EFÉSIOS
Pauloa bikaronaki ida athi kapapirani Éfeso sidaji kaija'arini vakadiania
1
Hovani Paulo onajirija hida oathi papira. Deus hora honariavini hiki Jesus Cristo varani hina-ra oavaadahaonivini. Deus kaija'ari Éfeso sidajia avahojaki, a'onivani avanofihaha'oadahaki ida Jesus Cristo avava'ini-ra nahonariahihivini, avakadimoni hida oathi okaronaki.
Onofiki mahi hahavi a'onira vakajoamoravini adani Deus akadiabi'i, akadika'da'di Jesus Cristo khama, a'onira vano'aha'oadahavini va'i jahajahania.
Cristo haria no'a'iki hari kidi'ogahai danoki hahavi jahakia
Jakaho khai ani'ava ida Deus jahana. Akadika'da'di Jesus Cristo kaDeus ada Deus, kidiabi'i jaboni ada. Jesus Cristo kania aakaramisina mani ida Deus haria kajoamoravini hija, haria no'avini hija kidi'ogahai danoki hahavi jahakia. Deus kania khaki ida hahavi jahaki haria no'avini hiki, oniani ida Deu-ra khai ani'avini hija.
Hahavi-ra namonahavini viahania Deus haria nagathogatho'iki hari, Cristo kania aakaramisija kaimoni, kidija'ari arihija kaimoni. Deua binofiki ida ajahaka'oana-ra nokivini hojai jaharikia akahojaijanarina, oniani ida haria nagathogathovini hija.
Deus haria nakaidivavini mani ida kidisai arihina-ra nofivini hija. Jesus Cristo haria kajoamoravini mani ida Deus kaisai haria nihaja. Nimania ida Deua bikava'ibodivaranijora'iki binofiki akadimoni hini, oniani ida Deus va'i-ra khai ni'aja. Deu-ra ani'ava:
—Deus, ijahaki i akadimoni ihini. Akadihojai jaharini kaba'i haria ikajoamora'iki i, haria ikapoari'iki i jaboni. Ni-abosiki ida haria ikajoamoravini. Inakaidivaki ada kadaisai Jesus. Khai ira ani'avini hiki ida Jesu-ra ikaronavini haria akava'ijoara kaimoni. Jaha'oamanija ida haria kajoamoravini — Deu-ra ani'ava.
Cristo abini'ina vani ahovari'ia ida amana, gathaki fori arihijanaria kaimoni. Nimania ida Deua bina'bira'iki hojai asohirikia akabadanibakhiana, ni-bikava'ihokijanaki. Nimania ida Deus jahana arafiaki haria kajoamora'iki. Ni-akaabokaki ida Deu-ra anaabosivini haria kajoamoravinia. Arafia'oamanija ida kidiajoamorahi akadiania. Deua biogahahaviki ida ogavahaki kaimoni. Bada bini'a'iki ida bikava'ibodivaranihahaviki, oniania Deus haria kanamonivini hi'ihi ida kidiva'ibodivarani ija'aria aviga'iariki. Deus abono-ra ni'a'bo'da'aha:
—Cristo vania bada bini'aja bana ida kodiva'ibodivarani — nihi ida Deus athi ija'aria aviga'iariki kaho.
10 Deua binofiki ida kidiamonahi hahavi Cristo hoarana bivaka'da'divini, Cristoa bianajahamisijahakiki ida hahavi nama hojaki, araboa hojaki jaboni, biakadava'ajahakija kaimoni. Deus abono-ra nava'isohijoravini hi'iki ida mahi Cristoa biananokhomija kaimoni ida badani Deua binofiki.
11-12 Deua bikava'ibodivaranijoraki ida nahina binofiki namithaki kaimoni, oniani ida binofivini kamahini nanamithani hija. Hahavi kama'dani kari Deus haria kava'ibodivaranijora'iki hari. Haria nagathogatho'aha kidija'ari ka'oa arihija kaimoni. Haria nagathogathovini hi'iki Cristo kania aakaramisija kaimoni. Nimania ida Deua binofiki akadimoni hini, jahana danona khai ani'ahaha'oadahara kaimoni. Harimiro'a judeus kaija'ari arihiki, anokha'iki ada Cristo khana haria kajoamorara kaimoni.
