3 JOÃO
Joãoa bikarona'ianaki ida athi kapapirani
1
Gaio kaimoni hida oathi kapapirani. Hovani, Jesus kaija'ari nava'isohiva abono ho, onajiriki hida papira. Ka'oa hiki hida ira onakaidivavini. Kodiva'ahi, Deu-ra okanikhariabakhiavini hiki kadaimoni. Onofiki ida kadamahi jahani avijavani. Onofiki jaboni ida ikavamonirini ihojani. Deus kania iajahamisijahakini vani kadamahi hahavi makhanirini-ra onofija.
Vakaikahi'aha adani arigamina kodiania. Hora vakanamonivini hi'ihi ida varani ihini. Vakadivarani khai hora ni'a'iki ho. Hora vakanamonivini hi'iki ida Cristo monina ka'oa hini-ra inaabahaha'oadahavini, ni-ikava'ipahinipa'itxiki ida Cristo kahojai.
Khai hora ni'a'ahapikiki ida kodisai fori vihiki vamonina-ra okamithavini, Cristo kahojaia vakahojaijahakina.
Joãoa khai bini'aki ida Gaio kahojai asohiki
Kodiva'ahi, ira onakaidivaki ho. Jahaki ida kadabadani. Arabo hoariha kaija'arini vihina kaba'i adani arigamina kadania vakaikahi'ina, va'ora ikajoamora'iki adani. Ni-ikava'ipahiniki ida Jesus ipohina-ra va'ora iakodiabakhiavini.
Jesus kaija'ari vajoroniki kania vakaikahi'aha adani Cristo monina-ra avavaadahaoniki. Haria vananamithavini hi'iki ida varani ihini. Vakadivarani hiki ida va'ora inakaidivavini. Gaio, va'ora bana kakodia hadani kadania vakaikahiki ibavi hoariha avikha'ianara kaimoni mahija Deua khai bini'avini.
Cristo kaimoni ida vakadibadani, Cristo monina-ra avananamithaonivini. Ai vihina viahania Cristo kaija'ari vihirikia vanofihi ida vakadiadahai vaakodiavini vakadinahina, ni-vagathaniki.
Harivani Cristo kaija'ari arihiki hari, jahaki ida avaadahaoniki-ra va'ora aakodiavini. Va'ora aakodiaha adani makhira, aakodiahi ida vakadibadani ka'oa hini jaboni Cristo kaimoni.
Diótrefes, Demétrio khama varani vihina hida
Onajiri'iki ida oathi pa'itxi papira hoariha. Okarona'ihi Jesus kaija'ari vajoroniki vakadiania. Diótrefea binofiki ida Jesus kaija'ari-ra va'ora vaka'da'divini. Ni-binaabavini binofiki ida oathi papira hojaki.
10 Okaikahina kamahini avakadiania okaabaniki bana ada Diótrefes. Vara oni'avini hiki bana ida kidihojai asohiriki. Vara ovani'aki jaboni bana ida haria kanavaranihavini varani jahariki, kidikorijanahi hikia. Ni-arajomaki kidimoni hini ida kidivarani jahariki. Diótrefes kania vakaikahi'aha adani Jesus vaipohihava abono vahoariha avaadahaoniki, ni-va'ora gathani'iki. Va'ora nadabaki adani Jesus kaija'ari kidiania vahojaki, va'ora vagathanirara kaimoni adani Jesu-ra vanofiki avaadahaoniki. Diótrefes va'ora ni'aha adani Jesus kaija'ari vajoroniki kidiania:
—Ni-ovajahaki ida avaadahaoniki-ra va'ora avakakodiavini. Onofiki ida avarakara'oni jaboni akadiania — niha. Nimania hida Diótrefes kahojai asohiriki.
11 Hari. Kodiva'ahi Gaio, ikabanafo bana ida hojai jahaki. Hari'a bana ikabanafo ida hojai jahariki. Deus kaija'ari hiki ida hojai jahakia kahojaiki. Hojai jaharikia kahojaiki ni-Deu-ra ogaki. 12 Ija'ari hahavia vara vavani'aki ida Demétrio kahojai jahaki. Ka'oa hiki ida kidihojai. Harivani jaboni vara avani'aki ida kidihojai jahaki. Avarigaki ida ka'oa hini akadivarani.
Anokhomiki ida João kavarani
13 Hida asia hojahi kodivarani oadaki ira onanamithavini hiki kaimoni. Ni-onofiki ida kodivarani-ra onajirivini.
14 Onofiki ida ira onokijorakivini, ariabono vara akani'akhamaja kaimoni.
15 Onofiki ida iva'ini jahajahani. Kadava'ahi hahavi akadiania vahojaki ira vaka'ivanitiki hadani. Va'ora ka'ivaniti bana adani afohanana akadiva'ahi kadania vahojaki.
Hari ida vani oamani kodivarani, João athi hida.