LUCAS
Luca vara bivani'aki ida Jesus monina jahaki
1
Lucas kavarani kama'dani hida
Kodiva'ahi Teófilo.
Ija'ari vaipohikia vanofi'iki ida jirihi-ra vanamonahavini. Vakadipapira jirini athini hiki ida Jesus vanokiva abono haria vanava'isohivini hi'iki. Va'oaniaroa vanoki'iki ida Jesus kabadani, vakamitha'iki ida kidivarani, oniani ida haria vanava'isohivini hija Jesus monina.
Hovani jaboni, kodiva'ahi Teófilo, onamonahavini onofiki ida Jesus monina kapapirani athini. Va'ora onako'di'imidiaki adani Jesus vanokiva abono hora vanava'isohijahakira kaimoni kidibadani kama'dani, oadani hikia. Oogahahavivini naothinia onamonaha'iki ida papira jirini, iogaja kaimoni ida Jesus varani hina ka'oa hini, hoariha ira ka'ojomo'ivini hi'iki.
Deus ibavi kaija'arinia binava'isohijoraki ada Zacarias vaisana
Hari. Iroji va'ora vaka'da'divini kari adani Judéia kaaraboni kaija'arini, hojaki ada Deus kabadani abono Zacarias oniki. Sasidotxi oniki ada Deus kabadani abono. Zacarias kaija'ari vakadiabi'i okhananavaki ada Abias oniki. Sasidotxi hahavi adani Abias kohana kaija'ari vavijavaronisiagaki. Zacarias kagamo Isabel oniki. Kidiabi'i okhananavaki kaija'ari vavijavaronisiagaki adani jaboni sasidotxi vihiki.
Zacarias kidigamo khama bada vani'abakhiaki ida badani asohiki Deua bivajahaki, vanaababakhiaki ida Deus kahonari jiriki afohahavi. Ni-vaisaki adani Zacarias, kidigamo khama. Isabel ni-bikaabokaki ida isani. Na'arihavi vihi'bamakhama'aha, kidimakhira khama.
8-9 Sasidotxi vakadibadani hiki ida misai mitxaki fori hiki incenso oniki avanaha'divini, Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia. Sasidotxi hoarana ka'oa okhajakosiki, bianaha'dija kaimoni ida incenso. Hari. Zacarias maina-ra vanagathogatho'aha, incenso-ra anaha'dira kaimoni.
Oniaroa, Deu-ra khai vani'avini kagorani kania okha'aha ada Zacarias, okhajakosi'aha. 10 Incenso-ra anaha'divini oadani ija'ari vaipohiki baniniaja vahojaki, Deu-ra vara vani'avini.
11 Zacarias kania nokia'aha ada Deus ibavi kaija'arini. Incenso ha'diki ibavini altar oniki aniaja. 12 Zacaria binokiha, rapata'aha, ni-biogaki ida bada bini'aki kaimoni. 13 Deus ibavi kaija'arinia bini'aha:
—Zacarias, hari'a rapata! Deua bikamitha'iki ida avakadikanikhari kidiania. Isaki bana ida kadagamo. 'Banaha ada avakadisai, vanaoni bana João. 14 Isai 'bana'ina ira khai ni'aki bana i. Vava'i khaiinikarahoki bana adani ija'ari vaipohiki jaboni.
15 Deua binagathogathoki ada isai, karaho'ina ija'ari vaipohikia avigaki ada bana. Hari'a bana bi'aviva ida vinho, kavi hiki. Isai tanana kari vani hojara bana ada Ma'onahai Jahaki kidiania, va'i nahonariahihini hiki kaimoni kidimahi oadakia.