13 A'onivani jaboni judeus kaija'ari avihiriki, avakamitha'iki ida varani jahaki, Cristoa binofiki ida a'onira akava'ijoavini. Avakamithahi ida Cristo varani hina, avarigahi ida ka'oa hini, avakajari'darihi, avaabononi gahinai avanihahi kidiania. Cristo-ra avakajari'daravini mani ida Deus Ma'onahai Jahaki-ra karonavini hija avakadiania afohanana. Deus kaija'ari avihini karajomini ada Ma'onahai Jahaki avakadiania hojana. Nimania ida Deua bivava'isohihijora'iki Ma'onahai Jahaki-ra karonavini kidija'ari vakadimoni.
14 Aogaki ida Ma'onahai Jahaki-ra agathani'avini, oniani ida Deus athi ka'oa hini-ra aogavini hija. Haria no'avini hiki bana ida haria nava'iponijoravini hi'iki. Haria no'aki bana ada mahi jahaka'oakia. Ni-agathaki fori arihijanarihi, oniani ida Deu-ra khai ani'avini-ra najahaja. Jaha'oamanija ida Deus jahana, vagana, danona hiki.
Pauloa vara bini'aki ada Deus
15 Okamitha'iki ida vahoariha vara a'onira vavani'abakhiavini. Vakadivarani hiki ida Jesus Cristo-ra avavakaijokavini, kidiania avaabononi gahinai avaniha'avini. Va'ora avanakaidivaki adani arigamina hahavi Cristo kaniaja. 16 Varani avihini-ra okamithavini vani Deu-ra vara oni'abakhiaja:
—Deus, jahaki ida va'ora ikajoamoravini adani kadaija'ari Éfeso sidajia vahojaki — onibakhia'iki ho. Mahi hahavi Deu-ra okanikhariabakhia'iki ho avakadimoni. 17 Oni'aha:
—Deus, ivani akadika'da'di Jesus Cristo kaDeus i. Ivani akadiabi'i i. Arafiaki ida ijahani, idanoni, ivagani hiki.
Akadiabi'i, onofiki ida arigamina vakadiania Ma'onahai Jahaki-ra ikaronavini. Deus, onofiki ida Ma'onahai Jahaki va'ora anigahivini bana kada'ogahaia. Va'ora nanokiahivinihi jaboni ida ihojani niha ninini, ira avigajahakira kaimoni.
18 Deus, onofiki ida vakadiva'ibodivarani inavagavini, avigaja kaimoni ida nahina-ra vanaviahanokhavini kadania, nahina kaimoni hini ida va'ora ibaranahavini hiki. Jaha'oamanija ida nahina hahavi inaibavijaha'iki kadaija'ari hahavi vagahinana hiki kaimoni. Onofiki ida avigavini.
19-20 Deus, onofiki jaboni ida avigavini idanoni arafiaki hojani ira vakajari'dariki vakadiania, va'ora kakodiaki kaimoni — nimania ida Deu-ra okanikhariabakhiavini hiki avakadimoni.
Cristo abinina naothinia Deus danona arafiaki vania bianahoki'ara ada, biavikasi'aha ada Cristo Deus pitana aniaja nama ka'da'di ka'oa hi'ina kaimoni. Nimania hida Deus danona akadiania hojaki haria kajoamoraki kaimoni. 21 Cristo va'ora vaka'da'diki adani ija'ari hahavi vanokiariki nama vahojaki. Deus ibavi kaija'arini vihiki adani vahoariha. Jahari kaija'ari vihiki adani vahoariha. Ka'da'di vihina kaba'i, Cristo va'ora vaka'da'diki adani. Vadanona kaba'i, Cristo va'ora kaabokaki adani. Ija'ari vanokiariki vahoariha-ra va'ora vahonariavini kaba'i, Cristo va'ora honariafiahaki adani jaboni. Cristo athi-ra vanaabahahaviki adani.
Joirina oadani ada Cristo, ovari hoarana ka'da'di hiki ada. Joina naothinia ovani oa ada ka'da'di hira. Ni-hojaki ada ka'da'di hoariha Cristo fori hiki. Jesus onina jahani vahoariha hahavi vaonina-ra aradakarahoki. 22 Deua bihonariaki ada Cristo kidiamonahi hahavi vaka'da'dini hina, athi vanaabara kaimoni. Jesus Cristo kaija'ari arihina mani ida haria honariafiahavini hija jaboni. Ovani ada akadika'da'di hira.
23 Harivani Cristo abono hahavi niha nini arihiki hari. Harivani Cristo abono hahavi-ra anahihaviki hari. Cristo vania bana binahihavija ida kidiamonahi hahavi ibavi hahavia hojaki.