Ra̱ Filemón
Ja ua ra̱ carta bi 'yo'tra̱ Pablo, ngue bi̱ mɛnnba̱ ra̱ Filemón.
1
Ague ma̱ zimma̱di̱ mmi̱mmɛfihʉ Filemón. Nu̱gui̱, conma̱ zi cu̱ui ra̱ Timoteo, da̱di zɛngua'a̱'be. A nu̱guí̱, drá̱ Pablo, dí ofädigä ua ngue dí̱ mma̱mbä rá̱ hya̱ ra̱ Jesucristo. Dí pɛnnba̱bi̱ ra̱ nzɛngua'ʉ yø 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ di̱ mpɛti p'ʉ ja ni̱ ngu̱. Co 'nɛ̱hna̱ ma̱ cu̱ ra̱ Apia, 'nɛ̱hra̱ Arquipo, nu̱na̱ fäxqui ngue dí 'yonna̱ hya̱, gä da̱di zɛngua'be. Dí̱ nnegä ngue nu̱na̱ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, co 'nɛ̱hna̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo di ja̱p'a̱hʉ 'nɛ̱ da̱ hyu̱t'a̱ ni mmʉihʉ.
---------
Nu̱'mø dí̱ mmat'Oja̱gä, za̱nt'a̱ da̱di ja ma̱mma̱di̱ Oja̱ conná̱ ngue'e. Porque dí øcä ngue ja̱njua̱ni̱ ga̱di̱ ma̱di̱ to gätho yø ja̱'i̱ ya o rá̱ 'yɛ Oja̱, 'nɛ̱ guí ha̱hni̱ mmʉi guí ɛ̱c'ɛ̱i̱ na̱ ra̱ Hmu̱ Jesús. Nu̱'ʉ yø ja̱'i̱ gá̱ japi bi 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ na̱ ra̱ hya̱ guí ɛ̱c'ɛ̱i̱, dí äpä Oja̱ ngue da̱ xojpa̱ yø mmʉi ngue da̱ ba̱di̱ xa̱nho hanja'a̱ te gä rá̱ nja̱pi̱ Oja̱ di 'dacjʉ conná̱ nguehra̱ Jesucristo. A nu̱yá, ja̱njua̱ni̱ ngue da̱di johya, ya hu̱ ma̱ mmʉi tengue guí øt'e, ngue ga̱di̱ ma̱'ʉ ma̱ zi cu̱hʉ. Porque nu̱'a̱ te ra̱ nho guí øt'e ma̱ zi cu̱'i̱, di ha̱tra̱ ts'ɛdi yø n'yomfɛ̱ni̱'ʉ ma̱ zi cu̱hʉ'a̱.
---------
Ja̱na̱ngue nu̱gä, n'na ra̱ ma̱te dí̱ nne ga̱ ä'i. Hi̱ngrá̱ ngue'mø ngue bi 'dacra̱ ts'ɛdi ra̱ Cristo ngue ga̱ xi'i te ja ngue gui 'yøt'e. Pɛ dí ä'i ra̱ ma̱te, porque da̱di̱ ma̱'i̱. Nu̱gä drá̱ Pablo, ya drá̱ da̱c'ɛ̱i̱gä 'nɛ̱ dí ofädigä ngue dí̱ mma̱mbrá̱ hya̱ ra̱ Jesucristo. 10 Nu̱na̱ ra̱ ma̱te dí ä'i, da̱mi̱ huɛ̱cra̱ Onésimo. Nu̱ná̱, 'bʉi tengu̱tho 'mø ngue ma̱ ba̱si̱gä na̱. Nu̱na̱ ra̱ hya̱ dá̱ xicä ua ja ra̱ fädi, bi 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ te dá̱ xifi. 11 Nu̱'mø yø pa xa̱ thogui, nu̱na̱ ra̱ Onésimo ma̱ni̱ hmi̱qui̱ na̱. Hi̱mmi̱ pønna̱ güɛnda te mi̱ øt'a̱'i̱. A nu̱yá, mɛ̱nte dí yohmi̱ ya, dí hommi̱ na̱ ra̱ Onésimo ya.
12 Ya ga̱ ɛt'ä ya ngue da̱ map'ʉ guí 'bʉi. Pɛ nu̱gä hi̱nha nná̱ pu̱mbɛ̱ni̱, porque ɛ̱mmɛ̱i̱ da̱di̱ ma̱di̱. 13 Dí pa̱cä ngue guí̱ nne gui fäxqui̱ te dí honi̱. Ja̱na̱ngue nmi̱ nne xcá̱ sa̱mmä ua na̱ ngue da̱ mäxqui̱ mɛ̱nte dí ofädi, ma̱'ʉqui ngue dí̱ mma̱ngä ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱. 14 Pɛ hi̱ndá̱ sa̱mmi̱, porque hi̱ndí̱ nne ga̱ øt'a̱'i̱ ra̱ ts'ɛdi gui fäxqui̱. A nu̱'mø guí̱ nne gui fäxca̱gui̱, nu̱ te da̱ mi̱'a̱ mpähä ni mmʉi, gue'a̱ di̱ nja'a̱.