16 Va'ora nava'isohibakhiaki bana adani Israel kaija'ari vanofija kaimoni ida Deus athi-ra vanaabavini. VakadiDeus ada. 17 Deus athi vikhava abono bana ada kadaisai. Deus athi namoniva abono Elias kohana fori hiki bana ada. Elias kohana bada bini'aki ida Deus kabadani danoki, onivani fori hija bana ida kidibadani danoki jaboni. Ija'ari-ra va'ora kaabanibakhiaki bana ada, oniani ida bana isai vaabono avakakariakakhamavini hija vakadiamia, vakadiabi'i vihiki khama. Deus athi-ra vanaabarikia vakamithaki bana ida kadaisai kakaabanahi, hojai asohikia vakahojai'ianara kaimoni. Kadaisai athi-ra vakamithaki bana adani Israel kaija'ari, oniani ida ka'da'di Cristo khana-ra vanokhavini hija.
18 Oniaroa, Zacaria binana'dohi'aha ada Deus ibavi kaija'arini:
—Nihaniki vania iathini-ra okajari'dariki ho? Na'arihavi arihi'oamanija kodigamo khama.
19 Deus ibavi kaija'arinia vara bini'a'ianaha:
—Hovani Deus kahonai abono ho, Gabriel ooniki ho. Deus hora karonavini hiki varani jahakia ira onava'isohihaja kaimoni. 20 Kodivarani-ra ikajari'davini kaba'i, Deua binofivini kamahini namithaki bana ida oni'aki. Oathi-ra ikajari'davini mani ida iabanini-ra nakhanahaja. Kadaisai banini hirina oadani, ni-ivaravarani-ra ikaabokajanaki bana — niha ada Deus ibavi kaija'arini.
21 Vara nina oadani, baniniaja vahojaha adani ija'ari vaipohiki Zacarias khaonanina-ra vanokhavini. Vakava'ibodivaranihi ida agathanina hiki Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia.
22 Khaonani'aha, ni-vara nina-ra kaabokajanaki ada Zacarias. Oniaroa, ija'aria avigaki ida vadami fori hiki-ra noki'avini Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia. Vara nina-ra kaabokaravini kaba'i, va'ora nava'isohi'aha adani ija'ari sa'a namithaki kaimonia.
23 Hari hi'ihi ida Zacarias kabadani Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia, gorana ajoi'aha.
24 Hari. Mahi ipohiriki vani kajahavido'ihi ida Isabel. Gora bodinia hojahaha'oadahahi 5 masiko ipohina. Abononi ni'ahi:
25 —Badara ipohiki oisana-ra onofivini kaba'i, ni-oisaki. Deus vani hora kajoamoraja, oniani ida hora naisa'ia, ni-ija'ari hora vakaihiponirijanaki.
Deus ibavi kaija'arinia binava'isohijoraki ida Maria isani
26 Hari. Oniaroa, 6 masiko ipohina vani kajahavido'ihi ida Isabel. Oniaro kari Deua bikarona'iki ada ibavi kaija'arini Gabriel oniki Nazaré sidajia okhana. Galiléia kaarabonia hojaki ida Nazaré sidaji. 27 Deus ibavi kaija'arinia bivikhaki ida Deus athi Maria kaimoni. Ima'inavi ida Maria, ni-makhani'iaki kaho. Kidimakhira kaimoni ada José. José ka'arahoda okhananavaki ada arabo kaka'da'dini kohana Davi oniki.
28 Hari. Maria kania kaikahi'aha ada Deus ibavi kaija'arini Gabriel oniki, bini'ahi:
—Maria, khai ini'a hida kodivarani Deus ira kajoamorakaraho'iki i. Hojaki ada kadaka'da'di Deus kadania.
29 Oniaroa, Maria bikamithahi ida Deus ibavi kaija'arini athi, ni-biogaki ida niha ninini. Bikava'ibodivarani'ihi ida Gabriel kavarani nahina hini.
30 Hari. Vara ni'ianaha ada Deus ibavi kaija'arini:
—Maria, hari'a iva'ini soko iniva! Deua khai bini'aki ida ihojani. 31 Iisaki bana i. Makhira isani bana ada kadaisai, inaonivini bana ada kadaisai Jesus. 32 Ka'da'di jahaki danoki kaimoni bana ada. Deus danoki nama hojaki kaisai ada bana. Ija'aria vani'avini Deus kaisai hina. Deua binagathogathoki ada ovari ka'da'di hira kaimoni. Kidija'ari okhananavaki Davi oniki ka'da'di hina vani fori hira bana ada. 33 Jacó kohana kaija'ari vanamitharonisiagaki vakadika'da'di kaimoni ada afoha'oadaha. Ni-ihimirihi ida ija'ari-ra vaka'da'divini.
