛ̱ni̱ yø ja̱'i̱. Da̱mi̱ 'yu̱hya ndana̱ guí huanhya yo nc'ɛ̱i̱ 'bʉcua ya. 25 Nu̱na̱ ra̱ n'yohʉ guí huanhni̱, di thocra̱ 'bɛfi, ngue ra̱ representante mi̱ pɛhra̱ Judas, nu̱na̱ bi hyɛp'ʉ rá̱ 'bɛfi 'mø mi̱ 'yøtra̱ ts'oqui, nu̱p'ʉ ni̱ 'yu̱p'ʉ di̱ ma, ja i̱ map'ʉ.
26 Bi gʉcra̱ suerte yø ja̱'i̱ p'ʉya. Nu̱na̱ ra̱ suerte, bi̱ nthɛui ra̱ Matías. 'Bexque'a̱ ra̱ ora'a̱ p'ʉya, 'dap'ʉ bi̱ n'yohʉ'ʉ 'dɛ'ma̱'da nc'ɛ̱i̱ yø representante na̱ ra̱ Matías.