15 Rá̱ nzɛgui mi̱ jatho ngue da̱ zoc'a̱'i̱ p'ʉ ni̱ hmi̱qui̱ njammi̱ pa. Porque nu̱'mø bá̱ pengui̱, ya dra̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱, 'nɛ̱ ya hi̱nni̱ mantho da̱ hyɛc'a̱'i̱ p'ʉ. 16 Nu̱na̱ ni̱ hmi̱qui̱, 'yo ni̱ mantho guí ørpe tengu̱tho ørpa̱ yø hmi̱qui̱ yø ja̱'i̱. Sinoque nu̱na̱ ni̱ hmi̱qui̱, guí mbɛ̱ni̱ ngue bi gohi tengu̱tho 'mø ngue ɛni̱ cu̱ na̱. Nu̱gä ɛ̱mmɛ̱i̱ da̱di̱ ma̱cä na̱ ra̱ Onésimo, pɛ da̱ gue'e ma̱ da̱tho ja ngue gui̱ ma̱di̱. Porque nu̱yá, hi̱nga̱ høntho ngue ni̱ hmi̱qui̱ ya, sinoque ni cu̱ ya ngue n'nat'a̱ ra̱ Hmu̱ guí ɛ̱c'ɛ̱i̱ui ya.
17 Ja̱na̱ngue nu̱'mø guí 'bʉi ngue da̱di̱ n'amigoui ya, da̱mi̱ u̱nna̱ ts'äya na̱ ra̱ Onésimo tengu̱tho 'mø ngue go ga̱di 'dacra̱ ts'äya. 18 Nu̱'mø ngue bi 'yøt'a̱'i̱ ra̱ nts'oni̱, ogue tu̱'i̱ ra̱ mɛ̱nyu̱, go da̱mi̱ jʉgba̱gui̱. 19 Ga̱ cuatä ua ja ra̱ sʉcua̱ na̱ ra̱ hya̱ ja ua: “Nu̱gä drá̱ Pablo, go ga̱ ju̱t'a̱'i̱”. Pɛ hi̱ndí̱ nne ga̱ bɛ̱n'a̱'i̱ ngue 'nɛ̱'i̱ guí tu̱qui̱. Porque go dá̱ xi'i ra̱ hya̱ ngue ha di̱ nya̱nni̱ te. 20 Ague ma̱ zi cu̱'i̱, ngue n'nat'a̱ ra̱ Hmu̱ dí ɛ̱c'ɛ̱i̱ui, 'yørca̱gui̱ ra̱ ma̱te na̱ ra̱ hya̱ dí xi'i. Da̱mi̱ hyu̱rca̱gui̱ ma̱ mmʉi ngue da̱di̱ ncu̱ui ngue ra̱ Cristo.
21 Dí pɛn'na̱'i̱ ra̱ hya̱ ja ua, porque dí pa̱cä xa̱nho ngue gui 'yøt'a̱ te dí xi'i. 'Nɛ̱ dí pa̱di̱ ngue ma̱n'na xa̱ngu̱ gui 'yøt'e ngue'a̱ te dí xi'i ya. 22 A nu̱yá, da̱mi̱ nsä hapʉ ga̱ nsäya 'mø dá̱ magä p'ʉ. Ya dí ɛ̱na̱ ngue ga̱ mma p'ʉya, porque gue'a̱ gui äphʉ Oja̱ ngue di̱ nja'a̱.
---------
23 'Nɛ̱hna̱ ra̱ Epafras, 'daua dí ofädigä'be, pɛn'na̱'i̱ ra̱ nzɛngua. Xquet'a̱ bi̱ n'ʉpi ngue i̱ mma̱mbrá̱ hya̱ ra̱ Jesucristo. 24 Nu̱na̱ ra̱ Marco, 'nɛ̱hra̱ Aristarco, 'nɛ̱hra̱ Demas, 'nɛ̱hra̱ Lucas, guehya di̱ mpɛfi fäxqui̱ ngue mma̱nna̱ hya̱ ya, xquet'a̱ di zɛngua'i.
25 A nu̱yá, nu̱na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo di ja̱pi̱ gätho'a̱hʉ. Da̱ ngu̱t'a̱tho.