34 Hari. Maria bini'aha ada Deus ibavi kaija'arini:
—Ni-nihanikia namitharihi ida hora ini'avini hiki. Ima'inavi oamani ho. Ni-okamakhiraki kaho.
35 Deus ibavi kaija'arinia bigathani'ihi hida Maria athini:
—Ma'onahai Jahaki danoki khaki bana kadania. Deus nama hojaki danona ira avi'onanivini mani bana ida ira naisaja bana, oniani ida Deus kaisai jahaka'oakia kadaisai-ra vanaonivini hija bana.
36 Ikava'ihokiki ida hoarihaja iigamini Isabel oniki. Ni-bikaabokaki ida isai-ra namonaha'avini vakhaniha adani ija'ari. Na'arihavi hini kaba'i, kajahavido'iki ida Isabel. 6 masiko bivahoja'iki kajahavido'ini. 37 Deua bikaabokaki ida badani danoki hahavi binofiki.
38 Maria bini'aha:
—Hovani Deus kahonai abono ho. Jakana namitha'ava kaho ida vara hora ini'avini hi'iki kodiania.
Oniaroa, ajoi'aha ada Deus ibavi kaija'arini Deus kania.
Isabel gorania okhaki
ida Maria
39 Hari. Mahi ipohiriki radahani vani ibavijahaha'ihi ida Maria kidinahina-ra. Ibavijahahani naothinia, okha'ihi Judéia kaarabonia. Namahimahionahaki ida Judéia kaaraboni. Zacarias kidigamo khama vavahojaki kasidajinia okha'ihi ida Maria.
40 Oniaroa, kaikahi'ihi, Zacarias vagorana o'oi'ihi, bika'ivanitihi ida Isabel. 41 Isabel bikamitha'ihi ida Maria bika'ivanitivini, oniania, 'dori'dorihani bikamitha'ihi ida kidisai jahani bodinia. Hari. Isabel va'ini-ra nahonariahihi'aha ada Ma'onahai Jahaki, varavara'ihi.
42 Athii 'barakia bini'ahi ida Maria:
—Deus va'ora kajoamoraki adani gamo vahoariha. Ivani ira kajoamoravini arafiaki ada. Deua bikajoamorakarahoki bana ada kadaisai. 43 Kodika'da'di kaimoni ada kadaisai. Nahina ohipa'itxirihi, kodika'da'di kaamia kodiania khaki. 44 Hora ika'ivanitivini vani giragira'ia hida kodisai ojaha bodinia khai ira ni'avini. 45 Deus ira nava'isohijoravini-ra ikajari'daravini, oniani ida ira kajoamoravini hija — Isabea bini'ahi ida Maria.
Maria khai bini'aki ida
Deus jahana
46 Hari. Nihi ida Maria:
—Okava'ibodivarani'iki ida Deus jahana. 47 Khai oni'a'aha ada Deus, hora kava'ibodivarani'aha. Kodi'aihotahi abono ada.
48-49 Hovani kidihonai abono ohiki ho, nahina ohipa'itxirihi. Deus badani hahavi danoki-ra kaabokaki. Ovaria bada bini'a'iki ida kidibadani jahaki, danoki kodiania, oniani ida vahoariha hora vara vavani'abakhiavini hija, gamo Deua bikajoamorakaraho'iki. Jahaka'oaki ada Deus.
50 Deus va'ora va'adiki adani ija'ari avikhananavaki, ija'ari vanamitharonisiagaki, ija'ari hidakaba'i vahokiki athi naabani vihiki.
51 Deua bianaviraki bana ida vadi danoki, va'ora nihimaki bana adani ija'ari vaabono vavaboraborahaki. Binihimaki jaboni ida vakadibadani asohiriki bada vani'avini vanofiki. 52 Va'ora aniki adani arabo kaka'da'dini vadanoki ka'da'di vihijanarara kaimoni. Va'ora kakodiaki adani vakanahinariki. 53 Deus va'ora no'aki adani vavai'amiki 'baia, kidinahina hikia. Ni-Deus va'ora no'aki adani vakanahinakarahoki kidinahina. Va'ora honariaki adani ai vihi'ina.
54 Deua binanamitha'iki ida athi a'bo'daki akadija'ari avikhananavaki-ra va'ora nava'iponivini hi'iki, va'ora kakodia'aha adani Israel kaija'ari. Deus kahonai abono vihiki adani Israel kaija'ari. 55 Va'ora akadava'ahaha'oadahaki adani Abraão, Abraão kaija'ari vanamitharonisiagaki vihiki — nihi ida Maria.
56 Hari. Masiko ahoarabakosiki vani hoja'ihi ida Maria Isabel vakadiania. Naothinia ajihi'ihi, Nazaré sidajia joi'ianahi.
João Batista 'bana'ina
varani hini
57 Hari. 'Bana'ihi ida Isabel. Makhira ada isai. 58 Oniaroa, ija'ari Isabel gorani maakarinia vahojaki, kidija'ari vihiki khama, vakamitha'iki ida Isabel kaisai 'bana'ina monina. Vaabono vakani'akhama'aha:
—Ada banini hi'aha Isabel kaisai. Jahaki ada Deus vakadimoni hina. Na'arihavi hini kaba'i, Deua bikajoamoravini isa'ihi — vakhani'aha. Khai vakhani'aha adani ija'ari vaipohiki Isabel khama.
59 Hari. Semana hoarani-ra vahoja'aha ada isai, vakarajomi'aha siikosida rajomia. Isaia bivahojaki kania vakaikahi'aha adani Zacarias, Isabel, vakadija'ari vihiki. Sasidotxia bikarajomi'aha ada isai, Deus kaija'ari hira kaimoni. Vanofiki ida isai-ra vanaonivini Zacarias, kidiabi'i onina.
60 Isabel va'ora ni'aha:
—Iniani. Kodisai-ra anaonivini João.
61 Oniania, vakhani'aha:
—Akadija'ari vakadiania ni-hojaki ada makhira João oniki.
62 Ni-varavarana-ra kaaboka'iaki kaho ada isai kaabi'i, oniani ida vasa'a vanana'dohivini hija:
—Hana hini onii ida inofija kadaisai onina kaimoni hini?
63 Zacaria bikanofiki ida tábua kapitani kapa'itxi, isai onina-ra najirivini ibavini kaimoni. Biagathani'ihi, bikanajiri'ihi. “Isai onina João.” Ija'ari vahojakia vakava'ibodivaranikaraho'aha.
64 Oniania, Zacarias bikaaboka'ianahi ida varavara'ianana, athi jahakia Deu-ra vara ni'a'aha.
65 Ija'ari Zacarias gorana maakarinia vahojakia vakava'ibodivaranikaraho'aha ada Zacarias varavara'ianana. Ija'ari vaibavi ipohikia avaadahaoni'aha, vara vavani'a'ihi ida isai monina. Judéia kaaraboni namahimahionahakia akarafarakhama'iki ida isai monina. 66 Ija'ari vakamithava vakava'ibodivarani'ihi, vaabono vakanana'dohikhama'aha:
—Karaho'aha ada isai, nahina koda bana kabadanira ada?
Deus danona hojani-ra avigavini mani ida isai kania.
Zacarias kavarani hida
67 Hari. Oniaroa, Ma'onahai Jahaki Zacarias va'i-ra nahonariahihi'aha. Zacaria vara bivani'ahi ida nahina namitha'iariki Deua binava'isohivini hi'iki. Bini'aha:
68 —Vara avani'ava ida Deus akadika'da'di jahana, ovani ada Israel kaija'ari vakadiDeus hira. Va'ora akava'ijoa'iki adani kidija'ari gathaki fori vihijanarara kaimoni.
69 Deua bikaronaki ada aihotahi abono danoki haria kajoamoraki kaimoni hina. Deus kahonai abono Davi kohana oniki kahanodi namitharonisiagaki ada aihotahi abono. 70 Deus va'ora nava'isohi'bo'da'iki adani athi namoniva abono vajahaka'oaki kohana. Oniaroa, vananamitha'ihi ida Deus athi. Vani'aha:
71 “Deua bikaronaki bana ada aihotahi abono akadiania.
Akadija'ari-ra va'ora akava'ijoaki bana ada
ija'ari haria vavajahariki vasa'a kabodinia.”
Vakhaniha adani Deus athi namoniva abono.
72 Zacarias asia vara niki:
—'Bo'dakari Deua vara bivani'aki ida akadija'ari avikhananavaki-ra va'ora va'adivini, binanamithaki jaboni ida athi jahaka'oaki Deus kava'iponahi a'bo'daki.
73-74 Deua binava'isohijora'iki ada akadi'arahoda okhananavaki Abraão Deus kava'iponahi a'bo'dakia. Deua bini'aha:
“Abraão. Deus ka'oa ohina mani ida
ira onava'iponi'imariniravini hija.
Va'ora oakava'ijoaki bana adani kadaija'ari vanamitharonisiagaki.
Va'ora osaariki bana adani ija'ari va'ora vavajahariki vasa'a kabodinia.
Va'ora ova'aha'iki bana adani kadaija'ari,
vaofinirina oadani bada
vani'ahaha'oadahaki bana ida kodibadani”.
Deua bini'aha ada Abraão kohana — niha ada Zacarias.
75 Asia vara niha ada Zacarias:
—Deua binofiki ida haria akava'ijoavini akadimahi-ra nasohira kaimoni, bada ani'aja kaimoni ida badani Deua bivajahaki mahi hahavi arihokina oadani — niha ada Zacarias.
76 Zacaria bini'aha ada kidisai tanaki:
—Ivani, kodisai, ija'ari ira vanaonivini Deus danoki nama hojaki athi namoniva abono. Deus ira karonaki bana aihotahi abono viaha-ra iavikhananavavini. Hagihi nasohiva abono fori ihiki i. Va'ora inava'isohiki bana adani ija'ari vakadimahi-ra vanasohira kaimoni, vakadika'da'di kaikahina viahania.
77 Ija'ari-ra inava'isohivini hiki bana ida Deus vakadihojai asohiriki, vakadivarani asohiriki hiki bina'biravini. Vakava'ipahinihi, oniani ida va'ora akava'ijoavini hija bana.
78-79 Deus va'ora nakaidivaki adani ija'ari, binofiki va'ora va'adivini. Mahi vagani fori hiki ida Deus ija'ari-ra akava'ijoavini varani hini. Joma bakibakini vahojani vani fori hiki ida ija'ari Deu-ra avigariki. Ija'ari vaabini'iki vaibavia vahojaki fori vihiki adani. Deua binakama'da'ihi ida mahi vagani nokiani akadiania. Deus kania khaki ida vagaki. Vajaforia bana binavagahahaviki ida bakibakini. Vagaki ida Deus athi haria avanamithahavini Deus kahagihia ava'i jahajahaja kaimoni — niha ada Zacarias.
80 Hari. Avijava'aha ada Zacarias kaisai João oniki. Danoki ada. Isai va'i-ra nahonariahihi'aha ada Ma'onahai Jahaki. Deu-ra nofijahakiki ada. Kidibadani kama'darini oadani, hojaha ada João amasia, ibavi kaija'aririki kania. Israel kaija'aria aviga'iariha kaho ada João.
Oniaroa, kama'da'ihi ida kidibadani vakadiania Deus athia va'ora ka'ojomo'ivini.